This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

TEACHTAIREACHT CRUTHÚ BUNACHAIR SONRAÍ GNÍOMHAIRÍ AR CONRADH (GRÚPA FEIDHME I) I RÉIMSE NA BHFOIRGNEAMH M/F

Suíomh : An Bhruiséil
Deireadh an fhoilseacháin ar shuíomh gréasáin seachtrach : 15/09/2020 23:59
Seirbhís : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Tagairt : DG INLO COM 02/2020
Treoir d’iarrthóirí :

Sonraí ginearálta

Iarrtar ort an Treoir d’Iarrthóirí a léamh go cúramach sula gcomhlánóidh tú an fhoirm iarratais.

Tá an teachtaireacht seo á seoladh ag Ard-Rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa d’fhonn bunachar sonraí d’iarrthóirí ar phoist mar ghníomhairí ar conradh (grúpa feidhme I) a bhunú i réimse na bhfoirgneamh laistigh dá hArd-Stiúrthóireacht um Bonneagar agus um Lóistíocht (AS INLO).

Tá sé mar aidhm leis an mbunachar sonraí sin painéal iarrthóirí a chur ar bun as a ndéanfar daoine a earcú sa Bhruiséil.

Is fostóir comhionannais deiseanna í Parlaimint na hEorpa agus glacann sí le hiarratais gan beann ar fhorais amhail inscne, cine, dath, bunadh eitneach nó sóisialta, tréithe géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairimí polaitiúla nó aon tuairim eile, a bheith ar dhuine de mhionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois nó gnéaschlaonadh.

Féadfaidh daoine a bhfuil spéis acu a bheith rannpháirteach sa bhunachar sonraí sin a CV a chur isteach agus an fhoirm iarratais a chomhlánú tríd an ardán APPLY4EP nuair a bheidh cuntas cruthaithe acu. Chun é sin a dhéanamh, iarrtar orthu an teachtaireacht seo a léamh go cúramach, cliceáil ar an gcnaipe ‘Déan iarratas ar líne’ agus na treoracha a leanúint. Ní chruthaítear cuntas ar APPLY4EP ach aon uair amháin. Déanfar na sonraí pearsanta arna gclárú sa chuntas a phróiseáil agus Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle á urramú go hiomlán, agus beidh siad fós inmhodhnaithe d’fhonn iad a thabhairt cothrom le dáta.

Cúraimí an phoist

Rannchuidíonn AS INLO le dea-bhainistiú an bhonneagair (foirgnimh agus an trealamh atá iontu) agus na lóistíochta (lónadóireacht, córas poist, aistriú oifigí, troscán, iompar, etc.) in áiteanna oibre éagsúla Pharlaimint na hEorpa agus idir na háiteanna sin.

Tacaíonn na mná agus na fir a oibríonn in AS INLO go díreach le gníomhaíocht pholaitiúil Pharlaimint na hEorpa.

Tá garraíodóir á lorg ag an Stiúrthóireacht um Bainistiú Comhtháite don Aonad um Bainistiú Comhtháite Saoráidí sa Bhruiséil.

Cúraimí a bheidh le déanamh:

Cúraimí garraíodóireachta a dhéanamh i bpáirc 41 acra sa Bhruiséil mar aon le maoirseacht ghinearálta chun slacht agus glaineacht a chaomhnú. Déanfaidh an duine a roghnófar cúraimí eile freisin a bhaineann le bainistiú na gcoimeádán bláthanna (1 000 ceapach/pota) agus le maoirseacht ar an gcothabháil a dhéanfaidh an conraitheoir seachtrach ar spásanna glasa eile fhoirgnimh na Parlaiminte sa Bhruiséil (17 000 m² de ghairdíní, díonta glasa, léibhinn le duilliúr).

Coinníollacha Iontrála

a. Coinníollacha ginearálta

- Beidh na hiarrthóirí ina saoránaigh de cheann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh;
- Beidh a ndualgais comhlíonta acu i ndáil leis na hoibleagáidí a fhorchuirtear faoi dhlíthe a dtíre maidir le seirbhís mhíleata;
- Beidh teistiméireachtaí carachtair acu is iomchuí chun na cúraimí a chomhlíonadh.

b. Coinníollacha sonracha

i. Ní mór an leibhéal oideachais éigeantach a bhaint amach ar a laghad chun go n-earcófar iad mar ghníomhaire ar conradh i ngrúpa feidhme I.

Ní ghlacfar le cáilíochtaí, ach amháin cáilíochtaí arna n-eisiúint nó arna n-aithint mar cháilíochtaí comhionanna ag údaráis Bhallstáit AE (mar shampla, ag an Roinn Oideachais). Thairis sin, sula n-earcófar iad, iarrfar ar na hiarratasóirí a mbeidh a n-ainmneacha san áireamh sa bhunachar sonraí doiciméid a sholáthar a bheidh mar chruthúnas ar an bhfaisnéis atá san fhoirm iarratais (dioplómaí, teastais agus doiciméid eile tacaíochta).

ii. Eolas ar theangacha

Ní mór duit eolas sármhaith (leibhéal C1 ar a laghad ) a bheith agat ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh (Teanga 1): an Béarla, an Bhulgáiris, an Chróitis, an Danmhairgis, an Eastóinis, an Fhionlainnis, an Fhraincis, an Ghaeilge, an Ghearmáinis, an Ghréigis, an Iodáilis, an Laitvis, an Liotuáinis, an Mháltais, an Ollainnis, an Pholainnis, an Phortaingéilis, an Rómáinis, an tSeicis, an tSlóivéinis, an tSlóvaicis, an Spáinnis, an tSualainnis agus an Ungáiris,

agus

eolas an-mhaith (leibhéal B2 ar a laghad (1)) ar an mBéarla nó ar an bhFraincis (Teanga 2).

