This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

СЪОБЩЕНИЕ СЪСТАВЯНЕ НА БАЗА ДАННИ ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА ІІІ) В ОБЛАСТТА НА СГРАДИТЕ (ОТ ЖЕНСКИ ИЛИ МЪЖКИ ПОЛ) M/F

Място : Брюксел
Край на публикуването на външен уебсайт : 15/09/2020 23:59
Отдел : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM 04/2020
Ръководство на вниманието на кандидатите :

Общи положения

Моля, прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите, преди да попълните своя формуляр за кандидатстване.

Генералният секретариат на Европейския парламент оповестява настоящето съобщение с цел да състави база данни на кандидати за договорно наети служители (функционална група ІІІ) в областта на сградите в рамките на Генерална дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO).

Посочената база данни цели съставянето на резервен списък от кандидати да бъдат наети в Брюксел.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без разлика, свързана с пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или изповедание, политически убеждения или убеждения от друг характер, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Лицата, които проявяват интерес да бъдат включени във въпросната база данни, могат да подадат автобиография и да попълнят кандидатурата си чрез платформата APPLY4EP, като в началото създадат свой профил. За да направят това, те трябва внимателно да прочетат настоящето съобщение, да кликнат върху полето „Кандидатстване онлайн“ и да следват инструкциите. Създаването на профил в APPLY4EP е еднократно. Запазените в профила лични данни ще бъдат обработвани при пълно зачитане на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета и ще подлежат на изменение, за да се позволи тяхното актуализиране.

Естество на служебните задължения

ГД INLO допринася за доброто управление на инфраструктурите (сгради и тяхното оборудване) и на логистиката (кетъринг, куриерски услуги, пренасяне, мебели, транспорт и др.) в рамките и между различните места на работа на Европейския парламент.

Работещите в ГД INLO жени и мъже подкрепят пряко политическата дейност на Европейския парламент.

Дирекцията за интегрирано управление на инфраструктурата търси техници в областта на сградите за два отдела в Брюксел в следните области:

в рамките на Отдела за интегрирано управление на инфраструктурата в Брюксел:

а) отопление, вентилация и климатизация
б) електрическа инсталация
в) груб строеж и довършителни работи
г) управление на компютърно асистирана поддръжка
д) хигиена, зелени пространства и ключове
е) качество на обслужването и удовлетворение на клиентите

В рамките на Отдела за дейности по оборудването в Брюксел

ж) механични дейности, дейности по поддръжка на електрическата и водопроводната система
з) довършителни работи
и) архитектурен проект
й) указателни табели

Задачи за изпълнение:

а) Отопление, вентилация и климатизация

съвместно с отговарящия за управлението на оборудването за отопление, вентилация и климатизация, санитарното оборудване и управлението на техническите инсталации на отдела:
1) осигурява техническия и административен контрол на поддръжката на посоченото оборудване в рамките на договорите за поставяне и поддръжка на техническите инсталации
2) подготвя, участва в съставянето, организира, анализира и проследява техническите, административни и финансови досиета (спецификации, покани за участие в търг и искания за цени с анализ на офертите, технически доклади)
3) участва в координирането, анализира и проследява контрола на качеството на работата на външните изпълнители (предприятия по поддръжка, консултантски дружества), включително искания за предприемане на действия
4) осигурява координацията на действията на различните външни изпълнители с други технически служби на Парламента

б) Електрическа инсталация:

съвместно с отговарящия за управлението на електрическото оборудване на отдела:
1) осигурява техническия и административен контрол на поддръжката на посоченото оборудване в рамките на договорите за експлоатация и поддръжка на техническите инсталации
2) подготвя, участва в съставянето, организира, анализира и проследява техническите, административни и финансови досиета (спецификации, покани за участие в търг и искания за цени с анализ на офертите, технически доклади)
3) участва в координирането, анализира и проследява контрола на качеството на работата на външните изпълнители (предприятия по поддръжка, консултантски дружества), включително искания за предприемане на действия
4) осигурява координацията на действията на различните външни изпълнители с други технически служби на Парламента

в) Груб строеж/довършителни работи:

съвместно с отговарящите за тези дейности в отдела:
1) участва в осигуряването на оперативното управление на договора за инспекции на грубия строеж и довършителните работи
2) участва в оперативното управление на договора за координация на сигурността, здравето и одитите
3) участва в осигуряването на оперативното управление на договора за поддръжка и изпълнение на довършителните работи и грубия строеж
4) подготвя, участва в съставянето, организира, анализира и проследява техническите, административни и финансови досиета (спецификации, покани за участие в търг и искания за цени с анализ на офертите, технически доклади)
5) участва в координирането, анализира и проследява контрола на качеството на работата на външните изпълнители (предприятия по поддръжка, консултантски дружества), включително искания за предприемане на действия
6) осигурява координацията на действията на различните външни изпълнители с други технически служби на Парламента

