This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

CÚNTÓIR, OIFIGEACH I RÉIMSE NA BHFEIDHMCHLÁR TEICNEOLAÍOCHTA FAISNÉISE AGUS CUMARSÁIDE (AST9) M/F

Suíomh : Lucsamburg
Deireadh an fhoilseacháin ar shuíomh gréasáin seachtrach : 17/09/2020 23:59
Seirbhís : 11-Direction Générale des finances
Tagairt : EP/231/S
Treoir d’iarrthóirí :

Sonraí ginearálta

Sula ndéantar iarratas a chur isteach, ní mór do na hiarrthóirí an Treoir d’Iarrthóirí atá ag gabháil leis an bhfógra folúntais seo a léamh go cúramach.

Tugann an Treoir sin, ar cuid dhílis den fhógra folúntais í, soiléiriú duit ar na rialacha lena rialaítear an próiseas roghnúcháin a eagraíonn Parlaimint na hEorpa agus mínítear duit conas iarratas a dhéanamh.

CLÁR

A. DUALGAIS AGUS INCHÁILITHEACHT

B. AN NÓS IMEACHTA

C. IARRATAIS

 

IARSCRÍBHINN: TREOIR D’IARRTHÓIRÍ MAIDIR LE NÓSANNA IMEACHTA ROGHNÚCHÁIN A EAGRAÍONN PARLAIMINT NA hEORPA

 

A. DUALGAIS AGUS INCHÁILITHEACHT

1. Sonraí Ginearálta

Tá cinneadh déanta ag Parlaimint na hEorpa tús a chur leis an nós imeachta chun post sealadach mar chúntóir (AST 9) a líonadh. Is post sa Stiúrthóireacht um an mBuiséad agus um Sheirbhísí Airgeadais san Ard-Stiúrthóireacht Airgeadais atá ann.

Is go ceann tréimhse neamhchinntithe a dhéanfar an conradh. Déanfar an earcaíocht ar ghrád AST 9, an chéad chéim, ag a bhfuil buntuarastal de EUR 8 002.30 in aghaidh na míosa. Tá an tuarastal sin faoi réir cáin Chomhphobail agus asbhaintí eile a leagtar síos i gCoinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Aontais Eorpaigh (CFSE)(1) . Tá sé díolmhaithe ó gach cáin náisiúnta. Féadfar an chéim ar a gceapfar an t-iarrthóir rathúil a choigeartú i gcomhréir leis an taithí ghairmiúil a bheidh aige nó aici. Ina theannta sin, íocfar liúntais sa bhreis ar an mbuntuarastal faoi choinníollacha áirithe.

Déantar foireann shealadach a fhostú ar mhaithe le seirbhísí ó dhaoine ag a bhfuil an caighdeán is airde cumais, éifeachtúlachta agus ionracais a chinntiú don institiúid agus gur daoine iad sin a earcaítear ar an mbonn geografach is leithne is féidir as measc náisiúnaigh Bhallstáit an Aontais.

Is fostóir comhionannais deiseanna í Parlaimint na hEorpa agus glacann sí le hiarratais gan idirdhealú a dhéanamh ar fhoras ar bith amhail inscne, cine, dath, bunadh eitneach nó sóisialta, tréithe géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairimí polaitiúla nó aon tuairim eile, nó a bheith ar dhuine de mhionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois, gnéaschlaonadh, stádas pósta nó stádas teaghlaigh.

Aon tagairt san fhógra seo do dhuine den ghnéas fireann measfar freisin gur tagairt í do dhuine den ghnéas baineann, agus a mhalairt go cruinn.

(1) Rialachán (CEE, Euratom, CEGC) Uimh. 259/68 ón gComhairle (IO L 56, 4.3.1968, lch. 1), arna leasú le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 723/2004 ón gComhairle an 22 Márta 2004 (IO L 124, 27.4.2004, lch. 1) agus arna leasú go deireanach le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1023/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh (IO L 287, 29.10.2013, lch. 15).

