This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

СЪОБЩЕНИЕ СЪСТАВЯНЕ НА БАЗА ДАННИ ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА І) В ОБЛАСТТА НА СГРАДИТЕ M/F

Място : Брюксел
Край на публикуването на външен уебсайт : 15/09/2020 23:59
Отдел : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM 02/2020
Ръководство на вниманието на кандидатите :

Общи положения

Моля, прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите, преди да попълните своя формуляр за кандидатстване.

Генералният секретариат на Европейския парламент оповестява настоящето съобщение с цел да състави база данни на кандидати за договорно наети служители (функционална група І) в областта на сградите в рамките на Генерална дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO).

Посочената база данни цели съставянето на резервен списък от кандидати да бъдат наети в Брюксел.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без разлика, свързана с пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или изповедание, политически убеждения или убеждения от друг характер, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Лицата, които проявяват интерес да бъдат включени във въпросната база данни, могат да подадат автобиография и да попълнят кандидатурата си чрез платформата APPLY4EP, като в началото създадат свой профил. За да направят това, те трябва внимателно да прочетат настоящето съобщение, да кликнат върху полето „Кандидатстване онлайн“ и да следват инструкциите. Създаването на профил в APPLY4EP е еднократно. Запазените в профила лични данни ще бъдат обработвани при пълно зачитане на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета и ще подлежат на изменение, за да се позволи тяхното актуализиране=

Естество на служебните задължения

ГД INLO допринася за доброто управление на инфраструктурите (сгради и тяхното оборудване) и на логистиката (кетъринг, куриерски услуги, пренасяне, мебели, транспорт и др.) в рамките и между различните места на работа на Европейския парламент.

Работещите в ГД INLO жени и мъже подкрепят пряко политическата дейност на Европейския парламент.

Дирекцията за интегрирано управление на инфраструктурата търси да наеме градинар в рамките на Отдела за интегрирано управление на инфраструктурата в Брюксел.

Задачи за изпълнение:

Градинарски услуги в парк в площ от 41 ара в Брюксел и обща поддръжка на реда и чистотата. Избраният кандидат ще изпълнява също така други задачи, свързани с поддръжката на контейнери с растения (1000 контейнера/саксии) и контрол на поддръжката, осигурявана от външния изпълнител на другите зелени площи, прилежащи към сградите на Парламента в Брюксел (17 000 m² градини, озелени покривни пространства, тераси със зеленина).

Условия за допускане

а) Общи условия

- да бъде гражданин на една от държавите – членки на Европейския съюз.
- да е изпълнил задълженията, наложени му от законите на родината му по отношение на военната служба.
- Да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на служебните задължения.

б) Специални условия

i. Минималното изискване за назначаване на договорно нает служител във функционална група І е завършена задължителна степен на образование.

Ще бъдат приемани единствено дипломите, издадени или признати като равностойни от органите на държавите – членки на ЕС (например Министерство на образованието). Освен това, преди всяко евентуално назначаване, кандидатите, включени в базата данни ще бъдат поканени да представят документи, които потвърждават съдържащите се във формуляра за кандидатстване сведения (дипломи, удостоверения и други удостоверителни документи).

ii. Езикови познания

Трябва да имате задълбочени познания (най-малко на ниво С1 ) по един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски.

и

много добри познания (поне ниво B2 (1)) по английски или френски език (език 2).

Език 2 трябва да бъде различен от език 1.

Кандидатите се уведомяват, че език 2 (английски и френски), избрани за целите на съставянето на настоящата база данни са определени в съответствие с интереса на службата на Генерална дирекция за инфраструктури и логистика. Лицата трябва да бъдат в състояние да разбират поставените им задачи, да работят по досиетата и да общуват ефикасно с външните партньори, с ръководството и с колегите.
Френският език е най-често използваният език в отношенията в рамките на и между службите на генералната дирекция. Френският е също така обичайно използван език при комуникацията с външните партньори. Английският език е най-често използван при общуването с другите дирекции към Генералната дирекция за инфраструктури и логистика, другите генерални дирекции и политическите и административните органи на институцията, в т.ч. при изготвянето на документи.
Освен това инструкциите и приложимите правила са на английски и френски език и трябва да могат да бъдат на разположение и оповестявани на тези два езика.
Следователно, за да изпълняват своите служебни задължения и да осигуряват добрата работа на службите, наетите лица трябва да бъдат в състояние, в рамките на разумен срок, да работят и общуват ефикасно най-малкото на един от тези два езика.
Освен това, с оглед на равното третиране, всеки кандидат, дори да посочи един от тези два езика като първи официален език, трябва да има достатъчни познания по втория от тези два езика.

База данни

Ако
– отговаряте на общите условия за допускане и
– сте попълнили формуляра за кандидатстване чрез платформата APPLY4EP и правилно сте посочили кодовете (вж. по-долу „Подаване на кандидатури“) съгласно изискванията и в указаните срокове,

името Ви ще бъде включено в базата данни.

Вписването се основава изключително на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения и на документите, които сте приложили. Посочените сведения и документи ще бъдат проверени по-късно при евентуално назначаване.

Подаване на кандидатурите

Заинтересованите лица трябва да попълнят формуляра за кандидатстване чрез онлайн платформата APPLY4EP. Тази платформа е единственият начин за подаване на кандидатури.

След като създадете своя профил, трябва да качите подробна автобиография.

Трябва да използвате формуляра Europass, който можете да откриете чрез следния линк:

https://europa.eu/europass/bg

След това трябва да попълните формуляра за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е фиксиран на 15 септември 2020 г. Кандидатура, получена след тази дата, няма да бъде приета.

Вписването в базата данни не представлява гаранция за наемане на работа. При възможност за предлагане на договор службите по назначаване ще преглеждат базата данни и ще поканят кандидатите, чийто профил отговаря в най-голяма степен на изискванията на съответната длъжност. Ако бъде установено, че предоставените сведения са неточни, кандидатурата на съответното лице ще бъде изключена и името му ще бъде премахнато от базата данни.

В своите процедури за подбор Европейският парламент прилага стриктно политика на равните възможности, за да гарантира равно третиране на всички кандидати.

Условията на работа в европейските институции са определени в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. За да направите справка с Условията на работа в тяхната цялост, ползвайте следния адрес:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (дял IV, стр. 209 „Договорно наети служители“)

Основното месечно възнаграждение към 1 юли 2019 г. възлиза на 2.074,40 евро (функционална група І).

(1) Вж. Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР) - https://europa.eu/europass/bg/common-european-framework-reference