This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

TEACHTAIREACHT CRUTHÚ BUNACHAIR SONRAÍ GNÍOMHAIRÍ AR CONRADH (GRÚPA FEIDHME IV) I RÉIMSE NA NUÁLAÍOCHTA AGUS AN BHAINISTITHE ATHRUITHE M/F

Suíomh : An Bhruiséil ; Lucsamburg ; Strasbourg
Deireadh an fhoilseacháin ar shuíomh gréasáin seachtrach : 15/09/2020 23:59
Seirbhís : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM/01/2020
Treoir d’iarrthóirí :

Sonraí ginearálta

Tá sé i gceist ag Ard-Rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa bunachar sonraí d’iarratasóirí (gníomhairí ar conradh i ngrúpa feidhme IV) a bhunú i réimse na nuálaíochta agus an bhainistithe athruithe laistigh dá hArd-Stiúrthóireacht um Bonneagar agus um Lóistíocht (AS INLO).

Tá sé mar aidhm leis an mbunachar sonraí sin painéal iarratasóirí a chur ar bun as a ndéanfear daoine a earcú sa Bhruiséil, i Lucsamburg agus in Strasbourg.

Is fostóir comhionannais deiseanna í Parlaimint na hEorpa agus glacann sí le hiarratais gan beann ar fhorais amhail inscne, cine, dath, bunadh eitneach nó sóisialta, tréithe géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairimí polaitiúla nó aon tuairim eile, a bheith ar dhuine de mhionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois nó gnéaschlaonadh.

Féadfaidh daoine a bhfuil spéis acu a bheith rannpháirteach sa bhunachar sonraí sin a CV a chur isteach agus an fhoirm iarratais a chomhlánú tríd an ardán APPLY4EP nuair a bheidh cuntas cruthaithe acu. Chun é sin a dhéanamh, iarrtar orthu an teachtaireacht seo a léamh go cúramach, cliceáil ar an gcnaipe “Mo chuntas” nó ar an gcnaipe ‘Déan iarratas ar líne’ agus na treoracha a leanúint.
Ní chruthaítear cuntas ar APPLY4EP ach aon uair amháin. Déanfar na sonraí pearsanta arna gclárú sa chuntas a phróiseáil agus Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle á urramú go hiomlán, agus beidh siad fós inmhodhnaithe d’fhonn iad a thabhairt cothrom le dáta.

Cúraimí an phoist

Rannchuidíonn AS INLO le dea-bhainistiú an bhonneagair (foirgnimh agus an trealamh atá iontu) agus na lóistíochta (lónadóireacht, córas poist, aistriú oifigí, troscán, iompar, etc.) in áiteanna oibre éagsúla Pharlaimint na hEorpa agus idir na háiteanna sin.

Tacaíonn na mná agus na fir a oibríonn in AS INLO go díreach le gníomhaíocht pholaitiúil Pharlaimint na hEorpa.

De réir clár uainíochta, a mhairfidh idir 12 mhí agus 18 mí, cuirfear an duine a roghnófar ag obair i seirbhísí éagsúla de chuid AS INLO ar feadh tréimhsí 6 mhí. Leis an gclár uainíochta sin, beidh na daoine a roghnófar ag obair ar chúraimí freagrachta i réimsí éagsúla oibríochta agus riaracháin na hArd-Stiúrthóireachta agus freisin, beidh deis acu rannchuidiú ar bhealach gníomhach le forbairt eagraíochtúil na hArd-Stiúrthóireachta.

Foráiltear do chúrsaí oiliúna inmheánacha agus seachtracha leis an gclár, a bheidh curtha in oiriúint do gach duine bunaithe ar a gcúlra agus a bhforbairt ghairmiúil. Féadtar inneachar na hoiliúna a phlé le meantóir a choimeádfaidh súil ghéar ar dhul chun cinn gairmiúil gach duine agus aiseolas á thabhairt aige nó aici maidir leis na spriocanna a bheidh le baint amach.

Beidh ar an duine a bheidh freagrach as nuálaíocht agus bainistiú athruithe na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 - Staidéir inmheánacha a dhréachtú maidir le dea-fheidhmiú chóras bainistithe agus rialaithe an eintitis;
 - Saineolas ildisciplíneach a fhorbairt i réimsí gníomhaíochta an AS;
 - Staidéar, próiseáil agus faireachán a dhéanamh ar chomhaid ar leith agus cinnteoireacht a éascú freisin ar leibhéal na bainistíochta;
 - Barrfheabhsú a mholadh i dtaca le próisis agus leithdháileadh acmhainní i réimse inniúlachta oibríochtúla an AS;
 - Forbairtí i réimse an riaracháin a mholadh (cuspóirí, acmhainní, meáin agus modhanna faireacháin a mholadh);
 - Oibriú i gcomhar le seirbhísí oibríochtúla eile de chuid na hArd-Rúnaíochta i gcomhthéacs an Chreata um Fhorghníomhú Straitéiseach agus tionscadail eile;
 - Cuspóirí agus pleananna gníomhaíochta a cheapadh, a tharraingt suas agus a chur i bhfeidhm, chomh maith le faireachán a dhéanamh orthu, ar cuspóirí agus pleananna iad a bheidh leagtha amach ag an mbainistíocht i réimse na n-acmhainní daonna agus buiséadacha;
 - Páirt a ghlacadh i bhforbairt an líonra nuálaíochta le cur chuige réamhghníomhach agus ildisciplíneach;
 - Measúnú a dhéanamh ar thionchar na n-athruithe.

