This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

MEDDELELSE OPRETTELSE AF EN DATABASE KONTRAKTANSATTE (ANSÆTTELSESGRUPPE IV) INDEN FOR BYGNINGER M/F

Tjenestested : Bruxelles
Publication end on external website : 15/09/2020 23:59
Enhed : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM 05/2020
Vejledning til ansøgere :

Generelt

Inden De udfylder ansøgningsskemaet, bedes De omhyggeligt læse vejledningen for ansøgere.

Europa-Parlamentets Generalsekretariat udsender denne meddelelse for at oprette en database over kandidater (kontraktansatte - ansættelsesgruppe IV) inden for bygninger i Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik (GD INLO).

Formålet med databasen er at oprette en reserve af kandidater til ansættelse i Bruxelles.

Europa-Parlamentet har en ligestillingspolitik og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering.

Personer, som ønsker at indgå i denne database, kan indsende deres CV og udfylde ansøgningsskemaet via platformen APPLY4EP efter først at have oprettet en konto. Med henblik herpå bør du nøje læse denne meddelelse, klikke på "Ansøg online" og følge instrukserne. Der oprettes kun én konto i APPLY4EP. De personoplysninger, der registreres på kontoen, behandles i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 og kan ændres, så de kan ajourføres.

Stillingsbeskrivelse

GD INLO varetager forvaltningen af infrastrukturer (bygninger og udstyr) og logistik (catering, posttjenester, flytninger, inventar, transport etc.) på og mellem Europa-Parlamentets forskellige arbejdssteder.

De ansatte, der arbejder i GD INLO, støtter direkte Europa-Parlamentets politiske arbejde.

Direktoratet for Integreret Forvaltning af Faciliteter søger en arkitekt/ingeniør inden for brandsikkerhed til Enheden for Vedligeholdelsesarbejder (Bruxelles).

Opgaver:

Sammen med enhedens forvalter af brandsikkerhedsinstallationer:
1) Sikre den tekniske og administrative kontrol med dossiererne vedrørende arbejder med henblik på modernisering af branddetekterings- og brandbeskyttelsesinstallationerne i bygningerne i Bruxelles
2) Forberede, udarbejde, organisere, analysere og følge de tekniske, administrative og finansielle dossierer (udbudsbetingelser, udbud og prisforespørgsler med analyse af tilbud, tekniske rapporter)
3) Koordinere, analysere og følge kontrollen af kvaliteten af det arbejde, der udføres af de eksterne leverandører (vedligeholdelsesvirksomheder, ingeniørkontorer), herunder anmodninger om intervention
4) Sikre koordinering af de forskellige eksterne leverandørers interventioner med Parlamentets øvrige tekniske tjenester

Adgangsbetingelser

a. Almindelige betingelser:

 - Være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater
 - Have opfyldt sine forpligtelser efter de gældende nationale love om værnepligt
 - Opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv.

b. Særlige betingelser

i. Nødvendige eksamensbeviser og kvalifikationer

- En uddannelse på universitetsniveau af en varighed på mindst tre år, afsluttet med et eksamensbevis, eller
- Erhvervsuddannelse eller erhvervserfaring på tilsvarende niveau, hvis det er påkrævet i tjenestens interesse.

Kun eksamensbeviser, der er udstedt eller anerkendt som ækvivalente af EU-medlemsstaternes myndigheder (f.eks. undervisningsministeriet), godtages. Før en eventuel ansættelse vil de kandidater, der er opført i databasen, blive anmodet om at fremlægge dokumenter til underbygning af oplysningerne i ansøgningsskemaet (eksamensbeviser, certifikater og andre bilag).

ii. Sprogkundskaber

Ansøgerne skal have indgående kendskab (mindst niveau C1 (1)) til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (sprog 1): Tysk, engelsk, bulgarsk, kroatisk, dansk, spansk, estisk, finsk, fransk, græsk, ungarsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, svensk eller tjekkisk.

og

et særdeles godt kendskab (mindst niveau B2 (1)) til engelsk eller fransk (sprog 2).

Sprog 2 må ikke være identisk med sprog 1.