Cúraimí an phoist

2. Cúraimí an phoist

Ag obair go díreach faoi cheannas Bhainisteoir Tionscadail an Chórais Bainistíochta Airgeadais (CBA), beidh tú ag comhlíonadh cúraimí tacaíochta i gceann nó níos mó de réimsí freagrachta an eintitis. Cumhdaíonn raon feidhme thionscadal CBA, den chuid is mó de, (a) próisis bhuiséadacha, ghinearálta agus cuntasaíochta costála, agus (b) nósanna imeachta maidir le sócmhainní, fardal agus bainistíocht conarthaí agus tuairisciú gaolmhar. Tá roinnt mhaith de na próisis sin bunaithe ar na rialacha a leagtar amach sa Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh agus a rialacha maidir le cur i bhfeidhm.
Idirghníomhaíonn CBA freisin le líon mór feidhmchlár de chuid Pharlaimint na hEorpa a forbraíodh go inmheánach agus atá bunaithe ar theicneolaíochtaí éagsúla. Is chun íocaíochtaí le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa, le foireann na Parlaiminte agus le soláthraithe seachtracha a ullmhú a bhaintear úsáid as an gcuid is mó de na feidhmchláir sin.

Lonnaithe i Lucsamburg (1), iarrfar ort taisteal go rialta idir trí ghnátháit oibre Pharlaimint na hEorpa (an Bhruiséil, Lucsamburg agus Strasbourg), agus go háiteanna eile chomh maith.
Beidh tú ag obair i ndlúthchomhar le comhaltaí eile Lárionad Inniúlachta CBA agus, i gcás inar gá, le húsáideoirí deiridh.

Déanfaidh tú tacaíocht thráthúil agus ábhartha mar aon le faisnéis ar nithe teicniúla éagsúla a thagann faoi do réimse freagrachta, agus a chlúdóidh modúl Bainistithe Cistí SAP, a sholáthar do Lárionad Inniúlachta CBA.

I measc nithe eile, is iad seo a leanas na príomhdhualgais a bheidh ort:

– na cúraimí éagsúla a bhaineann le cothabháil mheastóireachta agus cheartaitheach CBA a ullmhú, a eagrú agus a fhorghníomhú (i.e. cumraíocht, forbairt, tástáil, ascnamh etc.);

– anailísiú ar riachtanais ghnó Pharlaimint na hEorpa ó thaobh bainistiú agus forghníomhú buiséadach de, chomh maith le réimsí comhtháthaithe eile an CBA;

– réitigh a sholáthar i modúl Bainistithe Cistí SAP chun freastal ar riachtanais ghnó agus na sonraíochtaí feidhmiúla gaolmhara atá riachtanach le haghaidh aon fhorbairtí sonracha eile a ullmhú;

– treoir agus tacaíocht a thabhairt d’úsáideoirí deiridh, lena n-áirítear cabhrú le sainchúrsaí oiliúna a ullmhú.

Teastaíonn na hinniúlachtaí seo a leanas le haghaidh na ndualgas sin:

– scileanna anailíse,
– scileanna eagraíochta agus pleanála,
– a bheith in ann oibriú mar chuid d’fhoireann,
– scileanna cumarsáide i scríbhinn agus ó bhéal,
– scileanna réiteach fadhbanna,
– dearcadh atá dírithe ar na custaiméirí.

(1) D’fhéadfaí an post seo a aistriú go dtí ceann d’áiteanna oibre eile Pharlaimint na hEorpa.

Coinníollacha iontrála

3. Incháilitheacht

Faoin dáta deiridh atá socraithe do na hiarratais a chur isteach, ní mór na coinníollacha seo a leanas a bheith comhlíonta agat:

(a) Coinníollacha ginearálta

I gcomhréir le hAirteagal 12(2) de CFSE, ní mór duit:
– a bheith i do náisiúnach de cheann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh,
– do lánchearta mar shaoránach a bheith á dteachtadh agat,
– aon dualgais a bheith comhlíonta agat i ndáil leis na hoibleagáidí míleata is infheidhme de réir dlí,
– na teistiméireachtaí carachtair a bheith agat is iomchuí do na cúraimí atá i gceist
a chomhlíonadh.

