This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

HALLINTOAVUSTAJA, TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASOVELLUKSISTA VASTAAVA TOIMIHENKILÖ (AST9) M/F

Paikka : Luxemburg
Publication end on external website : 17/09/2020 23:59
Yksikkö : 11-Direction Générale des finances
Ref. : EP/231/S
Opas hakijoille :

Yleistä

Hakijoita kehotetaan lukemaan tarkasti tämän palvelukseenottoilmoituksen liitteenä oleva opas ennen hakemuksen jättämistä.

Kyseinen opas on erottamaton osa palvelukseenottoilmoitusta, ja sen tarkoituksena on selvittää Euroopan parlamentin järjestämiä valintamenettelyjä koskevia sääntöjä ja sitä, kuinka hakemus jätetään.

SISÄLTÖ

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

B. MENETTELYN KULKU

C. HAKEMUKSET

LIITE: OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN VALINTAMENETTELYIHIN OSALLISTUVILLE HAKIJOILLE

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE


1. Yleistä

Euroopan parlamentti on päättänyt järjestää menettelyn avustajan väliaikaisen toimen (AST 9) (1) täyttämiseksi varainhoidon pääosaston talousarvio- ja varainhoito-osastossa.

Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Palvelukseen otettava hakija nimitetään palkkaluokan AST 9 ensimmäiseen palkkatasoon, jonka peruspalkka on 8 002,30 euroa kuukaudessa. Palkasta pidätetään unionille suoritettava vero ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaiset muut pidätykset . Palkasta ei pidätetä kansallista veroa. Palkkatasoa, johon palvelukseen otettava hakija nimitetään, voidaan mukauttaa hakijan työkokemuksen perusteella. Peruspalkan lisäksi voidaan myös tietyin edellytyksin maksaa muita korvauksia.

Ottamalla palvelukseen väliaikaisia toimihenkilöitä pyritään takaamaan se, että parlamentilla on palveluksessaan mahdollisimman päteviä, tehokkaita ja ehdottoman luotettavia virkamiehiä unionin jäsenvaltioiden kansalaisten keskuudesta maantieteellisesti mahdollisimman laajalta alueelta.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakemukset syrjimättä ketään sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

(1) Ks. neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1), jota on muutettu 22. maaliskuuta 2004 annetulla asetuksella (EY, Euratom) N:o 723/2004 (EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1) ja viimeksi Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22. lokakuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 1023/2013 (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 15).

Toimenkuva

2. Toimenkuva

Hallintoavustaja toimii suoraan taloushallintojärjestelmästä (FMS) vastaavan projektipäällikön alaisuudessa ja suorittaa avustavia tehtäviä yhdellä tai useammalla yksikön toimialaan kuuluvalla alalla. FMS-hanke kattaa pääasiassa a) talousarvioon liittyvät yleiset ja kustannuslaskentaprosessit ja b) varainhoitoon, omaisuudenhallintaan ja sopimusten hallinnointiin liittyvät menettelyt sekä raportoinnin. Monet näistä prosesseista perustuvat Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavassa varainhoitoasetuksessa vahvistettuihin sääntöihin ja sen soveltamissääntöihin.
FMS kytkeytyy myös lukuisiin Euroopan parlamentissa sisäisesti kehitettyihin sovelluksiin, jotka perustuvat eri teknologioihin. Useimpia näistä sovelluksista käytetään Euroopan parlamentin jäsenille, henkilöstölle ja ulkoisille toimittajille suoritettavien maksujen valmistelussa.

Asemapaikka on Luxemburg (1) , ja työhön kuuluu säännöllisesti matkoja Euroopan parlamentin kolmen päätoimipaikan (Bryssel, Luxemburg ja Strasbourg) välillä sekä niiden ulkopuolelle.
Teet tiivistä yhteistyötä muiden FMS-järjestelmän tuki- ja kehitysyksikön työntekijöiden ja tarvittaessa loppukäyttäjien kanssa.

Annat FMS-järjestelmän tuki- ja kehitysyksikölle oikea-aikaista asiaa koskevaa tukea ja tietoja omaan vastuualueeseesi kuuluvista erilaisista teknisistä seikoista, jotka kattavat SAP Funds Management -moduulin.

Pääasialliset tehtäväsi ovat seuraavat:

– valmistella, organisoida ja suorittaa erilaisia FMS-järjestelmän arvioivaan ja korjaavaan ylläpitoon kuuluvia tehtäviä (esim. konfiguraatio, kehittäminen, testaus, migraatio)

– analysoida Euroopan parlamentin toiminnallisia tarpeita talousarvion hallinnon ja toteutuksen aloilla sekä muilla FMS-järjestelmään liittyvillä aloilla

– tarjota ratkaisuja SAP Funds Management -moduulissa toiminnallisten tarpeiden täyttämiseksi ja valmistella tähän liittyviä toimintaeritelmiä, joita tarvitaan jatkokehittämiseen

– antaa loppukäyttäjille ohjeita ja tukea, muun muassa auttaa valmistelemaan asiaa koskevaa koulutusta.


