This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

TIEDOTE TIETOKANNAN PERUSTAMINEN SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT (TEHTÄVÄRYHMÄ IV) – INNOVOINTI JA MUUTOKSENHALLINTA M/F

Paikka : Bryssel ; Luxemburg ; Strasbourg
Publication end on external website : 15/09/2020 23:59
Yksikkö : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM/01/2020
Opas hakijoille :

Yleistä

Euroopan parlamentin pääsihteeristö perustaa tietokannan ehdokkaista (sopimussuhteiset toimihenkilöt, tehtäväryhmä IV), jotka hakevat innovointi- ja muutoksenhallinta-alan toimea infrastruktuurin ja logistiikan pääosastossa (INLO).

Tietokanta muodostaa Brysseliin, Luxemburgiin ja Strasbourgiin rekrytoitavissa olevien ehdokkaiden reservin.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakemukset syrjimättä ketään sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Tietokantaan haluavan henkilön on ensin luotava tili APPLY4EP-alustalla, ladattava sen jälkeen ansioluettelonsa järjestelmään ja täytettävä hakemus. Sitä varten on luettava huolellisesti tämä tiedote, joko osassa ”Oma tili” tai ”Hae verkossa”, ja noudatettava ohjeita.
APPLY4EP-tili luodaan vain kerran. Tiliin liittyviä henkilötietoja käsitellään noudattaen täysin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725, ja niitä on mahdollista muuttaa niiden pitämiseksi ajan tasalla.

Toimenkuva

Infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto (INLO) huolehtii osaltaan infrastruktuurin (rakennukset ja laitteet) ja logistiikan (ravintolapalvelut, postinjakelu, muutot, kalusteet, kuljetukset jne.) moitteettomasta hallinnoinnista Euroopan parlamentin eri työskentelypaikkakunnilla ja niiden kesken.

INLO-pääosaston työntekijät tukevat suoraan työpanoksellaan Euroopan parlamentin poliittista toimintaa.

Toimeen valittu henkilö työskentelee pääosaston eri yksiköissä kuusi kuukautta kerrallaan 12–18 kuukaudeksi laaditun ohjelman mukaisesti. Ohjelman ansiosta hän pääsee hoitamaan vastuutehtäviä pääosaston toiminnan ja hallinnon eri aloilla ja osallistumaan aktiivisesti sen organisaation kehittämiseen.

Ohjelmaan kuuluu sisäistä ja ulkoista koulutusta, joka räätälöidään yksilökohtaisen koulutussuunnitelman ja ammatillisen kehityksen mukaisesti. Koulutuksen sisällöstä on mahdollista keskustella mentorin kanssa, joka seuraa ohjattavan urakehitystä ja antaa palautetta toteutettavista tehtävistä.

Innovoinnista ja muutoksenhallinnasta vastaavan henkilön tehtävänä on

 - laatia sisäisiä selvityksiä yksikön hallinto- ja valvontajärjestelmän toiminnasta
 - kehittää monialaista asiantuntemusta pääosastojen toimialoilla
 - tutkia, käsitellä ja ohjata erityisiä asiakokonaisuuksia ja helpottaa tällä tavoin johdon päätöksentekoa
 - tehdä ehdotuksia prosessien optimoinnista ja resurssien kohdentamisesta pääosastojen vastuulle kuuluvilla toiminnan aloilla
 - esittää suosituksia hallinnon kehittämisestä (ehdottaa tavoitteita, keinoja, menetelmiä ja jatkotoimia)
 - tehdä yhteistyötä pääsihteeristön toiminnasta vastaavien muiden yksiköiden kanssa strategiseen täytäntöönpanokehykseen ja muihin hankkeisiin liittyen
 - suunnitella, kehittää, toteuttaa ja seurata johdon vahvistamia henkilö- ja budjettiresursseihin liittyviä tavoitteita ja toimintaohjelmia
 - osallistua innovointiverkoston proaktiiviseen ja monialaiseen kehittämiseen
 - arvioida muutosten vaikutuksia.

Edellytykset valintamenettelyyn osallistumiselle

a. Yleiset edellytykset

 Hakijan on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen.
 Hakijan on oltava täyttänyt kyseisen maan asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa.
 Hakijan on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

b. Erityisedellytykset

i. Vaadittavat tutkinnot ja pätevyys

Hakijalla on oltava vähintään kolme vuotta kestäviä korkea-asteen opintoja vastaava koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus.

Huomioon otetaan ainoastaan EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten (esimerkiksi opetusministeriön) myöntämät tai vastaaviksi tunnustamat tutkintotodistukset. Tietokantaan rekisteröityneitä ehdokkaita pyydetään ennen mahdollista palvelukseen ottamista toimittamaan asiakirjat, jotka todistavat hakemuksessa esitetyt tiedot oikeiksi (tutkintotodistukset, todistukset ja muut asiakirjatodisteet).

ii. Kielitaito

Hakijalla on oltava perusteellinen taito (vähintään taso C1) yhdessä Euroopan unionin virallisessa kielessä (kieli 1), joita ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari tai viro,

ja

erittäin hyvä taito (vähintään taso B2) englannissa tai ranskassa (kieli 2).

Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1.

