This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OBVESTILO OBLIKOVANJE PODATKOVNE ZBIRKE POGODBENI USLUŽBENCI (FUNKCIONALNA SKUPINA IV) NA PODROČJU INOVACIJ IN UPRAVLJANJA SPREMEMB M/F

Kraj : Bruselj ; Luxembourg ; Strasbourg
Publication end on external website : 15/09/2020 23:59
Pristojna služba : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Referenca : DG INLO COM/01/2020
Navodila za kandidate :

Splošne opombe

Generalni sekretariat Evropskega parlamenta namerava oblikovati podatkovno zbirko kandidatov (funkcionalna skupina IV) na področju inovacij in upravljanja sprememb v Generalnem direktoratu za infrastrukturo in logistiko (GD INLO).

V podatkovni zbirki bodo podatki o rezervnih kandidatih za zasedbo delovnih mest v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave ne glede na spol, raso, barvo kože, etnično ali socialno poreklo, genetske značilnosti, jezik, vero ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost narodni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost.

Zainteresirane osebe, ki želijo biti vključene v to podatkovno zbirko, si lahko ustvarijo račun na platformi APPL4EP, kjer predložijo svoj življenjepis in izpolnijo prijavnico. Pozorno naj preberejo to sporočilo, tako da kliknejo na zavihka „Moj račun“ ali „Prijava prek spleta“, in sledijo navodilom.
Račun na APPLY4EP je možno ustvariti samo enkrat. Osebni podatki iz računa se obdelajo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta in se lahko posodabljajo.

Opis nalog

GD INLO prispeva k dobremu upravljanju infrastrukture (stavbe in njihova oprema) in logistike (gostinske storitve, pošta, selitve, pohištvo, prevoz itd.) v različnih krajih dela Evropskega parlamenta in med njimi.

Osebje v službi GD INLO neposredno podpira politično dejavnost Evropskega parlamenta.

Izbrana oseba bo v okviru programa rotacije od 12 do 18 mesecev opravljala delo v različnih službah GD INLO za obdobje 6 mesecev. Program rotacije omogoča izbranim osebam, da opravljajo delo v različnih operativnih in upravnih sektorjih generalnega direktorata in tako dejavno prispevajo k njegovemu organizacijskemu razvoju.

Program predvideva notranje in zunanje usposabljanje, prilagojeno posamezniku glede na njegovo izobrazbo in poklicno pot. O vsebini usposabljanja bo lahko posameznik razpravljal z mentorjem, ki ga bo spremljal pri opravljanju dela in mu posredoval povratne informacije o zastavljenih ciljih.

Oseba, zadolžena za inovacije in upravljanje sprememb, bo morala:

 - pripravljati notranje študije o dobrem delovanju sistema upravljanja in nadziranja enote,
 - razvijati večdisciplinarno strokovno znanje o različnih področjih delovanja GD,
 - preučevati, obravnavati in usmerjati posebne dosjeje ter tako omogočati vodstvu lažje sprejemanje odločitev,
 - predlagati optimizacijo postopkov in dodeljevanje sredstev na področju v operativni pristojnosti GD,
 - predlagati spremembe na upravnem področju (cilje, sredstva, metode in spremljanje),
 - sodelovati z drugimi operativnimi službami generalnega sekretariata v okviru strateškega izvajanja in drugih projektov,
 - oblikovati, razvijati, izvajati in spremljati cilje in akcijske programe, ki jih določi vodstvo na področju kadrovskih in proračunskih zadev,
 - sodelovati pri razvijanju omrežja inovacij s proaktivnim in večdisciplinarnim pristopom,
 - oceniti učinek sprememb.

Pogoji za sprejem prijave

a. Splošni pogoji

- Biti državljan ene od držav članic Evropske unije,
- imeti izpolnjene vse zakonske obveznosti svoje države glede služenja vojaškega roka,
- ustrezati zahtevam o osebnostnih lastnostih za opravljanje dela.

b. Posebni pogoji

i. Zahtevani nazivi, diplome in znanja

Izobrazba, ki ustreza zaključenemu vsaj triletnemu univerzitetnemu študiju, ki je potrjen z diplomo.

Sprejemajo se le spričevala, izdana v državah članicah EU, ali enakovredna potrdila, ki so jih izdali organi države članice EU (na primer ministrstvo za šolstvo). Poleg tega bodo morali kandidati, vpisani v podatkovno zbirko, pred morebitno sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi predložiti dokumente, ki potrjujejo informacije, navedene v prijavnici (diplome, potrdila in druga dokazila).

ii. Znanje jezikov

Odlično (najmanj raven C1) morate obvladati en uradni jezik Evropske unije (jezik 1): angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, litovščina, latvijščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina in švedščina.

ter

zelo dobro (najmanj raven B2) poznati angleški ali francoski jezik (jezik 2).

