This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

MEDDELELSE OPRETTELSE AF EN DATABASE KONTRAKTANSATTE (ANSÆTTELSESGRUPPE IV) INDEN FOR INNOVATION OG FORANDRINGSLEDELSE M/F

Tjenestested : Bruxelles ; Luxembourg ; Strasbourg
Publication end on external website : 15/09/2020 23:59
Enhed : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Reference : DG INLO COM/01/2020
Vejledning til ansøgere :

Generelt

Europa-Parlamentets Generalsekretariat har til hensigt at oprette en database over kandidater (kontraktansatte - ansættelsesgruppe IV) inden for innovation og forandringsledelse i Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik (GD INLO).

Formålet med databasen er at oprette en reserve af kandidater til ansættelse i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg.

Europa-Parlamentet har en ligestillingspolitik og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering.

Personer, som ønsker at indgå i denne database, kan indsende deres CV og udfylde ansøgningsskemaet via platformen APPLY4EP efter først at have oprettet en konto. Med henblik herpå bør du nøje læse denne meddelelse enten ved at klikke på "Min konto" eller "Ansøg online" og følge instrukserne.

Der oprettes kun én konto i APPLY4EP. De personoplysninger, der registreres på kontoen, behandles i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 og kan ændres, så de kan ajourføres.

Stillingsbeskrivelse

GD INLO varetager forvaltningen af infrastrukturer (bygninger og udstyr) og logistik (catering, posttjenester, flytninger, inventar, transport etc.) på og mellem Europa-Parlamentets forskellige arbejdssteder.

De ansatte, der arbejder i GD INLO, understøtter direkte Europa-Parlamentets politiske arbejde.

Inden for rammerne af et rotationsprogram af 12 til 18 måneders varighed vil de valgte personer blive tilknyttet forskellige tjenester i GD INLO for perioder af 6 måneders varighed. Dette rotationsprogram gør det muligt for de valgte personer at arbejde med ansvarsopgaver inden for forskellige operationelle og administrative områder i generaldirektoratet og således bidrage aktivt til dets organisatoriske udvikling.

Programmet omfatter interne og eksterne uddannelsesforløb, der er tilpasset den enkeltes uddannelsesmæssige baggrund og professionelle udvikling. Indholdet af uddannelsen kan drøftes med en mentor, der på nært hold vil følge den enkeltes karriereforløb og give feedback vedrørende de mål, der skal nås.

Den ansvarlige for innovation og forandringsledelse skal:

 • udarbejde interne undersøgelser om enhedens forvaltnings- og kontrolsystems funktion
 • udvikle tværfaglig ekspertise inden for generaldirektoratets aktivitetsområde
 • gennemgå, behandle og styre specifikke sager og således lette ledelsens beslutningstagning
 • fremsætte forslag til optimering af procedurerne og ressourcefordelingen inden for generaldirektoratets operationelle kompetenceområde
 • fremsætte anbefalinger til udvikling inden for det administrative område (fremsætte forslag til mål, midler, metoder og overvågning)
 • samarbejde med andre operationelle tjenester i generalsekretariatet i forbindelse med den strategiske forvaltningsramme og andre projekter
 • udforme, udvikle, gennemføre og overvåge de mål og handlingsprogrammer, som ledelsen har fastsat med hensyn til menneskelige ressourcer og budgetmidler
 • deltage i udviklingen af innovationsnetværket med en proaktiv og tværfaglig tilgang
 • evaluere effekten af forandringen

Adgangsbetingelser

a. Almindelige betingelser:

 • Være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater
 • Have opfyldt sine forpligtelser efter de gældende nationale love om værnepligt
 • Opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv.

b. Særlige betingelser

i. Nødvendige eksamensbeviser og kvalifikationer

En uddannelse på universitetsniveau af en varighed på mindst tre år, afsluttet med et eksamensbevis.

Kun eksamensbeviser, der er udstedt eller anerkendt som ækvivalente af EU-medlemsstaternes myndigheder (f.eks. undervisningsministeriet), godtages. Før en eventuel ansættelse vil de kandidater, der er opført i databasen, blive anmodet om at fremlægge dokumenter til underbygning af oplysningerne i ansøgningsskemaet (eksamensbeviser, certifikater og andre bilag).

ii. Sprogkundskaber

Ansøgerne skal have indgående kendskab (mindst niveau C1) til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (sprog 1): bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk

og

et særdeles godt kendskab (mindst niveau B2) til engelsk eller fransk (sprog 2).

Sprog 2 må ikke være identisk med sprog 1.

