This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OBVESTILO OBLIKOVANJE PODATKOVNE ZBIRKE POGODBENI USLUŽBENCI (FUNKCIONALNA SKUPINA III) NA PODROČJU STAVB (ŽENSKA ALI MOŠKI) M/F

Kraj : Bruselj
Publication end on external website : 15/09/2020 23:59
Pristojna služba : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Referenca : DG INLO COM 04/2020
Navodila za kandidate :

Splošne opombe

Pred izpolnjevanjem prijavnice skrbno preberite vodič za kandidate.

Generalni sekretariat Evropskega parlamenta objavlja obvestilo, da namerava oblikovati podatkovno zbirko kandidatov, pogodbenih uslužbencev (funkcionalna skupina III), na področju stavb v Generalnem direktoratu za infrastrukturo in logistiko (GD INLO).

V podatkovni zbirki bodo podatki o rezervnih kandidatih za zasedbo delovnih mest v Bruslju.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave ne glede na spol, raso, barvo kože, etnično ali socialno poreklo, genetske značilnosti, jezik, vero ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost narodni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost.

Zainteresirane osebe, ki želijo biti vključene v to podatkovno zbirko, si lahko ustvarijo račun na platformi APPL4EP, kjer predložijo svoj življenjepis in izpolnijo prijavnico. Pozorno naj preberejo to sporočilo, nato kliknejo na zavihek „Prijava prek spleta“ in sledijo navodilom. Račun na APPLY4EP je možno ustvariti samo enkrat. Osebni podatki iz računa se obdelajo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta in se lahko posodabljajo.

Opis nalog

GD INLO prispeva k dobremu upravljanju infrastrukture (stavbe in njihova oprema) in logistike (gostinske storitve, pošta, selitve, pohištvo, prevoz itd.) v različnih krajih dela Evropskega parlamenta in med njimi.

Osebje v službi GD INLO neposredno podpira politično dejavnost Evropskega parlamenta.

Direktorat za integrirano upravljanje stavb potrebuje tehnike na področju stavb v dveh oddelkih v Bruslju za naslednja področja:

V oddelku za integrirano upravljanje stavb v Bruslju:

a) sistemi HVAC (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija)
b) elektrika
c) groba dela/zaključna dela
d) računalniški sistem za upravljanje vzdrževanja
e) higiena, zelene površine in ključi
f) kakovost storitev in zadovoljstvo strank

V oddelku za vzdrževalna dela v Bruslju:

g) mehanska, električna in vodovodna dela
h) zaključna dela
i) risar
j) signalizacija

Zadolžitve:

a) sistemi HVAC (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija):

Z vodjo upravljanja sistemov HVAC, sanitarij in posvetovalne delovne skupine oddelka:
1) zagotoviti tehnično in upravno spremljanje vzdrževalnih del opreme v okviru pogodb za uporabo in vzdrževanje tehničnih naprav
2) pripraviti, sestaviti, organizirati, analizirati in spremljati tehnične, upravne in finančne dosjeje (specifikacija ponudbe, razpisi in cenovno poizvedovanje z analizo ponudb, tehnična poročila)
3) sousklajevati, analizirati in spremljati nadzor nad kakovostjo dela zunanjih izvajalcev (vzdrževalci, svetovalne službe), vključno z zahtevami za ukrepanje
4) usklajevati ukrepanje različnih zunanjih izvajalcev z drugimi tehničnimi službami Parlamenta

b) elektrika:

Z vodjo upravljanja električne opreme oddelka:
1) zagotoviti tehnično in upravno spremljanje vzdrževalnih del opreme v okviru pogodb za uporabo in vzdrževanje tehničnih naprav
2) pripraviti, sestaviti, organizirati, analizirati in spremljati tehnične, upravne in finančne dosjeje (specifikacija ponudbe, razpisi in cenovno poizvedovanje z analizo ponudb, tehnična poročila)
3) sousklajevati, analizirati in spremljati nadzor nad kakovostjo dela zunanjih izvajalcev (vzdrževalci, svetovalne službe), vključno z zahtevami za ukrepanje
4) usklajevati ukrepanje različnih zunanjih izvajalcev z drugimi tehničnimi službami Parlamenta

c) groba dela/zaključna dela:

Z vodjema oddelkov:
1) zagotavljati operativno upravljanje pogodbe za inšpekcijo grobih in zaključnih del
2) zagotavljati operativno upravljanje pogodbe za usklajevanje varnosti, zdravja in revizij
3) zagotavljati operativno upravljanje pogodbe za servisiranje in vzdrževanje zaključnih in grobih del
4) pripraviti, sestaviti, organizirati, analizirati in spremljati tehnične, upravne in finančne dosjeje (specifikacija ponudbe, razpisi in cenovno poizvedovanje z analizo ponudb, tehnična poročila)
5) sousklajevati, analizirati in spremljati nadzor nad kakovostjo dela zunanjih izvajalcev (vzdrževalci, svetovalne službe), vključno z zahtevami za ukrepanje
6) usklajevati ukrepanje različnih zunanjih izvajalcev z drugimi tehničnimi službami Parlamenta

d) računalniški sistem za upravljanje vzdrževanja:

1) zagotoviti operativno upravljanje računalniškega sistema za upravljanje vzdrževanja s poročanjem (na primer ključnih kazalnikov uspešnosti) in načrtovanje preventivnega vzdrževanja v okviru skupine za operativno in tehnično vzdrževanje oddelka za integrirano upravljanje stavb v Bruslju
2) začeti, pripraviti, organizirati in spremljati projekte za izboljšanje računalniškega sistema za upravljanje vzdrževanja s samodejnim poročanjem ključnih kazalnikov uspešnosti/kazalnikov proizvodnje, zadovoljstva strank in uporabe naprav

e) higiena, zelene površine in ključi:

1) zagotavljati operativno upravljanje pogodb za čiščenje, odvoz odpadkov in zelenih površin
2) usklajevati nadzor nad kakovostjo storitev in preverjanje ukrepov
3) sodelovati pri upravnem, proračunskem in finančnem spremljanju pogodb
4) zagotavljati usklajevanje z drugimi tehničnimi službami EP

f) kakovost storitev in zadovoljstvo strank:

1) nadzorovati izvajanje in kakovost ukrepov pogodbenikov, zlasti na področju zaključnih in grobih del
2) obravnavati in upravljati zahteve uporabnikov stavb v tesnem sodelovanju s pogodbeniki
3) preverjati in analizirati zadovoljstvo strank
4) usklajevati ukrepanje različnih zunanjih izvajalcev z drugimi tehničnimi službami Parlamenta

g) mehanska, električna in vodovodna dela:

Znotraj posebne tehnične skupine oddelka:
1) zagotoviti tehnično in upravno spremljanje del HVAC, elektrike in sanitarij
2) pripraviti, sestaviti, organizirati, analizirati in spremljati tehnične, upravne in finančne dosjeje (specifikacija ponudbe, razpisi in cenovno poizvedovanje z analizo ponudb, tehnična poročila)
3) usklajevati, analizirati in spremljati nadzor nad kakovostjo dela pogodbenikov (izvajalci del, svetovalne službe)
4) usklajevati ukrepanje različnih zunanjih izvajalcev z drugimi tehničnimi službami Parlamenta

h) zaključna dela:

Z upravljavci zaključnih del oddelka:
1) zagotoviti tehnično in upravno spremljanje zaključnih del (notranje pregrade, stenske in talne obloge, posebna oprema, mizarska dela po meri, obešeni stropi, premična tla itd.)
2) pripraviti, sestaviti, organizirati, analizirati in spremljati tehnične, upravne in finančne dosjeje (specifikacija ponudbe, razpisi in cenovno poizvedovanje z analizo ponudb, tehnična poročila)
3) usklajevati, analizirati in spremljati nadzor nad kakovostjo dela pogodbenikov (izvajalci del, svetovalne službe)
4) usklajevati ukrepanje različnih zunanjih izvajalcev z drugimi tehničnimi službami Parlamenta

i) risar:

1) posodabljanje načrtov za program autocad stavb po opravljenem delu (posebna arhitektura ali tehnike), preverjanje sprememb, ki jih opravijo zunanji pogodbeniki. preverjanja na kraju samem
2) preverjanje in arhiviranje (podatki na papirju in v elektronski obliki) dosjejev „as-built“ (načrti, tehnična dokumentacija), prejetih od zunanjih pogodbenikov
3) risanje arhitekturnih projektov ali posebnih tehnik.
4) pomoč različnim službam Parlamenta pri iskanju po literaturi v papirni ali elektronski obliki (načrti, tehnični podatki itd.)

j) signalizacija:

Z upravljavcem signalizacije oddelka:
1) razvijati rešitve in zasnove na področju signalizacije z uporabo ustrezne programske opreme (Autocad, Photoshop, Illustrator itd.)
2) zagotavljati usklajevanje, tehnično in administrativno spremljanje projektov signalizacije
3) pripraviti in sestaviti tehnične specifikacije za občasne ponudbe ali razpise, analizirati ponudbe in tehnične predloge pogodbenikov
4) spremljati na terenu ukrepe na področju signalizacije, načrtovanje, nadzor nad kakovostjo ukrepov in usklajevanje z drugimi sodelujočimi službami

Pogoji za sprejem prijave

a. Splošni pogoji

 Biti državljan ene od držav članic Evropske unije,
 imeti izpolnjene vse zakonske obveznosti svoje države glede služenja vojaškega roka,
 ustrezati zahtevam o osebnostnih lastnostih za opravljanje dela.

b. Posebni pogoji

i. Zahtevani nazivi, diplome in znanja

- Višja izobrazba, ki je potrjena z diplomo, ali
- s spričevalom potrjena srednješolska izobrazba, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na višješolski ravni, in vsaj tri leta ustreznih delovnih izkušenj ali,
- če je to v interesu službe, poklicna usposobljenost ali delovne izkušnje na enakovredni ravni.