Ní mór do Theanga 2 a bheith éagsúil le Teanga 1.

Cuirtear in iúl do na hiarrthóirí gur roghnaíodh na teangacha do Theanga 2 (Béarla agus Fraincis) i gcomhair bhunú an bhunachair sonraí seo de réir leas sheirbhís na hArd-Stiúrthóireachta um Bonneagar agus um Lóistíocht. Caithfidh na daoine a bheith in ann a thuiscint cad iad na cúraimí atá le cur i gcrích, agus beidh orthu déileáil le comhaid riaracháin chomh maith le cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach le daoine eile lasmuigh den Pharlaimint, le bainisteoirí agus le comhghleacaithe.
Is í an Fhraincis is minice a bhíonn in úsáid sa chumarsáid laistigh de na haonaid san Ard-Stiúrthóireacht agus idir na haonaid sin. Is í an ghnáth-theanga chumarsáide í freisin le daoine lasmuigh den Pharlaimint. Is é an Béarla is mó a bhíonn in úsáid sa chumarsáid leis na stiúrthóireachtaí eile san Ardstiúrthóireacht um an mBonneagar agus um Lóistíocht, leis na hArdstiúrthóireachtaí eile, agus le húdaráis pholaitiúla agus riaracháin na hinstitiúide, go háirithe ó thaobh doiciméid a dhréachtú de.
Thairis sin, is i mBéarla agus i bhFraincis a dhéantar na treoracha agus na rialacha is infheidhme a dhréachtú agus ní mór iad a chur ar fáil agus a chur in iúl don phobal sa dá theanga sin.
Dá bhrí sin, agus chun a gcuid cúraimí a ghlacadh orthu féin agus dea-fheidhmiú na seirbhísí a áirithiú, caithfidh na daoine a earcófar a bheith in ann, laistigh de thréimhse réasúnach, oibriú agus cumarsáid éifeachtach a dhéanamh i gceann amháin ar a laghad den dá theanga sin.
Sa bhreis air sin, chun cóir chomhionann a áirithiú, ní mór do gach iarrthóir, fiú má tá ceann amháin den dá theanga sin ina príomhtheanga oifigiúil aige, eolas sásúil a bheith aige ar an dara teanga díobh.

Bunachar sonraí

Más rud é
– go gcomhlíonann tú na coinníollacha ginearálta incháilitheachta,
– go bhfuil an fhoirm iarratais comhlánaithe agat ar ardán APPLY4EP agus go bhfuil na cóid (féach thíos “Iarratais a chur isteach”) curtha in iúl agat i gcomhréir leis na módúlachtaí agus faoin sprioc atá leagtha síos,

cuirfear d’ainm san áireamh sa bhunachar sonraí.

Beidh áireamh d’ainm sa bhunachar bunaithe go huile agus go hiomlán ar an bhfaisnéis atá tugtha san fhoirm iarratais agus sna doiciméid a bheidh curtha isteach agat. Déanfar an fhaisnéis agus na doiciméid sin a fhíorú a posteriori má dhéantar tú a earcú.

Iarratais a chur isteach

Ní mór do dhaoine a bhfuil spéis acu a bheith ar an mbunachar sonraí a bhfoirm iarratais a chomhlánú ar ardán ar líne APPLY4EP. Is é an t-ardán sin an t-aon bhealach chun iarratas a chur isteach.

Nuair a bheidh do chuntas cruthaithe agat, ní mór duit do curriculum vitae mionsonraithe a uaslódáil.

Ba cheart duit formáid Europass a úsáid, a bhfuil teacht uirthi ag an nasc seo a leanas:

https://europa.eu/europass/ga

Ina dhiaidh sin, ní mór duit an fhoirm iarratais a chomhlánú.

Is é an dáta deiridh chun iarratas a chur isteach ná an 15 Meán Fómhair 2020. Ní ghlacfar le haon iarratas a gheofar tar éis an dáta sin.

Ní ráthú ar phost é ainm duine a bheith curtha isteach sa bhunachar sonraí. I gcás ina mbeidh conradh le dámhachtain, féachfaidh na seirbhísí earcaíochta ar an mbunachar sonraí agus tabharfaidh siad cuireadh chun agallaimh do na hiarrthóirí is fearr a gcomhfhreagraíonn a bpróifíl le riachtanais an fholúntais a bheidh le líonadh. Má fhaightear amach gur thug iarrthóir faisnéis atá míchruinn, déanfar iarratas an duine sin a eisiamh agus bainfear a ainm den bhunachar sonraí.

Déanann Parlaimint na hEorpa comhionannas deiseanna a chur i bhfeidhm go mionchúiseach i ndáil lena nósanna imeachta roghnúcháin chun go ráthaítear cóir chomhionann i gcás gach iarratasóra.

Is le Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh (CSE) a rialaítear coinníollacha oibre sna hinstitiúidí Eorpacha. Chun féachaint ar na coinníollacha oibre ina n-iomláine, téigh go dtí an seoladh seo a leanas, le do thoil:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN (Is é Teideal IV ar leathanach 210 an roinn maidir le Gníomhairí ar conradh.)

Amhail an 1 Iúil 2019, tá an buntuarastal míosúil socraithe ag EUR 2 074.40 (grúpa feidhme I).

(1) Féach Comhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha (CEFR) - https://europa.eu/europass/ga/common-european-framework-reference