This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PRANEŠIMAS DUOMENŲ BAZĖS SUDARYMAS SUTARTININKAI (I PAREIGŲ GRUPĖ) PASTATŲ PRIEŽIŪROS SRITYJE M/F

Vieta : Briuselis
Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 15/09/2020 23:59
Tarnyba : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM 02/2020
Vadovas kandidatams :

Bendra informacija

Prieš pildydami paraiškas atidžiai perskaitykite Kandidatams skirtą vadovą.

 

Europos Parlamento generalinis sekretoriatas skelbia šį pranešimą ketindamas sudaryti duomenų apie kandidatus (I pareigų grupės sutartininkus) pastatų priežiūros srityje Infrastruktūros ir logistikos generaliniame direktorate (INLO GD) bazę.

Ši duomenų bazė būtų kandidatų, kurie galėtų būti įdarbinti Briuselyje, rezervas.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kitokių įsitikinimų, priklausymo tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos.

Asmenys, norintys būti įtraukti į šią duomenų bazę, platformoje APPLY4EP turi susikurti paskyrą, tuomet gali pateikti savo gyvenimo aprašymą ir užpildyti paraišką. Jie turi atidžiai perskaityti šį pranešimą spustelėję Pateikite paraišką internetu ir laikytis nurodymų. Paskyra platformoje APPLY4EP sukuriama tik vieną kartą. Paskyroje užregistruoti asmens duomenys tvarkomi visiškai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725, norint paskyrą atnaujinti juos galima keisti.

Pareigų pobūdis

INLO GD padeda tinkamai valdyti infrastruktūrą (pastatus ir jų įrangą) ir logistiką (valgyklas, korespondenciją, perkraustymus, nekilnojamąjį turtą, transportą ir kt.) įvairiose Europos Parlamento darbo vietose ir tarp jų.

INLO GD dirbantys asmenys tiesiogiai remia politinę Europos Parlamento veiklą.

Integruoto infrastruktūros valdymo direktoratas ieško sodininko, kuris dirbs Integruoto infrastruktūros Briuselyje valdymo skyriuje.

Vykdytinos užduotys:

sodininkystės paslaugos 41 aro parke Briuselyje ir bendras stebėjimas tvarkai ir švarai palaikyti. Atrinktas asmuo taip pat vykdys kitas užduotis, susijusias su augalų klombų (1 000 augalų / klombų) priežiūros užtikrinimu ir išorės paslaugų teikėjo atliekamos Parlamento pastatų Briuselyje kitų žaliųjų erdvių (17 000 m2 užimančių sodų, apželdintų stogų, apželdintų terasų) priežiūros kontrole.

Atrankos reikalavimai

a. Bendrieji reikalavimai

- Būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiu;
- būti atlikus visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles;
- turėti numatytoms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes.

b. Specialieji reikalavimai

i. Į I pareigų grupės sutartininko pareigas gali būti įdarbinti tik asmenys, turintys bent vidurinį išsilavinimą.

Bus priimami tik diplomai, kuriuos išdavė arba pripažino lygiaverčiais ES valstybių narių institucijos (pavyzdžiui, švietimo ministerija). Be to, prieš įdarbinant, į duomenų bazę įtrauktų kandidatų bus paprašyta pateikti dokumentus, pagrindžiančius paraiškoje pateiktą informaciją (diplomus, pažymėjimus ir kitus patvirtinamuosius dokumentus).

ii. Kalbų mokėjimas

Kandidatai turi puikiai (bent C1 lygiu ) mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (pirmoji kalba): airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių,

ir

labai gerai mokėti (bent B2 lygiu (1)) anglų arba prancūzų kalbą (antroji kalba).

Antroji kalba turi būti kita nei pirmoji.

Kandidatams pranešama, kad šiam duomenų bazės sudarymui pasirinktos antrosios kalbos (anglų ir prancūzų k.) nustatytos vadovaujantis Infrastruktūros ir logistikos generalinio direktorato tarnybos interesais. Asmenys privalo sugebėti suprasti užduotis, kurias jie turės atlikti, tvarkyti bylas ir veiksmingai bendrauti su išorės subjektais, vadovybe ir kolegomis.
Prancūzų k. dažniausiai vartojama šio generalinio direktorato skyriuose ir šiems skyriams tarpusavyje palaikant ryšius. Ji taip pat įprastai vartojama bendraujant su išorės subjektais. Anglų k. dažniausiai vartojama palaikant ryšius su kitais Infrastruktūros ir logistikos generalinio direktorato direktoratais, kitais generaliniais direktoratais ir institucijos politiniais ir administraciniais organais, visų pirma rengiant dokumentus.
Be to, nurodymai ir taikomos taisyklės rengiamos anglų ir prancūzų k. ir turi būti skelbiamos ir pateikiamos visuomenei abiem šiomis kalbomis.
Todėl įdarbinti asmenys turi per pagrįstą laikotarpį sugebėti pradėti veiksmingai dirbti ir bendrauti bent jau viena iš šių dviejų kalbų, kad galėtų vykdyti savo funkcijas ir užtikrinti tinkamą tarnybų veikimą.
Be to, kad visiems kandidatams būtų taikomos vienodos sąlygos, kiekvienas kandidatas, įskaitant tuos, kurių pirmoji oficialioji kalba yra viena iš šių dviejų kalbų, privalo gerai mokėti antrąją kalbą, kuri turi būti ne viena iš šių dviejų kalbų.

Duomenų bazė

Jei jūs
– atitinkate bendruosius atrankos reikalavimus,
– pagal nustatytą tvarką ir laikydamasis terminų platformoje APPLY4EP užpildėte paraišką ir teisingai nurodėte kodus (žr. toliau „Paraiškų teikimas“),

jūsų pavardė bus įtraukta į duomenų bazę.

Sprendimas įtraukti jūsų pavardę grindžiamas tik paraiškoje pateikta informacija ir pridedamais dokumentais. Ši informacija ir dokumentai bus patikrinti vėliau – įdarbinant.

Paraiškų teikimas

Susidomėję asmenys turi užpildyti paraišką platformoje APPLY4EP. Ši platforma yra vienintelis būdas pateikti paraišką.

Susikūrę paskyrą turite įkelti savo išsamų gyvenimo aprašymą.

Naudokite formatą Europass, jį rasite čia:

https://europa.eu/europass/lt

Tuomet turite užpildyti paraišką.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2020 m. rugsėjo 15 d. Vėliau gautos paraiškos nebus priimtos.

Įtraukimas į duomenų bazę nesuteikia garantijos būti įdarbintam. Jei atsiras galimybė sudaryti sutartį, įdarbinančios tarnybos patikrins duomenų bazę ir pakvies kandidatus, kurių specializacija labiausiai atitinka atitinkamų pareigų reikalavimus. Jei bus nustatyta, kad pateikta informacija yra neteisinga, atitinkamo asmens paraiška bus atmesta ir jo pavardė išbraukta iš duomenų bazės.

Vykdydamas atrankos procedūras Europos Parlamentas nuosekliai laikosi lygių galimybių politikos siekdamas užtikrinti, kad visiems kandidatams būtų taikomos vienodos sąlygos.

Darbo ES institucijose sąlygos nustatytos Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygose. Su visomis šiomis sąlygomis galite susipažinti čia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (IV antraštinė dalis, 210 psl., „Sutartininkai“).

Mėnesinis bazinis atlyginimas 2019 m. liepos 1 d. yra 2 074,40 EUR (I pareigų grupė).

(1) Žr. Bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą (CEFR) - https://europa.eu/europass/lt/common-european-framework-reference