This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

АСИСТЕНТ СЛУЖИТЕЛ ПО ПРИЛОЖЕНИЯ В СФЕРАТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (AST9) M/F

Място : Люксембург
Край на публикуването на външен уебсайт : 17/09/2020 23:59
Отдел : 11-Direction Générale des finances
Относно: : EP/231/S
Ръководство на вниманието на кандидатите :

Общи положения

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно Ръководството на вниманието на кандидатите, приложено към настоящото обявление за наемане на работа.

Ръководството, което e неразделна част от обявлението за наемане на работа, Ви помага да разберете правилата относно процедурите за подбор, организирани от Европейския парламент, и реда и условията за кандидатстване.

СЪДЪРЖАНИЕ

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

Б. ПРОЦЕДУРА

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ


1. Общи бележки

Европейският парламент взе решение да открие процедура за заемане на длъжност на срочно нает служител – асистент (AST 9) в Дирекция по бюджет и финансови служби към Генерална дирекция по финанси.

Договорът ще бъде сключен на безсрочна основа. Назначението ще се извърши на степен AST 9, първа стъпка, с основна месечна заплата от 8002,30 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно правилата, предвидени в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (Условия за работа на другите служители)(1) . Тя се освобождава от национално данъчно облагане. Стъпката, на която ще бъде назначен одобреният кандидати, може да бъде съобразена с неговия професионален опит. Освен това към основната заплата може да се прибавят, при определени условия, надбавки.

Назначаването на срочно наети служители има за цел да осигури на институцията услугите на лица, които притежават най-високи професионални качества, ефикасност и почтеност, наети на възможно най-широка географска основа измежду гражданите на държавите – членки на Съюза.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или изповедание, политически или други убеждения, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

Всяко позоваване в настоящото обявление на лице от мъжки пол се отнася и за лице от женски пол и обратно.

(1) Вж. Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стp. 1), изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. (ОВ L 124, 27.4.2004 г., стp. 1) и на последно място с Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стp. 15).

Естество на служебните задължения

2. Естество на служебните задължения

Под прякото ръководство на ръководителя на проект за Системата за финансово управление (FMS) Вие ще изпълнявате задачи по подпомагане в една или повече от областите на компетентност на административната единица. Проектът за FMS включва основно a) бюджетни, общи и счетоводно-отчетни процеси и б) процедури за управление на активи, инвентар и договори и свързаната с тях отчетност. Много от тези процеси се основават на правилата, установени във Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейския съюз, и в правилата за неговото прилагане.
FMS взаимодейства и с многобройни приложения на Европейския парламент, разработени от вътрешните служби и базирани на различни технологии. Много от тези приложения се използват за подготовка на плащания за членовете на Европейския парламент, персонала на Парламента и външните доставчици.

Мястото Ви на работа ще бъде в Люксембург (1) , като от Вас ще се изисква да пътувате редовно между трите обичайни места на работа на Парламента (Брюксел, Люксембург и Страсбург), както и до други места.
Ще работите в тясно сътрудничество с други членове на Центъра за експертни познания относно системите за информация във финансовата област и когато е необходимо, с крайни ползватели.

Ще предоставяте на този Център своевременно и подходящо подпомагане и информация за различни технически въпроси, попадащи във Вашата сфера на отговорност, която се отнася до модула на SAP за управление на паричните средства.

Основните Ви задължения ще включват следното:

– подготовка, организиране и изпълнение на различните задачи по поддръжка, свързана с оценяване и коригиране на FMS (т.е. конфигуриране, разработване, изпитване, мигриране и т.н.);

– анализ на бизнес изискванията на Европейския парламент по отношение на управлението и изпълнението на бюджета, както и в други интеграционни области на FMS;

– изготвяне на решения в модула на SAP за управление на паричните средства, така че да се изпълняват бизнес изискванията, и подготовка на свързаните с това функционални спецификации, необходими за всички бъдещи конкретни разработки;

– предоставяне на насоки и подпомагане на крайните ползватели, включително помощ с изготвяне на специфични курсове на обучение.