Coinníollacha Iontrála

a. Coinníollacha ginearálta

 Beidh na hiarrthóirí ina saoránaigh de cheann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh;
 Beidh a ndualgais comhlíonta acu i ndáil leis na hoibleagáidí a fhorchuirtear faoi dhlíthe a dtíre maidir le seirbhís mhíleata;
 Beidh teistiméireachtaí carachtair acu is iomchuí chun na cúraimí a chomhlíonadh.

b. Coinníollacha sonracha

i. Cáilíochtaí, dioplómaí agus an t-eolas is gá

Beidh leibhéal oideachais ag na hiarrthóirí is comhionann le cúrsa iomlán ollscoile de thrí bliana ar a laghad, agus céim bainte amach ag a dheireadh.

Ní ghlacfar le cáilíochtaí, ach amháin cáilíochtaí arna n-eisiúint nó arna n-aithint mar cháilíochtaí comhionanna ag údaráis Bhallstáit AE (mar shampla, ag an Roinn Oideachais). Thairis sin, sula n-earcófar iad, iarrfar ar na hiarratasóirí a mbeidh a n-ainmneacha san áireamh sa bhunachar sonraí doiciméid a sholáthar a bheidh mar chruthúnas ar an bhfaisnéis atá san fhoirm iarratais (dioplómaí, teastais agus doiciméid tacaíochta eile).

ii. Eolas ar theangacha

Ní mór duit eolas sármhaith (leibhéal C1 ar a laghad) a bheith agat ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh (Teanga 1): an Béarla, an Bhulgáiris, an Chróitis, an Danmhairgis, an Eastóinis, an Fhionlainnis, an Fhraincis, an Ghaeilge, an Ghearmáinis, an Ghréigis, an Iodáilis, an Laitvis, an Liotuáinis, an Mháltais, an Ollainnis, an Pholainnis, an Phortaingéilis, an Rómáinis, an tSeicis, an tSlóivéinis, an tSlóvaicis, an Spáinnis, an tSualainnis agus an Ungáiris,

agus

eolas an-mhaith (leibhéal B2 ar a laghad) ar an mBéarla nó ar an bhFraincis (Teanga 2).

Ní mór do Theanga 2 a bheith éagsúil le Teanga 1.

Cuirtear in iúl do na hiarrthóirí gur roghnaíodh na teangacha do Theanga 2 (Béarla agus Fraincis) i gcomhair bhunú an bhunachair sonraí seo de réir leas sheirbhís na hArd-Stiúrthóireachta um Bonneagar agus um Lóistíocht. Caithfidh na daoine a bheith in ann a thuiscint cad iad na cúraimí atá le cur i gcrích, agus beidh orthu déileáil le comhaid riaracháin chomh maith le cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach le daoine eile lasmuigh den Pharlaimint, le bainisteoirí agus le comhghleacaithe.
Is í an Fhraincis is minice a bhíonn in úsáid sa chumarsáid laistigh de na haonaid san Ard-Stiúrthóireacht agus idir na haonaid sin. Is í an ghnáth-theanga chumarsáide í freisin le daoine lasmuigh den Pharlaimint. Is é an Béarla is mó a bhíonn in úsáid sa chumarsáid leis na stiúrthóireachtaí eile san Ardstiúrthóireacht um an mBonneagar agus um Lóistíocht, leis na hArdstiúrthóireachtaí eile, agus le húdaráis pholaitiúla agus riaracháin na hinstitiúide, go háirithe ó thaobh doiciméid a dhréachtú de.
Thairis sin, is i mBéarla agus i bhFraincis a dhéantar na treoracha agus na rialacha is infheidhme a dhréachtú agus ní mór iad a chur ar fáil agus a chur in iúl don phobal sa dá theanga sin.
Dá bhrí sin, agus chun a gcuid cúraimí a ghlacadh orthu féin agus dea-fheidhmiú na seirbhísí a áirithiú, caithfidh na daoine a earcófar a bheith in ann, laistigh de thréimhse réasúnach, oibriú agus cumarsáid éifeachtach a dhéanamh i gceann amháin ar a laghad den dá theanga sin.
Sa bhreis air sin, chun cóir chomhionann a áirithiú, ní mór do gach iarrthóir, fiú má tá ceann amháin den dá theanga sin ina príomhtheanga oifigiúil aige, eolas sásúil a bheith aige ar an dara teanga díobh.

