This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ASISTENTAS, INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKOMŲJŲ PROGRAMŲ PAREIGŪNAS (AST9) M/F

Vieta : Liuksemburgas
Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 17/09/2020 23:59
Tarnyba : 11-Direction Générale des finances
Ref. : EP/231/S
Vadovas kandidatams :

Bendra informacija

Prieš teikdami paraiškas kandidatai turi atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą, pridedamą prie šio skelbimo dėl rengiamos atrankos.

Vadovas, kuris yra neatskiriama skelbimo dėl rengiamos atrankos dalis, padės suprasti šios Europos Parlamento rengiamos atrankos procedūros taisykles ir registracijos tvarką.

TURINYS

A. PAREIGŲ POBŪDIS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

B. PROCEDŪRA

C. PARAIŠK& TEIKIMAS

PRIEDAI: EUROPOS PARLAMENTO RENGIAMOSE ATRANKOS PROCEDŪROSE DALYVAUJANTIEMS KANDIDATAMS SKIRTAS VADOVAS

A. PAREIGŲ POBŪDIS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

1. Bendra informacija

Europos Parlamentas nusprendė pradėti atrankos į laikinojo tarnautojo (AST 9) – Finansų generalinio direktorato Biudžeto ir finansinių paslaugų direktorato asistento pareigas – procedūrą

Bus sudaroma neterminuota darbo sutartis. Asmenys bus priimti į AST 9 lygio (pirmos pakopos) pareigas, mėnesinis bazinis darbo užmokestis bus 8 002,30 EUR. Darbo užmokesčiui taikomas Bendrijos mokestis ir kiti Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose (toliau – Įdarbinimo sąlygos) numatyti išskaitymai (1) . Jis neapmokestinamas jokiu valstybių narių mokesčiu. Tačiau įdarbinant atrankos laimėtoją pareigų pakopa gali būti koreguojama atsižvelgiant į jo profesinę patirtį. Be to, prie bazinio darbo užmokesčio tam tikromis sąlygomis pridedamos išmokos.
Įdarbinant laikinuosius darbuotojus siekiama užtikrinti, kad institucijoje dirbtų gabiausi, darbingiausi ir sąžiningiausi asmenys, priimti į darbą iš Sąjungos valstybių narių piliečių laikantis kuo platesnės geografinės įvairovės principo.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

Visos šio skelbimo nuorodos į vyriškos lyties asmenį taip pat taikomos moteriškos lyties asmeniui ir atvirkščiai.

(1) Žr. Tarybos reglamentą (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (OL L 56, 1968 3 4, p. 1), iš dalies pakeistą 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 723/2004 (OL L 124, 2004 4 27, p. 1) ir paskutinį kartą iš dalies pakeistą 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (OL L 287, 2013 10 29, p. 15). 

Pareigų pobūdis

2. Pareigų pobūdis

Jūs būsite tiesiogiai pavaldus Finansų valdymo sistemos (FMS) projekto vadovui ir atliksite paramos funkcijas vienoje ar keliose skyriaus kompetencijos srityse. FMS projekto taikymo sritis daugiausia apima: a) biudžeto, bendrosios ir išlaidų apskaitos procesus, b) turto, inventoriaus ir sutarčių administravimo procedūras ir susijusių ataskaitų teikimą. Dauguma iš šių procesų grindžiami Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomame finansiniame reglamente ir jo taikymo taisyklėse nustatytomis nuostatomis.
Jie taip pat susiję su daugeliu Europos Parlamente sukurtų taikomųjų programų, kurios pagrįstos įvairiomis technologijomis. Dauguma iš šių taikomųjų programų naudojamos mokėjimams Europos Parlamento nariams, darbuotojams ir kitiems išorės tiekėjams parengti

Jūs dirbsite Liuksemburge (1) ir turėsite reguliariai keliauti tarp trijų įprastų Europos Parlamento darbo vietų (Briuselio, Liuksemburgo ir Strasbūro) ir kitur.
Jūs glaudžiai bendradarbiausite su kitais FMS kompetencijos centro nariais ir, jei būtina, su galutiniais naudotojais.

Jūs laiku teiksite FMS kompetencijos centrui būtiną paramą ir informaciją įvairiais Jūsų atsakomybės sričiai priklausančiais techniniais klausimais, kurie apima SAP fondų valdymo modulį.

Jūsų pagrindinės užduotys:

– parengti, organizuoti ir vykdyti įvairias užduotis, susijusias su FMS vertinimo bei korektūros priežiūra ( t. y., konfigūracija, plėtra, testavimu, migracija ir kt.);

– analizuoti Europos Parlamento veiklos reikalavimus biudžeto valdymo ir vykdymo atžvilgiu, taip pat ir kitose FMS integravimo srityse;

– pateikti sprendimus SAP fondų valdymo modulyje, siekiant laikytis veiklos reikalavimų ir parengiant susijusias funkcines specifikacijas, būtinas tolesniems konkretiems pokyčiams;

– teikti rekomendacijas ir paramą galutiniams naudotojams, įskaitant pagalbą rengiant konkrečius mokymo kursus.