За тези задължения се изискват следните компетенции:

– аналитични умения,
– умения за организиране и планиране,
– способност за работа в екип,
– умения за устна и писмена комуникация,
– умения за разрешаване на проблеми,
– мислене, ориентирано към клиента.

(1) Тази длъжност може да бъде пренасочена към някое от другите места на работа на Европейския парламент.

Условия за допускане

3. Условия за допустимост

Към крайния срок за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

а) Общи условия

В съответствие с член 12, параграф 2 от Условията за работа на другите служители е необходимо:
– да бъдете гражданин на една от държавите – членки на Европейския съюз;
– да се ползвате от своите граждански права,
– да сте изпълнили задълженията, наложени Ви от законите по отношение на военната служба;
– да притежавате необходимите високи нравствени качества за изпълняване на
служебните си задължения.

б) Специфични условия

i) Изисквани квалификации и умения

Трябва да притежавате:

– образователна степен след завършено средно образование, удостоверена с диплома,

или

– образователна степен за завършено средно образование, удостоверена с диплома, предоставяща достъп до образование след средното, и придобит след дипломирането професионален опит с продължителност най-малко три години във връзка с естеството на служебните задължения. Тези три години трудов стаж няма да бъде взета предвид при оценката на необходимия трудов стаж съгласно изискванията по-долу.

Комисията за подбор ще взема предвид различията между образователните системи на държавите членки. Примери за минималните изисквани квалификации са включени в таблицата в Ръководството на вниманието на кандидатите по процедури за подбор, организирани от Европейския парламент.

Сертифициране в сферата на SAP ще бъде предимство.

ii) Необходим професионален опит

След посочените по-горе квалификации трябва да сте придобили подходящ за съответната сфера на задължения професионален опит с продължителност най-малко 13 години, 10 от които да включват работа с модула на SAP за управление на паричните средства.

iii) Езикови познания

Трябва да имате задълбочени познания (най-малко на ниво С1 ) по един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски,

както и

много добри познания (поне ниво B2 (1)) по английски или френски език (език 2).

Език 2 трябва да бъде различен от език 1.

Кандидатите се уведомяват, че двата езика, които могат да бъдат избрани като език 2 за целите на настоящата процедура за подбор, а именно английски и френски, са определени в съответствие с интереса на службата. Като се имат предвид задълженията, които трябва да бъдат изпълнявани, за длъжността служител по приложения в сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) се изискват специфични способности: аналитични и организационни умения и умения за разработване на програми в сферата на ИКТ, както и за устна и писмена комуникация.

Владеенето но английски или френски език е от съществено значение, за да може служителят да изпълнява своите отговорности в контекста на съответните задължения. От служителя ще се изисква да развива работни отношения със заинтересовани лица, които говорят основно английски или френски, за да постига целите и да изпълнява проектите, специфични за Европейския парламент.

От срочно наетия служител ще се изисква да използва и разработва ИКТ програми предимно на английски език, който е езикът, използван в Европейския парламент и повсеместно за комуникация и разработки в сферата на информационните технологии. Английският език е също така основният работен език в Центъра за експертни познания относно системите за информация във финансовата област и – в по-общ план, в дирекциите на Генерална дирекция по финанси.

Френският език е широко използван при писмената и устната комуникация с политическите и административните органи на Парламента и другите генерални дирекции. Освен това постът, който е базиран в Люксембург, включва и взаимоотношения с местни външни доставчици на ИКТ услуги и заинтересовани лица, чийто основен език на общуване е френският.

Следователно, за да може наетото лице да разбира и изпълнява своите задачи и да допринася за добрата работа на службата, то трябва да бъде в състояние да общува ефективно с ръководителите, колегите и външните събеседници поне на един от тези два езика.

Освен това, с оглед на равното третиране, всеки кандидат, дори да посочи един от тези два езика като първи официален език, трябва да има достатъчни познания по втори език, който трябва да бъде другият от тези два езика. 

(1) Вж. Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР) – https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf 

Допускане до процедурата за подбор

Б. ПРОЦЕДУРА

1. Допускане до процедурата за подбор

Процедурата се провежда по документи и чрез изпити.

