This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

MEDDELELSE OPRETTELSE AF EN DATABASE KONTRAKTANSATTE (ANSÆTTELSESGRUPPE III) INDEN FOR BYGNINGER M/F

Tjenestested : Bruxelles
Publication end on external website : 15/09/2020 23:59
Enhed : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Reference : DG INLO COM 04/2020
Vejledning til ansøgere :

Generelt

Inden De udfylder ansøgningsskemaet, bedes De omhyggeligt læse vejledningen for ansøgere.

Europa-Parlamentets Generalsekretariat udsender denne meddelelse for at oprette en database over kandidater (kontraktansatte - ansættelsesgruppe III) inden for bygninger i Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik (GD INLO).

Formålet med databasen er at oprette en reserve af kandidater til ansættelse i Bruxelles.

Europa-Parlamentet har en ligestillingspolitik og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering.

Personer, som ønsker at indgå i denne database, kan indsende deres CV og udfylde ansøgningsskemaet via platformen APPLY4EP efter først at have oprettet en konto. Med henblik herpå bør du nøje læse denne meddelelse, klikke på "Ansøg online" og følge instrukserne. Der oprettes kun én konto i APPLY4EP. De personoplysninger, der registreres på kontoen, behandles i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 og kan ændres, så de kan ajourføres.

Stillingsbeskrivelse

GD INLO varetager forvaltningen af infrastrukturer (bygninger og udstyr) og logistik (catering, posttjenester, flytninger, inventar, transport etc.) på og mellem Europa-Parlamentets forskellige arbejdssteder.

De ansatte, der arbejder i GD INLO, støtter direkte Europa-Parlamentets politiske arbejde.

Direktoratet for Integreret Forvaltning af Faciliteter søger teknikere inden for bygninger til to enheder i Bruxelles inden for følgende områder:

Enheden for Integreret Forvaltning af Faciliteter (Bruxelles):

a) HVAC
b) El
c) Råbyggeri/færdiggørelse
d) Computerstyret vedligeholdelsesstyring (CMMS)
e) Hygiejne, grønne områder og nøgler
f) Servicekvalitet og kundetilfredshed

Enheden for Vedligeholdelsesarbejder (Bruxelles):

g) Mekanik-, el- og blikkenslagerarbejder
h) Færdiggørelsesarbejder
i) Tegner
j) Skiltning

Opgaver:

a) HVAC

Sammen med den ansvarlige for styring af enhedens HVAC-, sanitets- og CTS-anlæg:
1) Sikre den tekniske og administrative kontrol med vedligeholdelsen af disse anlæg inden for rammerne af kontrakterne om drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer
2) Forberede, være med til at udarbejde, organisere, analysere og følge de tekniske, administrative og finansielle dossierer (udbudsbetingelser, udbud og prisforespørgsler med analyse af tilbud, tekniske rapporter)
3) Være med til at koordinere, analysere og følge kontrollen af kvaliteten af det arbejde, der udføres af de eksterne leverandører (vedligeholdelsesvirksomheder, ingeniørkontorer), herunder anmodninger om intervention
4) Sikre koordinering af de forskellige eksterne leverandørers interventioner med Parlamentets øvrige tekniske tjenester

b) El:

Sammen med den ansvarlige for styring af enhedens el-anlæg:
1) Sikre den tekniske og administrative kontrol med vedligeholdelsen af disse anlæg inden for rammerne af kontrakterne om drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer
2) Forberede, være med til at udarbejde, organisere, analysere og følge de tekniske, administrative og finansielle dossierer (udbudsbetingelser, udbud og prisforespørgsler med analyse af tilbud, tekniske rapporter)
3) Være med til at koordinere, analysere og følge kontrollen af kvaliteten af det arbejde, der udføres af de eksterne leverandører (vedligeholdelsesvirksomheder, ingeniørkontorer), herunder anmodninger om intervention
4) Sikre koordinering af de forskellige eksterne leverandørers interventioner med Parlamentets øvrige tekniske tjenester

c) Råbyggeri/færdiggørelse:

Sammen med enhedens respektive ansvarlige:
1) Være med til at sikre den operationelle forvaltning af kontrakten for inspektioner af råbyggeri/færdiggørelse
2) Være med til at sikre den operationelle forvaltning af kontrakten for koordinering af sikkerhed og sundhed og kontrol
3) Være med til at sikre den operationelle forvaltning af kontrakten for service og vedligeholdelse af færdiggørelse og råbyggeri
4) Forberede, være med til at udarbejde, organisere, analysere og følge de tekniske, administrative og finansielle dossierer (udbudsbetingelser, udbud og prisforespørgsler med analyse af tilbud, tekniske rapporter)
5) Være med til at koordinere, analysere og følge kontrollen af kvaliteten af det arbejde, der udføres af de eksterne leverandører (vedligeholdelsesvirksomheder, ingeniørkontorer), herunder anmodninger om intervention
6) Sikre koordinering af de forskellige eksterne leverandørers interventioner med Parlamentets øvrige tekniske tjenester

d) Computerstyret vedligeholdelsesstyring (CMMS):

