This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PRANEŠIMAS DUOMENŲ BAZĖS SUDARYMAS SUTARTININKAI (III PAREIGŲ GRUPĖ) PASTATŲ PRIEŽIŪROS SRITYJE (ABIEJŲ LYČIŲ) M/F

Vieta : Briuselis
Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 15/09/2020 23:59
Tarnyba : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM 04/2020
Vadovas kandidatams :

Bendra informacija

Prieš pateikdami paraiškas, kandidatai privalo atidžiai perskaityti pridedamą Kandidatams skirtą vadovą.

Europos Parlamento generalinis sekretoriatas skelbia šį pranešimą ketindamas sudaryti duomenų apie kandidatus (III pareigų grupės sutartininkus) pastatų priežiūros srityje Infrastruktūros ir logistikos generaliniame direktorate (INLO GD) bazę.

Ši duomenų bazė būtų kandidatų, kurie galėtų būti įdarbinti Briuselyje, rezervas.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kitokių įsitikinimų, priklausymo tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos.

Asmenys, norintys būti įtraukti į šią duomenų bazę, platformoje APPLY4EP turi susikurti paskyrą, tuomet gali pateikti savo gyvenimo aprašymą ir užpildyti paraišką. Jie turi atidžiai perskaityti šį pranešimą spustelėję Pateikite paraišką internetu ir laikytis nurodymų. Paskyra platformoje APPLY4EP sukuriama tik vieną kartą. Paskyroje užregistruoti asmens duomenys tvarkomi visiškai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725, norint paskyrą atnaujinti juos galima keisti.

Pareigų pobūdis

INLO GD padeda tinkamai valdyti infrastruktūrą (pastatus ir jų įrangą) ir logistiką (valgyklas, korespondenciją, perkraustymus, nekilnojamąjį turtą, transportą ir kt.) įvairiose Europos Parlamento darbo vietose ir tarp jų.

INLO GD dirbantys asmenys tiesiogiai remia politinę Europos Parlamento veiklą.

Integruoto infrastruktūros valdymo direktoratas ieško pastatų priežiūros technikų, kurie dirbs dviejuose skyriuose Briuselyje šiose srityse:

Integruoto infrastruktūros Briuselyje valdymo skyriuje:

a) šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (angl. HVAC);
b) elektra;
c) bendrieji ir specialieji statybos darbai;
d) kompiuterizuotas priežiūros valdymas (pranc. GMAO);
e) higiena, žaliosios erdvės ir raktai;
f) paslaugų kokybė ir klientų pasitenkinimas.

Patalpų Briuselyje priežiūros skyriuje:

g) mechanikos, elektros ir santechnikos darbai;
h) apdailos darbai;
i) projektavimas;
j) saugos ženklai.

Vykdytinos užduotys:

a) šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (angl. HVAC):

kartu su už HVAC ir sanitarinės įrangos valdymą ir centralizuotą techninį valdymą atsakingu skyriaus darbuotoju:
1) vykdyti techninę ir administracinę šios įrangos priežiūros kontrolę pagal sutartis dėl techninės įrangos eksploatavimo ir priežiūros;
2) ruošti, kartu rengti, tvarkyti, analizuoti ir prižiūrėti techninius, administracinius ir finansinius dokumentus (konkursų specifikacijas, kvietimus dalyvauti konkurse ir prašymus pateikti kainas kartu su pasiūlymų analize, technines ataskaitas);
3) koordinuoti, analizuoti ir prižiūrėti išorės paslaugų teikėjų (techninės priežiūros įmonių, ekspertizės biurų) darbo kokybės kontrolę, įskaitant prašymus atlikti darbus;
4) koordinuoti įvairių išorės paslaugų teikėjų darbą su kitomis Parlamento techninėmis tarnybomis;

b) elektra:

kartu su už elektros įrangos valdymą atsakingu skyriaus darbuotoju:
1) vykdyti techninę ir administracinę šios įrangos priežiūros kontrolę pagal sutartis dėl techninės įrangos eksploatavimo ir priežiūros;
2) ruošti, kartu rengti, tvarkyti, analizuoti ir prižiūrėti techninius, administracinius ir finansinius dokumentus (konkursų specifikacijas, kvietimus dalyvauti konkurse ir prašymus pateikti kainas kartu su pasiūlymų analize, technines ataskaitas);
3) koordinuoti, analizuoti ir prižiūrėti išorės paslaugų teikėjų (techninės priežiūros įmonių, ekspertizės biurų) darbo kokybės kontrolę, įskaitant prašymus atlikti darbus;
4) koordinuoti įvairių išorės paslaugų teikėjų darbą su kitomis Parlamento techninėmis tarnybomis;

