This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

СРОЧНО НАЕТ СЛУЖИТЕЛ СЪТРУДНИК ЗА ВРЪЗКИ С НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ (AST 5) (ОТ ЖЕНСКИ ИЛИ МЪЖКИ ПОЛ) M/F

Място : Брюксел
Край на публикуването на външен уебсайт : 23/12/2020 12:00
Отдел : 01-Cabinet du Secrétaire général
Относно: : ASSISTANT POUR LES RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS NATIONALES
Ръководство на вниманието на кандидатите :

Общи положения

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно Ръководството на вниманието на кандидатите, приложено към настоящото обявление за наемане на работа.

Ръководството e неразделна част от обявлението за наемане на работа. То ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите за подбор, организирани от Европейския парламент, и реда и условията за кандидатстване.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

А.    ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

Б.                ПРОЦЕДУРА

В.               ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:       РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

1.         Общи бележки

Европейският парламент взе решение да открие процедура за заемане на длъжност на срочно нает служител – асистент (AST 5) за връзки с националните органи, в Кабинета на генералния секретар.

Договорът ще бъде сключен на безсрочна основа. Назначението ще се извърши на степен AST 5, първа стъпка, с основна месечна заплата от 4 883.11 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно правилата, предвидени в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (Регламент ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стp. 1), изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. (ОВ L 124, 27.4.2004 г., стp. 1) и на последно място с Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стp. 15). Тя се освобождава от национално данъчно облагане. Стъпката, на която ще бъде назначен одобреният кандидат, може да бъде съобразена с неговия професионален опит. Освен това при определени условия към основната заплата може да се прибавят надбавки.

Назначаването на срочно наети служители има за цел да осигури на институцията услугите на лица, които притежават най-високи професионални качества, ефикасност и почтеност, наети на възможно най-широка географска основа измежду гражданите на държавите – членки на Съюза.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или изповедание, политически или други убеждения, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

Всяко позоваване в настоящото обявление на лице от мъжки пол се отнася и за лице от женски пол и обратно.

 

Естество на служебните задължения

2.         Длъжностна характеристика

При работата в кабинета на генералния секретар ще отговаряте, наред с другото, за проследяването на дейностите на работните групи с националните органи, по-специално в Белгия, Франция и Люксембург, в различни области като сградния фонд, комуникацията или човешките ресурси. В тази връзка се изискват солидни организационни умения. Предварителен опит в Парламента е предимство. Ще осигурявате изпълнението на договореностите на работните групи с националните органи, по-специално в Белгия, Франция и Люксембург. Тъй като длъжността предполага множество вътрешни и външни контакти, тя изисква отлични умения за писане, голяма лекота при комуникацията и много добри междуличностни умения. Работният език е френски. Добро владеене на други езици е предимство.

Мястото на работа е в Брюксел, но може да бъде прехвърлено в някое от другите места на работа на Парламента , като ще Ви се налага редовно да пътувате между трите места на работа на Парламента (Брюксел, Люксембург и Страсбург), както и до други места.

Основните Ви задължения ще включват следното:

-        Проследяване на дейностите на работните групи в области като сградния фонд, комуникацията, човешките ресурси, съобщаването на информация нагоре и надолу по йерархичната стълба.

-        Установяване на контакти и поддържане на връзки с националните органи, по-специално в Белгия, Франция и Люксембург.

-        Оказване на съдействие на работните групи с различни административни задачи, по-специално при изготвянето на протоколи.

-        Съставяне на досиета по установени процедури на хартиен носител или в електронна форма, както и предоставяне на органите, отговарящи за вземането на решения, на финализираните досиета със съответната съпътстваща информация, ако е необходимо.

-        Проследяване на решения, предоставяне на информация в отговор на запитвания относно напредъка по съответните въпроси, изготвяне на резюмета.

-        Извършване на специфични задачи в рамките на полето на дейности на департамента.