г) Управление на компютърно асистирана поддръжка:

1) осигурява оперативното управление на компютърно асистираната поддръжка, включващо докладване (например КПИ) и планиране на профилактична поддръжка в рамките на екипа „Оперативна и техническа поддръжка“ към Отдела за интегрирано управление на инфраструктурата в Брюксел
2) предприема, подготвя, организира и проследява проектите за подобряване на нивото на управление на компютърно асистираната поддръжка, автоматизираното докладване, включващо КПИ/ключови показатели за изпълнение и за удовлетворение на клиентите, както и за експлоатация на инсталациите

д) Хигиена, зелени пространства и ключове:

1) участва в осигуряването на оперативното управление на договорите за почистване, събиране на отпадъците и поддръжка на зелените пространства
2) координира контрола на качеството на услугите и проверката на дейностите
3) участва в административния, бюджетен и финансов контрол на посочените договори
4) осигурява координацията с другите технически служби на ЕП

е) Качество на обслужването и удовлетворение на клиентите:

1) контролира осъществяването и качеството на услугите на изпълнителите, главно в областта на грубия строеж и довършителните работи
2) обработва и управлява исканията на заемащите сградите в тясно сътрудничество с изпълнителите
3) проверява и анализира степента на удовлетвореност на клиентите
4) осигурява координацията на действията на различните външни изпълнители с други технически служби на Парламента

ж) Механични дейности, дейности по поддръжка на електрическата и водопроводната система:

в рамките на специалните технически екипи на отдела:
1) осигурява технически и административен контрол на работите по отопление, вентилация и климатизация, поддръжка на електрическата система и санитарните помещения
2) подготвя, участва в съставянето, организира, анализира и проследява техническите, административни и финансови досиета (спецификации, покани за участие в търг и искания за цени с анализ на офертите, технически доклади)
3) координира, анализира и проследява контрола на качеството на работата на изпълнителите (изпълнител на строителни работи, консултантски дружества)
4) осигурява координацията на действията на различните външни изпълнители с други технически служби на Парламента

з) Довършителни работи:

съвместно с отговарящите за довършителните работи в отдела:
1) осигурява техническия и административен контрол на довършителните работи (вътрешни стени, облицоване на стени и подови настилки, специфични довършителни работи, дърводелска украса по поръчка, окачени тавани, двойни подове и др.)
2) подготвя, съставя, организира, анализира и проследява техническите, административни и финансови досиета (спецификации, покани за участие в търг и искания за цени с анализ на офертите, технически доклади)
3) координира, анализира и проследява контрола на качеството на работата на изпълнителите (изпълнител на строителни работи, консултантски дружества)
4) осигурява координацията на действията на различните външни изпълнители с други технически служби на Парламента

и) Архитектурен проект:

1) актуализиране на плановете в AutoCAD във връзка с извършените работи (архитектурни или специфични технически дейности), проверка на извършените от външни изпълнители промени. Замервания на място.
2) Контрол и архивиране (на хартиен носител и в електронна база данни) на досиетата as-built (схеми, технически спецификации), получени от външните изпълнители
3) чертеж на архитектурни проекти или специални техники.
4) съдействие за различните служби на Парламента в областта на документалното търсене на хартиен и електронен носител (схеми, технически данни и др.)

й) Указателни табели:

съвместно с отговарящия за указателните табели в отдела:
1) разработване на решения и концепции за указателни табели, чрез използване на съответния софтуер (Autocad, Photoshop, Illustrator и др.)
2) осигуряване на координацията, техническия и административния мониторинг на проектите за указателни табели
3) подготовка и съставяне на техническите спецификации за отделни искания или покани за представяне на оферти, анализиране на офертите и техническите предложения на изпълнителите
4) проследяване на място на дейностите по поставяне на указателни табели, мониторинг на графика, контрол на качеството на услугите и координация с другите участващи служби

Условия за допускане

а) Общи условия

 Да бъде гражданин на една от държавите – членки на Европейския съюз.
 Да е изпълнил задълженията, наложени му от законите на родината му по отношение на военната служба.
 Да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на служебните задължения.

