This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PRANEŠIMAS DUOMENŲ BAZĖS PARENGIMAS SUTARTININKAI (IV PAREIGŲ GRUPĖ) INOVACIJŲ IR POKYČIŲ VALDYMO SRITYJE M/F

Vieta : Briuselis ; Liuksemburgas ; Strasbūras
Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 15/09/2020 23:59
Tarnyba : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Numeris : DG INLO COM/01/2020
Vadovas kandidatams :

Bendra informacija

Europos Parlamento generalinis sekretoriatas ketina sudaryti duomenų apie kandidatus (IV pareigų grupės sutartininkai) inovacijų ir pokyčių valdymo srityje Infrastruktūros ir logistikos generaliniame direktorate (INLO GD) bazę.

Ši duomenų bazė būtų kandidatų, kurie galėtų būti įdarbinti Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre, rezervas.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kitokių įsitikinimų, priklausymo tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos.

Asmenys, norintys būti įtraukti į šią duomenų bazę, platformoje APPLY4EP turi susikurti savo paskyrą, tuomet gali pateikti gyvenimo parašymą ir užpildyti paraišką. Jie turi atidžiai perskaityti šį pranešimą spustelėję „Mano paskyra“ arba „Pateikite paraišką internetu“.
Paskyra platformoje APPLY4EP sukuriama tik vieną kartą. Paskyroje užregistruoti asmens duomenys tvarkomi visiškai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725, norint paskyrą atnaujinti juos galima keisti.

Pareigų pobūdis

INLO GD padeda tinkamai valdyti infrastruktūras (pastatus ir jų įrangą) ir logistiką (valgyklas, korespondenciją, perkraustymus, nekilnojamąjį turtą, transportą ir kt.) įvairiose Europos Parlamento darbo vietose ir tarp jų.

INLO GD dirbantys asmenys tiesiogiai remia politinę Europos Parlamento veiklą.

Pagal rotacinę 12–18 mėn. programą atrinktas asmuo šešių mėnesių laikotarpiui paskiriamas į įvairias INLO GD tarnybas. Atrinkti asmenys pagal šią rotacijos programą gali vykdyti pavestas užduotis įvairiose generalinio direktorato veiklos ir administracinėse srityse ir aktyviai prisidėti prie jo organizacinės plėtros.

Šioje programoje numatyti kiekvienam asmeniui pagal jo mokymosi programą ir profesinę raidą pritaikyti vidaus ir išorės mokymai. Mokymų turinį bus galima aptarti su kuratoriumi, kuris atidžiai stebės kiekvieno atrinkto asmens profesinį kelią ir teiks grįžtamąją informaciją apie vykdytinas užduotis.

Asmens, atsakingo už inovacijas ir pokyčių valdymą, užduotys:

 - rengti vidaus tyrimus apie subjekto valdymo ir kontrolės sistemos tinkamą veikimą;
 - plėtoti įvairių sričių ekspertines žinias generalinio direktorato veiklos srityse;
 - tirti, tvarkyti ir prižiūrėti konkrečius dokumentus ir taip padėti vadovams priimti sprendimus;
 - teikti pasiūlymus dėl procesų ir išteklių paskirstymo optimizavimo srityse, už kurių veikimą atsako generalinis direktoratas;
 - teikti rekomendacijas dėl pokyčių administracinėje srityje (siūlyti tikslus, priemones, metodus ir tolesnius veiksmus);
 - bendradarbiauti su kitomis Generalinio sekretoriato veiklos tarnybomis pagal Strateginę veiklos programą ir kitus projektus;
 - sukurti, parengti, įgyvendinti ir prižiūrėti vadovybės nustatytus tikslus ir veiksmų programas žmogiškųjų ir biudžeto išteklių srityje;
 - dalyvauti inovacijų tinklo kūrime laikantis iniciatyvaus ir daugiadalykio požiūrio;
 - vertinti pokyčių poveikį.

Atrankos reikalavimai

a. Bendrieji reikalavimai

 Būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiu.
 Būti atlikęs visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles.
 Turėti numatytoms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes.

b. Specialieji reikalavimai

i. Reikalaujama kvalifikacija, diplomai ir žinios

Diplomu patvirtintas išsilavinimas, atitinkantis užbaigtas ne mažiau kaip trejų metų trukmės universitetines studijas.

Bus priimami tik diplomai, kuriuos išdavė arba pripažino lygiaverčiais ES valstybių narių institucijos (pavyzdžiui, švietimo ministerija). Be to, prieš įdarbinant, į duomenų bazę įtrauktų kandidatų bus paprašyta pateikti dokumentus, pagrindžiančius paraiškoje pateiktą informaciją (diplomus, pažymėjimus ir kitus patvirtinamuosius dokumentus).


ii. Kalbų mokėjimas

Turite puikiai mokėti (bent C1 lygiu) vieną oficialiąją Europos Sąjungos kalbą (pirmoji kalba): airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų arba vokiečių

ir

labai gerai mokėti (bent B2 lygiu) anglų arba prancūzų kalbas (antroji kalba).

Antroji kalba turi būti kita nei pirmoji.

