This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΒΆΣΗΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΎΧΟΙ ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ (ΟΜΆΔΑ ΚΑΘΗΚΌΝΤΩΝ IV) ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ M/F

Τόπος : Βρυξέλλες ; Λουξεμβούργο ; Στρασβούργο
Τέλος δημοσίευσης στον εξωτερικό ιστότοπο : 15/09/2020 23:59
Υπηρεσία : 08-Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης
Αναφορά : DG INLO COM/01/2020
Οδηγός προς τους υποψηφίους :

Γενικά

H Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτίθεται να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για υποψηφίους (συμβασιούχοι υπάλληλοι στην ομάδα καθηκόντων IV) στον τομέα της καινοτομίας και της διαχείρισης των αλλαγών στη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης (ΓΔ INLO).

Με την εν λόγω βάση δεδομένων θα καταρτιστεί ένας εφεδρικός κατάλογος υποψηφίων για προσλήψεις στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει πολιτική ισότητας ευκαιριών και αποδέχεται τις υποψηφιότητες αδιακρίτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή οποιωνδήποτε άλλων φρονημάτων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στην εν λόγω βάση δεδομένων, μπορούν να καταχωρίσουν το βιογραφικό τους και να ολοκληρώσουν την υποβολή υποψηφιότητάς μέσω της πλατφόρμας APPLY4EP, ξεκινώντας με τη δημιουργία λογαριασμού. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα ανακοίνωση, και να κάνουν κλικ είτε στην καρτέλα «Ο λογαριασμός μου» είτε στην καρτέλα «Υποβολή υποψηφιότητας» και να ακολουθήσουν τις οδηγίες.

Η λογαριασμός στην APPLY4EP δημιουργείται άπαξ. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται στον λογαριασμό υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που συνάδει πλήρως με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δύνανται να τροποποιηθούν, ώστε να είναι δυνατή η επικαιροποίησή τους.

Φύση της εργασίας

Η ΓΔ INLO συμβάλλει στην καλή διαχείριση των υποδομών (κτίρια και ο εξοπλισμός τους) και της εφοδιαστικής (εστίαση, ταχυδρομείο, μετακομίσεις, έπιπλα, μεταφορές κ.λπ.) εντός και μεταξύ των διαφόρων τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι γυναίκες και οι άνδρες που εργάζονται στη ΓΔ INLO υποστηρίζουν άμεσα την πολιτική δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο πλαίσιο ενός προγράμματος εναλλαγής 12 έως 18 μηνών, το πρόσωπο που επιλέγεται τοποθετείται σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΔ INLO για περίοδο 6 μηνών. Αυτό το πρόγραμμα εναλλαγής επιτρέπει στα πρόσωπα που επιλέγονται να ακούν καθήκοντα ευθύνης σε διάφορους επιχειρησιακούς και διοικητικούς τομείς της γενικής διεύθυνσης και, επομένως, να συμβάλλουν ενεργά στην οργανωτική της ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει εξατομικευμένη εσωτερική και εξωτερική κατάρτιση ανάλογα με τις σπουδές και την επαγγελματική εξέλιξη κάθε προσώπου. Το περιεχόμενο της κατάρτισης μπορεί να συζητηθεί με έναν υπεύθυνο καθοδήγησης, ο οποίος θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πορεία σταδιοδρομίας ενός εκάστου και θα παρέχει συνεχή ενημέρωση σχετικά με τα καθήκοντα που πρέπει να επιτελεστούν.

Ο υπεύθυνος για την καινοτομία και τη διαχείριση των αλλαγών καλείται:

 • να υποβάλλει σχέδια εσωτερικών μελετών σχετικά με την ορθή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του οργάνου
 • να αναπτύσσει διεπιστημονική εμπειρογνωσία στους τομείς δραστηριότητας των ΓΔ
 • να μελετά, να επεξεργάζεται και να προβαίνει σε πιλοτική εφαρμογή σε συνάρτηση με συγκεκριμένους φακέλους και, επομένως, να διευκολύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο διαχείρισης
 • να προτείνει τρόπους βελτιστοποίησης των διαδικασιών και της κατανομής των πόρων στον τομέα επιχειρησιακής επάρκειας των ΓΔ
 • να εισηγείται αλλαγές στον διοικητικό τομέα (να προτείνει στόχους, μέσα, μεθόδους και παρακολούθηση)
 • να συνεργάζεται με άλλες επιχειρησιακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας στο πλαίσιο του Στρατηγικού Εκτελεστικού Πλαισίου και άλλων έργων
 • να σχεδιάζει, να αναπτύσσει, να υλοποιεί και να παρακολουθεί τους στόχους και τα προγράμματα δράσης της διοίκησης σε θέματα ανθρώπινων και δημοσιονομικών πόρων
 • να συμμετέχει στην ανάπτυξη του δικτύου καινοτομίας υιοθετώντας προορατική και πολυτομεακή προσέγγιση
 • να αξιολογεί τον αντίκτυπο των αλλαγών

Όροι συμμετοχής

a. Γενικοί όροι

 • να έχετε την υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • να είστε τακτοποιημένος όσον αφορά τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις σύμφωνα με τη εθνική νομοθεσία περί στράτευσης.
 • να παρέχετε τα αναγκαία για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων σας εχέγγυα ήθους.

b. Ειδικοί όροι

i. Τίτλοι σπουδών, διπλώματα και απαιτούμενες γνώσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενο από δίπλωμα

Θα γίνονται δεκτοί μόνο τίτλοι σπουδών που έχουν εκδοθεί ή έχει αναγνωριστεί η ισοτιμία τους από τις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ (π.χ. από το Υπουργείο Παιδείας). Επιπλέον, πριν από την πρόσληψη, οι εγγεγραμμένοι στη βάση δεδομένων υποψήφιοι θα κληθούν να προσκομίσουν τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο της αίτησης (διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλα δικαιολογητικά).

ii. Γλωσσικές γνώσεις

Πρέπει να κατέχετε άριστα (επίπεδο C1 τουλάχιστον) μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γλώσσα 1): αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική ή φινλανδική,

και

να έχετε πολύ καλή γνώση (επίπεδο B2 τουλάχιστον). της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας (γλώσσα 2).

Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.

Γνωστοποιείται στους υποψήφιους ότι οι γλώσσες 2 (αγγλικά και γαλλικά) που έχουν επιλεγεί για τους σκοπούς της δημιουργίας αυτής της βάσης δεδομένων έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το συμφέρον της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης. Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τα προς εκπλήρωση καθήκοντα, να χειρίζονται τους φακέλους και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με εξωτερικούς συνομιλητές, καθώς και με τους προϊσταμένους και τους συναδέλφους τους.

Η γαλλική γλώσσα είναι αυτή που χρησιμοποιείται συχνότερα στις σχέσεις εντός και μεταξύ των μονάδων της γενικής διεύθυνσης. Είναι επίσης η συνήθης γλώσσα επικοινωνίας με τους εξωτερικούς συνομιλητές. Η αγγλική γλώσσα είναι εκείνη που χρησιμοποιείται περισσότερο στις επαφές με τις άλλες διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης, με τις άλλες γενικές διευθύνσεις και με τις πολιτικές και διοικητικές αρχές του οργάνου, ιδίως για τη σύνταξη εγγράφων.

Επιπλέον, οι οδηγίες και οι κανόνες που εφαρμόζονται συντάσσονται στα αγγλικά και τα γαλλικά και πρέπει να διατίθενται και να μεταδίδονται στο κοινό σε αυτές τις δύο γλώσσες.

Κατά συνέπεια, για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους και να εξασφαλίσουν την καλή λειτουργία των υπηρεσιών, οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να είναι σε θέση, να εργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά, χωρίς χρονοτριβή, τουλάχιστον σε μία από αυτές τις δύο γλώσσες.

Επιπλέον, για λόγους ίσης μεταχείρισης, κάθε υποψήφιος, ακόμη και αν έχει μία από τις δύο αυτές γλώσσες ως πρώτη επίσημη γλώσσα, υποχρεούται να διαθέτει ικανοποιητική γνώση μιας δεύτερης γλώσσας, η οποία θα πρέπει να είναι η άλλη από αυτές τις δύο γλώσσες.