Ansøgerne gøres opmærksom på, at de to sprog, der kan vælges som sprog 2 (engelsk og fransk) i forbindelse med oprettelsen af denne database, er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse i Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik. De personer, der er opført i databasen, skal kunne forstå de opgaver, der skal udføres, behandle sagerne og kommunikere effektivt med eksterne interessenter og med deres overordnede og kolleger.

Fransk er det sprog, der hyppigst anvendes til at kommunikere i og mellem enhederne i generaldirektoratet. Det er også det sædvanlige sprog til kommunikation med eksterne interessenter. Engelsk er det sprog, der hyppigst anvendes i kontakten med de andre direktorater i Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik, med de øvrige generaldirektorater og med Parlamentets politiske og administrative myndigheder, navnlig i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter.

Desuden er de gældende instruktioner og regler udfærdiget på engelsk og fransk og skal være tilgængelige for offentligheden på disse to sprog.

For at kunne varetage deres funktioner og sikre, at afdelingerne fungerer korrekt, skal de ansatte derfor inden for en rimelig frist kunne arbejde og kommunikere effektivt på mindst et af disse to sprog.

Af hensyn til ligebehandlingen skal alle ansøgere, der har et af de to nævnte sprog som deres første officielle sprog, også have et tilstrækkeligt kendskab til et sprog nr. 2, som skal være det andet af disse to sprog.

Database

Hvis du

 • opfylder de almindelige adgangsbetingelser
 • har udfyldt ansøgningsskemaet via platformen APPLY4EP og korrekt angivet koderne (se nedenfor "Indgivelse af ansøgninger") i henhold til de fastsatte betingelser og den fastsatte tidsfrist

vil dit navn blive opført i databasen.

Beslutningen om opførelse i databasen vil udelukkende være baseret på oplysningerne i ansøgningsskemaet og de dokumenter, der er vedlagt. Disse oplysninger og dokumenter vil blive kontrolleret efterfølgende i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Indgivelse af ansøgninger

Ansøgere skal udfylde ansøgningsskemaet via online-platformen APPLY4EP. Ansøgninger kan kun indgives via denne platform.

Inden du udfylder ansøgningsskemaet, bedes du omhyggeligt læse vejledningen for ansøgere.

Når du har oprettet din konto, skal du uploade et detaljeret CV.

Du skal benytte Europass-formatet, som du kan finde via følgende link:

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae

Derefter skal du udfylde ansøgningsskemaet.

I felterne:

 • Erhververfaring skal du angive al den erhvervserfaring, som du har, herunder praktikophold Når der er tale om erhvervserfaring, der er opnået på internationalt plan, dvs. uden for oprindelseslandet eller i en international organisation, bedes du angive koden "INText" først i feltet "Arbejdsopgaver" efterfulgt af en detaljeret beskrivelse af det udførte arbejde.

Eksempel: INText Internship United Nations, New York, NY, USA (læs venligst vejledningen for at få flere oplysninger)

 • Eksamensbeviser Angiv venligst udmærkelse og de endelige karakterer på dit eksamensbevis. Der kan kun angives følgende udmærkelser:

- Summa cum laude

- Magna cum laude

- Cum laude

- Cum fructu

Hvis udmærkelsen er angivet på et andet sprog, skal du konvertere den i overensstemmelse med ovenstående klassifikation.

 Eksempler: "cum fructu -12/20", "cum laude - 79/100" (læs venligst vejledningen for at få flere oplysninger)

Disse oplysninger skal godtgøres ved hjælp af dokumentation

Ansøgningsfristen udløber den 15. september 2020.

 Opførelse i databasen er ikke en garanti for ansættelse. Hvis der opstår mulighed for en kontrakt, vil rekrutteringstjenesterne søge i databasen og indkalde de kandidater, hvis profil svarer bedst til den stilling, der skal besættes. Hvis det konstateres, at de forelagte oplysninger ikke er korrekte, vil den pågældende kandidat blive udelukket, og dennes navn vil blive fjernet fra databasen.

 Europa-Parlamentet følger konsekvent en ligestillingspolitik i sine udvælgelsesprocedurer for at sikre, at alle ansøgere behandles lige.

Arbejdsvilkårene i EU-institutionerne er fastlagt i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene som helhed kan findes på:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (Afsnit IV, side 210 "Kontaktansatte")

Den månedlige grundløn er fastsat til mellem 3 531,26 og 6 547,83 EUR (ansættelsesgruppe IV), afhængigt af den enkelte ansøgers uddannelse og specifikke erhvervserfaring.

Databasen vil være gældende indtil den 31. december 2021.