This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

TEATIS ANDMEBAASI KOOSTAMINE LEPINGULISED TÖÖTAJAD (IV TEGEVUSÜKSUS) INNOVATSIOONI JA MUUTUSTE JUHTIMISE VALDKONNAS M/F

Koht : Brüssel ; Luxembourg ; Strasbourg
Publication end on external website : 15/09/2020 23:59
Teenistus : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM/01/2020
Juhend kandidaatidele :

Üldteave

Euroopa Parlamendi peasekretariaat kavatseb koostada andmebaasi, millesse registreeritakse infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadi (DG INLO) jaoks innovatsiooni ja muutuste juhtimise valdkonna potentsiaalsed kandidaadid (IV tegevusüksuse lepingulised töötajad).

Andmebaasi loomise eesmärk on koostada varunimekiri kandidaatidest, kes võiksid täita ametikohti Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis.

Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab avaldusi vastu kõikidelt kandidaatidelt, sõltumata kandidaadi soost, rassist, nahavärvist, etnilisest või sotsiaalsest päritolust, geneetilistest iseärasustest, keelest, religioonist või usust, poliitilistest veendumustest või muudest arvamustest, rahvusvähemusse kuulumisest, varalisest seisundist, sünnipärast, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest.

Andmebaasi kandmisest huvitatud isikud võivad saata oma CV ja täita kandideerimisavalduse APPLY4EP platvormi kaudu, kus tuleb kõigepealt luua endale konto. Selleks tuleb alguses lugeda tähelepanelikult läbi käesolev teatis, klõpsates nupul „Minu konto“ või „Kandideeri veebis“, ja järgida juhiseid.
APPLY4EP konto saab luua vaid ühe korra. Kontole salvestatud isikuandmeid töödeldakse täielikus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725 ja neid saab hiljem ajakohastamise soovi korral muuta.

Tööülesanded

DG INLO aitab kaasa infrastruktuuri (hooned ja nende varustus) ning logistika (toitlustamine, post, kolimised, mööbel, transport jne) hea haldamise tagamisele Euroopa Parlamendi eri töökohtades.

DG INLO töötajad toetavad otseselt Euroopa Parlamendi poliitilist tegevust.

Valituks osutunud isik määratakse 12–18 kuulise rotatsiooniprogrammi jooksul tööle DG INLO eri teenistustesse kuus kuud kestvateks ajavahemikeks. Rotatsiooniprogramm annab valituks osutunud isikutele võimaluse töötada vastutusrikkaid ülesandeid täites peadirektoraadi eri tegevus- ja haldusvaldkondades ning aidata seeläbi aktiivselt kaasa selle organisatsioonilisele arengule.

Programmis on ette nähtud institutsioonisiseseid ja -väliseid koolitusi, mis vastavad töötaja vajadustele, võttes arvesse tema läbitud õpet ja kutsealast arengut. Koolituse sisu võib läbi rääkida mentoriga, kes on igaühe teenistuskäiguga kursis ja annab täidetavate ülesannete kohta tagasisidet.

Innovatsiooni ja muutuste juhtimise eest vastutava isiku ülesanded on:

 - koostada siseuuringuid üksuse haldus- ja kontrollisüsteemi laitmatu toimimise kohta;
 - arendada peadirektoraatide tegevusvaldkondades valdkonnaülest asjatundlikkust;
 - uurida, menetleda ja suunata konkreetseid küsimusi ning hõlbustada sellega kõrgemal tasandil otsuste tegemist;
 - teha peadirektoraatide tegevuspädevuse valdkonnas ettepanekuid protsesside ja ressursieralduse optimeerimiseks;
 - anda soovitusi haldusvaldkonna arenguks (pakkuda eesmärke, vahendeid, meetodeid ja järelmeetmeid);
 - teha strateegilise rakendusraamistiku ja muude projektide kontekstis koostööd peasekretariaadi teiste operatiivteenistustega;
 - kavandada, töötada välja, rakendada ja jälgida juhtkonna poolt inim- ja eelarveressursside valdkonnas kindlaks määratud eesmärke ja tegevuskavu;
 - osaleda innovatsioonivõrgustiku arendamises proaktiivse ja valdkondadevahelise meetodi abil;
 - hinnata muutuse mõju.

Osalemistingimused

a. Üldtingimused

 Kandidaat peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.
 Kandidaat peab olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused.
 Kandidaadil peavad olema ametiülesannete täitmiseks vajalikud iseloomuomadused.

b. Eritingimused

i. Nõutav kvalifikatsioon, diplomid ja teadmised

Kandidaadi haridustase peab vastama vähemalt kolm aastat kestnud ja täies mahus läbitud ülikooliõpingutele, mida tõendab diplom.

Arvestatakse ainult kvalifikatsiooni, mille on andnud ELi liikmesriikide ametiasutused või mille kohta nende liikmesriikide ametiasutused (nt haridusministeerium) on väljastanud samaväärsuse tõendi. Lisaks palutakse andmebaasi kantud kandidaatidel esitada enne võimalikku töölevõtmist kandideerimisavalduses toodud andmeid kinnitavad dokumendid (diplomid, tunnistused ja muud tõendavad dokumendid).


ii. Keelteoskus

Kandidaat peab valdama kõrgtasemel (vähemalt C1 tase) ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt (1. keel), milleks on bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keel,

ja

väga heal tasemel (vähemalt B2 tase) inglise või prantsuse keelt (2. keel).

