This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ASISTENT, URADNIK ZA APLIKACIJE INFORMACIJSKIH IN KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ (AST9) M/F

Kraj : Luxembourg
Publication end on external website : 17/09/2020 23:59
Pristojna služba : 11-Direction Générale des finances
Ref. : EP/231/S
Navodila za kandidate :

Splošne opombe

Pred prijavo skrbno preberite vodič za kandidate, ki je priložen razpisu.

Vodič je sestavni del razpisa za prosto delovno mesto – v njem so razložena pravila, ki veljajo v zvezi z izbirnimi postopki Evropskega parlamenta, in pogoji za prijavo.

VSEBINA

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA SPREJEM

B. POSTOPEK

C. ODDAJA PRIJAV

 

PRILOGA: VODIČ ZA KANDIDATE V IZBIRNIH POSTOPKIH, KI JIH ORGANIZIRA EVROPSKI PARLAMENT

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA SPREJEM


1. Splošno

Evropski parlament je odločil, da začne izbirni postopek za zasedbo začasnega delovnega mesta asistenta (AST 9) v Direktoratu za proračun in finančne storitve Generalnega direktorata za finance.

Delovna pogodba bo časovno neomejena. Uspešni kandidat bo uvrščen v plačilni razred AST 9 (prva stopnja) in bo prejemal osnovno mesečno plačo v višini 8002,30 EUR. Od plače se obračuna davek Unije in drugi odtegljaji iz Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije . Plača je oproščena nacionalnega davka. Stopnja, v katero bo uvrščen uspešni kandidat, se lahko prilagodi glede na delovne izkušnje kandidata. Osnovni plači se pod določenimi pogoji lahko prištejejo nadomestila.

Cilj zaposlovanja začasnih uslužbencev je zagotoviti, da institucija dobi najsposobnejše, najučinkovitejše in neoporečne uradnike, ki jih izbira na najširšem možnem geografskem območju med državljani držav članic Evropske unije.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, narodnostnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

V tej objavi se vsaka navedba osebe v moškem spolu šteje tudi kot navedba osebe v ženskem spolu, in obratno.

(1) Glej Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (UL L 56, 4.3.1968, str. 1), spremenjeno z Uredbo (ES, Euratom) št.°723/2004 z dne 22. marca 2004 (UL L 124, 27.4.2004, str. 1) ter nazadnje z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU, Euratom) št.°1023/2013 z dne 22. oktobra 2013, ki spreminja Kadrovske predpise za uradnike Evropske unije in pogoje za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropske unije (UL L 287, 29.10.2013, str. 15).

Opis nalog

2. Opis nalog

Delovno mesto je v neposredni pristojnosti projektnega vodje sistema za finančno poslovodenje in obsega podporne naloge z enega ali več področij pristojnosti te službe. V projektu sistema za finančno poslovodenje so zajeti zlasti (a) proračunski postopki ter postopki splošnega in stroškovnega računovodstva ter (b) postopki upravljanja premoženja, inventarja in pogodb ter s tem povezano poročanje. Številni navedeni postopki temeljijo na določbah finančne uredbe, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije in pravila njegovega izvajanja.
Sistem za finančno poslovodenje je povezan s številnimi interno razvitimi aplikacijami Evropskega parlamenta, ki temeljijo na različnih tehnologijah. Večina teh aplikacij se uporablja za pripravo plačil poslancem Evropskega parlamenta, uslužbencem Parlamenta in zunanjim dobaviteljem.

Delovno mesto je v Luxembourgu (1) in pogosto zahteva potovanje med tremi običajnimi kraji dela Parlamenta (Brusljem, Luxembourgom in Strasbourgom) ter v druge kraje.
Delo poteka v tesnem sodelovanju z drugimi člani strokovnega centra sistema za finančno poslovodenje in po potrebi s končnimi uporabniki.

Vaša naloga bo zagotavljanje hitre in ustrezne podpore in informacij strokovnemu centru o različnih tehničnih vprašanjih, ki se nanašajo na področje vašega dela, vključno z modulom SAP Funds Management.

Glavne delovne naloge so med drugim:

– priprava, organizacija in izvedba različnih nalog, povezanih z ocenjevalnim in korektivnim vzdrževanjem sistema za finančno poslovodenje (tj. konfiguracija, razvoj, testiranje, migracija itd.);

– analiza poslovnih zahtev Evropskega parlamenta v smislu upravljanja in izvajanja proračuna ter na drugih področjih, zajetih v sistemu za finančno poslovodenje;

– iskanje rešitev v modulu SAP Funds Managament v skladu s poslovnimi zahtevami in priprava s tem povezanih funkcionalnih specifikacij za morebiten razvoj dodatnih aplikacij;

– priprava smernic in podpora končnim uporabnikom, vključno s sodelovanjem pri pripravi posebnih usposabljanj.

