This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ASSISTENT, INFORMATSIOONI- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA RAKENDUSTE AMETNIK (AST9) M/F

Koht : Luxembourg
Publication end on external website : 17/09/2020 23:59
Teenistus : 11-Direction Générale des finances
Ref. : EP/231/S
Juhend kandidaatidele :

Üldteave

Enne kandideerimist lugege tähelepanelikult läbi käesoleva töölevõtmise teadaande lisas esitatud juhend kandidaatidele.

Juhend on töölevõtmise teadaande lahutamatu osa ning selgitab Euroopa Parlamendi korraldatavate valikumenetluste eeskirju ja kandideerimiskorda.

SISUKORD

A. TÖÖÜLESANDED JA OSALEMISE TINGIMUSED

B. MENETLUS

C. KANDIDEERIMISAVALDUSED

 

LISA: JUHEND EUROOPA PARLAMENDI KORRALDATAVATES VALIKUMENETLUSTES OSALEVATELE KANDIDAATIDELE

 

A. TÖÖÜLESANDED JA OSALEMISE TINGIMUSED

1. Üldised märkused

Euroopa Parlament on otsustanud korraldada menetluse assistendi ajutise ametikoha (AST 9) täitmiseks finantsküsimuste peadirektoraadi eelarve- ja finantsteenuste direktoraadis.

Leping sõlmitakse tähtajatult. Assistent võetakse tööle palgaastme AST 9 esimesse järku, mille puhul on põhipalk 8002,30 eurot kuus. Töötasust peetakse kinni ühenduse maks ja muud Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste (1) kohaselt ette nähtud maksud. Töötasu ei maksustata ühegi riikliku maksuga. Väljavalitud kandidaat võidakse võtta tööle ka muule palgaastmele, olenevalt tema töökogemusest. Põhipalgale võivad teatavatel tingimustel lisanduda ka hüvitised.

Ajutiste töötajate töölevõtmisel lähtutakse eesmärgist saada institutsiooni teenistusse võimalikult võimekad, tõhusad ja sõltumatud liidu liikmesriikide kodanikud, kes valitakse võimalikult laialt geograafiliselt alalt.

Euroopa Parlament kohaldab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude seisukohtade, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel.

Käesoleva teadaande teatavates keeleversioonides kasutatava meessoost vormiga hõlmatakse ka naissoost kandidaate ja vastupidi.

(1) Vt nõukogu määrust (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1), mida on muudetud nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 723/2004 (ELT L 124, 27.4.2004, lk 1) ning viimati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrusega (EL, Euratom) nr 1023/2013, millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 287, 29.10.2013, lk 15).

Tööülesanded

2. Ametikoha kirjeldus

Finantsjuhtimissüsteemi (FMS) projektijuhi otseses alluvuses tuleb teil täita abiülesandeid ühes või mitmes üksuse vastutusalas. FMSi projekt hõlmab peamiselt a) eelarve, üldise raamatupidamisarvestuse ja kuluarvestuse protsesse ning b) vara, inventari ja lepingute haldamise menetlusi ja sellega seonduvat aruandlust. Paljud neist protsessidest põhinevad Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldataval finantsmäärusel ja selle kohaldamise eeskirjadel.
FMS teeb koostööd ka arvukate Euroopa Parlamendis välja töötatud rakendustega, mis põhinevad eri tehnoloogiatel. Enamikku neist rakendustest kasutatakse Euroopa Parlamendi liikmetele ja töötajatele ning institutsioonivälistele teenuseosutajatele mõeldud maksete ettevalmistamiseks.

Ametikoht asub Luxembourgis (1) , kuid eeldab regulaarset reisimist parlamendi tavapärase kolme töökoha (Brüssel, Luxembourg, Strasbourg) vahel ja ka mujale.
Töötate tihedas koostöös teiste FMSi pädevuskeskuse töötajatega ja vajaduse korral lõppkasutajatega.

Teil tuleb anda FMSi pädevuskeskusele õigeaegset ja asjakohast abi ja teavet mitmesugustes tehnilistes küsimustes, mis jäävad teie vastutusalasse. See hõlmab moodulit SAP Funds Management.

Peamised ametiülesanded on järgmised:

– FMSi hindava ja korrigeeriva haldamisega (konfiguratsioon, arendus, katsetamine, üleminek jne) seotud eri ülesannete ettevalmistamine, korraldamine ja elluviimine;

– Euroopa Parlamendi vajaduste analüüsimine eelarve haldamise ja täitmise valdkonnas, samuti muudes FMSi integreeritud valdkondades;

– lahenduste pakkumine moodulis SAP Funds Management, et reageerida Euroopa Parlamendi vajadustele, ning spetsiifiliste täienduste jaoks vajalike funktsionaalsete kirjelduste ettevalmistamine;

– lõppkasutajatele juhiste ja toe pakkumine, sealhulgas abistamine spetsiifiliste koolituste ettevalmistamisel.