За тези задължения се изискват следните компетенции:

-        Умения за организиране и планиране

-        Аналитични умения и умения за разбиране

-        Стриктност

-        Междуличностни умения

-        Поверителност/дискретност

 

Условия за допускане

3.         Условия за допустимост

Към крайния срок за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

а) Общи условия

В съответствие с член 12, параграф 2 от Условията за работа на другите служители е необходимо:

–          да бъдете гражданин на една от държавите – членки на Европейския съюз;

–          да се ползвате от своите граждански права,

–          да сте изпълнили задълженията, наложени Ви от законите по отношение на военната служба;

–          да притежавате необходимите високи нравствени качества за изпълняване на

служебните си задължения.

б)        Специфични условия

i)       Изисквани квалификации и умения

Трябва да притежавате:

–            образователна степен след завършено средно образование, удостоверена с диплома,

или

–            образователна степен за завършено средно образование, удостоверена с диплома, предоставяща достъп до образование след средното, и придобит след дипломирането професионален опит с продължителност най-малко три години във връзка с естеството на служебните задължения. Тези три години трудов стаж няма да бъдат взети предвид при оценката на необходимия трудов стаж съгласно изискванията по-долу.

Комисията за подбор ще взема предвид различията между образователните системи на държавите членки. Примери за минималните изисквани квалификации са включени в таблицата в Ръководството на вниманието на кандидатите по процедури за подбор, организирани от Европейския парламент.

ii)      Необходим професионален опит

След посочените по-горе квалификации трябва да сте придобили подходящ за съответната сфера на задължения професионален опит с продължителност най-малко 5 години. Предварителен опит в Парламента е предимство.

iii)     Езикови познания

Трябва да имате задълбочени познания (най-малко на ниво С1) по един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски,

както и

много добри познания (поне ниво B2) по английски или френски език (език 2).

Език 2 трябва да бъде различен от език 1.

Кандидатите се уведомяват, че двата езика, които могат да бъдат избрани като език 2 за целите на настоящата процедура за подбор, а именно английски и френски, са определени в съответствие с интереса на службата. Като се имат предвид задълженията, които трябва да бъдат изпълнявани, за длъжността сътрудник за връзки с националните органи се изискват специфични способности: организационни умения и умения за планиране, аналитични умения и умения за разбиране, стриктност, междуличностни умения, както и поверителност и дискретност.

Владеенето но английски или френски език е от съществено значение, за да може служителят да изпълнява своите отговорности в контекста на съответните задължения. От служителя ще се изисква да развива работни отношения със заинтересовани лица, които говорят основно английски или френски, за да постига целите и да изпълнява проектите, специфични за Европейския парламент.

От срочно наетия служител ще се изисква да извършва своите задачи основно на френски език. Френският език е широко използван при писмената и устната комуникация с политическите и административните органи на Парламента и другите генерални дирекции. Освен това длъжността предполага също чести контакти взаимоотношения със заинтересовани лица, чийто основен език на общуване е френският.

Английският език най-често се използва в отношенията с генералните дирекции и политическите и административните органи на Парламента, по-специално когато става дума за изготвянето на документи.

Следователно, за да може наетото лице да разбира и изпълнява своите задачи и да допринася за добрата работа на службата, то трябва да бъде в състояние да общува ефективно с ръководителите, колегите и външните събеседници поне на един от тези два езика.

Освен това, с оглед на равното третиране, всеки кандидат, дори да посочи един от тези два езика като първи официален език, трябва да има достатъчни познания по втори език, който трябва да бъде другият от тези два езика.

Допускане до процедурата за подбор

Б. ПРОЦЕДУРА

1.         Допускане до процедурата за подбор

Процедурата се провежда по документи и чрез изпити.

Ако:

–            отговаряте на общите условия за допускане и

–            сте подали своето досие за кандидатстване според изискваните условия и ред и в изисквания срок,

комисията за подбор ще разгледа досието Ви с оглед на специфичните условия за допускане.

Ако отговаряте на специфичните условия за допускане, комисията за подбор ще Ви допусне до процедурата за подбор.

За тази цел комисията за подбор ще се основава изключително на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения, подкрепени с удостоверителни документи (за допълнителна информация вж. Ръководството на вниманието на кандидатите по процедури за подбор, организирани от Европейския парламент).