Βάση δεδομένων

Εάν

 • πληροίτε τους γενικούς όρους αποδοχής,
 • έχετε συμπληρώσει το έντυπο υποψηφιότητας μέσω της πλατφόρμας APPLY4EP και δηλώσει σωστά τους κωδικούς (βλ. κατωτέρω «Υποβολή υποψηφιοτήτων») σύμφωνα με τη διαδικασία και εμπροθέσμως,

το όνομά σας θα συμπεριληφθεί στη βάση δεδομένων.

Η καταχώριση βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται στο έντυπο της υποψηφιότητας και στα έγγραφα που συνυποβάλατε. Οι εν λόγω πληροφορίες και έγγραφα θα ελεγχθούν εκ των υστέρων, κατά την ενδεχόμενη πρόσληψή σας.

Υποβολή των υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο της υποβολής υποψηφιότητας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας APPLY4EP. Η πλατφόρμα αυτή είναι ο μόνος τρόπος υποβολής υποψηφιότητας.

Διαβάστε προσεκτικά τον Οδηγό για υποψηφίους, για να βοηθηθείτε στη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησής σας.

Αφού δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας, πρέπει να τηλεφορτώσετε ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον μορφότυπο Europass που μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae

Στη συνέχεια, πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο της υποβολής υποψηφιότητας.

Στα πεδία:

 • Επαγγελματική πείρα πρέπει να αναφέρετε κάθε αποκτηθείσα επαγγελματική πείρα, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων πρακτικής άσκησης. Για κάθε επαγγελματική πείρα που αποκτήθηκε σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή εκτός χώρας καταγωγής ή στο πλαίσιο διεθνούς οργανισμού, εισάγετε τον κωδικό INText στην αρχή του πλαισίου «περιεχόμενο εργασίας» και συνεχίζετε με λεπτομερή περιγραφή των ασκούμενων καθηκόντων.

Παράδειγμα: INText Περίοδος πρακτικής άσκησης στα Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ (για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τον οδηγό)

 • Διπλώματα αναγράψτε τη διάκριση και τον τελικό βαθμό του πτυχίου σας. Οι πιθανές διακρίσεις είναι οι εξής:

- Summa cum laude

- Magna cum laude

- Cum laude

- Cum fructu

Εάν η διάκριση είναι σε άλλη γλώσσα, πρέπει να μετατραπεί σύμφωνα με την παραπάνω κατάταξη.

 Παραδείγματα: «cum fructu - 12/20»· «cum laude - 79/100» (για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τον οδηγό)

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να τεκμηριώνονται με δικαιολογητικά.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Η καταχώριση στη βάση δεδομένων δεν αποτελεί εγγύηση πρόσληψης. Σε περίπτωση που προκύψει δυνατότητα σύμβασης, οι υπηρεσίες προσλήψεων θα πραγματοποιήσουν αναζήτηση στη βάση δεδομένων και θα καλέσουν τους υποψηφίους των οποίων το προφίλ ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της προσφερόμενης απασχόλησης. Εάν διαπιστωθεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς, η υποψηφιότητα του εν λόγω προσώπου αποκλείεται και το όνομά του διαγράφεται από τη βάση δεδομένων.

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει αυστηρά πολιτική ίσων ευκαιριών στις διαδικασίες επιλογής του, προκειμένου να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων.

Η σχέση εργασίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διέπεται από το καθεστώς που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΛΥ). Για πληροφορίες σχετικά με το συνολικό εργασιακό καθεστώς, σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EL (τίτλος IV, σελίδα 209 «Συμβασιούχοι υπάλληλοι»)

Ο βασικός μηνιαίος μισθός την 1η Ιουλίου 2019 ορίζεται μεταξύ 3 531,26 EUR και 6 547,83 EUR (ομάδα καθηκόντων IV), ανάλογα με την ειδική κατάρτιση και την επαγγελματική πείρα του υποψηφίου.

Η εν λόγω βάση δεδομένων θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.