Sprejemajo se le spričevala, izdana v državah članicah EU, ali enakovredna potrdila, ki so jih izdali organi države članice EU (na primer ministrstvo za šolstvo). Poleg tega bodo morali kandidati, vpisani v podatkovno zbirko, pred morebitno sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi predložiti dokumente, ki potrjujejo informacije, navedene v prijavnici (diplome, potrdila in druga dokazila).

ii. Znanje jezikov

Odlično (najmanj raven C1 ) morate obvladati en uradni jezik Evropske unije (jezik 1): angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, litovščina, latvijščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina in švedščina

ter

zelo dobro (najmanj raven B2 (1)) poznati angleški ali francoski jezik (jezik 2).

Jezik 2 se mora razlikovati od jezika 1.

Kandidate obveščamo, da je bila pri oblikovanju podatkovne zbirke izbira jezika 2 (angleščina in francoščina) določena v skladu z interesom službe Generalnega direktorata za infrastrukturo in logistiko, saj mora osebje razumeti dodeljene naloge, obravnavati dosjeje in se ustrezno sporazumevati z zunanjimi sogovorniki, vodstvom in sodelavci.
Francoski jezik je najpogosteje uporabljen jezik na oddelkih in med oddelki generalnega direktorata ter pri komunikaciji z zunanjimi sogovorniki. Angleški jezik se najpogosteje uporablja pri komunikaciji z drugimi direktorati Generalnega direktorata za infrastrukturo in logistiko, z drugimi generalnimi direktorati ter političnimi in upravnimi organi institucije, zlasti pri pripravi dokumentov.
Poleg tega so navodila in veljavna pravila napisana v angleščini in francoščini, zato morajo biti na voljo in posredovana javnosti v teh dveh jezikih.
Izbrane osebe morajo biti sposobne v razumnem času opravljati svoje delo in se učinkovito sporazumevati v najmanj enem od teh dveh jezikov, da bi lahko prevzele svoje dolžnosti in skrbele za dobro delovanje oddelka.
Poleg tega morajo vsi kandidati zaradi enake obravnave, vključno s tistimi, ki enega od teh dveh jezikov prijavijo kot prvi uradni jezik, zadovoljivo obvladati tudi drugi jezik.

Podatkovna zbirka

Če
– izpolnjujete splošne pogoje za prijavo,
– ste izpolnili prijavnico na platformi APPLY4EP in pravilno navedli kode (glej spodaj „Oddaja prijavnice“) na ustrezen način in v zahtevanem roku,

bo vaše ime vključeno v podatkovno zbirko.

Vpis temelji izključno na informacijah iz prijavnice in priloženih dokumentov. Informacije in dokumenti se preverijo naknadno v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Oddaja prijav

Zainteresirane osebe morajo izpolniti prijavnico na spletni platformi APPLY4EP. Platforma je edini način za oddajo prijave.

Ko ste si ustvarili račun, naložite svoj podrobni življenjepis,

obvezno v obliki Europass, ki jo najdete na povezavi:

https://europa.eu/europass/sl

Nato izpolnite prijavnico.
V polju

Delovne izkušnje in/ali Diplome: vnesti morate posebne kode, navedene v vodniku v prilogi, ter natančen opis preteklih nalog/diplom. Možno je izbrati več odgovorov.

Primeri (gl. tudi primere v vodniku v prilogi):
TArch – glavni arhitekt, pristojen za…
TElec – diplomirani inženir, specializacija iz elektrike
TElec + THvac – tehnik, pristojen za….

Tem navedbam je treba priložiti dokazila.

Rok za oddajo prijav je 15. september 2020. Prijave, prejete po tem datumu, bodo zavrnjene.

Vpis v podatkovno zbirko ne zagotavlja zaposlitve. Če se pokaže možnost zaposlitve, bo kadrovska služba v podatkovni zbirki poiskala kandidate, katerih profil najbolj ustreza zahtevam zadevnega delovnega mesta. Če se posredovane informacije izkažejo za netočne, se prijava zadevne osebe izključi iz postopka in njeno ime črta iz podatkovne zbirke.

Evropski parlament v izbirnih postopkih dosledno izvaja politiko enakih možnosti, da se zagotovi enaka obravnava vseh kandidatov.

Delovni pogoji v evropskih institucijah so določeni v Pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Za podroben opis obiščite spletni naslov:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (naslov IV, stran 209 „Pogodbeni uslužbenci“)

Osnovna mesečna plača je bila 1. julija 2019 določena v višini med 2758,47 in 4520,54 EUR (funkcionalna skupina III), odvisno od izobrazbe in delovnih izkušenj posameznega kandidata.

(1) Gl. skupni evropski referenčni okvir za jezike - https://europa.eu/europass/sl/common-european-framework-reference