This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ASSISTENT, TEKNIKER MED ANSVAR FOR INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGISKE APPLIKATIONER (AST9) M/F

Tjenestested : Luxembourg
Publication end on external website : 17/09/2020 23:59
Enhed : 11-Direction Générale des finances
Reference : EP/231/S
Vejledning til ansøgere :

Generelt

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, bør man nøje læse den Vejledning for ansøgere, der er vedføjet denne bekendtgørelse om ledig stilling.

Vejledningen er en integreret del af bekendtgørelsen, som vil gøre det lettere at forstå reglerne for den udvælgelsesprocedure, som Europa-Parlamentet afholder, og den forklarer, hvordan man ansøger.

INDHOLD

A. OPGAVER OG ADGANGSBETINGELSER

B. PROCEDURE

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

 

BILAG: VEJLEDNING FOR ANSØGERE I UDVÆLGELSESPROCEDURER AFHOLDT AF EUROPA-PARLAMENTET

 

A. OPGAVER OG ADGANGSBETINGELSER

1. Generelt

Europa-Parlamentet har besluttet at indkalde ansøgninger til en midlertidig stilling som assistent (AST 9) i Generaldirektoratet for Finans, Direktoratet for Budget og Finansielle Tjenester.

Kontrakten vil være af ubestemt varighed. Ansættelse sker i lønklasse AST 9, første løntrin, hvor den månedlige grundløn er 8.002,30 EUR. Fra dette vederlag trækkes der EU-skat og andre tilbageholdelser som fastsat i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (1) . Vederlaget er fritaget for national beskatning. Det løntrin, den udvalgte ansøger ansættes på, kan tilpasses i forhold til den pågældendes erhvervserfaring. I visse tilfælde vil grundlønnen endvidere blive forhøjet med tillæg.

Det skal ved ansættelse af midlertidigt ansatte tilstræbes, at institutionen sikres medarbejdere, der opfylder de højeste krav til kvalifikationer, indsats og integritet, og som udvælges på et så bredt geografisk grundlag som muligt blandt statsborgere i Unionens medlemsstater.

Europa-Parlamentet går i sin personalepolitik ind for ligestilling og accepterer ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

Enhver henvisning i dette stillingsopslag til en person af hankøn gælder ligeledes som henvisning til en person af hunkøn, og omvendt.

(1) Se Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (EUT L 56 af 4.3.1968, s. 1) som ændret ved Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 723/ 2004 af 22. marts 2004 (EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1) og senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15).

Stillingsbeskrivelse

2. Stillingsbeskrivelse

Den valgte ansøger vil sortere direkte under projektlederen for det finansielle forvaltningssystem (Financial Management System, FMS) og udføre støtteopgaver inden for et eller flere af enhedens ansvarsområder. FMS-projektet dækker hovedsageligt a) føring af budgetregnskaber, generelle regnskaber og omkostningsregnskaber og b) forvaltning af aktiver, inventar og kontrakter og hertil knyttet rapportering. Mange af disse processer bygger på reglerne i finansforordningen vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget og gennemførelsesbestemmelserne hertil.
FMS interagerer også med en lang række af Europa-Parlamentets internt udviklede applikationer, som bygger på forskellige teknologier. De fleste af disse applikationer anvendes til at foretage udbetalinger til Europa-Parlamentets medlemmer, personale og eksterne leverandører.

Ansættelsesstedet er Luxembourg (1) , men arbejdet vil kræve regelmæssige rejser mellem Parlamentets tre sædvanlige arbejdssteder (Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg) og til andre destinationer.
Den valgte ansøger vil arbejde tæt sammen med andre medlemmer af FMS-Kompetencecentret og om nødvendigt med slutbrugerne.

Den valgte ansøger skal give FMS-Kompetencecentret rettidig og relevant støtte og information om forskellige tekniske spørgsmål, der hører ind under den pågældendes ansvarsområde, hvilket vil omfatte SAP Funds Management-modulet.

Der vil være tale om følgende hovedopgaver:

– forberedelse, tilrettelæggelse og udførelse af de forskellige opgaver i forbindelse med evaluerende og korrigerende vedligeholdelse af FMS (dvs. konfigurering, udvikling, testning, migration, etc.)

– analysering af Europa-Parlamentets forretningsmæssige krav for så vidt angår budgetstyring og -gennemførelse samt på andre af FMS' integrationsområder

– tilvejebringelse af løsninger i SAP Funds Management-modulet til at opfylde de forretningsmæssige krav og udarbejdelse af de tilhørende funktionelle specifikationer, som er nødvendige for en eventuel yderligere specifik udvikling

– ydelse af vejledning og støtte til slutbrugerne, herunder medvirken ved forberedelsen af særlige uddannelseskurser.

