This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ΒΟΗΘΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (AST9) M/F

Τόπος : Λουξεμβούργο
Τέλος δημοσίευσης στον εξωτερικό ιστότοπο : 17/09/2020 23:59
Υπηρεσία : 11-Direction Générale des finances
Ref. : EP/231/S
Οδηγός προς τους υποψηφίους :

Γενικά

Πριν υποβάλετε αίτηση, διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό για τους υποψηφίους που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση πρόσληψης.

Ο οδηγός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανακοίνωσης πρόσληψης και σας βοηθά να κατανοήσετε τους κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες επιλογής που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξηγεί τον τρόπο εφαρμογής τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

 

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ


1. Γενικές παρατηρήσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία πλήρωσης θέσης έκτακτου βοηθού (AST 9) στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών.

Η σύμβαση θα είναι αορίστου χρόνου. Η πρόσληψη θα γίνεται στον βαθμό AST 9, πρώτο κλιμάκιο, ο βασικός μισθός του οποίου ανέρχεται σε 8 002,30 EUR μηνιαίως. Ο μισθός αυτός υπόκειται στον κοινοτικό φόρο και στις λοιπές κρατήσεις που προβλέπονται στο καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΛΠ)(1) . Απαλλάσσεται από εθνικό φόρο. Το κλιμάκιο στο οποίο θα προσληφθεί ο επιτυχών υποψήφιος ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με την επαγγελματική του πείρα. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, καταβάλλονται επιδόματα επιπλέον του βασικού μισθού.

Η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού έχει στόχο να εξασφαλίσει για το όργανο τις υπηρεσίες προσώπων με ικανότητες, απόδοση και ακεραιότητα υψηλότατου επιπέδου και προερχόμενα από την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική βάση μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών της Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών και δέχεται υποψηφιότητες χωρίς διάκριση βάσει φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού, προσωπικής ή οικογενειακής κατάστασης.

Στην παρούσα ανακοίνωση, οποιαδήποτε αναφορά σε πρόσωπο αρσενικού γένους νοείται επίσης ως αναφορά σε πρόσωπο θηλυκού γένους, και αντιστρόφως.

(1) Βλ. κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2004 (ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1) και πιο πρόσφατα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22 Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15).

Φύση της εργασίας

2. Περιγραφή καθηκόντων

Εργαζόμενος υπό την άμεση εποπτεία του Διαχειριστή Έργου του Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης (FMS), ο υπάλληλος θα αναλάβει υποστηρικτικά καθήκοντα σε έναν ή περισσότερους τομείς αρμοδιότητας της υπηρεσίας. Το πεδίο εφαρμογής του FMS καλύπτει κυρίως α) τις δημοσιονομικές διαδικασίες, τις γενικές λογιστικές διαδικασίες και τις διαδικασίες κοστολόγησης, β) τις διαδικασίες στοιχείων ενεργητικού, απογραφής και διαχείρισης των συμβάσεων και τις σχετικές εκθέσεις. Πολλές από τις διαδικασίες αυτές βασίζονται στους κανόνες που θεσπίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κανόνες εφαρμογής του.
Το FMS αλληλεπιδρά επίσης με σημαντικό αριθμό εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες. Οι περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία των πληρωμών προς τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το προσωπικό του Κοινοβουλίου και τους εξωτερικούς προμηθευτές.

Με έδρα το Λουξεμβούργο (1) , θα καλείται να πραγματοποιεί τακτικές μετακινήσεις μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο), καθώς και σε άλλα μέρη.
Θα συνεργάζεται στενά με άλλα μέλη του κέντρου ικανοτήτων του FMS και, όποτε χρειάζεται, με τους τελικούς χρήστες.

Θα παρέχει στο κέντρο ικανοτήτων του FMS έγκαιρη και κατάλληλη υποστήριξη και πληροφόρηση επί διαφόρων τεχνικών θεμάτων εντός του πεδίου αρμοδιότητάς του που καλύπτει την μονάδα διαχείρισης των Ταμείων Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

Τα κύρια καθήκοντα θα περιλαμβάνουν τα εξής:

– προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση των διαφόρων εργασιών που σχετίζονται με την αξιολόγηση και τη διορθωτική συντήρηση του FMS (π.χ. διαμόρφωση παραμέτρων, ανάπτυξη, δοκιμή, μετανάστευση κ.λπ.)·

– ανάλυση των επιχειρηματικών αναγκών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διαχείριση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και σε άλλους τομείς ολοκλήρωσης του FMS·

– παροχή λύσεων στην ενότητα διαχείρισης των Ταμείων Σταθεροποίησης και Σύνδεσης για την ικανοποίηση των επιχειρηματικών απαιτήσεων και την προετοιμασία των σχετικών λειτουργικών προδιαγραφών που είναι αναγκαίες για οποιεσδήποτε περαιτέρω συγκεκριμένες εξελίξεις·

– παροχή καθοδήγησης και στήριξης στους τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής βοήθειας για την προετοιμασία ειδικών μαθημάτων κατάρτισης.