Ametiülesanded eeldavad järgmisi oskusi:

– analüüsioskus,
– planeerimis- ja organiseerimisoskus,
– meeskonnatööoskus,
– kirjalik ja suuline suhtlemisoskus,
– probleemide lahendamise oskus,
– klienditeenindusoskus.

(1) Ametikoht võidakse üle viia Euroopa Parlamendi teistesse töökohtadesse.

Osalemistingimused

3. Osalemistingimused

Kandidaadid peavad kandideerimisavalduste esitamise tähtajal vastama järgmistele tingimustele:

a) Üldtingimused

Kooskõlas Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõikega 2 peab kandidaat
– olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik;
– omama kõiki kodanikuõigusi,
– olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused,
– omama ülalnimetatud tööülesannete täitmiseks
vajalikke iseloomuomadusi.

b) Eritingimused

i) Nõutav kvalifikatsioon ja teadmised

Kandidaadil peab olema

– diplomiga tõendatud keskharidusjärgne haridus

või

– diplomiga tõendatud keskharidus, mis võimaldab jätkata õpinguid kõrgharidust andvas õppeasutuses, ning vähemalt kolmeaastane asjakohane töökogemus. Neid kolme töökogemuse aastat ei võeta arvesse allpool nõutud töökogemuse hindamisel.

Valikukomisjon võtab arvesse liikmesriikide haridussüsteemide erinevusi. Nõutava miinimumkvalifikatsiooni näited on esitatud tabelis, mis on lisatud Euroopa Parlamendi korraldatavates valikumenetlustes osalevatele kandidaatidele koostatud juhendile.

Eeliseks on tunnistus SAP valdkonnas.

ii) Nõutav töökogemus

Lisaks eespool osutatud kvalifikatsioonile peab kandidaadil olema vähemalt 13-aastane töökogemus tööülesannetega seotud valdkonnas, sellest 10 aastat töökogemust mooduliga SAP Funds Management.

iii) Keeleoskus

Kandidaat peab valdama kõrgtasemel (vähemalt tasemel C1 ) ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt (1. keel): bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keelt,

ja oskama

väga hästi (vähemalt tasemel B2 (1)) inglise või prantsuse keelt (2. keel).

2. keel peab olema 1. keelest erinev.

Kõnealuse valikumenetluse puhul valiti 2. keeleks sobivad kaks keelt, inglise ja prantsuse keel, lähtuvalt teenistusüksuse huvidest. Tööülesannetest lähtuvalt eeldab informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste ametniku ametikoht selliseid spetsiifilisi oskusi nagu analüüsioskus, organiseerimisoskus, IKT programmiarendusoskus ning suuline ja kirjalik suhtlemisoskus.

Tööülesannete täitmiseks on vältimatult vajalik inglise või prantsuse keele oskus. Ajutisel teenistujal tuleb tööga seotud eesmärkide täitmiseks ja Euroopa Parlamendi projektide elluviimiseks arendada töösuhteid peamiselt inglise või prantsuse keelt rääkivate sidusrühmadega.

Teenistuja peab kasutama ja arendama IKT programme peamiselt inglise keeles, mis on Euroopa Parlamendi töökeel ning infotehnoloogia valdkonnas suhtluses ja arendustegevuses üldiselt kasutatav keel. Inglise keel on ka FMSi pädevuskeskuse ja finantsküsimuste peadirektoraadi direktoraatide peamine töökeel.

Prantsuse keelt kasutatakse ulatuslikult kirjalikus ja suulises suhtluses Euroopa Parlamendi poliitiliste ja haldusorganite ning teiste peadirektoraatidega. Lisaks eeldab Luxembourgis asuv ametikoht suhtlemist kohalike parlamendiväliste IKT teenuseosutajate ja sidusrühmadega, kelle peamine suhtluskeel on prantsuse keel.

Seetõttu peab töölevõetud teenistuja oma tööülesannete mõistmiseks ja täitmiseks ning üksuse tegevuse tõrgeteta toimimise huvides olema võimeline tõhusalt suhtlema juhtkonna, kolleegide ja parlamendiväliste partneritega vähemalt ühes nendest kahest keelest.

Võrdse kohtlemise kaalutlustel peab iga kandidaat, isegi kui tema esimeseks ametlikuks keeleks on üks nimetatud kahest keelest, oskama rahuldaval tasemel teist nendest kahest keelest. 

(1) Vt Euroopa keeleõppe raamdokumenti (CEFR) — https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf

Valikumenetlusele lubamine

B. MENETLUS

1. Valikumenetluses osalema lubamine

Menetlus põhineb kvalifikatsioonil ja katsetel.