c) bendrieji ir specialieji statybos darbai;

kartu su už šiuos darbus atsakingais skyriaus darbuotojais:
1) vykdyti einamąjį sutarties dėl bendrųjų statybos ir apdailos darbų valdymą;
2) vykdyti einamąjį sutarties dėl saugos ir sveikatos koordinavimo ir audito valdymą;
3) vykdyti einamąjį sutarties dėl bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų priežiūros ir techninės priežiūros valdymą;
4) ruošti, kartu rengti, tvarkyti, analizuoti ir prižiūrėti techninius, administracinius ir finansinius dokumentus (konkursų specifikacijas, kvietimus dalyvauti konkurse ir prašymus pateikti kainas kartu su pasiūlymų analize, technines ataskaitas);
5) koordinuoti, analizuoti ir prižiūrėti išorės paslaugų teikėjų (techninės priežiūros įmonių, ekspertizės biurų) darbo kokybės kontrolę, įskaitant prašymus atlikti darbus;
6) koordinuoti įvairių išorės paslaugų teikėjų darbą su kitomis Parlamento techninėmis tarnybomis;

d) kompiuterizuotas priežiūros valdymas (pranc. GMAO):

1) vykdyti einamąjį GMAO valdymą kartu rengiant ataskaitas (be kita ko, taikant pagrindinius rezultatų rodiklius) ir vykdant profilaktinės techninės priežiūros planavimą Integruoto infrastruktūros Briuselyje valdymo skyriaus Eksploatacijos ir techninės priežiūros poskyryje;
2) pradėti, rengti, organizuoti ir prižiūrėti tobulinimo projektus, susijusius su GMAO, automatizuotu ataskaitų teikimu taikant pagrindinius rezultatų ir klientų pasitenkinimo rodiklius ir įrangos eksploatavimu;

e) higiena, žaliosios erdvės ir raktai:

1) kartu vykdyti einamąjį sutarčių dėl valymo, atliekų šalinimo ir žaliųjų erdvių valdymą;
2) koordinuoti paslaugų kokybės kontrolę ir darbų tikrinimą;
3) dalyvauti atliekant administracinę, biudžetinę ir finansinę šių sutarčių priežiūrą;
4) užtikrinti koordinavimą su kitomis EP techninėmis tarnybomis;

f) paslaugų kokybė ir klientų pasitenkinimas:

1) kontroliuoti, kaip paslaugų teikėjai teikia paslaugas, ir kontroliuoti paslaugų kokybę, daugiausia bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų srityje;
2) glaudžiai bendradarbiaujant su paslaugų teikėjais tvarkyti ir valdyti pastatuose dirbančių asmenų prašymus;
3) tikrinti ir analizuoti, kiek klientai yra patenkinti paslaugomis;
4) koordinuoti įvairių išorės paslaugų teikėjų darbą su kitomis Parlamento techninėmis tarnybomis;

g) mechanikos, elektros ir santechnikos darbai:

skyriaus specialiuose techniniuose poskyriuose:
1) vykdyti techninę ir administracinę HVAC, elektros ir sanitarinės įrangos priežiūrą;
2) ruošti, kartu rengti, tvarkyti, analizuoti ir prižiūrėti techninius, administracinius ir finansinius dokumentus (konkursų specifikacijas, kvietimus dalyvauti konkurse ir prašymus pateikti kainas kartu su pasiūlymų analize, technines ataskaitas);
3) koordinuoti, analizuoti ir prižiūrėti paslaugų teikėjų (rangovų, ekspertizės biurų) darbo kokybės kontrolę;
4) koordinuoti įvairių išorės paslaugų teikėjų darbą su kitomis Parlamento techninėmis tarnybomis;

h) apdailos darbai:

kartu su už apdailos darbus atsakingais skyriaus darbuotojais:
1) vykdyti techninę ir administracinę apdailos darbų (vidaus pertvarų, sienų ir grindų dangos, specialaus įrengimo, pagal užsakymą gaminamų stalių gaminių, pakabinamų lubų, pakeliamų grindų ir kt.) priežiūrą;
2) ruošti, rengti, tvarkyti, analizuoti ir prižiūrėti techninius, administracinius ir finansinius dokumentus (konkursų specifikacijas, kvietimus dalyvauti konkurse ir prašymus pateikti kainas kartu su pasiūlymų analize, technines ataskaitas);
3) koordinuoti, analizuoti ir prižiūrėti paslaugų teikėjų (rangovų, ekspertizės biurų) kokybės kontrolę;
4) koordinuoti įvairių išorės paslaugų teikėjų darbą su kitų Parlamento techninių tarnybų darbu;

i) projektavimas:

1) atnaujinti pastatų planus AutoCad atlikus darbus (architektūros arba inžinerinių sistemų), tikrinti išorės paslaugų teikėjų atliktus pakeitimus; vietoje atlikti matavimus;
2) tikrinti ir archyvuoti (popierinius arba elektroninėse duomenų bazėse) išorės paslaugų teikėjų pateiktus galutinius dokumentus (planus, techninių duomenų lapus);
3) rengti architektūros arba inžinerinių sistemų projektus;
4) įvairioms Parlamento tarnyboms teikti paramą, susijusią su popierinių ar elektroninių dokumentų (planų, techninių duomenų ir kt.) paieška;

j) saugos ženklai:

kartu su už saugos ženklus atsakingu skyriaus darbuotoju:
1) kurti sprendinius ir koncepcijas, susijusius su saugos ženklais, naudojant reikiamas programas (Autocad, Photoshop, Illustrator ir kt.);
2) koordinuoti žymėjimo saugos ženklais projektus ir vykdyti techninę bei administracinę priežiūrą;
3) ruošti ir rengti technines specifikacijas, kai rengiami konkretūs kvietimai teikti pasiūlymus arba organizuojami konkursai, analizuoti paslaugų teikėjų pateiktas paraiškas ir techninius pasiūlymus;
4) vietoje prižiūrėti žymėjimo saugos ženklais darbus, stebėti, kaip laikomasi plano, kontroliuoti, kaip teikiamos paslaugos, ir koordinuoti su kitomis susijusiomis tarnybomis.

Atrankos reikalavimai

a. Bendrieji reikalavimai

 Būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiu;
 būti atlikus visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles;
 turėti numatytoms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes.

b. Specialieji reikalavimai

i. Reikalaujama kvalifikacija, diplomai ir žinios

- Diplomu patvirtintas aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas arba
- diplomu patvirtintas vidurinis išsilavinimas, suteikiantis galimybę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo, ir ne trumpesnė kaip trejų metų atitinkama profesinė patirtis, arba
- atitinkamo lygio profesinis pasirengimas arba profesinė patirtis, kai tai pagrįsta tarnybos interesais.

Bus priimami tik diplomai, kuriuos išdavė arba pripažino lygiaverčiais ES valstybių narių institucijos (pavyzdžiui, švietimo ministerija). Be to, prieš įdarbinant, į duomenų bazę įtrauktų kandidatų bus paprašyta pateikti dokumentus, pagrindžiančius paraiškoje pateiktą informaciją (diplomus, pažymėjimus ir kitus patvirtinamuosius dokumentus).

ii. Kalbų mokėjimas

Kandidatai turi puikiai (bent C1 lygiu ) mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (pirmoji kalba): airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių,

ir

labai gerai mokėti (bent B2 lygiu (1)) anglų arba prancūzų kalbą (antroji kalba).

Antroji kalba turi būti kita nei pirmoji.