Disse arbejdsopgaver kræver, at ansøgeren har følgende kompetencer:

– analytiske evner
– organisatoriske og planlægningsmæssige evner
– er i stand til at arbejde som del af et team
– skriftlige og mundtlige kommunikationsfærdigheder
– problemløsningsfærdigheder
– en kundeorienteret indstilling.

(1) Stillingen kan blive overført til et andet af Parlamentets arbejdssteder.

Adgangsbetingelser

3. Adgangsbetingelser

Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgeren opfylde følgende betingelser:

a) Almindelige betingelser

I henhold til artikel 12, stk. 2, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union skal ansøgeren:
– være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater
– være i fuld besiddelse af sine borgerlige rettigheder
– have opfyldt sine forpligtelser efter de gældende love om værnepligt og
– opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride
det pågældende hverv.

b) Særlige betingelser

i) Nødvendige eksamensbeviser og kvalifikationer

Ansøgeren skal have:

– en videregående uddannelse dokumenteret ved et eksamensbevis

eller

– en gymnasial uddannelse dokumenteret ved et eksamensbevis, der giver adgang til videregående uddannelse, efterfulgt af mindst tre års relevant erhvervserfaring. Disse tre års erhvervserfaring tages ikke i betragtning ved vurderingen af den nedenfor krævede erfaringserfaring.

Udvælgelseskomitéen vil tage højde for forskellene mellem medlemsstaternes uddannelsessystemer. Tabellen i Vejledning for ansøgere i forbindelse med udvælgelsesprocedurer afholdt af Europa-Parlamentet indeholder eksempler på de krævede minimumskvalifikationer.

En certificering inden for SAP vil være en fordel.

ii) Nødvendig erhvervsfaring

Efter at have erhvervet de ovenfor anførte kvalifikationer skal ansøgeren have mindst 13 års relevant erhvervserfaring, heraf 10 års arbejde med SAP Funds Management-modulet.

iii) Sprogkundskaber

Ansøgeren skal have indgående kendskab (på mindst C1 -niveau) til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (sprog 1): bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk eller ungarsk

og

et særdeles godt kendskab (på mindst B2(1) -niveau) til engelsk eller fransk (sprog 2).

Sprog 2 skal være forskelligt fra sprog 1.

Ansøgerne gøres opmærksom på, at de to sprog, der kan vælges som andetsprog i forbindelse med denne procedure (engelsk og fransk), er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse. I kraft af de involverede opgaver kræver stillingen som tekniker med ansvar for informations- og kommunikationsteknologiske applikationer særlige evner: analytiske, organisatoriske, IKT-programudviklingsfærdigheder samt mundtlige og skriftlige kommunikationsfærdigheder.

Kendskab til engelsk eller fransk er afgørende, hvis medarbejderen skal kunne leve op til sit ansvar i forbindelse med sine opgaver. Den pågældende skal kunne udvikle samarbejdsforbindelser med aktører, der primært taler engelsk eller fransk, for at kunne opfylde mål og gennemføre projekter, som er specifikke for Europa-Parlamentet.

Den midlertidigt ansatte vil skulle anvende og udvikle IKT-programmer fortrinsvis på engelsk, som er det sprog, der anvendes i Europa-Parlamentet og til kommunikation og udvikling inden for informationsteknologi generelt. Engelsk er også det primære arbejdssprog i FMS-Kompetencecentret og mere generelt i direktoraterne under Generaldirektoratet for Finans.

Fransk er meget udbredt i skriftlig og mundtlig kommunikation med Parlamentets politiske og administrative myndigheder og andre generaldirektorater. Desuden involverer stillingen, som er placeret i Luxembourg, også samarbejde med lokale eksterne IKT-tjenesteydere og -aktører, hvis primære kommunikationssprog er fransk.

Hvis den udvalgte ansøger skal kunne forstå og udføre sine opgaver og bidrage til, at afdelingen fungerer gnidningsløst, skal den pågældende således kunne kommunikere effektivt med ledelsen, kollegerne og eksterne samarbejdspartnere på mindst ét af disse to sprog.

Af hensyn til ligebehandlingen skal alle ansøgere, der har et af de to nævnte sprog som deres første officielle sprog, også have et tilstrækkeligt kendskab til et sprog nr. 2, som skal være det andet af disse to sprog. 

(1) Se den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR) — https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf

Adgang til udvælgelsesproceduren

B. PROCEDURE

1. Adgang til udvælgelsesproceduren

Proceduren er baseret på kvalifikationsbeviser og prøver.