Kui te

– vastate üldistele osalemistingimustele ning
– olete esitanud kandideerimisavalduse vastavalt kindlaksmääratud korrale ja nimetatud tähtajaks,

hindab valikukomisjon teie avaldust vastavalt eritingimustele.

Eritingimustele vastavatel kandidaatidel lubab valikukomisjon
valikumenetluses osaleda.

Valikukomisjon tugineb kandideerimisavalduste läbivaatamisel ainult kandideerimisavalduses toodud teabele, mille kohta on esitatud tõendavad dokumendid (vt üksikasjalikumat teavet Juhendist Euroopa Parlamendi korraldatavates valikumenetlustes osalevatele kandidaatidele).

Kvalifikatsiooni hindamine

2. Kvalifikatsiooni hindamine

Valikukomisjon hindab eelnevalt kindlaks määratud hindamistabeli põhjal valikumenetluses osalema lubatud kandidaatide kvalifikatsiooni ja koostab nimekirja, milles on toodud 12 parimat kandidaati, kes kutsutakse kirjalikele katsetele.

Kandidaatide kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomisjon eelkõige arvesse järgmisi aspekte (mida peavad tõendama kandideerimisavaldusele lisatud tõendavad dokumendid):

- ametiülesandeid arvestades asjakohased lisakvalifikatsioonid ja diplomid;
- kogemus äritegevuse analüüsitehnika valdkonnas;
- kogemus mooduli SAP Funds Management rakendamisel avalikus sektoris;
- töökogemus mitmekultuurilises ja mitmerahvuselises keskkonnas.

Punktiarvestus: 0 kuni 20 punkti.

Katsed

3. Katsed

Kirjalik katse

a) Dokumentidele tuginedes kirjaliku teksti koostamine 2. keeles (inglise või prantsuse keel), mille eesmärk on hinnata kandidaadi suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid ning mõista tööandja vajadusi, pakkuda lahendusi ja toetada lõppkasutajaid.

Katse kestus: 3 tundi
Punktiarvestus: 0 kuni 40 punkti (läbimiseks nõutav vähemalt 20 punkti).

Kõige rohkem punkte kogunud kuus kandidaati kutsutakse suulistele katsetele, tingimusel et nad kogusid katsel vähemalt vajaliku arvu punkte.

Suulised katsed

b) Vestlus valikukomisjoniga 2. keeles (inglise või prantsuse keel). Vestluse käigus hinnatakse kõiki kandideerimisavalduses esitatud andmeid arvesse võttes kandidaadi suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid. Valikukomisjon võib otsustada hinnata kandidaadi kandideerimisavalduses esitatud keeleoskust.

Katse kestus: 45 minutit
Punktiarvestus: 0 kuni 40 punkti (läbimiseks nõutav vähemalt 20 punkti).

c) Rühmavestlus 2. keeles (inglise või prantsuse keeles). Katse käigus hindab valikukomisjon kandidaatide kohanemisvõimet, läbirääkimisoskust ja meeskonnatööoskust.

Katse kestuse määrab valikukomisjon kindlaks olenevalt rühmade lõplikust koosseisust.

Punktiarvestus: 0 kuni 20 punkti (läbimiseks nõutav vähemalt 10 punkti).

Sobivate kandidaatide nimekiri

4. Sobivate kandidaatide nimekiri

Sobivate kandidaatide nimekirja kantakse paremusjärjestuses nende kolme kandidaadi nimed, kes kogusid menetluses (kvalifikatsiooni hindamine ja katsed) kõige rohkem punkte, tingimusel et nad kogusid igal katsel vähemalt vajaliku arvu punkte.

Iga kandidaati teavitatakse tema tulemustest.

Sobivate kandidaatide nimekiri avaldatakse Euroopa Parlamendi hoonete teadetetahvlitel.

Menetluse edukalt läbinud ja töölevõetavatel kandidaatidel võidakse paluda esitada kontrollimiseks kõikide tõendavate dokumentide originaalid või kinnitatud koopiad.

Sobivate kandidaatide nimekiri aegub 31. detsembril 2023, kuid nimekirja kehtivusaega võidakse pikendada. Sellisel juhul antakse sellest nimekirja kantud kandidaatidele aegsasti teada.

Kandideerimisavalduste esitamine

C. KANDIDEERIMISAVALDUSED

Enne kandideerimisavalduse vormi täitmist lugege palun hoolikalt läbi sellele lisatud Juhend Euroopa Parlamendi korraldatavates valikumenetlustes osalevatele kandidaatidele.

Kandideerida tuleb veebiplatvormil APPLY4EP.

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 17. september 2020 kell 23.59 (Brüsseli aja järgi).

Palume menetluse ajakava küsimuses MITTE HELISTADA.