Оценяване на квалификациите

2.         Оценка на квалификацията

Въз основа на предварително установен модел за оценяване комисията за подбор извършва оценка на квалификацията на кандидатите, допуснати до процедурата за подбор, и изготвя списък на 12-те най-добри кандидати, които получават покана да се явят на писмения изпит.

При оценяването на квалификацията на кандидатите комисията за подбор отчита по-специално следните елементи, за които трябва да се приложат удостоверителни документи към формуляра за кандидатстване:

-        допълнителни квалификации и дипломи във връзка с естеството на служебните задължения;

-        опит при съставянето на досиета;

-        опит при изготвянето на бележки, резюмета, протоколи;

-        опит в поддържането на връзки с националните органи;

-        опит при оказването на помощ с административните задачи и проследяване на решения;

-        професионален опит в мултикултурна и многонационална среда.

 

Оценяване: от 0 до 20 точки

Изпити

3.         Изпити

Писмен изпит

а)      Изготвяне на текст на език 2 (английски или френски) въз основа на досие от документи, чиято цел е да се оцени способността Ви да упражнявате описаните в дял А, точка 2 функции и да разбирате работните изисквания, да давате решения и да помагате на крайни ползватели.

Продължителност на изпита: 3 часа

Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки)

Изпитът ще се проведе дистанционно

Шестимата кандидати с най-висок брой точки на писмения изпит ще бъдат поканени на устните изпити, при условие че са получили изисквания минимален брой точки.

Устни изпити

б)      Събеседване с комисията за подбор на език 2 (английски или френски), за да се оцени, като се вземат предвид всички елементи от досието за кандидатстване, способността Ви да упражнявате описаните в дял А, точка 2 функции. Комисията за подбор може да реши да провери езиковите Ви познания, които сте заявили във формуляра за кандидатстване.

Продължителност на изпита: 45 минути

Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки)

Изпитът може да се проведе дистанционно

в)      Ролева игра на език 2 (английски или френски), за да се даде възможност на комисията за подбор да оцени способностите Ви за адаптиране и водене на преговори, както и междуличностните умения.

 

Продължителност на изпита: 25 минути

Оценяване: от 0 до 20 точки (необходим минимум: 10 точки).

Изпитът може да се проведе дистанционно

Списък на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати

4.    Списък на успешно преминалите процедурата за подбор

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор ще съдържа, по реда на постигнатите резултати, имената на тримата кандидати, които са получили най-голям брой точки в цялостната процедура (оценка на квалификацията и резултати от изпитите) и са достигнали определения минимален праг на всеки един от изпитите.

 

За резултатите си кандидатите ще бъдат уведомени лично.

 

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор ще бъде изложен на информационните табла в сградите на Европейския парламент.

Ако Ви бъде предложена работа, може да Ви бъде поискано да представите, с цел удостоверяване на автентичността, оригиналите или заверени копия на всички или част от изискваните документи.

Списъкът на успешно преминалите процедурата по подбор е валиден до 31 декември 2024 г.; валидността му обаче може да бъде удължена. В този случай лицата, успешно преминали процедурата за подбор, ще бъдат уведомени своевременно.

Подаване на кандидатурите

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

Преди да попълните формуляра за кандидатстване, моля, прочетете внимателно приложеното Ръководство на вниманието на кандидатите по процедури за подбор, организирани от Европейския парламент.

Трябва да кандидатствате в онлайн платформата Apply4EP.

За да кандидатствате, трябва да разполагате с профил. Можете да притежавате само ЕДИН профил.

За да създадете профил, трябва да кликнете върху бутона "apply online” (онлайн кандидатстване) след като сте се запознали с обявлението за наемане на работа.

 

Крайният срок за подаване на кандидатурата е

 

23 декември 2020 г., 12.00 ч. (обед), брюкселско време.

 

Моля, НЕ СЕ ОБАЖДАЙТ Е ПО ТЕЛЕФОНА във връзка с графика на процедурата.