This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

TIEDOTE TIETOKANNAN PERUSTAMINEN SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT (TEHTÄVÄRYHMÄ I) – KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALA M/F

Paikka : Bryssel
Publication end on external website : 15/09/2020 23:59
Yksikkö : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM 02/2020
Opas hakijoille :

Yleistä

Hakijoita pyydetään lukemaan hakijoille tarkoitettu opas huolellisesti ennen hakulomakkeen täyttämistä.

 

Euroopan parlamentin pääsihteeristö julkaisee tämän tiedotteen perustaakseen tietokannan ehdokkaista (sopimussuhteiset toimihenkilöt, tehtäväryhmä I), jotka hakevat kiinteistö- ja rakennusalan toimea infrastruktuurin ja logistiikan pääosastossa (INLO).

Tietokanta muodostaa Brysseliin rekrytoitavissa olevien ehdokkaiden reservin.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakemukset syrjimättä ketään sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Tietokantaan haluavan henkilön on ensin luotava tili APPLY4EP-alustalla, ladattava sen jälkeen ansioluettelonsa järjestelmään ja täytettävä hakemus. Sitä varten on luettava huolellisesti tämä tiedote, napsautettava kohtaa ”Hae verkossa” ja noudatettava ohjeita. APPLY4EP-tili luodaan vain kerran. Tiliin liittyviä henkilötietoja käsitellään noudattaen täysin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725, ja niitä on mahdollista muuttaa niiden pitämiseksi ajan tasalla.

Toimenkuva

Infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto (INLO) huolehtii osaltaan infrastruktuurin (rakennukset ja laitteet) ja logistiikan (ravintolapalvelut, postinjakelu, muutot, kalusteet, kuljetukset jne.) moitteettomasta hallinnoinnista Euroopan parlamentin eri työskentelypaikkakunnilla ja niiden kesken.

INLO-pääosaston työntekijät tukevat suoraan työpanoksellaan Euroopan parlamentin poliittista toimintaa.

Tilojen integroidun hallinnan osasto etsii puutarhuria Brysselin tilojen integroidun hallinnan yksikköön.

Tehtävät:

Puutarha-alan tehtävät 41 aarin puistossa Brysselissä ja yleinen valvonta järjestyksen ja siisteyden ylläpitämiseksi. Toimeen valittu henkilö suorittaa myös muita tehtäviä, kuten istutusten (1 000 kukkalaatikkoa/ruukkua) hoito ja ulkoisen toimeksisaajan suorittaman Brysselissä sijaitsevien Euroopan parlamentin rakennusten muiden viheralueiden (17 000 m2 puutarhoja, viherkattoja ja terassi-istutuksia) ylläpidon valvonta.

Edellytykset valintamenettelyyn osallistumiselle

a. Yleiset edellytykset

- Hakijan on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen.
- Hakijan on oltava täyttänyt kyseisen maan asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa.
- Hakijan on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

b. Erityisedellytykset

i. Palvelukseen ottaminen sopimussuhteiseksi toimihenkilöksi tehtäväryhmään I edellyttää, että hakijalla on ainakin oppivelvollisuus suoritettuna.

Huomioon otetaan ainoastaan EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten (esimerkiksi opetusministeriön) myöntämät tai vastaaviksi tunnustamat tutkintotodistukset. Tietokantaan rekisteröityneitä ehdokkaita pyydetään ennen mahdollista palvelukseen ottamista toimittamaan asiakirjat, jotka todistavat hakemuksessa esitetyt tiedot oikeiksi (tutkintotodistukset, todistukset ja muut asiakirjatodisteet).

ii. Kielitaito

Hakijalla on oltava perusteellinen taito (vähintään C1-taso ) yhdessä Euroopan unionin virallisessa kielessä (kieli 1), joita ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari tai viro,

ja

erittäin hyvä taito (vähintään B2-taso (1)) englannissa tai ranskassa (kieli 2).

Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1.