Tämän tietokannan vaihtoehdot kieleksi 2 (englanti ja ranska) on valittu infrastruktuurin ja logistiikan pääosaston edun mukaisesti. Toimeen valitun henkilön on pystyttävä ymmärtämään työtehtävänsä, käsittelemään asiakokonaisuuksia ja kommunikoimaan tehokkaasti ulkopuolisten tahojen, esimiesten ja kollegoiden kanssa.
Pääosaston yksiköissä ja yksikköjen välisessä viestinnässä käytetään eniten ranskan kieltä. Ranskan kieltä käytetään myös yleisesti yhteydenpidossa ulkopuolisiin tahoihin. Englannin kieltä käytetään useimmiten yhteydenpidossa infrastruktuurin ja logistiikan pääosastoon kuuluviin muihin osastoihin, toisiin pääosastoihin sekä toimielimen poliittisiin ja hallinnollisiin viranomaisiin ja erityisesti asiakirjojen laadinnassa.
Lisäksi sovellettavat ohjeet ja säännöt laaditaan englanniksi ja ranskaksi, ja niiden on oltava saatavilla ja niistä on tiedotettava molemmilla kielillä.
Sen vuoksi palvelukseen otettavan henkilön on tehtäviensä hoitamiseksi ja yksiköiden hyvän toiminnan varmistamiseksi pystyttävä verraten pian hoitamaan tehtävänsä ja kommunikoimaan tehokkaasti ainakin toisella näistä kielistä.
Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi hakijan, jonka ensimmäinen kieli on jompikumpi näistä kahdesta kielestä, on silti osattava riittävästi toista kieltä, jonka on myös oltava toinen näistä kahdesta kielestä.

Tietokanta

Jos ehdokas
– täyttää valintamenettelyyn osallistumisen yleiset edellytykset
– on täyttänyt hakemuksen APPLY4EP-alustalla ja antanut koodit oikein (ks. jäljempänä ”Hakemuksen jättäminen”), vaaditun mukaisesti ja määräaikaan mennessä,

hänen nimensä kirjataan tietokantaan.

Kirjaaminen perustuu ainoastaan hakemuksessa annettuihin tietoihin ja siihen liitettyihin asiakirjoihin. Nämä tiedot ja asiakirjat tarkistetaan mahdollisen palvelukseen ottamisen yhteydessä.

Hakemuksen jättäminen

Jos olet kiinnostunut avoinna olevasta toimesta, sinun on täytettävä ja jätettävä hakemus APPLY4EP-verkkoalustalla. Hakemuksen voi jättää vain kyseisen alustan kautta.
Jos haluat jättää hakemuksen, lue huolellisesti hakijoille tarkoitettu opas.

Luotuasi tilin lataa järjestelmään yksityiskohtainen ansioluettelo.

Sen on oltava Europass-muodossa, josta on tietoja seuraavalla verkkosivulla:

https://europa.eu/europass/fi/create-europass-cv

Täytä sen jälkeen hakulomake.
Huomattavaa:

Työkokemus-osiossa on ilmoitettava kaikki työkokemus, myös harjoittelujaksot. Jos työkokemus on hankittu ulkomailla (muualla kuin lähtömaassa) tai kansainvälisessä järjestössä, kirjoita kentän ”Tehtävän kuvaus” alkuun koodi INText ja sen perään yksityiskohtainen kuvaus työtehtävistä.

Esimerkki: ”INText Internship United Nations, New York, NY, USA” (ks. tarkemmat tiedot oppaassa)

Tutkinnot-osiossa on ilmoitettava tutkintotodistuksen sanallinen ja numeerinen loppuarvosana. Sanallisista arvosanoista ovat mahdollisia vain seuraavat:
– Summa cum laude
– Magna cum laude
– Cum laude
– Cum fructu
Jos arvosana ei ole latinankielinen, se on muunnettava edellä olevaa luokitusta vastaavaksi.

Esimerkkejä: ”cum fructu - 12/20”, ”cum laude - 79/100” (ks. tarkemmat tiedot oppaassa)

Tietojen tueksi on toimitettava asiakirjatodisteet.

Hakemukset on jätettävä viimeistään 15. syyskuuta 2020.

Tietokantaan kirjaaminen ei takaa palvelukseen ottamista. Jos toimen täyttäminen tulee ajankohtaiseksi, rekrytointiyksiköt etsivät tietokannasta täytettävään toimeen parhaiten soveltuvat ehdokkaat ja ottavat heihin yhteyttä. Jos käy ilmi, että ehdokkaan ilmoittamat tiedot eivät pidä paikkaansa, hänen hakemustaan ei oteta huomioon ja hänen nimensä poistetaan tietokannasta.

Euroopan parlamentti noudattaa valintamenettelyissään ehdottomasti yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja varmistaa kaikkien hakijoiden tasapuolisen kohtelun.

Työehdot Euroopan unionin toimielimissä määritetään Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa. Nämä ehdot ovat luettavissa seuraavan linkin kautta:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=FI (IV osasto, s. 210, ”Sopimussuhteiset toimihenkilöt”)

Heinäkuun 1. päivänä 2019 peruskuukausipalkka oli 3 531,26–6 547,83 euroa (tehtäväryhmä IV) hakijan koulutuksen ja työkokemuksen mukaan.

Tämä tietokanta on voimassa 31. joulukuuta 2021 saakka.