Hvis ansøgeren

– opfylder de almindelige adgangsbetingelser og
– har indgivet sin ansøgning efter de angivne regler og inden for fristen,

vil udvælgelseskomitéen vurdere ansøgningen i lyset af de særlige adgangsbetingelser.

Hvis ansøgeren opfylder de særlige adgangsbetingelser, får vedkommende adgang til
udvælgelsesproceduren.

Udvælgelseskomitéen tager udelukkende udgangspunkt i de oplysninger, som er anført i ansøgningsskemaet og dokumenteret med bilag (for en yderligere præcisering se Vejledning for ansøgere i forbindelse med udvælgelsesprocedurer afholdt af Europa-Parlamentet).

Bedømmelse af kvalifikationer

2. Bedømmelse af kvalifikationer

Udvælgelseskomitéen bedømmer på grundlag af en på forhånd fastlagt karakterskala kvalifikationerne hos de ansøgere, der har fået adgang til udvælgelsesproceduren, og opstiller en liste over de 12 bedste ansøgere, der får adgang til den skriftlige prøve.

Ved bedømmelsen af ansøgernes kvalifikationer tager udvælgelseskomitéen især følgende aspekter i betragtning (som skal dokumenteres med bilag vedføjet ansøgningen):

- ekstra kvalifikationer og eksamensbeviser af relevans for opgaverne
- erfaring med virksomhedsanalyseteknikker
- erfaring med implementering af SAP i forbindelse med forvaltning af midler i den offentlige sektor
- erhvervserfaring fra arbejde i et multikulturelt og multinationalt miljø.

Point: 0-20.

Prøver

3. Prøver

Skriftlig prøve

a) Prøve i skriftlig fremstilling på sprog 2 (engelsk eller fransk) på grundlag af et sæt af dokumenter med det formål at bedømme ansøgerens evne til at udføre de i punkt A.2. beskrevne opgaver, og til at forstå forretningsmæssige krav, tilvejebringe løsninger og yde støtte til slutbrugere.

Afsat tid: 3 timer
Point: 0-40 (der kræves mindst 20 point).

De seks ansøgere, som har opnået flest point ved den skriftlige prøve, indbydes til de mundtlige prøver, forudsat at de har opnået minimumspointtallet.

Mundtlige prøver

b) Samtale med udvælgelseskomitéen på sprog 2 (engelsk eller fransk) for på baggrund af samtlige oplysninger i ansøgningen at bedømme ansøgerens egnethed til at udføre de i punkt A.2. beskrevne opgaver. Udvælgelseskomitéen kan beslutte at teste ansøgerens sprogkundskaber som angivet i ansøgningsskemaet.

Afsat tid: 45 minutter
Point: 0-40 (der kræves mindst 20 point).

c) Gruppediskussion på sprog 2 (engelsk eller fransk) med henblik på at bedømme ansøgerens tilpasningsevne samt evne til at forhandle og fungere i en gruppe.

Varigheden af denne prøve vil blive fastlagt af udvælgelseskomitéen afhængigt af gruppernes konkrete sammensætning.

Point: 0-20 (der kræves mindst 10 point).

Liste over egnede ansøgere

4. Liste over egnede ansøgere

På listen over egnede ansøgere opføres i pointrækkefølge navnene på de tre ansøgere, som har opnået det højeste samlede pointtal under hele proceduren (bedømmelse af kvalifikationer og prøver) og tillige minimumspointtallet i hver prøve.

Ansøgerne underrettes individuelt om deres resultater.

Listen over egnede ansøgere vil blive slået op på de officielle opslagstavler i Europa-Parlamentets bygninger.

Ansøgere, der får tilbudt en stilling, kan blive anmodet om at forevise originalerne eller bekræftede kopier af alle eller nogle af de krævede dokumenter med henblik på kontrol af deres ægthed.

Listen over egnede ansøgere er gyldig indtil den 31. december 2023. Gyldighedsperioden kan dog forlænges. Såfremt den forlænges, vil ansøgerne på listen blive underrettet herom i god tid.

Indgivelse af ansøgninger

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

Læs venligst nøje den vedføjede Vejledning for ansøgere i forbindelse med udvælgelsesprocedurer afholdt af Europa-Parlamentet, inden ansøgningsskemaet udfyldes.

Ansøgning skal ske via onlineplatformen APPLY4EP.

Ansøgningsfristen er den 17. september 2020 kl. 23.59 (Bruxelles-tid).

UNDLAD VENLIGST AT TELEFONERE for at få oplysninger om tidsplanen for afvikling af proceduren.