Kandidatams pranešama, kad šiam duomenų bazės sudarymui pasirinktos antrosios kalbos (anglų ir prancūzų k.) nustatytos vadovaujantis Infrastruktūros ir logistikos generalinio direktorato tarnybos interesais. Asmenys privalo sugebėti suprasti užduotis, kurias jie turės atlikti, tvarkyti bylas ir veiksmingai bendrauti su išorės subjektais, vadovybe ir kolegomis.
Prancūzų k. dažniausiai vartojama šio generalinio direktorato skyriuose ir šiems skyriams tarpusavyje palaikant ryšius. Ji taip pat įprastai vartojama bendraujant su išorės subjektais. Anglų k. dažniausiai vartojama palaikant ryšius su kitais Infrastruktūros ir logistikos generalinio direktorato direktoratais, kitais generaliniais direktoratais ir institucijos politiniais ir administraciniais organais, visų pirma rengiant dokumentus.
Be to, nurodymai ir taikomos taisyklės rengiamos anglų ir prancūzų k. ir turi būti skelbiamos ir pateikiamos visuomenei abiem šiomis kalbomis.
Todėl įdarbinti asmenys turi per pagrįstą laikotarpį sugebėti pradėti veiksmingai dirbti ir bendrauti bent jau viena iš šių dviejų kalbų, kad galėtų vykdyti savo funkcijas ir užtikrinti tinkamą tarnybų veikimą.
Be to, kad visiems kandidatams būtų taikomos vienodos sąlygos, kiekvienas kandidatas, įskaitant tuos, kurių pirmoji oficialioji kalba yra viena iš šių dviejų kalbų, privalo gerai mokėti antrąją kalbą, kuri turi būti ne viena iš šių dviejų kalbų.

Duomenų bazė

Jei jūs
– atitinkate bendruosius atrankos reikalavimus,
– pagal nustatytą tvarką ir laikydamasis terminų platformoje APPLY4EP užpildėte paraišką ir teisingai nurodėte kodus (žr. toliau „Paraiškų teikimas“),

jūsų pavardė bus įtraukta į duomenų bazę.

Sprendimas įtraukti jūsų pavardę grindžiamas tik paraiškoje pateikta informacija ir pridedamais dokumentais. Ši informacija ir dokumentai bus patikrinti vėliau, įdarbinant.

Paraiškų teikimas

Susidomėję asmenys platformoje APPLY4EP turi užpildyti paraišką. Ši platforma yra vienintelės būdas pateikti paraišką.
Atidžiai perskaitykite „Kandidato vadovą“, jis jums pasitarnaus pildant paraišką.

Susikūrę paskyrą turite įkelti savo išsamų gyvenimo aprašymą.

Naudokite formatą Europass, jį rasite čia:

https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae

Tuomet turite užpildyti paraišką.
Laukeliuose:

• „Profesinė patirtis“ turite pateikti išsamią informaciją apie kiekvieną profesinės patirties laikotarpį, įskaitant stažuotes. Prie kiekvienos tarptautinės profesinės patirties, įgytos ne jūsų kilmės šalyje arba tarptautinėje organizacijoje, laukelio „pareigos“ pradžioje įveskite kodą „INText“, po jo išsamiai aprašykite pareigas.

Pavyzdys: INText praktika Jungtinėse Tautose, Niujorkas, NY, JAV (daugiau informacijos rasite vadove);

• „Diplomai“ nurodykite klasifikaciją ir paskutinius diplomo balus. Diplomų klasifikacija yra tik tokia:
– Summa cum laude
– Magna cum laude
– Cum laude
– Cum fructu.
Jei pagyrimas yra kita kalba, turite jį pakeisti, kad atitiktų pirmiau nurodytą klasifikaciją.

Pavyzdžiai: „cum fructu – 12/20“; „cum laude – 79/100“ (daugiau informacijos rasite vadove).

Ši informacija turi būti pagrįsta patvirtinamaisiais dokumentais.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2020 m. rugsejo 15 d.

Įtraukimas į duomenų bazę nesuteikia garantijos būti įdarbintam. Jei atsiras galimybė sudaryti sutartį, įdarbinančios tarnybos patikrins duomenų bazę ir pakvies kandidatus, kurių specializacija labiausiai atitinka atitinkamų pareigų reikalavimus. Jei nustatoma, kad pateikta informacija yra neteisinga, atitinkamo asmens paraiška bus atmesta ir jo pavardė išbraukta iš duomenų bazės.

Vykdydamas atrankos procedūras Europos Parlamentas nuosekliai laikosi lygių galimybių politikos siekdamas užtikrinti vienodų sąlygų taikymą visiems kandidatams.

Darbo Europos institucijose sąlygos apibrėžtos Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose. Su visomis šiomis sąlygomis galite susipažinti čia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (IV antraštinė dalis, 210 psl., „Sutartininkai“)

Mėnesinis bazinis atlyginimas 2019 m. liepos 1 d. yra nuo 3 531,26 iki 6 547,83 EUR (IV pareigų grupė), jis nustatomas atsižvelgiant į kandidato išsilavinimą ir konkrečią darbo patirtį.

Ši duomenų bazė galios iki 2021 m. gruodžio 31 d.