1) Sikre den operationelle forvaltning af CMMS med rapportering (bl.a. KPI) og planlægningen af den forebyggende vedligeholdelse i teamet "Operation and Technical Maintenance" i Enheden for Integreret Forvaltning af Faciliteter (Bruxelles)
2) Iværksætte, forberede, organisere og følge projekter med henblik på forbedring af CMMS, den automatiske rapportering med KPI/indikatorer for produktivitet og kundetilfredshed og driften af anlæggene

e) Hygiejne, grønne områder og nøgler:

1) Være med til at sikre den operationelle forvaltning af kontrakten for rengøring, bortskaffelse af affald og grønne områder
2) Koordinere kontrollen af kvaliteten af ydelserne og kontrollere interventionerne
3) Deltage i den administrative, budgetmæssige og finansielle opfølgning af disse kontrakter
4) Sikre koordinering med Parlamentets øvrige tekniske tjenester

f) Servicekvalitet og kundetilfredshed:

1) Kontrollere udførelsen og kvaliteten af kontrahenternes ydelser, navnlig på områderne færdiggørelse og råbyggeri
2) Behandle og forvalte anmodningerne fra brugerne af bygningerne i tæt samarbejde med kontrahenterne
3) Kontrollere og analysere kundetilfredsheden
4) Sikre koordinering af de forskellige eksterne leverandørers interventioner med Parlamentets øvrige tekniske tjenester

g) Mekanik-, el- og blikkenslagerarbejder:

I enhedens særlige tekniske team:
1) Sikre den tekniske og administrative kontrol med arbejderne på områderne HVAC, sanitet og CTS
2) Forberede, være med til at udarbejde, organisere, analysere og følge de tekniske, administrative og finansielle dossierer (udbudsbetingelser, udbud og prisforespørgsler med analyse af tilbud, tekniske rapporter)
3) Koordinere, analysere og følge kontrollen af kvaliteten af det arbejde, der udføres af kontrahenterne (leverandøren af arbejderne, ingeniørkontorer)
4) Sikre koordinering af de forskellige eksterne leverandørers interventioner med Parlamentets øvrige tekniske tjenester

h) Færdiggørelsesarbejder:

Sammen med enhedens forvaltere af færdiggørelsesarbejder:
1) Sikre den tekniske og administrative kontrol med færdiggørelsesarbejderne (indvendige vægge, vægbeklædning og gulvbelægning, særlige indretringer, snedkerarbejde efter mål, nedhængte lofter, installationsgulve osv.)
2) Forberede, udarbejde, organisere, analysere og følge de tekniske, administrative og finansielle dossierer (udbudsbetingelser, udbud og prisforespørgsler med analyse af tilbud, tekniske rapporter)
3) Koordinere, analysere og følge kontrollen af kvaliteten af det arbejde, der udføres af kontrahenterne (leverandøren af arbejderne, ingeniørkontorer)
4) Sikre koordinering af de forskellige eksterne leverandørers interventioner med Parlamentets øvrige tekniske tjenester

i) Tegner:

1) Ajourføring af Autocad-planerne af bygningerne efter udførelse af arbejder (arkitektur eller særlige teknikker), kontrol af de ændringer, der er foretaget af de eksterne kontrahenter. Måling på stedet.
2) Kontrol og arkivering (papir og på grundlag af elektroniske data) af de as built-dossierer (planer, tekniske datablade), der modtages fra de eksterne kontrahenter
3) Tegning af arkitekturprojekter eller særlige tekniske projekter.
4) Støtte til Parlamentets forskellige tjenester i forbindelse med søgning af dokumenter i papirudgave eller elektronisk form (planer, tekniske data osv.)

j) Skiltning:

Sammen med enhedens forvalter af skiltning:
1) Udvikle skiltningsløsninger og -koncepter ved hjælp af passende software (Autocad, Photoshop, Illustrator osv.)
2) Sikre koordinering af og teknisk og administrativ opfølgning på skiltningsprojekter.
3) Forberede og udarbejde tekniske specifikationer for anmodninger om specifikke tilbud eller udbud, analysere tilbuddene og de tekniske forslag fra kontrahenterne
4) Følge interventionerne vedrørende skiltning på stedet, følge planlægningen, kontrollen af kvaliteten af ydelserne og koordineringen med de øvrige involverede tjenester

Adgangsbetingelser

a. Almindelige betingelser:

 Være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater
 Have opfyldt sine forpligtelser efter de gældende nationale love om værnepligt
 Opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv.

b. Særlige betingelser

i. Nødvendige eksamensbeviser og kvalifikationer

- Bevis for afsluttet videregående uddannelse eller
- Bevis for uddannelse på gymnasialt niveau, der giver adgang til videregående uddannelse, efterfulgt af mindst tre års relevant erhvervserfaring eller
- Erhvervsuddannelse eller erhvervserfaring på tilsvarende niveau, hvis det er påkrævet i tjenestens interesse.

