This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OBVESTILO OBLIKOVANJE PODATKOVNE ZBIRKE POGODBENI USLUŽBENCI (FUNKCIONALNA SKUPINA II) NA PODROČJU STAVB M/F

Kraj : Bruselj
Publication end on external website : 15/09/2020 23:59
Pristojna služba : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Referenca : DG INLO COM 03/2020
Navodila za kandidate :

Splošne opombe

Pred izpolnjevanjem prijavnice skrbno preberite vodič za kandidate.

 

Generalni sekretariat Evropskega parlamenta objavlja obvestilo, da namerava oblikovati podatkovno zbirko kandidatov, pogodbenih uslužbencev (funkcionalna skupina II), na področju stavb v Generalnem direktoratu za infrastrukturo in logistiko (GD INLO).

V podatkovni zbirki bodo podatki o rezervnih kandidatih za zasedbo delovnih mest v Bruslju.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave ne glede na spol, raso, barvo kože, etnično ali socialno poreklo, genetske značilnosti, jezik, vero ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost narodni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost.

Zainteresirane osebe, ki želijo biti vključene v to podatkovno zbirko, si lahko ustvarijo račun na platformi APPL4EP, kjer predložijo svoj življenjepis in izpolnijo prijavnico. Pozorno naj preberejo to sporočilo, nato kliknejo na zavihek „Prijava prek spleta“ in sledijo navodilom. Račun na APPLY4EP je možno ustvariti samo enkrat. Osebni podatki iz računa se obdelajo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta in se lahko posodabljajo.

 

Opis nalog

GD INLO prispeva k dobremu upravljanju infrastrukture (stavbe in njihova oprema) in logistike (gostinske storitve, pošta, selitve, pohištvo, prevoz itd.) v različnih krajih dela Evropskega parlamenta in med njimi.

Osebje v službi GD INLO neposredno podpira politično dejavnost Evropskega parlamenta.

Direktorat za integrirano upravljanje stavb potrebuje tehničnega in logističnega pomočnika na področju stavb v oddelku za vzdrževalna dela v Bruslju.

 

Zadolžitve:

 1. posodabljanje referenčnih načrtov za programsko opremo GPI-Espaces (programska oprema za upravljanje prostorov Evropskega parlamenta)
 2. nadzor in revidiranje načrtov za program autocad v skladu s standardom DIN in različnimi tipologijami prostorov
 3. pomoč službam za signalizacijo in infografična pomoč (podobe 3D, Illustrator)
 4. pomoč različnim službam Parlamenta pri iskanju po literaturi v papirni ali elektronski obliki (načrti, tehnični podatki itd.)

 

 Pogoji za sprejem prijave

a. Splošni pogoji

 • Biti državljan ene od držav članic Evropske unije,
 • imeti izpolnjene vse zakonske obveznosti svoje države glede služenja vojaškega roka,
 • ustrezati zahtevam o osebnostnih lastnostih za opravljanje dela.

b. Posebni pogoji

i. Zahtevani nazivi, diplome in znanja

 • Višja izobrazba, ki je potrjena z diplomo, ali
 • s spričevalom potrjena srednješolska izobrazba, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na višješolski ravni, in vsaj tri leta ustreznih delovnih izkušenj ali,
 • če je to v interesu službe, poklicna usposobljenost ali delovne izkušnje na enakovredni ravni.

Sprejemajo se le spričevala, izdana v državah članicah EU, ali enakovredna potrdila, ki so jih izdali organi države članice EU (na primer ministrstvo za šolstvo). Poleg tega bodo morali kandidati, vpisani v podatkovno zbirko, pred morebitno sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi predložiti dokumente, ki potrjujejo informacije, navedene v prijavnici (diplome, potrdila in druga dokazila).

ii. Znanje jezikov

Odlično (najmanj raven C1[1]) morate obvladati en uradni jezik Evropske unije (jezik 1): angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, litovščina, latvijščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina in švedščina

ter

zelo dobro (najmanj raven B2[1]) poznati angleški ali francoski jezik (jezik 2).

Jezik 2 se mora razlikovati od jezika 1.