Jezik 2 se mora razlikovati od jezika 1.

Kandidate obveščamo, da je bila pri oblikovanju podatkovne zbirke izbira jezika 2 (angleščina in francoščina) določena v skladu z interesom službe Generalnega direktorata za infrastrukturo in logistiko, saj mora osebje razumeti dodeljene naloge, obravnavati dosjeje in se ustrezno sporazumevati z zunanjimi sogovorniki, vodstvom in sodelavci.
Francoski jezik je najpogosteje uporabljen jezik na oddelkih in med oddelki generalnega direktorata ter pri komunikaciji z zunanjimi sogovorniki. Angleški jezik se najpogosteje uporablja pri komunikaciji z drugimi direktorati Generalnega direktorata za infrastrukturo in logistiko, z drugimi generalnimi direktorati ter političnimi in upravnimi organi institucije, zlasti pri pripravi dokumentov.
Poleg tega so navodila in veljavna pravila napisana v angleščini in francoščini, zato morajo biti na voljo in posredovana javnosti v teh dveh jezikih.
Izbrane osebe morajo biti sposobne v razumnem času opravljati svoje delo in se učinkovito sporazumevati v najmanj enem od teh dveh jezikov, da bi lahko prevzele svoje dolžnosti in skrbele za dobro delovanje oddelka.
Poleg tega morajo vsi kandidati zaradi enake obravnave, vključno s tistimi, ki enega od teh dveh jezikov prijavijo kot prvi uradni jezik, zadovoljivo obvladati tudi drugi jezik.

Podatkovna zbirka

Če
– izpolnjujete splošne pogoje za prijavo,
– ste izpolnili prijavnico na platformi APPLY4EP in pravilno navedli kode (glej spodaj „Oddaja prijavnice“) na ustrezen način in v zahtevanem roku,

bo vaše ime vključeno v podatkovno zbirko.

Vpis temelji izključno na informacijah iz prijavnice in priloženih dokumentov. Informacije in dokumenti se preverijo naknadno v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Oddaja prijav

Zainteresirane osebe morajo izpolniti prijavnico na spletni platformi APPLY4EP. Platforma je edini način za oddajo prijave.
Skrbno preberite Vodnik za kandidate, ki vam bo v pomoč pri izpolnjevanju prijavnice.

Ko ste si ustvarili račun, naložite svoj podroben življenjepis,

obvezno v obliki Europass, ki jo najdete na povezavi:

https://europa.eu/europass/sl/system/404?destination=/europass/fr&_exception_statuscode=404

Nato izpolnite prijavnico.
V polju

delovne izkušnje morate navesti vse svoje delovne izkušnje, vključno s praksami. Za delovne izkušnje v tujini, to je zunaj države izvora ali v mednarodni organizaciji, izberite kodo INText na začetku razdelka „Opis nalog“ ter natančno opišite opravljene naloge.

Na primer: INText praksa v OZN, New York, NY, ZDA (za več informacij preberite vodnik)

. diplome: navedite vrsto odlike in končno oceno diplome. Vrste odlike:
- Summa cum laude
- Magna cum laude
- Cum laude
- Cum fructu
Če je odlika napisana v vašem jeziku, jo prevedite tako, da bo ustrezala eni od zgoraj navedenih.

Primera: „cum fructu - 12/20“; „cum laude - 79/100“ (za več informacij preberite vodnik)

Tem navedbam je treba priložiti dokazila.

Rok za oddajo prijav je 15. septembra 2020.

Vpis v podatkovno zbirko ne zagotavlja zaposlitve. Če se pokaže možnost zaposlitve, bo kadrovska služba v podatkovni zbirki poiskala kandidate, katerih profil najbolj ustreza zahtevam zadevnega delovnega mesta. Če se posredovane informacije izkažejo za netočne, se prijava zadevne osebe izključi iz postopka in njeno ime črta iz podatkovne zbirke.

Evropski parlament v izbirnih postopkih dosledno izvaja politiko enakih možnosti, da se zagotovi enaka obravnava vseh kandidatov.

Delovni pogoji v evropskih institucijah so določeni v Pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Za podroben opis obiščite spletni naslov:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (naslov IV, stran 209 „Pogodbeni uslužbenci“)

Osnovna mesečna plača je bila 1. julija 2019 določena v višini med 3531,26 in 6547,83 EUR (funkcionalna skupina IV), odvisno od izobrazbe in delovnih izkušenj posameznega kandidata.

Podatkovna zbirka bo veljavna do 31. decembra 2021.