Ansøgerne gøres opmærksom på, at de to sprog, der kan vælges som sprog 2 (engelsk og fransk) i forbindelse med oprettelsen af denne database, er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse i Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik. De personer, der er opført i databasen, skal kunne forstå de opgaver, der skal udføres, behandle sagerne og kommunikere effektivt med eksterne interessenter og med deres overordnede og kolleger.
Fransk er det sprog, der hyppigst anvendes til at kommunikere i og mellem enhederne i generaldirektoratet. Det er også det sædvanlige sprog til kommunikation med eksterne interessenter. Engelsk er det sprog, der hyppigst anvendes i kontakten med de andre direktorater i Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik, med de øvrige generaldirektorater og med Parlamentets politiske og administrative myndigheder, navnlig i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter.
Desuden er de gældende instruktioner og regler udfærdiget på engelsk og fransk og skal være tilgængelige for offentligheden på disse to sprog.
For at kunne varetage deres funktioner og sikre, at afdelingerne fungerer korrekt, skal de ansatte derfor inden for en rimelig frist kunne arbejde og kommunikere effektivt på mindst et af disse to sprog.
Af hensyn til ligebehandlingen skal alle ansøgere, der har et af de to nævnte sprog som deres første officielle sprog, også have et tilstrækkeligt kendskab til et sprog nr. 2, som skal være det andet af disse to sprog.

Database

Hvis du
– opfylder de almindelige adgangsbetingelser
– har udfyldt ansøgningsskemaet via platformen APPLY4EP og korrekt angivet koderne (se nedenfor "Indgivelse af ansøgninger") i henhold til de fastsatte betingelser og den fastsatte tidsfrist

vil dit navn blive opført i databasen.

Beslutningen om opførelse i databasen vil udelukkende være baseret på oplysningerne i ansøgningsskemaet og de dokumenter, der er vedlagt. Disse oplysninger og dokumenter vil blive kontrolleret efterfølgende i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Indgivelse af ansøgninger

Ansøgere skal udfylde ansøgningsskemaet via online-platformen APPLY4EP. Ansøgninger kan kun indgives via denne platform.

Når du har oprettet din konto, skal du uploade et detaljeret CV.

Du skal benytte Europass-formatet, som du kan finde via følgende link:

https://europa.eu/europass/da

Derefter skal du udfylde ansøgningsskemaet.

I felterne

Erhvervserfaring og/eller Eksamensbeviser skal du oplyse de særlige koder, der er anført i vejledningen i bilaget, efterfulgt af en detaljeret beskrivelse af de udførte opgaver/eksamensbeviset. Det er muligt at angive flere af de anførte muligheder.

Eksempler (se også vejledningen i bilaget):
TArch – Arkitekteksamen
MIfir + MIbms – Ansvarlig for brandsikkerhed i en bygning ... samt for at forvalte ...

Disse oplysninger skal godtgøres ved hjælp af dokumentation.

Ansøgningsfristen udløber den 15. september 2020. Ansøgninger indgivet efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.

Opførelse i databasen er ikke en garanti for ansættelse. Hvis der opstår mulighed for en kontrakt, vil rekrutteringstjenesterne søge i databasen og indkalde de kandidater, hvis profil svarer bedst til den stilling, der skal besættes. Hvis det konstateres, at de forelagte oplysninger ikke er korrekte, vil den pågældende kandidat blive udelukket, og dennes navn vil blive fjernet fra databasen.

Europa-Parlamentet følger konsekvent en ligestillingspolitik i sine udvælgelsesprocedurer for at sikre, at alle ansøgere behandles lige.

Arbejdsvilkårene i EU-institutionerne er fastlagt i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene som helhed kan findes på:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (Afsnit IV, side 210 "Kontaktansatte")

Den månedlige grundløn er fastsat til mellem 3 531,26 og 6 547,83 EUR (ansættelsesgruppe IV), afhængigt af den enkelte ansøgers uddannelse og specifikke erhvervserfaring.

(1) Se den fælles europæiske referenceramme for sprog - https://europa.eu/europass/da/common-european-framework-reference