This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

TEATIS ANDMEBAASI KOOSTAMINE LEPINGULISED TÖÖTAJAD (III TEGEVUSÜKSUS) HOONETE VALDKONNAS M/F

Koht : Brüssel
Publication end on external website : 15/09/2020 23:59
Teenistus : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM 04/2020
Juhend kandidaatidele :

Üldteave

Kandidaadil palutakse enne kandideerimisavalduse täitmist lugeda tähelepanelikult läbi kandidaatidele koostatud juhend.

Euroopa Parlamendi peasekretariaat avaldab käesoleva teatise, et koostada andmebaas, millesse kantakse infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadi (DG INLO) jaoks hoonete valdkonna lepinguliste töötajate kandidaadid (III tegevusüksus).

Andmebaasi loomise eesmärk on koostada reservnimekiri kandidaatidest, kes võiksid täita ametikohti Brüsselis.

Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab avaldusi vastu kõikidelt kandidaatidelt, sõltumata kandidaadi soost, rassist, nahavärvist, etnilisest või sotsiaalsest päritolust, geneetilistest iseärasustest, keelest, religioonist või usust, poliitilistest veendumustest või muudest arvamustest, rahvusvähemusse kuulumisest, varalisest seisundist, sünnipärast, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest.

Andmebaasi kandmisest huvitatud isikud võivad saata oma CV ja täita kandideerimisavalduse platvormi APPLY4EP kaudu, kus tuleb kõigepealt luua endale konto. Selleks tuleb lugeda tähelepanelikult läbi käesolev teatis, klõpsata väljal „Kandideeri veebis“, ja järgida juhiseid. APPLY4EP konto tuleb luua vaid ühe korra. Kontoga seotud isikuandmeid töödeldakse täielikus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725 ja neid saab hiljem ajakohastamise soovi korral muuta.

Ametikoht

DG INLO aitab kaasa infrastruktuuri (hooned ja nende sisseseade) ning logistika (toitlustamine, post, kolimised, mööbel, transport jne) heale haldamisele Euroopa Parlamendi eri töökohtades.

DG INLO töötajad toetavad otseselt Euroopa Parlamendi poliitilist tegevust.

Integreeritud hoonehalduse direktoraat otsib kahte üksusesse Brüsselis hoonete valdkonna tehnilisi töötajaid järgmistes valdkondades.

Brüsseli integreeritud hoonehalduse üksuses:

a) kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmed
b) elekter
c) üldehitustööd ja viimistlus
d) elektrooniline hooldusjuhtimissüsteem
e) hügieen, rohealad, võtmed
f) teenuse kvaliteet ja klientide rahulolu

Brüsseli hooldustööde üksuses:

g) mehhaanilised, elektri- ja torutööd
h) hoone viimistlustööd
i) joonestamine
j) märgistussüsteem

Tööülesanded

a) Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmed

Koos üksuse kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete, sanitaarseadmete ja tehnilise haldamise seadmete eest vastutava töötajaga:
1) tagada seadmete hoolduse tehniline ja haldusjärelevalve vastavalt tehniliste rajatiste käitamise ja hoolduse lepingutele
2) valmistada ette, koostada, organiseerida ja analüüsida tehnilisi, haldus- ja finanantsdokumente (tehnilised kirjeldused, pakkumisdokumendid, hinnapäringud, pakkumuste analüüsid, tehnilised aruanded) ning teha nende üle järelevalvet
3) koordineerida ja analüüsida parlamendiväliste teenuseosutajate (hooldusettevõtted, ekspertiisilaborid) tööd ja teha selle kvaliteedi üle järelevalvet, sealhulgas sekkumistaotluste korral
4) tagada erinevate parlamendiväliste teenuseosutajate töö koordineerimine parlamendi muude tehniliste teenistuste tegevusega