Kandidate obveščamo, da je bila pri oblikovanju podatkovne zbirke izbira jezika 2 (angleščina in francoščina) določena v skladu z interesom službe Generalnega direktorata za infrastrukturo in logistiko, saj mora osebje razumeti dodeljene naloge, obravnavati dosjeje in se ustrezno sporazumevati z zunanjimi sogovorniki, vodstvom in sodelavci.

Francoski jezik je najpogosteje uporabljen jezik na oddelkih in med oddelki generalnega direktorata ter pri komunikaciji z zunanjimi sogovorniki. Angleški jezik se najpogosteje uporablja pri komunikaciji z drugimi direktorati Generalnega direktorata za infrastrukturo in logistiko, z drugimi generalnimi direktorati ter političnimi in upravnimi organi institucije, zlasti pri pripravi dokumentov.

Poleg tega so navodila in veljavna pravila napisana v angleščini in francoščini, zato morajo biti na voljo in posredovana javnosti v teh dveh jezikih.

Izbrane osebe morajo biti sposobne v razumnem času opravljati svoje delo in se učinkovito sporazumevati v najmanj enem od teh dveh jezikov, da bi lahko prevzele svoje dolžnosti in skrbele za dobro delovanje oddelka.

Poleg tega morajo vsi kandidati zaradi enake obravnave, vključno s tistimi, ki enega od teh dveh jezikov prijavijo kot prvi uradni jezik, zadovoljivo obvladati tudi drugi jezik.

 

Podatkovna zbirka

Če

 • izpolnjujete splošne pogoje za prijavo,
 • ste izpolnili prijavnico na platformi APPLY4EP in pravilno navedli kode (glej spodaj „Oddaja prijavnice“) na ustrezen način in v zahtevanem roku,

bo vaše ime vključeno v podatkovno zbirko.

Vpis temelji izključno na informacijah iz prijavnice in priloženih dokumentov. Informacije in dokumenti se preverijo naknadno v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

 

Oddaja prijav

Zainteresirane osebe morajo izpolniti prijavnico na spletni platformi APPLY4EP. Platforma je edini način za oddajo prijave.

Ko ste si ustvarili račun, naložite svoj podroben življenjepis,

obvezno v obliki Europass, ki jo najdete na povezavi:

https://europa.eu/europass/sl

Nato izpolnite prijavnico.

V polju

Delovne izkušnje in/ali Diplome: vnesti morate posebne kode, navedene v vodniku v prilogi, ter natančen opis preteklih nalog/diplom. Možno je izbrati več odgovorov.

Primeri (gl. tudi primere v vodniku v prilogi):

TIbms - diplomirani inženir...

TRef + TGcad - uslužbenec, pristojen za usklajevanje, tehnično in administrativno spremljanje projektov signalizacije. tehnični risar, pristojen za preverjanje tehničnih načrtov....

Tem navedbam je treba priložiti dokazila.

Rok za oddajo prijav je 15. september 2020. Prijave, prejete po tem datumu, bodo zavrnjene.

Vpis v podatkovno zbirko ne zagotavlja zaposlitve. Če se pokaže možnost zaposlitve, bo kadrovska služba v podatkovni zbirki poiskala kandidate, katerih profil najbolj ustreza zahtevam zadevnega delovnega mesta. Če se posredovane informacije izkažejo za netočne, se prijava zadevne osebe izključi iz postopka in njeno ime črta iz podatkovne zbirke.

Evropski parlament v izbirnih postopkih dosledno izvaja politiko enakih možnosti, da se zagotovi enaka obravnava vseh kandidatov.

Delovni pogoji v evropskih institucijah so določeni v Pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Za podroben opis obiščite spletni naslov:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (naslov IV, stran 209 „Pogodbeni uslužbenci“)

Osnovna mesečna plača je bila 1. julija 2019 določena v višini med 2154,58 in 3120,96 EUR (funkcionalna skupina II), odvisno od izobrazbe in delovnih izkušenj posameznega kandidata.

 

[1] Gl. skupni evropski referenčni okvir za jezike - https://europa.eu/europass/sl/common-european-framework-reference