Αυτά τα καθήκοντα καθιστούν αναγκαίες τις εξής ικανότητες:

– αναλυτικές,
– οργάνωσης και προγραμματισμού,
– εργασίας στους κόλπους ομάδας,
– δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας,
– επίλυσης προβλημάτων,
– αντίληψης του τρόπου σκέψης του πελάτη.

(1) Η θέση μπορεί να μεταφερθεί σε έναν από τους άλλους τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όροι συμμετοχής

3. Επιλεξιμότητα

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α) Γενικοί όροι

Κατά το άρθρο 12 παράγραφος 2, του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΛΠ), οι υποψήφιοι πρέπει:
– να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
– να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων,
– να είναι εντάξει με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις βάσει της ισχύουσα νομοθεσίας περί στρατολογίας,
– να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση
των καθηκόντων τους.

β) Ειδικοί όροι

i) Προσόντα και δεξιότητες που απαιτούνται

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

– επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενο από δίπλωμα/πτυχίο,

ή

– επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενο με δίπλωμα το οποίο παρέχει πρόσβαση σε σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχετική, πιστοποιούμενη επαγγελματική πείρα, τουλάχιστον τριών ετών, στον τομέα που άπτεται των καθηκόντων. Τα εν λόγω τρία έτη προϋπηρεσίας δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της επαγγελματικής πείρας που απαιτείται παρακάτω.

Η επιτροπή επιλογής θα λάβει υπόψη τις διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών. Παραδείγματα των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων παρατίθενται στον πίνακα που περιλαμβάνεται στον Οδηγό για τους υποψηφίους στις διαδικασίες επιλογής που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πιστοποίηση στο πεδίο της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

ii) Απαιτούμενη επαγγελματική πείρα

Μετά την απόκτηση των ανωτέρω ειδικών προσόντων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 13 ετών σε πεδίο σχετικό με τα καθήκοντα, έχοντας εργαστεί με την μονάδα διαχείρισης των Ταμείων Σταθεροποίησης και Σύνδεσης για 10 έτη.

iii) Γνώση γλωσσών

Άριστη γνώση (τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (1) μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γλώσσα 1): αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική.

καθώς και

πολύ καλή γνώση (τουλάχιστον επιπέδου B2 (1) ) της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας (γλώσσα 2).

Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι διαφορετική από την γλώσσα 1.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ότι οι γλώσσες 2 (αγγλική και γαλλική) που προκρίνονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας επιλογής καθορίστηκαν συμφώνως προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Πράγματι, η θέση του υπευθύνου εφαρμογών των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) απαιτεί ειδικά προσόντα εξαιτίας της φύσης των καθηκόντων: Αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες, δεξιότητες ανάπτυξης ΤΠΕ, και προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες.

Η γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων του υπαλλήλου στο πλαίσιο των καθηκόντων του. Θα πρέπει να αναπτύξει σχέσεις εργασίας με ενδιαφερόμενους που μιλούν κυρίως τα αγγλικά ή τα γαλλικά προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και να υλοποιηθούν έργα ειδικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο έκτακτος υπάλληλος θα κληθεί να χρησιμοποιήσει και να αναπτύξει προγράμματα ΤΠΕ κυρίως στην αγγλική γλώσσα, η οποία είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και παγκοσμίως, για την επικοινωνία και την ανάπτυξη στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών. Η αγγλική είναι επίσης η κύρια γλώσσα εργασίας στο κέντρο ικανοτήτων του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης (FMS) και, γενικότερα, στις διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών.

Η γαλλική γλώσσα χρησιμοποιείται ευρέως στη γραπτή και προφορική επικοινωνία με τις πολιτικές και διοικητικές αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με άλλες γενικές διευθύνσεις. Επιπλέον, η θέση, με έδρα το Λουξεμβούργο, περιλαμβάνει επίσης την αλληλεπίδραση με τοπικούς εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ και με ενδιαφερόμενους, των οποίων η κύρια γλώσσα επικοινωνίας είναι η γαλλική.

Κατά συνέπεια, προκειμένου ο προσληφθείς να κατανοεί και να διεκπεραιώνει τα καθήκοντά του συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της μονάδας, θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τη διοίκηση, τους συναδέλφους και με εξωτερικούς συνομιλητές σε μία τουλάχιστον από τις δύο αυτές γλώσσες.

Επιπλέον, για λόγους ίσης μεταχείρισης, όλοι οι υποψήφιοι, ακόμη και αν έχουν μία από τις δύο αυτές γλώσσες ως πρώτη επίσημη γλώσσα τους, οφείλουν να έχουν ικανοποιητική γνώση μιας δεύτερης γλώσσας, η οποία πρέπει να είναι η άλλη από τις δύο αυτές γλώσσες. 

(1) Βλ. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα (CEFR) – https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-el.pdf

Αποδοχή προς συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Αποδοχή για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία διεξάγεται βάσει τίτλων και εξετάσεων.