Nämä tehtävät edellyttävät seuraavia kykyjä:

– analyyttiset taidot
– organisointi- ja suunnittelutaidot
– kyky työskennellä osana tiimiä
– suulliset ja kirjalliset viestintätaidot
– ongelmanratkaisukyky
– asiakassuuntautuneisuus.

(1) Toimi saatetaan siirtää jollekin muulle Euroopan parlamentin työskentelypaikkakunnalle.

Osallistumisedellytykset

3. Edellytykset valintamenettelyyn osallistumiselle

Hakijan on hakemusten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä täytettävä seuraavat edellytykset:

a) Yleiset edellytykset

Unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti
– hakijan on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen
– hakijalla on oltava täydet kansalaisoikeudet
– hakijan on oltava täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa
– hakijan on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

b) Erityisedellytykset

i) Vaadittavat tutkinnot ja pätevyys

Hakijalla on oltava

– korkea-asteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus,

tai

– toisen asteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, joka oikeuttaa korkea-asteen koulutukseen, sekä toimenkuvaan suoraan liittyvä työkokemus vähintään kolmen vuoden ajalta. Tätä kolmen vuoden pituista työkokemusta ei oteta huomioon jäljempänä vaadittavaa työkokemusta arvioitaessa.

Valintalautakunta ottaa huomioon jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmien erot. Esimerkkejä vaadittavista vähimmäistutkinnoista löytyy taulukosta, joka sisältyy oppaaseen Euroopan parlamentin järjestämiin valintamenettelyihin osallistuville hakijoille.

Todistus SAP-toiminnanohjauksesta on etu.

ii) Vaadittava työkokemus

Hakijalla on oltava edellä mainitun vaaditun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu, toimenkuvaan liittyvä vähintään 13 vuoden työkokemus, josta kymmenen vuotta SAP Funds management -moduulin kanssa työskentelystä.

iii) Kielitaito

Hakijalla on oltava perusteellinen taito (vähintään C1-taso ) yhdessä Euroopan unionin virallisessa kielessä (kieli 1), joita ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro,

ja

erittäin hyvä taito (vähintään B2-taso (1) englannissa tai ranskassa (kieli 2).

Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1.

Tämän valintamenettelyn vaihtoehdot kieleksi 2 (englanti ja ranska) on valittu toimielimen edun mukaisesti. Tieto- ja viestintätekniikkasovelluksista vastaavan toimihenkilön tehtävät edellyttävät erityisesti analysointi- ja organisointikykyä, valmiuksia tieto- ja viestintäteknisten ohjelmien kehittämiseen ja suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja.

Englannin tai ranskan kielen taito on olennaisen tärkeää, jotta henkilöstön jäsen voi hoitaa tehtävänsä. Hänen on työskenneltävä pääasiassa englantia tai ranskaa puhuvien sidosryhmien kanssa Euroopan parlamentin tavoitteiden saavuttamiseksi ja hankkeiden toteuttamiseksi.

Väliaikaisen toimihenkilön on käytettävä ja kehitettävä tietoteknisiä ohjelmia enimmäkseen englanniksi, joka on Euroopan parlamentissa ja yleisestikin tietotekniikan alalla viestinnässä ja kehitystyössä käytetty kieli. Englanti on myös FMS-järjestelmän tuki- ja kehitysyksikön ja yleisemminkin varainhoidon pääosaston osastojen pääasiallinen työkieli.

Ranskaa käytetään laajalti kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä parlamentin poliittisten ja hallinnollisten elinten ja muiden pääosastojen kanssa. Lisäksi toimeen, jonka asemapaikka on Luxemburgissa, kuuluu myös vuorovaikutusta paikallisten ulkopuolisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tarjoajien ja vastapuolten kanssa, ja näiden pääasiallinen viestintäkieli on ranska.

Sen vuoksi palvelukseen otettavan henkilön on tehtäviensä ymmärtämiseksi ja hoitamiseksi ja osaston hyvän toiminnan varmistamiseksi pystyttävä hoitamaan tehtävänsä ja kommunikoimaan tehokkaasti johdon, kollegoidensa ja ulkopuolisten henkilöiden kanssa ainakin toisella näistä kielistä.

Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi hakijan, jonka ensimmäinen kieli on jompikumpi näistä kahdesta kielestä, on silti osattava riittävästi toista kieltä, jonka on myös oltava jompikumpi näistä kahdesta kielestä.