Kun eksamensbeviser, der er udstedt eller anerkendt som ækvivalente af EU-medlemsstaternes myndigheder (f.eks. undervisningsministeriet), godtages. Før en eventuel ansættelse vil de kandidater, der er opført i databasen, blive anmodet om at fremlægge dokumenter til underbygning af oplysningerne i ansøgningsskemaet (eksamensbeviser, certifikater og andre bilag).

ii. Sprogkundskaber

Ansøgerne skal have indgående kendskab (mindst niveau C1 ) til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (sprog 1): bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk

og

et særdeles godt kendskab (mindst niveau B2 (1)) til engelsk eller fransk (sprog 2).

Sprog 2 må ikke være identisk med sprog 1.

Ansøgerne gøres opmærksom på, at de to sprog, der kan vælges som sprog 2 (engelsk og fransk) i forbindelse med oprettelsen af denne database, er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse i Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik. De personer, der er opført i databasen, skal kunne forstå de opgaver, der skal udføres, behandle sagerne og kommunikere effektivt med eksterne interessenter og med deres overordnede og kolleger.
Fransk er det sprog, der hyppigst anvendes til at kommunikere i og mellem enhederne i generaldirektoratet. Det er også det sædvanlige sprog til kommunikation med eksterne interessenter. Engelsk er det sprog, der hyppigst anvendes i kontakten med de andre direktorater i Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik, med de øvrige generaldirektorater og med Parlamentets politiske og administrative myndigheder, navnlig i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter.
Desuden er de gældende instruktioner og regler udfærdiget på engelsk og fransk og skal være tilgængelige for offentligheden på disse to sprog.
For at kunne varetage deres funktioner og sikre, at afdelingerne fungerer korrekt, skal de ansatte derfor inden for en rimelig frist kunne arbejde og kommunikere effektivt på mindst et af disse to sprog.
Af hensyn til ligebehandlingen skal alle ansøgere, der har et af de to nævnte sprog som deres første officielle sprog, også have et tilstrækkeligt kendskab til et sprog nr. 2, som skal være det andet af disse to sprog.

Database

Hvis du
– opfylder de almindelige adgangsbetingelser
– har udfyldt ansøgningsskemaet via platformen APPLY4EP og korrekt angivet koderne (se nedenfor "Indgivelse af ansøgninger") i henhold til de fastsatte betingelser og den fastsatte tidsfrist

vil dit navn blive opført i databasen.

Beslutningen om opførelse i databasen vil udelukkende være baseret på oplysningerne i ansøgningsskemaet og de dokumenter, der er vedlagt. Disse oplysninger og dokumenter vil blive kontrolleret efterfølgende i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Indgivelse af ansøgninger

Ansøgere skal udfylde ansøgningsskemaet via online-platformen APPLY4EP. Ansøgninger kan kun indgives via denne platform.

Når du har oprettet din konto, skal du uploade et detaljeret CV.

Du skal benytte Europass-formatet, som du kan finde via følgende link:

https://europa.eu/europass/da

Derefter skal du udfylde ansøgningsskemaet.
I felterne

Erhvervserfaring og/eller Eksamensbeviser skal du oplyse de særlige koder, der er anført i vejledningen i bilaget, efterfulgt af en detaljeret beskrivelse af de udførte opgaver/eksamensbeviset. Det er muligt at angive flere af de anførte muligheder.

Eksempler (se også vejledningen i bilaget):
TArch – Ledende arkitekt med ansvar for…
TElec – Ingeniøreksamen, speciale i el
TElec + THvac – Tekniker med ansvar for….

Disse oplysninger skal godtgøres ved hjælp af dokumentation.

Ansøgningsfristen udløber den 15. september 2020. Ansøgninger indgivet efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.

Opførelse i databasen er ikke en garanti for ansættelse. Hvis der opstår mulighed for en kontrakt, vil rekrutteringstjenesterne søge i databasen og indkalde de kandidater, hvis profil svarer bedst til den stilling, der skal besættes. Hvis det konstateres, at de forelagte oplysninger ikke er korrekte, vil den pågældende kandidat blive udelukket, og dennes navn vil blive fjernet fra databasen.

Europa-Parlamentet følger konsekvent en ligestillingspolitik i sine udvælgelsesprocedurer for at sikre, at alle ansøgere behandles lige.

Arbejdsvilkårene i EU-institutionerne er fastlagt i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene som helhed kan findes på:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (Afsnit IV, side 210 "Kontaktansatte")

Den månedlige grundløn er fastsat til mellem 2 758,47 og 4 520,54 EUR (ansættelsesgruppe III), afhængigt af den enkelte ansøgers uddannelse og specifikke erhvervserfaring.

(1) Se den fælles europæiske referenceramme for sprog - https://europa.eu/europass/da/common-european-framework-reference