This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

TEATIS ANDMEBAASI KOOSTAMINE LEPINGULISED TÖÖTAJAD (I TEGEVUSÜKSUS) HOONETE VALDKONNAS M/F

Koht : Brüssel
Publication end on external website : 15/09/2020 23:59
Teenistus : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM 02/2020
Juhend kandidaatidele :

Üldteave

Kandidaadil palutakse enne kandideerimisavalduse täitmist lugeda tähelepanelikult läbi kandidaatidele koostatud juhend.

Euroopa Parlamendi peasekretariaat avaldab käesoleva teatise, et koostada andmebaas, millesse kantakse infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadi (DG INLO) jaoks hoonete valdkonna lepinguliste töötajate kandidaadid (I tegevusüksus).

Andmebaasi loomise eesmärk on koostada reservnimekiri kandidaatidest, kes võiksid täita ametikohti Brüsselis.

Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab avaldusi vastu kõikidelt kandidaatidelt, sõltumata kandidaadi soost, rassist, nahavärvist, etnilisest või sotsiaalsest päritolust, geneetilistest iseärasustest, keelest, religioonist või usust, poliitilistest veendumustest või muudest arvamustest, rahvusvähemusse kuulumisest, varalisest seisundist, sünnipärast, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest.

Andmebaasi kandmisest huvitatud isikud võivad saata oma CV ja täita kandideerimisavalduse platvormi APPLY4EP kaudu, kus tuleb kõigepealt luua endale konto. Selleks tuleb lugeda tähelepanelikult läbi käesolev teatis, klõpsata väljal „Kandideeri veebis“, ja järgida juhiseid. APPLY4EP konto tuleb luua vaid ühe korra. Kontoga seotud isikuandmeid töödeldakse täielikus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725 ja neid saab hiljem ajakohastamise soovi korral muuta.

Ametikoht

DG INLO aitab kaasa infrastruktuuri (hooned ja nende sisseseade) ning logistika (toitlustamine, post, kolimised, mööbel, transport jne) heale haldamisele Euroopa Parlamendi eri töökohtades.

DG INLO töötajad toetavad otseselt Euroopa Parlamendi poliitilist tegevust.

Integreeritud hoonehalduse direktoraat otsib aednikku Brüsseli integreeritud hoonehalduse üksusesse.

Tööülesanded

Aiandusteenuste osutamine 41 aari suuruses pargis Brüsselis ja üldine järelevalve puhtuse ja korra üle. Aedniku ülesanne on hoolitseda ka lillekastide eest (1000 lillekasti või -potti) ning teha järelevalvet välistöövõtja töö üle Euroopa Parlamendi Brüsseli hoonete rohealade (17 000 m² aedu, rohekatuseid ja taimedega terrasse) hooldamisel.

Kandideerimistingimused

a. Üldtingimused

- Kandidaat peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.
- Kandidaat peab olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused.
- Kandidaadil peavad olema ametiülesannete täitmiseks vajalikud iseloomuomadused.

b. Eritingimused

i. Töölevõtmine lepingulise töötaja ametikohale I tegevusüksuses eeldab, et kandidaat on edukalt omandanud vähemalt kohustusliku koolihariduse.

Arvestatakse ainult ELi liikmesriikide ametiasutuste (nt haridusministeerium) välja antud või tunnustatud diplomeid või kvalifikatsioone. Lisaks palutakse andmebaasi kantud kandidaatidel esitada enne võimalikku töölevõtmist kandideerimisavalduses toodud andmeid kinnitavad dokumendid (diplomid, tunnistused ja muud tõendavad dokumendid).

ii. Keelteoskus

Kandidaat peab valdama kõrgtasemel (vähemalt C1 tase ) ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt (1. keel), milleks on bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keel,

ja

väga heal tasemel (vähemalt B2 tase (1)) inglise või prantsuse keelt (2. keel).

Teine keel peab olema esimesest keelest erinev.