Teine keel peab olema esimesest keelest erinev.

Kõnealuse andmebaasi koostamise puhul valiti teiseks keeleks (inglise ja prantsuse keel) sobivad keeled lähtuvalt infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadi teenistuse huvidest. Valituks osutunud isikud peavad olema võimelised saama aru täidetavatest ülesannetest, töötama dokumentidega ja suutma tõhusalt suhelda väliste koostööpartnerite, juhtkonna ja kolleegidega.
Prantsuse keel on peadirektoraadi üksustes kõige sagedamini kasutatav keel. Prantsuse keel on ka tavapärane suhtluskeel väliste koostööpartneritega. Inglise keelt kasutatakse kõige sagedamini suhtlemisel teiste infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadi direktoraatide, muude peadirektoraatide ning parlamendi poliitiliste ametikandjate ja administratsiooniga ning eelkõige kirjalike tekstide koostamisel.
Lisaks sellele on kohaldatavad juhendid ja normid koostatud inglise ja prantsuse keeles ning need tuleb teha üldsusele kättesaadavaks ja teatavaks nendes kahes keeles.
Seepärast peavad töölevõetavad ametnikud olema ametiülesannete täitmiseks ja teenistuste tõrgeteta toimimiseks suutelised mõistliku aja jooksul töötama ja tõhusalt suhtlema vähemalt ühes nimetatud kahest keelest.
Võrdse kohtlemise kaalutlustel peab iga kandidaat oskama piisavalt nende kahe keele hulgast valitud teist keelt, isegi kui tema esimene keel on üks nimetatud kahest keelest.

Andmebaas

Kui kandidaat
– vastab üldtingimustele,
– on täitnud nõuetekohasel viisil ja ettenähtud tähtajaks platvormi APPLY4EP kaudu kandideerimisavalduse ja märkinud nõuetele vastavalt koodid (vt allpool „Kandideerimisavalduste esitamine“),

lisatakse tema nimi andmebaasi.

Andmebaasi kandmisel tuginetakse üksnes kandideerimisavalduses esitatud andmetele ja lisatud dokumentidele. Neid andmeid ja dokumente kontrollitakse hiljem, võimaliku töölevõtmise ajal.

Kandideerimisavalduste esitamine

Huvi korral tuleb esitada kandideerimisavaldus digiplatvormi APPLY4EP kaudu. Kandidatuuri esitamine on võimalik vaid sellel platvormil.
Kandideerimisavalduse täitmisel on abiks kandidaatidele koostatud juhend, mis tuleks tähelepanelikult läbi lugeda.

Pärast konto loomist tuleb alla laadida üksikasjalik elulookirjeldus.

See peab olema koostatud Europassi formaadis, mis on kättesaadav järgmise lingi kaudu:

https://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae

Seejärel tuleb täita kandideerimisavaldus.
Väljal

• „töökogemus“ tuleb märkida kogu omandatud töökogemus, sealhulgas praktikaperioodid. Iga töökogemuse puhul, mis on saadud rahvusvahelisel tasandil ehk väljaspool oma päritoluriiki või rahvusvahelises organisatsioonis, tuleb märkida lahtri „ülesannete sisu“ algusesse kood INText ning selle järel täidetud ülesannete üksikasjalik kirjeldus.

Näide: INText Internship United Nations, New York, NY, USA (vt lisateavet juhendist)

. „diplomid“ märkige palun oma diplomile lisatud märge ja lõplik hinne. Võimalikud märked on:
– Summa cum laude
– Magna cum laude
– Cum laude
– Cum fructu.
Teises keeles olev märge tuleb arvutada ümber nii, et see vastaks ülaltoodud klassifikatsioonile.

Näited: „cum fructu – 12/20“; „cum laude – 79/100“ (vt lisateavet juhendist).

Nende andmete kohta tuleb esitada tõendavad dokumendid.

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on15. septembril 2020.

Andmebaasi kandmine ei taga töölevõtmist. Kui töölepingu sõlmimiseks avaneb võimalus, vaatavad töölevõtvad teenistused andmebaasi ja võtavad ühendust kandidaatidega, kelle kirjeldus vastab kõige paremini täitmist vajava ametikoha nõuetele. Kui esitatud andmed osutuvad ebaõigeks, lükatakse kandidatuur tagasi ja isiku nimi kustutatakse andmebaasist.

Euroopa Parlament järgib oma valikumenetlustes rangelt võrdsete võimaluste poliitikat, et tagada kõigi kandidaatide võrdne kohtlemine.

ELi institutsioonide töötingimused on kehtestatud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustes. Teenistustingimustega saab täies mahus tutvuda veebiaadressil:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (IV jaotis, lk 209, „Lepingulised töötajad“)

Igakuine põhipalk 1. juuli 2019. aasta seisuga on kandidaadi haridusest ja töökogemusest sõltuvalt 3531,26 kuni 6547,83 eurot (IV tegevusüksus).

Andmebaas kehtib kuni 31. detsembrini 2021.