Εάν οι υποψήφιοι

– πληρούν τους γενικούς όρους συμμετοχής και
– έχουν υποβάλει την αίτησή τους σύμφωνα με τους όρους και εντός των απαιτούμενων προθεσμιών,

η επιτροπή επιλογής θα εξετάσει την αίτησή τους ως προς τους ειδικούς όρους αποδοχής.

Εάν πληρούν τους ειδικούς όρους αποδοχής, η επιτροπή επιλογής θα τους δεχθεί
στη διαδικασία επιλογής.

Η επιτροπή βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που έχουν δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας και τεκμηριώνονται από δικαιολογητικά έγγραφα (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τον Οδηγό για τους υποψηφίους στις διαδικασίες επιλογής που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

Αξιολόγηση προσόντων

2. Αξιολόγηση των προσόντων

Η επιτροπή επιλογής, με βάση πίνακα αξιολόγησης που έχει καθορίσει εκ των προτέρων, προβαίνει στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί προς συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τον πίνακα των 12 καλύτερων υποψηφίων, οι οποίοι θα κληθούν στη γραπτή εξέταση.

Κατά την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, η επιτροπή επιλογής συνεκτιμά ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία (που πρέπει να τεκμηριώνονται με συνημμένα στην αίτηση υποψηφιότητας δικαιολογητικά έγγραφα):

- πρόσθετα προσόντα και διπλώματα/πτυχία σχετικά με τα καθήκοντα·
- πείρα σε τεχνικές επιχειρηματικής ανάλυσης·
- πείρα στο πεδίο της εφαρμογής της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίων στον δημόσιο τομέα·
- επαγγελματική πείρα σε πολυπολιτισμικό και διεθνές περιβάλλον.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 20 μονάδες

Δοκιμασίες

3. Εξετάσεις

Γραπτή εξέταση

α) σύνταξη κειμένου στη γλώσσα 2 (αγγλική ή γαλλική), βάσει φακέλου, με στόχο να αξιολογηθούν η ικανότητα άσκησης των καθηκόντων που περιγράφονται στον τίτλο Α.2 και η ικανότητα κατανόησης των επιχειρηματικών απαιτήσεων, παροχής λύσεων και υποστήριξης των τελικών χρηστών.

Διάρκεια: 3 ώρες
Βαθμολόγηση: 0 έως 40 μονάδες (βάση: 20 μονάδες)

Στις προφορικές εξετάσεις θα κληθούν οι έξι υποψήφιοι που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων, εφόσον έχουν περάσει τη βάση.

Προφορικές εξετάσεις

β) Συνέντευξη με την επιτροπή επιλογής στη γλώσσα 2 (αγγλική ή γαλλική) για να αξιολογηθεί, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας, η καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων που περιγράφονται στον τίτλο A.2. Η επιτροπή επιλογής μπορεί να αποφασίσει να ελέγξει τις γλωσσικές γνώσεις που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας.

Διάρκεια: 45 λεπτά
Βαθμολόγηση: 0 έως 40 μονάδες (βάση: 20 μονάδες)

γ) Ομαδική συζήτηση στη γλώσσα 2 (αγγλική ή γαλλική) για να μπορέσει η επιτροπή επιλογής να αξιολογήσει την προσαρμοστικότητα, τις διαπραγματευτικές ικανότητες και την ικανότητα του υποψηφίου να εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας.

Η επιτροπή επιλογής θα καθορίσει τη διάρκεια αυτής της εξέτασης βάσει της τελικής σύνθεσης των ομάδων.

Βαθμολόγηση: 0 έως 20 μονάδες (βάση: 10 μονάδες)

Πίνακας επιτυχόντων

4. Πίνακας επιτυχόντων

Ο πίνακας επιτυχόντων θα περιέχει, κατά σειρά επιτυχίας, τα ονόματα των τριών υποψηφίων που έλαβαν τον υψηλότερο αριθμό μονάδων στο σύνολο της διαδικασίας (αξιολόγηση τίτλων και εξετάσεων), υπό τον όρο ότι έχουν περάσει καθεμία από τις εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ατομικά για τα αποτελέσματά τους.

Ο πίνακας επιτυχόντων θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων στα κτίρια του Κοινοβουλίου.

Από τους επιτυχόντες στους οποίες προσφέρεται θέση εργασίας μπορεί να ζητηθεί να προσκομίσουν τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα του συνόλου ή μέρους των απαιτούμενων εγγράφων, προς επαλήθευση.

Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2023· μπορεί, ωστόσο, να παραταθεί. Σε περίπτωση παράτασης, οι υποψήφιοι των οποίων τα ονόματα περιέχονται στον πίνακα ενημερώνονται εγκαίρως.

Κατάθεση υποψηφιοτήτων

Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πριν συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τον επισυναπτόμενο Οδηγό για τους υποψηφίους στις διαδικασίες επιλογής που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα APPLY4EP.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, στις 23.59.00 (ώρα Βρυξελλών).

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ για να πληροφορηθούν το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.