(1) Katso kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys – https://europa.eu/europass/fi/node/635

Valintamenettelyyn hyväksyminen

B. MENETTELYN KULKU

1. Valintamenettelyyn hyväksyminen

Menettely perustuu tutkintotodistuksiin ja kokeisiin.

Jos hakija

– täyttää valintamenettelyyn osallistumisen yleiset edellytykset ja
– on jättänyt asianmukaisen hakemuksen määräaikaan mennessä,

valintalautakunta arvioi hakemuksen valintamenettelyn erityisedellytysten perusteella.

Jos hakija täyttää erityisedellytykset, valintalautakunta hyväksyy hänet
valintamenettelyyn.

Valintalautakunta perustaa päätöksensä ainoastaan hakijan hakulomakkeessa antamiin tietoihin, jotka on osoitettava oikeiksi asiakirjatodistein. (Lisätietoja on oppaassa Euroopan parlamentin järjestämiin valintamenettelyihin osallistuville hakijoille)

Pätevyyden arviointi

2. Pätevyyden arviointi

Valintalautakunta arvioi valintamenettelyyn hyväksyttyjen hakijoiden pätevyyttä aiemmin vahvistamiaan perusteita käyttäen ja laatii luettelon 12 parhaasta hakijasta, jotka kutsutaan kirjalliseen kokeeseen.

Hakijoiden pätevyyttä arvioidessaan valintalautakunta ottaa erityisesti huomioon seuraavat (hakemukseen liitetyin asiakirjatodistein oikeaksi osoitettavat) seikat:

– toimenkuvaan liittyvät muut tutkintotodistukset
– kokemus toiminta-analyysitekniikoista
– kokemus SAP:n soveltamisesta julkisen sektorin varainhallinnassa
– työkokemus monikulttuurisessa ja monikansallisessa ympäristössä

Pisteytys: 0–20 pistettä.

Kokeet

3. Kokeet

Kirjallinen koe

a) Tekstin laatiminen kielellä 2 (englanti tai ranska) asiakirjakokonaisuuden pohjalta. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä sekä ymmärtää toiminnalliset vaatimukset, löytää ratkaisuja ja tukea loppukäyttäjiä.

Kokeen kesto: 3 tuntia.
Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 20 pistettä).

Ne kuusi hakijaa, jotka saavat kirjallisesta kokeesta korkeimmat pistemäärät, kutsutaan suullisiin kokeisiin edellyttäen, että he ovat saaneet vaaditun vähimmäispistemäärän.

Suulliset kokeet

b) Valintalautakunta haastattelee hakijoita kielellä 2 (englanti tai ranska). Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijan kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä ottaen huomioon kaikki hakemuksesta esiin tulevat seikat. Valintalautakunta voi päättää testata hakijoiden hakulomakkeessa mainitsemaa muuta kielitaitoa.

Kokeen kesto: 45 minuuttia.
Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 20 pistettä).

c) Ryhmäkeskustelukoe kielellä 2 (englanti tai ranska). Valintalautakunta arvioi kokeen avulla hakijoiden sopeutumiskykyä, neuvottelutaitoja ja valmiutta työskennellä osana tiimiä.

Valintalautakunta määrittää tämän kokeen keston ryhmien lopullisen kokoonpanon perusteella.

Pisteytys: 0–20 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 10 pistettä).

Soveltuvien hakijoiden luettelo

4. Soveltuvien hakijoiden luettelo

Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjataan ansioituneisuusjärjestyksessä niiden kolmen hakijan nimet, jotka ovat saaneet menettelystä korkeimmat pistemäärät (tutkintotodistusten arviointi ja kokeet) ja jotka ovat saaneet jokaisesta kokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän.

Tulokset ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti.

Soveltuvien hakijoiden luettelo on esillä Euroopan parlamentin rakennusten ilmoitustauluilla.

Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjattuja hakijoita, joille tarjotaan tointa, voidaan pyytää esittämään todentamista varten kaikki vaaditut asiakirjat tai osa niistä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä.

Soveltuvien hakijoiden luettelo on voimassa 31. joulukuuta 2023 asti. Sen voimassaoloaikaa voidaan pidentää. Tässä tapauksessa luetteloon kirjatuille hakijoille ilmoitetaan asiasta aikanaan.

Hakemuksen jättäminen

C. HAKEMUKSET

Hakijaa pyydetään lukemaan huolellisesti ennen hakulomakkeen täyttämistä opas Euroopan parlamentin järjestämiin valintamenettelyihin osallistuville hakijoille.

Hakemus on jätettävä APPLY4EP-verkkoalustalla.

Hakemuksen jättämisen määräaika on 17. syyskuuta 2020 klo 23.59 (Brysselin aikaa).

Hakijoita pyydetään OLEMAAN PYYTÄMÄTTÄ PUHELIMITSE tietoja kilpailuaikataulusta.