Za te naloge so potrebne naslednje kompetence:

– analitične sposobnosti,
– organizacijske sposobnosti in sposobnost načrtovanja,
– sposobnost timskega dela,
– sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja,
– sposobnost za reševanje težav in
– osredotočenost na potrebe uporabnika.

(1) Delovno mesto se lahko premesti v drug kraj dela Parlamenta.

Pogoji za prijavo

3. Pogoji za sprejem

Na dan, ki je določen kot končni datum za oddajo prijav, morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

(a) Splošni pogoji

V skladu s členom 12(2) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev morate:
– biti državljan ene od držav članic Evropske unije,
– uživati vse državljanske pravice,
– imeti izpolnjene vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka ter
– predložiti ustrezna dokazila o primernosti uslužbenca za opravljanje
zahtevanih nalog.

(b) Posebni pogoji

(i) Zahtevani nazivi, diplome in znanja

Imeti morate:

– z diplomo potrjeno višješolsko izobrazbo

ali

– s spričevalom potrjena srednješolska izobrazba, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na višješolski stopnji, in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju, povezanem z zahtevanimi nalogami. Ta tri leta izkušenj se ne upoštevajo pri izračunu spodaj navedenih zahtevanih delovnih izkušenj.

Izbirni odbor bo upošteval razlike v izobraževalnih sistemih držav članic. Primeri minimalnih zahtevanih kvalifikacij so navedeni v tabeli v Vodiču za kandidate v izbirnih postopkih, ki jih organizira Evropski parlament.

Prednost bodo imeli kandidati s potrdilom s področja SAP.

(ii) Zahtevane delovne izkušnje

Po pridobitvi zgoraj navedenih kvalifikacij se zahteva najmanj 13 let delovnih izkušenj na področju, povezanem z zahtevanimi nalogami, od tega 10 let izkušenj z modulom SAP Funds Management.

(iii) Znanje jezikov

Pogoj za prijavo je temeljito znanje (najmanj stopnja C1 (1)) enega od uradnih jezikov Evropske unije (jezik 1): angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina ali švedščina,

ter

zelo dobro znanje (najmanj stopnja B2 (1)) angleščine ali francoščine (jezik 2).

Jezik 2 ne sme biti isti kot jezik 1.

Kandidate obveščamo, da sta bili možnosti izbire jezika 2 na tem natečaju, tj. angleščina in francoščina, določeni v skladu z interesom službe. Za opravljanje nalog delovnega mesta uradnika za aplikacije informacijskih in komunikacijskih tehnologij so potrebne posebne sposobnosti: analitične in organizacijske sposobnosti, sposobnost programiranja orodij IKT ter sposobnost ustnega in pisnega komuniciranja.

Znanje angleščine ali francoščine je nujno za uspešno izpolnjevanje obveznosti in nalog uslužbenca. Pri izpolnjevanju ciljev in izvajanju projektov Evropskega parlamenta v okviru razpisanega delovnega mesta se zahteva vzpostavljanje delovnih odnosov z deležniki, ki večinoma govorijo angleško ali francosko.

Začasni uslužbenec bo pri delu uporabljal in razvijal programska orodja IKT večinoma v angleščini, ki se v Evropskem parlamentu, kot tudi drugod, uporablja za komuniciranje in razvoj na področju informacijske tehnologije. Angleščina je prav tako glavni delovni jezik v strokovnem centru sistema za finančno poslovodenje ter širše v direktoratih Generalnega direktorata za finance.

Francoščina se pogosto uporablja v pisnem in ustnem komuniciranju s političnimi in upravnimi organi Parlamenta ter z drugimi generalnimi direktorati. Delovno mesto se nahaja v Luxembourgu, kjer so pogosti stiki z lokalnimi zunanjimi izvajalci in deležniki na področju IKT, ki večinoma komunicirajo v francoščini.

Zato mora biti izbrani kandidat, da bo lahko razumel in opravljal svoje naloge ter prispeval k nemotenemu delovanju oddelka, sposoben v vsaj enem od teh dveh jezikov učinkovito komunicirati z vodstvom, sodelavci in zunanjimi sogovorniki.

Poleg tega morajo imeti vsi kandidati, tudi če je eden od teh dveh jezikov njihov prvi uradni jezik, zaradi enake obravnave zadovoljivo znanje drugega jezika, ki mora prav tako biti eden od teh dveh jezikov.