b) Elekter

Koos üksuse elektriseadmete haldamise eest vastutava töötajaga:
1) tagada seadmete hoolduse tehniline ja haldusjärelevalve vastavalt tehniliste rajatiste käitamise ja hoolduse lepingutele
2) valmistada ette, koostada, organiseerida ja analüüsida tehnilisi, haldus- ja finanantsdokumente (tehnilised kirjeldused, pakkumisdokumendid, hinnapäringud, pakkumuste analüüsid, tehnilised aruanded) ning teha nende üle järelevalvet
3) koordineerida ja analüüsida parlamendiväliste teenuseosutajate (hooldusettevõtted, ekspertiisilaborid) tööd ja teha selle kvaliteedi üle järelevalvet, sealhulgas sekkumistaotluste korral
4) tagada erinevate parlamendiväliste teenuseosutajate töö koordineerimine parlamendi muude tehniliste teenistuste tegevusega

c) Üldehitustööd ja viimistlus

Koos üksuse vastutavate töötajatega
1) tagada üldehitus- ja viimistlustööde kontrolli lepingu tegevuslik haldamine
2) tagada tööohutus- ja töötervishoiuküsimuste koordineerimise lepingu ning auditite tegevuslik haldamine
3) tagada hooldusalaste üldehitus- ja viimistlustööde lepingu tegevuslik haldamine
4) valmistada ette, koostada, organiseerida ja analüüsida tehnilisi, haldus- ja finanantsdokumente (tehnilised kirjeldused, pakkumisdokumendid, hinnapäringud, pakkumuste analüüsid, tehnilised aruanded) ning teha nende üle järelevalvet
5) koordineerida ja analüüsida parlamendiväliste teenuseosutajate (hooldusettevõtted, ekspertiisilaborid) tööd ja teha selle kvaliteedi üle järelevalvet, sealhulgas sekkumistaotluste korral
6) tagada erinevate parlamendiväliste teenuseosutajate töö koordineerimine parlamendi muude tehniliste teenistuste tegevusega

d) Elektrooniline hooldusjuhtimissüsteem

1) tagada Brüsseli integreeritud hoonehalduse üksuse käitamise ja tehnohoolduse rühmas elektroonilise hooldusjuhtimissüsteemi tegevuslik haldamine koos aruandluse (tulemuslikkuse põhinäitajatega) ja ennetava hoolduse planeerimisega
2) algatada, valmistada ette ja organiseerida parendamise projekte elektroonilise hooldusjuhtimissüsteemi tasandil, automatiseeritud aruandluses koos tulemuslikkuse/tootlikkuse ja kliendi rahulolu näitajatega, ning seadmete käitamises, samuti teostada selle üle järelevalvet

e) Hügieen, rohealad, võtmed

1) tagada puhastusteenuste, prügiveo ja rohealade hoolduse lepingute tegevuslik haldamine
2) koordineerida teenuste kvaliteedi kontrolli ja teha järelevalvet tööde teostamise üle
3) osaleda lepingute haldus-, eelarve- ja finantsjärelevalves
4) tagada koordineerimine Euroopa Parlamendi muude tehniliste teenistustega

f) Teenuse kvaliteet ja klientide rahulolu

1) kontrollida töövõtjate teenuste osutamist ja selle kvaliteeti, peamiselt hoonete üldehitustööde ja viimistluse valdkonnas
2) tihedas koostöös töövõtjatega käidelda ja hallata hoone kasutajate taotlusi
3) kontrollida ja analüüsida klientide rahulolu
4) tagada erinevate parlamendiväliste teenuseosutajate töö koordineerimine parlamendi muude tehniliste teenistuste tegevusega

g) Mehhaanilised, elektri- ja torutööd

Koos spetsiifiliste tehnotööde rühmaga:
1) tagada kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmetega seotud tööde ning elektri- ja sanitaartööde tehniline ja haldusjärelevalve
2) valmistada ette, koostada, organiseerida ja analüüsida tehnilisi, haldus- ja finanantsdokumente (tehnilised kirjeldused, pakkumisdokumendid, hinnapäringud, pakkumuste analüüsid, tehnilised aruanded) ning teha nende üle järelevalvet
3) koordineerida ja analüüsida parlamendiväliste teenuseosutajate (hooldusettevõtted, ekspertiisilaborid) tööd ja teha selle kvaliteedi üle järelevalvet
4) tagada erinevate parlamendiväliste teenuseosutajate töö koordineerimine parlamendi muude tehniliste teenistuste tegevusega