(b) Coinníollacha sonracha

(i) Cáilíochtaí agus scileanna a éilítear

Beidh agat:

– leibhéal oideachais iar-mheánleibhéil a bhfuil teastas nó dioplóma mar fhianú air,

– leibhéal oideachais meán-leibhéil a bhfuil teastas nó dioplóma mar fhianú air lena dtugtar rochtain ar oideachas iar-mheánleibhéil, chomh maith le taithí gairmiúil de thrí bliana ar a laghad i ndiaidh an teastais nó an dioplóma atá ábhartha do na dualgais. Ní chuirfear na trí bliana sin de thaithí ghairmiúil san áireamh agus measúnú á dhéanamh ar an taithí ghairmiúil a éilítear anseo thíos.

Tabharfaidh an coiste roghnúcháin aird ar chórais dhifriúla oideachais sna Ballstáit. Féach na samplaí de na híoscháilíochtaí a éilítear sa tábla atá sa Treoir d’iarrthóirí i nósanna imeachta roghnúcháin a eagraíonn Parlaimint na hEorpa.

Beidh deimhniú i réimse SAP ina bhuntáiste.

(ii) An taithí ghairmiúil a éilítear

I ndiaidh na cáilíochtaí thuas a bheith faighte, beidh ort 13 bliana ar a laghad de thaithí ghairmiúil a bheith agat atá ábhartha do na dualgais, a mbeidh 10 mbliana díobh sin caite ag obair le modúl Bainistithe Cistí SAP.

(iii) Eolas ar theangacha

Ní mór sáreolas (leibhéal C1 ar a laghad) a bheith agat ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh (Teanga 1): an Béarla, an Bhulgáiris, an Chróitis, an Danmhairgis, an Eastóinis, an Fhionlainnis, an Fhraincis, an Ghaeilge, an Ghearmáinis, an Ghréigis, an Iodáilis, an Laitvis, an Liotuáinis, an Mháltais, an Ollainnis, an Pholainnis, an Phortaingéilis, an Rómáinis, an tSeicis, an tSlóivéinis, an tSlóvaicis, an Spáinnis, an tSualainnis nó an Ungáiris

agus

eolas an-mhaith (leibhéál B2 (1) ar a laghad) ar an mBéarla nó ar an bhFraincis (Teanga 2).

Ní mór do Theanga 2 a bheith éagsúil le Teanga 1.

Cuirtear in iúl do na hiarrthóirí gur chun leasa na seirbhíse a leagtar síos an dá rogha do Theanga 2 sa nós imeachta roghnúcháin seo, i.e. Béarla agus Fraincis. Mar gheall ar na dualgais atá i gceist, éilítear cumais shainiúla don phost mar oifigeach i réimse na bhfeidhmchlár teicneolaíochta agus cumarsáide (TFC): scileanna in anailísiú, in eagrú, i bhforbairt ríomhchlár TFC agus sa chumarsáid ó bhéal agus i scríbhinn.

Tá eolas ar Bhéarla nó ar Fhraincis bunriachtanach má tá an duine den fhoireann lena chuid nó a cuid freagrachtaí a chomhlíonadh i gcomhthéacs na ndualgas don phost. Beidh air nó uirthi caidreamh oibre a fhorbairt le geallsealbhóirí ar Béarla nó Fraincis is mó a labhraíonn siad chun go bhféadfar cuspóirí a bhaint amach agus tionscadail a dhéanamh atá sainiúil do Pharlaimint na hEorpa.

Beidh ar an té atá sa phost sealadach ríomhchláir TFC a úsáid agus a fhorbairt, agus is i mBéarla is mó atá na ríomhchláir sin agus is é an Béarla an teanga a úsáidtear i bParlaimint na hEorpa, agus ar fud an domhain, le haghaidh cumarsáid agus forbairt i réimse na teicneolaíochta faisnéise. Is é an Béarla freisin an príomhtheanga oibre i Lárionad Inniúlachta an Chórais Bainistithe Airgeadais agus, ar bhonn níos ginearálta, i stiúrthóireachtaí na hArd-Stiúrthóireachta Airgeadais.