Ако

– отговаряте на общите условия за допускане и
– сте подали своето досие за кандидатстване според изискваните условия и ред и в изисквания срок,

комисията за подбор ще разгледа досието Ви с оглед на специфичните условия за допускане.

Ако отговаряте на специфичните условия за допускане, комисията за подбор ще Ви допусне до
процедурата за подбор.

За тази цел комисията за подбор ще се основава изключително на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения, подкрепени с удостоверителни документи (за допълнителна информация вж. Ръководството на вниманието на кандидатите по процедури за подбор, организирани от Европейския парламент).

Оценяване на квалификациите

2. Оценка на квалификацията

Въз основа на предварително установен модел за оценяване комисията за подбор извършва оценка на квалификацията на кандидатите, допуснати до процедурата за подбор, и изготвя списък на 12-те най-добри кандидати, които получават покана да се явят на писмения изпит.

При оценяването на квалификацията на кандидатите комисията за подбор отчита по-специално следните елементи, за които трябва да се приложат удостоверителни документи към формуляра за кандидатстване:

- допълнителните квалификации и дипломи във връзка с естеството на служебните задължения;
- опита в техниките за бизнес анализ;
- опита в прилагането на SAP при управлението на парични средства в публичния сектор;
- професионалния опит в мултикултурна и многонационална среда.

Оценяване: от 0 до 20 точки.

Изпити

3. Изпити

Писмен изпит

а) Изготвяне на текст на език 2 (английски или френски) въз основа на досие от документи, чиято цел е да се оцени способността Ви да упражнявате описаните в дял А, точка 2 функции и да разбирате бизнес изискванията, да давате решения и да помагате на крайни ползватели.

Продължителност на изпита: 3 часа
Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки)

Онези шестима кандидати, които са получили най-висок брой точки на писмения изпит, ще бъдат поканени на устните изпити, при условие че са получили изисквания минимален брой точки.

Устни изпити

б) Събеседване с комисията за подбор на език 2 (английски или френски), за да се оцени, като се вземат предвид всички елементи от досието за кандидатстване, способността Ви да упражнявате описаните в дял А, точка 2 функции. Комисията за подбор може да реши да провери езиковите Ви познания, които сте заявили във формуляра за кандидатстване.

Продължителност на изпита: 45 минути
Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки)

в) Изпит, състоящ се в разискване в група на език 2 (английски или френски), за да се даде възможност на комисията за подбор да оцени способностите Ви за адаптиране и водене на преговори, както и способността Ви да работите в екип.

Продължителността на този изпит ще бъде определена от комисията за подбор според окончателния състав на групите.

Оценяване: от 0 до 20 точки (необходим минимум: 10 точки).

Списък на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати

4. Включване в списъка на успешно преминалите процедурата за подбор

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор ще съдържа, по реда на постигнатите резултати, имената на тримата кандидати, които са получили най-голям брой точки в цялостната процедура (оценка на квалификацията и резултати от изпитите) и са достигнали определения минимален праг на всеки един от изпитите.

За резултатите си ще бъдете уведомени лично.

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор ще бъде изложен на информационните табла в сградите на Европейския парламент.

Ако Ви бъде предложена работа, може да Ви бъде поискано да представите, с цел удостоверяване на автентичността, оригиналите или заверени копия на всички или част от изискваните документи.

Списъкът на успешно преминалите процедурата по подбор е валиден до 31 декември 2023 г.; валидността му обаче може да бъде удължена. В този случай лицата, успешно преминали процедурата за подбор, ще бъдат уведомени своевременно.

Подаване на кандидатурите

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

Преди да попълните формуляра за кандидатстване, моля, прочетете внимателно приложеното Ръководство на вниманието на кандидатите по процедури за подбор, организирани от Европейския парламент.

Трябва да кандидатствате в онлайн платформата APPLY4EP.

Крайният срок за подаване на кандидатурата е 17 септември 2020 г. 23.59.00 ч. (брюкселско време).

Моля, НЕ СЕ ОБАЖДАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНА във връзка с графика на процедурата.