h) Hoone viimistlustööd

Koos üksuse viimistlustööde juhtidega:
1) tagada viimistlustööde (vaheseinad, seina- ja põrandakatted, spetsiifilised viimistlustööd, eritellimustööd, ripplaed, vahepõrandad jne) tehniline ja haldusjärelevalve
2) valmistada ette, koostada, organiseerida ja analüüsida tehnilisi, haldus- ja finanantsdokumente (tehnilised kirjeldused, pakkumisdokumendid, hinnapäringud, pakkumuste analüüsid, tehnilised aruanded) ning teha nende üle järelevalvet
3) koordineerida ja analüüsida parlamendiväliste teenuseosutajate (hooldusettevõtted, ekspertiisilaborid) tööd ja teha selle kvaliteedi üle järelevalvet
4) tagada erinevate parlamendiväliste teenuseosutajate töö koordineerimine parlamendi muude tehniliste teenistuste tegevusega

i) Joonestamine

1) Ajakohastada hoonete Autocad-plaane pärast ehitustöid (arhitektuurilised või tehnilised), kontrollida parlamendiväliste töövõtjate tehtud muudatusi, teha kohapealseid ülevaateid
2) Kontrollida parlamendivälistelt töövõtjatelt saadud teostusplaane (plaanid, tehnilised kirjeldused) ja neid arhiveerida (paberkandjal ja elektroonilises andmebaasis)
3) Joonestada arhitektuuriprojekte või spetsiifiliste ehitustööde projekte
4) Abistada Euroopa Parlamendi eri teenistusi paberkandjal või elektrooniliste dokumentide otsimise korral (plaanid, tehnilised andmed jne)

j) Märgistussüsteem

Koos üksuse märgistussüsteemi juhiga:
1) töötada välja märgistuslahendusi ja -kontseptsioone, kasutades vastavat tarkvara (Autocad, Photoshop, Illustrator jne)
2) tagada märgistusprojektide koordineerimine ning tehniline ja haldusjärelevalve
3) valmistada ette ja koostada tehnilisi kirjeldusi ühekordsete päringute või hankemenetluste jaoks, analüüsida töövõtjate pakkumusi ja tehnilisi ettepanekuid
4) teha kohapealset järelevalvet märgistusalase töö üle, kontrollida ajakava ja osutatud teenuste kvaliteeti ning koordineerida tegevust muude seotud teenistustega

Kandideerimistingimused

a. Üldtingimused

- Kandidaat peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.
- Kandidaat peab olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused.
- Kandidaadil peavad olema ametiülesannete täitmiseks vajalikud iseloomuomadused.

b. Eritingimused

i. Nõutav kvalifikatsioon, diplomid ja teadmised

– Diplomiga tõendatud kõrgharidus või
– diplomiga tõendatud keskharidus, mis võimaldab õpinguid jätkata keskharidusjärgses õppeasutuses, ning vähemalt kolme aasta pikkune asjakohane töökogemus, või
– erialane koolitus või erialane töökogemus samaväärsel tasemel, kui see on teenistuse huvides põhjendatud.

Arvestatakse ainult ELi liikmesriikide ametiasutuste (nt haridusministeerium) välja antud või tunnustatud diplomeid või kvalifikatsioone. Lisaks palutakse andmebaasi kantud kandidaatidel esitada enne võimalikku töölevõtmist kandideerimisavalduses toodud andmeid kinnitavad dokumendid (diplomid, tunnistused ja muud tõendavad dokumendid).

ii. Keelteoskus

Kandidaat peab valdama kõrgtasemel (vähemalt C1 tase ) ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt (1. keel), milleks on bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keel,

ja

väga heal tasemel (vähemalt B2 tase (1)) inglise või prantsuse keelt (2. keel).

Teine keel peab olema esimesest keelest erinev.