б) Специални условия

i. Документи, удостоверяващи образователно-квалификационна степен, дипломи и необходими знания

- образователна степен след завършване на средно образование, удостоверена с диплома или
- образователна степен за завършено средно образование, удостоверена с диплома, предоставяща достъп до образование след средното, и подходящ професионален опит с продължителност най-малко три години или
- в случай че интересът на службата налага това – професионално обучение или равностоен професионален опит

Ще бъдат приемани единствено дипломите, издадени или признати като равностойни от органите на държавите – членки на ЕС (например Министерство на образованието). Освен това, преди всяко евентуално назначаване, кандидатите, включени в базата данни ще бъдат поканени да представят документи, които потвърждават съдържащите се във формуляра за кандидатстване сведения (дипломи, удостоверения и други удостоверителни документи).

ii. Езикови познания

Трябва да имате задълбочени познания (най-малко на ниво С1 ) по един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски.

и

много добри познания (поне ниво B2 (1)) по английски или френски език (език 2).

Език 2 трябва да бъде различен от език 1.

Кандидатите се уведомяват, че език 2 (английски и френски), избрани за целите на съставянето на настоящата база данни са определени в съответствие с интереса на службата на Генерална дирекция за инфраструктури и логистика. Лицата трябва да бъдат в състояние да разбират поставените им задачи, да работят по досиетата и да общуват ефикасно с външните партньори, с ръководството и с колегите.
Френският език е най-често използваният език в отношенията в рамките на и между службите на генералната дирекция. Френският е също така обичайно използван език при комуникацията с външните партньори. Английският език е най-често използван при общуването с другите дирекции към Генералната дирекция за инфраструктури и логистика, другите генерални дирекции и политическите и административните органи на институцията, в т.ч. при изготвянето на документи.
Освен това инструкциите и приложимите правила са на английски и френски език и трябва да могат да бъдат на разположение и оповестявани на тези два езика.
Следователно, за да изпълняват своите служебни задължения и да осигуряват добрата работа на службите, наетите лица трябва да бъдат в състояние, в рамките на разумен срок, да работят и общуват ефикасно най-малкото на един от тези два езика.
Освен това, с оглед на равното третиране, всеки кандидат, дори да посочи един от тези два езика като първи официален език, трябва да има достатъчни познания по втория от тези два езика.

База данни

Ако
– отговаряте на общите условия за допускане и
– сте попълнили формуляра за кандидатстване чрез платформата APPLY4EP и правилно сте посочили кодовете (вж. по-долу „Подаване на кандидатури“) съгласно изискванията и в указаните срокове,

името Ви ще бъде включено в базата данни.

Вписването се основава изключително на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения и на документите, които сте приложили. Посочените сведения и документи ще бъдат проверени по-късно при евентуално назначаване.

Подаване на кандидатурите

Заинтересованите лица трябва да попълнят формуляра за кандидатстване чрез онлайн платформата APPLY4EP. Тази платформа е единственият начин за подаване на кандидатури.

След като създадете своя профил, трябва да качите подробна автобиография.

Трябва да използвате формуляра Europass, който можете да откриете чрез следния линк:

https://europa.eu/europass/bg

След това трябва да попълните формуляра за кандидатстване.
В полето:

Професионален опит и/или дипломи: трябва да впишете специалните кодове, посочени в приложения наръчник, последвани от подробно описание на изпълняваните длъжности/притежаваната диплома възможно е да изберете няколко опции.

Примери (вж. примерите в приложения наръчник):
TArch – главен архитект, отговарящ за …
TElec – диплома за инженер, специалност електротехника
TElec + THvac – техник, отговарящ за ….

Посочените сведения трябва да бъдат подкрепени с удостоверителни документи.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е фиксиран на 15 септември 2020 г. Кандидатура, получена след тази дата, няма да бъде приета.

Вписването в базата данни не представлява гаранция за наемане на работа. При възможност за предлагане на договор службите по назначаване ще преглеждат базата данни и ще поканят кандидатите, чийто профил отговаря в най-голяма степен на изискванията на съответната длъжност. Ако бъде установено, че предоставените сведения са неточни, кандидатурата на съответното лице ще бъде изключена и името му ще бъде премахнато от базата данни.

В своите процедури за подбор Европейският парламент прилага стриктно политика на равните възможности, за да гарантира равно третиране на всички кандидати.

Условията на работа в европейските институции са определени в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. За да направите справка с Условията на работа в тяхната цялост, ползвайте следния адрес:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (дял IV, стр. 209 „Договорно наети служители“)

Основното месечно възнаграждение към 1 юли 2019 г. се определя между 2.758,47 и 4.520,54 евро (функционална група ІІІ), в зависимост от образованието и специфичния професионален опит на кандидата.

(1) Вж. Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР) - https://europa.eu/europass/bg/common-european-framework-reference