Tämän tietokannan vaihtoehdot kieleksi 2 (englanti ja ranska) on valittu infrastruktuurin ja logistiikan pääosaston edun mukaisesti. Toimeen valitun henkilön on pystyttävä ymmärtämään työtehtävänsä, käsittelemään asiakokonaisuuksia ja kommunikoimaan tehokkaasti ulkopuolisten tahojen, esimiesten ja kollegoiden kanssa.
Pääosaston yksiköissä ja yksikköjen välisessä viestinnässä käytetään eniten ranskan kieltä. Ranskan kieltä käytetään myös yleisesti yhteydenpidossa ulkopuolisiin tahoihin. Englannin kieltä käytetään useimmiten yhteydenpidossa infrastruktuurin ja logistiikan pääosastoon kuuluviin muihin osastoihin, toisiin pääosastoihin sekä toimielimen poliittisiin ja hallinnollisiin viranomaisiin ja erityisesti asiakirjojen laadinnassa.
Lisäksi sovellettavat ohjeet ja säännöt laaditaan englanniksi ja ranskaksi, ja niiden on oltava saatavilla ja niistä on tiedotettava molemmilla kielillä.
Sen vuoksi palvelukseen otettavan henkilön on tehtäviensä hoitamiseksi ja yksiköiden hyvän toiminnan varmistamiseksi pystyttävä verraten pian hoitamaan tehtävänsä ja kommunikoimaan tehokkaasti ainakin toisella näistä kielistä.
Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi hakijan, jonka ensimmäinen kieli on jompikumpi näistä kahdesta kielestä, on silti osattava riittävästi toista kieltä, jonka on myös oltava toinen näistä kahdesta kielestä.

Tietokanta

Jos hakija
– täyttää valintamenettelyyn osallistumisen yleiset edellytykset
– on täyttänyt hakemuksen APPLY4EP-alustalla ja antanut koodit oikein (ks. jäljempänä ”Hakemuksen jättäminen”), vaaditun mukaisesti ja määräaikaan mennessä,

hänen nimensä kirjataan tietokantaan.

Kirjaaminen perustuu ainoastaan hakemuksessa annettuihin tietoihin ja siihen liitettyihin asiakirjoihin. Nämä tiedot ja asiakirjat tarkistetaan mahdollisen palvelukseen ottamisen yhteydessä.

Hakemuksen jättäminen

Jos olet kiinnostunut avoinna olevasta toimesta, sinun on täytettävä ja jätettävä hakemus APPLY4EP-verkkoalustalla. Hakemuksen voi jättää vain kyseisen alustan kautta.

Luotuasi tilin lataa järjestelmään yksityiskohtainen ansioluettelo.

Sen on oltava Europass-muodossa, josta on tietoja seuraavalla verkkosivulla:

https://europa.eu/europass/fi

Täytä sen jälkeen hakulomake.

Hakemukset on jätettävä viimeistään 15. syyskuuta 2020. Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta käsiteltäviksi.

Tietokantaan kirjaaminen ei takaa palvelukseen ottamista. Jos toimen täyttäminen tulee ajankohtaiseksi, rekrytointiyksiköt etsivät tietokannasta täytettävään toimeen parhaiten soveltuvat ehdokkaat ja ottavat heihin yhteyttä. Jos käy ilmi, että ehdokkaan ilmoittamat tiedot eivät pidä paikkaansa, hänen hakemustaan ei oteta huomioon ja hänen nimensä poistetaan tietokannasta.

Euroopan parlamentti noudattaa valintamenettelyissään ehdottomasti yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja varmistaa kaikkien hakijoiden tasapuolisen kohtelun.

Työehdot Euroopan unionin toimielimissä määritetään Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa. Nämä ehdot ovat luettavissa seuraavan linkin kautta:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=FI (IV osasto, s. 210, ”Sopimussuhteiset toimihenkilöt”)

Heinäkuun 1. päivänä 2019 peruskuukausipalkka oli 2 074,40 euroa (tehtäväryhmä I).

(1) Ks. kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys (EQF) - https://europa.eu/europass/fi/common-european-framework-reference