Šioms pareigoms eiti reikalingos šios savybės:

– analitiniai įgūdžiai,
– organizaciniai ir planavimo įgūdžiai,
– gebėjimas dirbti komandoje,
– bendravimo raštu ir žodžiu įgūdžiai,
– problemų sprendimo įgūdžiai,
– į klientą orientuotas mąstymas.

(1) Einantis šias pareigas pareigūnas gali būti paskirtas dirbti į kurią nors kitą Europos Parlamento darbo vietą.

Atrankos reikalavimai

3. Atrankos reikalavimai

Iki galutinio paraiškų pateikimo termino Jūs turite atitikti toliau nurodytus reikalavimus

a) Bendrieji reikalavimai

Pagal Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalį Jūs privalote:
– būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai,
– naudotis visomis piliečio teisėmis,
– būti atlikę visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles,
– būti tinkami eiti pareigas moralės
atžvilgiu.

b) Specialieji reikalavimai

i) Reikalaujama kvalifikacija, diplomai ir žinios

Jūs privalote turėti:

– turėti diplomu patvirtintą aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą

arba

– turėti diplomu, suteikiančiu teisę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo, patvirtintą vidurinį išsilavinimą ir po to įgytą bent trejų metų atitinkamą profesinę patirtį su pareigomis susijusioje srityje. Į šiuos trejus patirties metus nebus atsižvelgiama vertinant žemiau nurodytą būtiną profesinę patirtį.

Atrankos komisija atsižvelgs į valstybių narių švietimo ir mokymo sistemų ypatumus. Diplomų, suteikiančių teisę dalyvauti atrankos procedūrose, pavyzdžiai įtraukti į Europos Parlamento rengiamose atrankos procedūrose dalyvaujantiems kandidatams skirtame vadove pateiktoje lentelėje.

Sertifikatas SAP srityje būtų privalumu.

ii) Reikiama profesinė patirtis

Jūs privalote turėti ne mažesnę kaip 13 metų su pareigomis susijusią profesinę patirtį, įgytą gavus pirmiau nurodytą kvalifikaciją, iš kurių 10 metų dirbant su SAP fondų valdymo moduliu.

iii) Kalbų mokėjimas

Jei turite puikiai (bent C1 lygiu) mokėti bent vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (pirmoji kalba): airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ar vokiečių.

ir

labai gerai mokėti anglų arba prancūzų kalbą (bent B2 (1) lygis).

Antroji kalba turi skirtis nuo pirmosios.

Kandidatams pranešama, kad šiai atrankos procedūrai pasirinktos antrosios kalbos (angų ir prancūzų k.) nustatytos vadovaujantis tarnybos interesais. Informacinių ir komunikacijų technologijų taikomųjų programų pareigūno pareigoms vykdyti būtini šie konkretūs įgūdžiai: analitiniai, IRT programos plėtros ir bendravimo žodžiu ir raštu įgūdžiai.

Būtina mokėti anglų arba prancūzų kalbą, kad tarnautojas galėtų vykdyti jam patikėtas pareigas. Kandidatas privalės plėtoti darbo santykius su kitais subjektais, kurie bendrauja paprastai anglų arba prancūzų k., siekdamas įgyvendinti Europos Parlamento konkrečius tikslus ir projektus.
Laikinasis darbuotojas privalės naudoti ir plėtoti IRT programas, naudojamas anglų kalba, ji yra naudojama Europos Parlamente ir apskritai palaikant ir plėtojant ryšius informacinių technologijų srityje. Anglų k. yra pagrindinė FMS kompetencijos centre naudojama darbo kalba ir apskritai naudojama Finansų generaliniame direktorate.

Prancūzų k. dažniausiai vartojama bendraujant raštu ir žodžiu su Parlamento politiniais ir adminitsracinais padaliniais ir kitais generaliniais direktoratais. Be to, kadangi dirbama Liuksemburge, todėl bendraujama su vietos IRT paslaugų teikėjais ir subjektais, kurie dažniausiai vartoja prancūzų kalbą.

Todėl įdarbintas atrankos laimėtojas turi veiksmingai dirbti ir bendrauti bent viena iš šių dviejų kalbų, kad galėtų vykdyti savo funkcijas ar užduotis ir užtikrinti tinkamą tarnybos veikimą, veiksmingai palaikyti ryšius su vadovybe, kolegomis ir išorės partneriais.

Todėl kad visiems kandidatams būtų taikomos vienodos sąlygos, kiekvienas kandidatas, įskaitant tuos, kurių pirmoji oficialioji kalba yra viena iš šių
dviejų kalbų, privalo gerai mokėti antrąją kalbą, kuri turi būti ne viena iš šių dviejų kalbų. 