Baintear úsáid as Fraincis go forleathan i gcumarsáid i scríbhinn agus ó bhéal le húdaráis pholaitiúla agus riaracháin na Parlaiminte agus leis na hardstiúrthóireachtaí eile. Sa bhreis air sin, tá an post lonnaithe i Lucsamburg agus éilíonn sé sin freisin idirghníomhú le soláthróirí seirbhíse TFC seachtracha áitiúla agus le geallsealbhóirí áitiúla, arb í an Fhraincis an phríomhtheanga chumarsáide atá acu.

Dá réir sin, má tá an duine a earcófar lena chuid nó a cuid dualgas a thuiscint agus a comhlíonadh agus má tá sé nó sí le rannchuidiú le reáchtáil réidh na roinne, caithfidh sé nó sí a bheith in ann cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach leis an mbainistíocht, le comhghleacaithe agus le daoine seachtracha in ar a laghad ceann amháin den dá theanga sin.

Sa bhreis air sin, chun cóir chomhionann a áirithiú, ní mór do gach iarrthóir, fiú má tá ceann amháin den dá theanga sin ina príomhtheanga oifigiúil aige nó aici, eolas sásúil a bheith aige nó aici ar an dara teanga díobh, nach mór gurb ionann í agus an ceann eile den dá theanga sin. 

(1) Féach an Creat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha (CCTE) — https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf

Glacadh isteach chuig an nós imeachta roghnúcháin

B. AN NÓS IMEACHTA

1. Glacadh isteach chuig an nós imeachta roghnúcháin

Is ar bhonn cáilíochtaí agus trialacha a eagrófar an nós imeachta.

Má chomhlíonann tú

– na coinníollacha ginearálta incháilitheachta agus
– má tá d’iarratas curtha isteach agat de réir na rialacha a leagtar síos agus faoin dáta deiridh i gcomhair iarratais,

déanfaidh an coiste roghnúcháin do chomhad iarratais a mheasúnú i bhfianaise na gcoinníollacha sonracha incháilitheachta.

Má chomhlíonann tú na coinníollacha sonracha incháilitheachta, glacfaidh an coiste roghnúcháin isteach
sa nós imeachta roghnúcháin thú.

Déanfaidh an coiste roghnúcháin cinneadh bunaithe go huile agus go hiomlán ar an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil san fhoirm iarratais agus a dtabharfaidh doiciméid tacaíochta bunús léi (le haghaidh tuilleadh mionsonraí féach an Treoir d’iarrthóirí i nósanna imeachta roghnúcháin a eagraíonn Parlaimint na hEorpa).

Measúnú ar cháilíochtaí

2. Measúnú ar cháilíochtaí

Bunaithe ar thábla marcála a leagfar síos roimh ré, déanfaidh an coiste roghnúcháin measúnú ar cháilíochtaí na n-iarrthóirí a nglacfar leo sa nós imeachta roghnúcháin agus tarraingeoidh sé suas liosta den 12 iarrthóir is fearr, a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an triail scríofa.

I measúnú cháilíochtaí na n-iarrthóirí, beidh aird ar leith ag an gcoiste roghnúcháin ar na gnéithe seo a leanas (a gcaithfear bunús a thabhairt dóibh le doiciméid tacaíochta a chuirfear i gceangal leis an gcomhad iarratais):

- cáilíochtaí agus dioplómaí breise atá ábhartha do na dualgais;
- taithí an iarrthóra ar theicnící anailíse gnó;
- taithí i gcur chun feidhme SAP i mBainistiú Cistí san earnáil phoiblí;
- taithí ghairmiúil i dtimpeallacht ilchultúrtha agus ilnáisiúnta.

Marcanna: 0 go 20 pointe.