Kõnealuse andmebaasi koostamise puhul valiti teiseks keeleks sobivad keeled (inglise ja prantsuse keel) lähtuvalt infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadi teenistuse huvidest. Valituks osutunud isikud peavad olema võimelised saama aru tööülesannetest, töötama dokumentidega ja suutma tõhusalt suhelda väliste koostööpartnerite, juhtkonna ja kolleegidega.
Prantsuse keel on peadirektoraadis ja selle üksustes kõige sagedamini kasutatav suhtluskeel. Prantsuse keel on ka tavapärane väliste koostööpartneritega suhtlemise keel. Inglise keelt kasutatakse kõige sagedamini suhtlemisel teiste infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadi direktoraatide, muude peadirektoraatide ning parlamendi poliitiliste ametikandjate ja administratsiooniga ning eelkõige kirjalike tekstide koostamisel.
Lisaks sellele kasutatakse inglise ja prantsuse keelt kohaldatavate juhendite ja normide koostamisel, mis tuleb teha üldsusele kättesaadavaks ja teatavaks nendes kahes keeles.
Seepärast peavad töölevõetavad ametnikud olema ametiülesannete täitmiseks ja teenistuste tõrgeteta toimimiseks suutelised mõistliku aja jooksul töötama ja tõhusalt suhtlema vähemalt ühes nimetatud kahest keelest.
Võrdse kohtlemise kaalutlustel peab iga kandidaat oskama piisavalt nende kahe keele hulgast valitud teist keelt, isegi kui tema esimene keel on üks nimetatud kahest keelest.

Andmebaas

Kui kandidaat
– vastab kandideerimise üldtingimustele,
– on täitnud nõuetekohasel viisil ja ettenähtud tähtajaks platvormi APPLY4EP kaudu kandideerimisavalduse ja märkinud nõuetele vastavalt koodid (vt allpool „Kandideerimisavalduste esitamine“),

lisatakse tema nimi andmebaasi.

Andmebaasi kandmisel tuginetakse ainult kandideerimisavalduses esitatud andmetele ja lisatud dokumentidele. Neid andmeid ja dokumente kontrollitakse hiljem, võimaliku töölevõtmise ajal.

Kandideerimisavalduste esitamine

Huvi korral tuleb esitada kandideerimisavaldus digiplatvormi APPLY4EP kaudu. Kandidatuuri esitamine on võimalik vaid sellel platvormil.

Pärast konto loomist tuleb üles laadida üksikasjalik elulookirjeldus.

See peab olema koostatud Europassi formaadis, mis on kättesaadav järgmise lingi kaudu:

https://europa.eu/europass/et

Seejärel tuleb täita kandideerimisavaldus.

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 15. september 2020. Pärast tähtaja möödumist esitatud kandidatuure arvesse ei võeta.

Andmebaasi kandmine ei taga töölevõtmist. Kui töölepingu sõlmimiseks avaneb võimalus, võtavad töölevõtvad teenistused ühendust andmebaasi kantud kandidaatidega, kelle kirjeldus vastab kõige paremini täitmist vajava ametikoha nõuetele. Kui esitatud andmed osutuvad ebaõigeks, lükatakse kandidatuur tagasi ja isiku nimi kustutatakse andmebaasist.

Euroopa Parlament järgib oma valikumenetlustes rangelt võrdsete võimaluste poliitikat, et tagada kõigi kandidaatide võrdne kohtlemine.

ELi institutsioonides töötamisega seotud tingimused on kehtestatud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustes. Teenistustingimustega saab täies mahus tutvuda veebiaadressil:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=ET (IV jaotis, lk 209, „Lepingulised töötajad“)

Igakuine põhipalk 1. juuli 2019. aasta seisuga on 2074,40 eurot (I tegevusüksus).

(1) Vt Euroopa keeleõppe raamdokument (CECR) - https://europa.eu/europass/et/common-european-framework-reference