Bunachar sonraí

Más rud é
– go gcomhlíonann tú na coinníollacha ginearálta incháilitheachta,
– go bhfuil an fhoirm iarratais comhlánaithe agat ar ardán APPLY4EP agus go bhfuil na cóid (féach thíos “Iarratais a chur isteach”) curtha in iúl agat i gcomhréir leis na módúlachtaí agus faoin sprioc atá leagtha síos,

cuirfear d’ainm san áireamh sa bhunachar sonraí.

Beidh áireamh d’ainm sa bhunachar bunaithe go huile agus go hiomlán ar an bhfaisnéis atá tugtha san fhoirm iarratais agus sna doiciméid a bheidh curtha isteach agat. Déanfar an fhaisnéis agus na doiciméid sin a fhíorú a posteriori má dhéantar tú a earcú.

Iarratais a chur isteach

Ní mór do dhaoine a bhfuil spéis acu a bheith ar an mbunachar sonraí a bhfoirm iarratais a chomhlánú ar ardán ar líne APPLY4EP. Is é an t-ardán sin an t-aon bhealach chun iarratas a chur isteach.
Iarrtar ort an Treoir d’iarrthóirí a léamh go cúramach chun cuidiú leat an fhoirm iarratais a chomhlánú.

Nuair a bheidh do chuntas cruthaithe agat, ní mór duit do curriculum vitae mionsonraithe a uaslódáil.

Ba cheart duit formáid Europass a úsáid, a bhfuil teacht uirthi ag an nasc seo a leanas:

https://europass.cedefop.europa.eu/ga/documents/curriculum-vitae

Ina dhiaidh sin, ní mór duit an fhoirm iarratais a chomhlánú.
Sna réimsí:

Taithí ghairmiúil - ní mór duit an taithí ghairmiúil go léir atá agat a léiriú, lena n-áirítear sealanna oiliúna. Do gach cás de thaithí ghairmiúil atá agat ar leibhéal idirnáisiúnta, is é sin le rá lasmuigh den tír thionscnaimh nó in eagraíocht idirnáisiúnta, luaigh an cód “INText” ar bharr an bhosca “Cúraimí” agus ansin déan cur síos ar na cúraimí a bhí ort.

Sampla: INText Intéirneacht, na Náisiúin Aontaithe, Nua Eabhrac, NY, Stáit Aontaithe Mheiriceá (léigh an Treoir chun tuilleadh faisnéise a fháil)

. Dioplómaí - luaigh grád agus toradh deiridh an dioplóma. Ní mór ceann de na gráid seo a leanas a úsáid:
- Summa cum laude
- Magna cum laude
- Cum laude
- Cum fructu
Má tá an grád i dteanga eile, ní mór duit é a aistriú chun go mbeidh sé i gcomhréir leis an méid thuasluaite.

Samplaí: “cum fructu - 12/20” “cum laude - 79/100” (léigh an Treoir chun tuilleadh faisnéise a fháil)

Ní mór go mbeadh doiciméid tacaíochta ag gabháil leis an bhfaisnéis sin.

Is é an dáta deiridh chun iarratas a chur isteach ná an 15 Meán Fómhair 2020.

Ní ráthú ar phost é ainm duine a bheith curtha isteach sa bhunachar sonraí. I gcás ina mbeidh conradh le dámhachtain, féachfaidh na seirbhísí earcaíochta ar an mbunachar sonraí agus tabharfaidh siad cuireadh chun agallaimh do na hiarrthóirí is fearr a gcomhfhreagraíonn a bpróifíl le riachtanais an fholúntais a bheidh le líonadh. Má fhaightear amach gur thug iarrthóir faisnéis atá míchruinn, déanfar iarratas an duine sin a eisiamh agus bainfear a ainm den bhunachar sonraí.

Déanann Parlaimint na hEorpa comhionannas deiseanna a chur i bhfeidhm go mionchúiseach i ndáil lena nósanna imeachta roghnúcháin chun go ráthaítear cóir chomhionann i gcás gach iarratasóra.

Is le Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh (CSE) a rialaítear coinníollacha oibre sna hinstitiúidí Eorpacha. Chun féachaint ar na coinníollacha oibre ina n-iomláine, téigh go dtí an seoladh seo a leanas, le do thoil:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN (Is é Teideal IV ar leathanach 210 an roinn maidir le Gníomhairí ar conradh.)

Amhail an 1 Iúil 2019, tá an buntuarastal míosúil socraithe ag méid atá idir EUR 3 531.26 agus EUR 6 547.83 (grúpa feidhme IV), ag brath ar oiliúint agus ar thaithí shonrach ghairmiúil an iarrthóra.

Beidh an bunachar sonraí seo bailí go dtí an 31 Nollaig 2021.

Coinníollacha iontrála