Kandidatams pranešama, kad šiam duomenų bazės sudarymui pasirinktos antrosios kalbos (anglų ir prancūzų k.) nustatytos vadovaujantis Infrastruktūros ir logistikos generalinio direktorato tarnybos interesais. Asmenys privalo sugebėti suprasti užduotis, kurias jie turės atlikti, tvarkyti bylas ir veiksmingai bendrauti su išorės subjektais, vadovybe ir kolegomis.
Prancūzų k. dažniausiai vartojama šio generalinio direktorato skyriuose ir šiems skyriams tarpusavyje palaikant ryšius. Ji taip pat įprastai vartojama bendraujant su išorės subjektais. Anglų k. dažniausiai vartojama palaikant ryšius su kitais Infrastruktūros ir logistikos generalinio direktorato direktoratais, kitais generaliniais direktoratais ir institucijos politiniais ir administraciniais organais, visų pirma rengiant dokumentus.
Be to, nurodymai ir taikomos taisyklės rengiamos anglų ir prancūzų k. ir turi būti skelbiamos ir pateikiamos visuomenei abiem šiomis kalbomis.
Todėl įdarbinti asmenys turi per pagrįstą laikotarpį sugebėti pradėti veiksmingai dirbti ir bendrauti bent jau viena iš šių dviejų kalbų, kad galėtų vykdyti savo funkcijas ir užtikrinti tinkamą tarnybų veikimą.
Be to, kad visiems kandidatams būtų taikomos vienodos sąlygos, kiekvienas kandidatas, įskaitant tuos, kurių pirmoji oficialioji kalba yra viena iš šių dviejų kalbų, privalo gerai mokėti antrąją kalbą, kuri turi būti ne viena iš šių dviejų kalbų.

Duomenų bazė

Jei jūs
– atitinkate bendruosius atrankos reikalavimus,
– pagal nustatytą tvarką ir laikydamasis terminų platformoje APPLY4EP užpildėte paraišką ir teisingai nurodėte kodus (žr. toliau „Paraiškų teikimas“),

jūsų pavardė bus įtraukta į duomenų bazę.

Sprendimas įtraukti jūsų pavardę grindžiamas tik paraiškoje pateikta informacija ir pridedamais dokumentais. Ši informacija ir dokumentai bus patikrinti vėliau – įdarbinant.

Paraiškų teikimas

Susidomėję asmenys turi užpildyti paraišką platformoje APPLY4EP. Ši platforma yra vienintelis būdas pateikti paraišką.

Susikūrę paskyrą turite įkelti savo išsamų gyvenimo aprašymą.

Naudokite formatą Europass, jį rasite čia:

https://europa.eu/europass/lt

Tuomet turite užpildyti paraišką.
Laukeliuose:

Profesinė patirtis ir (arba) diplomai: turite įrašyti specialius kodus, kurie yra nurodyti pridedamame vadove, ir pateikti išsamų eitų pareigų ir gautų diplomų aprašą. Galimi įvairūs variantai.

Pavyzdžiui (žr. taip pat pridedamame vadove pateikiamus pavyzdžius):
TArch – pagrindinis architektas, atsakingas už ...;
TElec – inžinieriaus diplomas, specializacija – elektros inžinerija;
TElec + THvac – technikas, atsakingas už ...

Ši informacija turi būti pagrįsta patvirtinamaisiais dokumentais.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2020 m. rugsėjo 15 d. Vėliau gautos paraiškos nebus priimtos.

Įtraukimas į duomenų bazę nesuteikia garantijos būti įdarbintam. Jei atsiras galimybė sudaryti sutartį, įdarbinančios tarnybos patikrins duomenų bazę ir pakvies kandidatus, kurių specializacija labiausiai atitinka atitinkamų pareigų reikalavimus. Jei bus nustatyta, kad pateikta informacija yra neteisinga, atitinkamo asmens paraiška bus atmesta ir jo pavardė išbraukta iš duomenų bazės.

Vykdydamas atrankos procedūras Europos Parlamentas nuosekliai laikosi lygių galimybių politikos siekdamas užtikrinti, kad visiems kandidatams būtų taikomos vienodos sąlygos.

Darbo ES institucijose sąlygos nustatytos Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygose. Su visomis šiomis sąlygomis galite susipažinti čia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (IV antraštinė dalis, 210 psl., „Sutartininkai“).

Mėnesinis bazinis atlyginimas 2019 m. liepos 1 d. yra nuo 2 758,47 iki 4 520,54 EUR (III pareigų grupė), jis nustatomas atsižvelgiant į kandidato išsilavinimą ir konkrečią darbo patirtį.

(1) Žr. Bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą (CEFR) - https://europa.eu/europass/lt/common-european-framework-reference