(1) Glej skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) — https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf 

Sprejem v izbirni postopek

B. POSTOPEK

1. Uvrstitev v izbirni postopek

Postopek temelji na kvalifikacijah in preizkusih.

Če

– izpolnjujete splošne pogoje za sprejem in
– ste prijavo oddali v skladu z zahtevami in v predpisanem roku,

bo izbirni odbor vašo prijavo ocenil glede na posebne pogoje.

Če izpolnjujete posebne pogoje, boste sprejeti v
izbirni postopek.

Izbirni odbor se pri odločanju opira izključno na navedbe iz prijavnice, utemeljene s potrdili (podrobnejše informacije so v Vodiču za kandidate v izbirnih postopkih, ki jih organizira Evropski parlament).

Ocena kvalifikacij

2. Ocenjevanje kvalifikacij

Izbirni odbor bo na podlagi vnaprej določene lestvice ocen ocenil kvalifikacije kandidatov, sprejetih v izbirni postopek, ter pripravil seznam 12 najboljših kandidatov, ki bodo povabljeni, da opravijo pisni preizkus.

Pri ocenjevanju kvalifikacij kandidatov bo zlasti upošteval naslednje vidike (na podlagi dokazil, priloženih prijavi):

- dodatne kvalifikacije in diplome, povezane z zahtevanimi nalogami;
- izkušnje z metodologijo poslovnih analiz;
- izkušnje z uporabo modula SAP Funds Management v javnem sektorju;
- delovne izkušnje v večkulturnem in večnacionalnem okolju.

Ocena: od 0 do 20 točk.

Preizkusi

3. Preizkusi

Pisni preizkus

(a) Pisna naloga v jeziku 2 (angleščina ali francoščina) na podlagi svežnja dokumentov, s katero se preverja sposobnost opravljanja nalog, opisanih v razdelku A.2., ter sposobnost razumevanja poslovnih zahtev, iskanja rešitev in podpore končnim uporabnikom.

Trajanje preizkusa: 3 ure
Ocena: od 0 do 40 točk (najnižje potrebno število točk: 20 točk)

Šest kandidatov, ki bodo zbrali največ točk, bo povabljenih na ustne preizkuse, pod pogojem, da so dosegli najnižje potrebno število točk.

Ustna preizkusa

(b) Razgovor z izbirnim odborom v jeziku 2 (angleščina ali francoščina), na katerem se ob upoštevanju vseh informacij, ki ste jih navedli v prijavi, oceni vaša primernost za opravljanje nalog iz razdelka A.2. Izbirni odbor se lahko odloči za preizkus vašega jezikovnega znanja v skladu s podatki, navedenimi v prijavi.

Trajanje preizkusa: 45 minut
Ocena: od 0 do 40 točk (najnižje potrebno število točk: 20 točk)

(c) Skupinska razprava v jeziku 2 (angleščina ali francoščina), na podlagi katere izbirni odbor oceni vašo prilagodljivost in pogajalske sposobnosti ter vašo sposobnost za timsko delo.

Trajanje tega preizkusa bo določil izbirni odbor glede na končno sestavo skupin.

Ocena: od 0 do 20 točk (najnižje potrebno število točk: 10 točk)

Seznam primernih kandidatov

4. Seznam uspešnih kandidatov

Na seznam uspešnih kandidatov bodo uvrščeni trije kandidati (v vrstnem redu glede na dosežen rezultat od najboljšega do najslabšega), ki bodo dosegli najvišje skupno število točk v izbirnem postopku (skupna ocena kvalifikacij in preizkusov) in ki bodo dosegli najnižje potrebno število točk v vsakem od preizkusov.

O rezultatih boste posamično obveščeni,

seznam uspešnih kandidatov pa bo razobešen na oglasnih deskah v stavbah Evropskega parlamenta.

Uspešni kandidati, ki jim bo ponujena zaposlitev, bodo morda morali predložiti originale ali overjene kopije vseh ali nekaterih zahtevanih dokumentov.

Seznam uspešnih kandidatov bo veljaven do 31. decembra 2023, njegova veljavnost pa se lahko podaljša. Kandidati, vključeni na seznam, bodo o morebitnem podaljšanju pravočasno obveščeni.

Oddaja prijav

C. ODDAJA PRIJAV

Preden izpolnite prijavnico, pozorno preberite priloženi Vodič za kandidate v izbirnih postopkih, ki jih organizira Evropski parlament.

Prijaviti se morate na spletni platformi APPLY4EP.

Rok za prijavo je 17. september 2020 do 23.59 (po bruseljskem času).

Kandidati naj NE TELEFONIRAJO v zvezi s časovnim potekom postopka.