Trialacha

3. Trialacha

Triail scríofa

(a) Triail cheapadóireachta i dTeanga 2 (Béarla nó Fraincis), bunaithe ar shraith doiciméad, chun tástáil a dhéanamh ar do chumas na dualgais a bhfuil tuairisc orthu i Roinn A.2. a chomhlíonadh agus ar do chumas riachtanais ghnó a thuiscint, réitigh a sholáthar agus tacú le húsáideoirí deiridh.

Fad ama na trialach: 3 uair an chloig
Marcanna: 0 go 40 pointe (pasmharc: 20 pointe)

Iarrfar ar an seisear iarrthóirí ag a mbeidh na marcanna is airde sa triail scríofa freastal ar na trialacha cainte, ar choinníoll go mbeidh an pasmharc faighte acu.

Trialacha cainte

(b) Agallamh leis an gcoiste roghnúcháin i dTeanga 2 (Béarla nó Fraincis) ina ndéanfar measúnú, i bhfianaise na faisnéise uile sa chomhad iarratais, ar a oiriúnaí atá tú chun na dualgais a bhfuil tuairisc orthu i Roinn A.2. a chomhlíonadh. Féadfaidh an coiste roghnúcháin a chinneadh tástáil a dhéanamh ar d’eolas ar theangacha a bheidh sonraithe i d’iarratas agat.

Fad ama na trialach: 45 nóiméad
Marcanna: 0 go 40 pointe (pasmharc: 20 pointe)

(c) Triail ghrúpdhíospóireachta i dTeanga 2 (Béarla nó Fraincis) ionas go mbeidh an coiste roghnúcháin in ann measúnú a dhéanamh ar d’inoiriúnaitheacht, ar do chumas caibidlíochta agus ar do chumas oibriú mar chuid d’fhoireann.

Déanfaidh an coiste roghnúcháin fad na trialach sin a shainiú bunaithe ar chomhdhéanamh críochnaitheach na ngrúpaí.

Marcanna: 0 go 20 pointe (pasmharc: 10 bpointe)

Liosta d’iarrthóirí oiriúnacha

4. Liosta d’iarrthóirí oiriúnacha

Beidh ar an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha, de réir ord tuillteanais, an triúr iarrthóirí ag a mbeidh na marcanna is airde san iomlán sa nós imeachta (an measúnú ar cháilíochtaí agus na trialacha) agus ar éirigh leo an pasmharc a bhaint amach i ngach triail.

Cuirfear ar an eolas thú go díreach faoi do thorthaí.

Fógrófar an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha ar na cláir fógraí oifigiúla i bhfoirgnimh Pharlaimint na hEorpa.

I gcás iarrthóirí rathúla a ndéantar post a thairiscint dóibh, d’fhéadfadh sé go mbeadh orthu cóip bhunaidh nó cóip dheimhnithe de na doiciméid riachtanacha go léir nó de chuid de na doiciméid sin a thabhairt ar aird i gcomhair a bhfíoraithe.

Rachaidh bailíocht an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha in éag an 31 Nollaig 2023; féadfar an bhailíocht sin a fhadú, áfach. Má dhéantar é a fhadú, cuirfear an méid sin in iúl luath go maith do na hiarrthóirí a mbeidh a n-ainm ar an liosta.

Iarratais a chur isteach

C. IARRATAIS

Sula gcomhlánaíonn tú an fhoirm iarratais, léigh go cúramach an Treoir d’iarrthóirí i nósanna imeachta roghnúcháin a eagraíonn Parlaimint na hEorpa atá in iarscríbhinn leis seo, le do thoil.

Caithfidh tú an t-iarratas a dhéanamh ar an ardán ar líne APPLY4EP.

Is é an 17 Meán Fómhair 2020 ag 23.59 (am na Bruiséile) an sprioc-am le haghaidh iarratais.

Iarrtar ar na hiarrthóirí GAN GLAO TEILEAFÓIN a dhéanamh chun eolas a fháil faoi sceideal an nós imeachta.