Kõnealuse andmebaasi koostamise puhul valiti teiseks keeleks sobivad keeled (inglise ja prantsuse keel) lähtuvalt infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadi teenistuse huvidest. Valituks osutunud isikud peavad olema võimelised saama aru tööülesannetest, töötama dokumentidega ja suutma tõhusalt suhelda väliste koostööpartnerite, juhtkonna ja kolleegidega.
Prantsuse keel on peadirektoraadis ja selle üksustes kõige sagedamini kasutatav suhtluskeel. Prantsuse keel on ka tavapärane väliste koostööpartneritega suhtlemise keel. Inglise keelt kasutatakse kõige sagedamini suhtlemisel teiste infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadi direktoraatide, muude peadirektoraatide ning parlamendi poliitiliste ametikandjate ja administratsiooniga ning eelkõige kirjalike tekstide koostamisel.
Lisaks sellele kasutatakse inglise ja prantsuse keelt kohaldatavate juhendite ja normide koostamiseks, mis tuleb teha üldsusele kättesaadavaks ja teatavaks nendes kahes keeles.
Seepärast peavad tulevased töötajad olema ametiülesannete täitmiseks ja teenistuste tõrgeteta toimimiseks suutelised mõistliku aja jooksul töötama ja tõhusalt suhtlema vähemalt ühes nimetatud kahest keelest.
Võrdse kohtlemise kaalutlustel peab iga kandidaat oskama piisavalt nende kahe keele hulgast valitud teist keelt, isegi kui tema esimene keel on üks nimetatud kahest keelest.

Andmebaas

Kui kandidaat
– vastab osalemise üldtingimustele,
– on täitnud nõuetekohasel viisil ja ettenähtud tähtajaks platvormi APPLY4EP kaudu kandideerimisavalduse ja märkinud nõuetele vastavalt koodid (vt allpool „Kandideerimisavalduste esitamine“),

lisatakse tema nimi andmebaasi.

Andmebaasi kandmisel tuginetakse ainult kandideerimisavalduses esitatud andmetele ja lisatud dokumentidele. Andmeid ja dokumente kontrollitakse hiljem, võimaliku töölevõtmise ajal.

Kandideerimisavalduste esitamine

Huvi korral tuleb esitada kandideerimisavaldus digiplatvormi APPLY4EP kaudu. Kandidatuuri esitamine on võimalik vaid sellel platvormil.

Pärast konto loomist tuleb üles laadida üksikasjalik elulookirjeldus.

See peab olema koostatud Europassi formaadis, mis on kättesaadav järgmise lingi kaudu:

https://europa.eu/europass/et

Seejärel tuleb täita kandideerimisavaldus.
Väljal

Töökogemus ja/või Diplomid tuleb kasutada juhendis (vt lisa) esitatud spetsialiseerumiskoode, millele tuleb lisada täidetud tööülesannete / diplomi üksikasjalik kirjeldus. Kasutada võib ka mitut spetsialiseerumiskoodi.

Näited (vt ka näiteid juhendis):
TArch – peaarhitekt, kelle vastutusalas on …
TElec – inseneridiplom, spetsialiseerumisega elektrile
TElec + THvac – tehnik, kelle vastutusalas on ….

Nende andmete kohta tuleb esitada tõendavad dokumendid.

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 15. september 2020. Pärast tähtaja möödumist esitatud kandidatuure arvesse ei võeta.

Andmebaasi kandmine ei taga töölevõtmist. Kui töölepingu sõlmimiseks avaneb võimalus, võtavad töölevõtvad teenistused ühendust andmebaasi kantud kandidaatidega, kelle kirjeldus vastab kõige paremini täitmist vajava ametikoha nõuetele. Kui esitatud andmed osutuvad ebaõigeks, lükatakse kandidatuur tagasi ja isiku nimi kustutatakse andmebaasist.

Euroopa Parlament järgib oma valikumenetlustes rangelt võrdsete võimaluste poliitikat, et tagada kõigi kandidaatide võrdne kohtlemine.

ELi institutsioonides töötamisega seotud tingimused on kehtestatud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustes. Teenistustingimustega saab täies mahus tutvuda veebiaadressil:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=ET (IV jaotis, lk 209, „Lepingulised töötajad“)

Igakuine põhipalk 1. juuli 2019. aasta seisuga on kandidaadi haridusest ja töökogemusest sõltuvalt 2758,47 kuni 4520,54 eurot (III tegevusüksus).

(1) Vt Euroopa keeleõppe raamdokument (CECR) - https://europa.eu/europass/et/common-european-framework-reference