(1) Žr. Bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą — https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf

Leidimas dalyvauti atrankos procedūroje

B. PROCEDŪRA

1. Leidimas dalyvauti atrankos procedūroje

Kandidatai atrenkami pagal kvalifikaciją ir egzaminus.

Jei jūs

– atitinkate bendruosius atrankos reikalavimus ir
– pateikėte paraišką laikydamiesi reikiamos tvarkos ir terminų,

atrankos komisija nagrinėja jūsų paraišką, atsižvelgdama į specialiuosius reikalavimus.

Jei jūs atitinkame specialiuosius atrankos reikalavimus, atrankos komisija jums leidžia dalyvauti
atrankos procedūroje.

Atrankos komisija remiasi tik paraiškoje pateikta informacija, grindžiama patvirtinamaisiais dokumentais (išsamesnė informacija pateikiama Europos Parlamento rengiamose atrankos procedūrose dalyvaujantiems kandidatams skirtame vadove).

 

Kvalifikacijos vertinimas

2. Kvalifikacijos vertinimas
Atrankos komisija, vadovaudamasi iš anksto nustatyta vertinimo lentele, įvertina kandidatų, kuriems leista dalyvauti atrankos procedūroje, kvalifikaciją ir parengia 12 geriausiai įvertintų kandidatų, kurie bus pakviesti į egzaminus (raštu ir žodžiu), sąrašą.

Atrankos komisija, vertindama kandidatų kvalifikaciją, ypatingai atsižvelgia į šiuos aspektus (pagrįstus patvirtinamaisiais dokumentais, pridedamais prie paraiškos dokumentų rinkinio):

- papildomą kvalifikaciją ir diplomus, susijusius su pareigomis;
- veiklos analizės metodų patirtį;
- darbo taikant SAP įgyvendinimą viešojo sektoriaus fondų valdyme patirtis;
- darbo daugiakultūrinėje ir daugiašalėje aplinkoje patirtis.

Vertinimas: 0–20 balų.

Egzaminai

3. Egzaminai

Egzaminas raštu

a) teksto anglų ar prancūzų kalba parengimas vadovaujantis dokumentų rinkiniu; pagal jį vertinamas jūsų gebėjimas eiti pareigas, nurodytas A skirsnio 2 dalyje ir veiklos reikalavimų suvokimas, sprendimų ir paramos suteikimas galutiniams naudotojams;

Testui skiriamas laikas: 3 valandos
Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius: 20 balų)

Daugiausiai balų per egzaminą raštu surinkę šeši kandidatai bus pakviesti į egzaminą žodžiu, jei jie surinko mažiausiai reikalaujamą egzamino rezultatų balų skaičių.

Egzaminai žodžiu

b) pokalbis su atrankos komisija antrąja kalba (anglų arba prancūzų kalba), leidžiantis, atsižvelgus į jūsų paraiškoje pateiktą informaciją, įvertinti jūsų gebėjimą eiti A skirsnio 2 dalyje aprašytas pareigas. Atrankos komisija gali nuspręsti patikrinti jūsų kalbų, nurodytų paraiškoje mokėjimą.

Egzaminui skiriamas laikas: 45 minutės
Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius: 20 balų)

c) grupės diskusija antrąja kalba (anglų arba prancūzų kalba), pagal kurią atrankos komisija įvertina jūsų gebėjimą prisitaikyti, gebėjimą vesti derybas ir dirbti komandoje.

Egzamino trukmę nustato atrankos komisija, atsižvelgdama į galutinę grupių sudėtį.

Vertinimas: 0–20 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius: 10 balų)

Tinkamų kandidatų sąrašas

4. Įtraukimas į tinkamų kandidatų sąrašą

Į tinkamų kandidatų sąrašą įrašomos pagal nuopelnus trijų kandidatų, surinkusių daugiausia balų per visą procedūrą (kvalifikacijos vertinimas ir egzaminai), pavardės.

Apie savo rezultatus jūs būsite informuojami atskirai.

Tinkamų kandidatų sąrašas bus skelbiamas Parlamento pastatų informaciniuose stenduose.

Jei jums bus pasiūlytas darbas, turėsite pateikti visų būtinų dokumentų originalus ar patvirtintas kopijas.

Tinkamų kandidatų sąrašas galioja iki 2023 m. gruodžio 31 d.; tačiau galiojimas gali būti pratęstas. Jo galiojimas gali būti pratęstas, tokiu atveju į sąrašą įtraukti atrankos laimėtojai apie tai informuojami tinkamu laiku.

Paraiškų teikimas

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Jūs privalote užpildyti paraiškos formą atidžiai perskaitę pridedamą Europos Parlamento rengiamose atrankos procedūrose dalyvaujantiems kandidatams skirtame vadove.

Savo prašymus privalote pateikti interneto platformoje APPLY4EP.

Prašymų pateikimo terminas yra 2020 m. rugsėjo 17 d. 23.59 val. (Briuselio laiku)

Kandidatų prašoma dėl procedūros tvarkaraščio NESKAMBINTI.