This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

СЪОБЩЕНИЕ СЪСТАВЯНЕ НА БАЗА ДАННИ ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА ІV) В ОБЛАСТТА НА ИНОВАЦИИТЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ M/F

Място : Брюксел ; Люксембург ; Страсбург
Край на публикуването на външен уебсайт : 15/09/2020 23:59
Отдел : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM/01/2020
Ръководство на вниманието на кандидатите :

Общи положения

Генералният секретариат на Европейския парламент има намерение да състави база данни от кандидати (договорно наети служители от функционална група ІV) в областта на иновациите и управлението на промените в рамките на Генерална дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO).

Посочената база данни цели съставянето на резервен списък от кандидати да бъдат наети в Брюксел, Люксембург и Страсбург.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без разлика, свързана с пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или изповедание, политически или други убеждения, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Лицата, които проявяват интерес да бъдат включени във въпросната база данни, могат да подадат автобиография и да попълнят кандидатурата си чрез платформата APPLY4EP, като предварително създадат свой профил. За да направят това, те трябва внимателно да прочетат настоящето съобщение, като или кликнат върху полето „Моят профил”, или върху полето „Кандидатстване онлайн“ и следват инструкциите.

Създаването на профил в APPLY4EP е еднократно. Запазените в профила лични данни ще бъдат обработвани при пълно зачитане на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета и ще подлежат на изменение, за да се позволи тяхното актуализиране.

 

Естество на служебните задължения

ГД INLO допринася за доброто управление на инфраструктурите (сгради и тяхното оборудване) и на логистиката (кетъринг, куриерски услуги, пренасяне, мебели, транспорт и др.) в рамките и между различните места на работа на Европейския парламент.

Работещите в ГД INLO жени и мъже подкрепят пряко политическата дейност на Европейския парламент.

В рамките на ротационна програма от 12 до 18 месеца, избраният кандидат ще бъде зачислен към различни служби на ГД INLO за периоди от 6 месеца. Посочената ротационна програма позволява на избраните кандидати да работят по отговорни задачи в различни оперативни и административни области на генералната дирекция и по този начин да допринесат активно за нейното организационно развитие.

Посочената програма предвижда вътрешни и външни обучения, адаптирани към всеки в зависимост от дипломите и професионалното му развитие. Съдържанието на обучението може да бъде обсъдено с ръководител, който ще следи отблизо професионалното развитите на всеки, като ще предоставя обратна информация относно целите, които следва да бъдат постигнати.

От лицето, което ще отговаря за иновациите и управлението на промените, се очаква да:

 • съставя вътрешни проучвания относно доброто функциониране на системата за управлението и контрол на отдела
 • да усвои многопрофилен опит в областите на дейност на ГД
 • да проучва, обработва и напътства конкретни досиета, и да улеснява вземането на решения от ръководството
 • да предлага оптимизиране на процесите и предоставянето на ресурси в областта на оперативната компетентност на ГД
 • да препоръчва проекти за развитие в административната област (предлагане на цели, средства, методи и проследяване)
 • да сътрудничи с другите оперативни служби на Генералния секретариат в контекста на стратегическата рамка за изпълнение и други проекти
 • да съставя, изготвя, прилага и проследява целите и програмите за действие, определени от ръководството в областта на човешките ресурси и бюджета
 • да участва в развитието на мрежа на иновациите чрез проактивен и многопрофилен подход

да оценява въздействието на промените

 Условия за допускане

a. Общи условия

 • да бъде гражданин на една от държавите – членки на Европейския съюз.
 • Да е изпълнил задълженията си, наложени от законите на родината му по отношение на военната служба.
 • Да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на служебните задължения.

b. Специални условия

i. Документи, удостоверяващи образователно-квалификационна степен, дипломи и необходими знания

Oбразователна степен, която съответства на завършено висше образование от поне три години, удостоверено с диплома ще бъдат приемани единствено дипломите, издадени или признати като равностойни от органите на държавите – членки на ЕС (например Министерство на образованието). Освен това, преди всяко евентуално назначаване, кандидатите, включени в базата данни ще бъдат поканени да представят документи, които потвърждават съдържащите се във формуляра за кандидатстване сведения (дипломи, удостоверения и други удостоверителни документи).

ii. Езикови познания

Трябва да имате задълбочени познания (най-малко на ниво С1) по един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски.

и

много добри познания (поне ниво B2) по английски или френски език (език 2).

Език 2 трябва да бъде различен от език 1.

Кандидатите се уведомяват, че език 2 (английски и френски), избрани за целите на съставянето на настоящата база данни, са определени в съответствие с интереса на службата от Генерална дирекция за инфраструктури и логистика. Лицата трябва да бъдат в състояние да разбират поставените им задачи, да работят по досиетата и да общуват ефикасно с външните партньори, с висшестоящите служители и с колегите.

Френският език е най-често използваният език в отношенията в рамките на и между службите на генералната дирекция. Френският е също така обичайно използван език при комуникацията с външните партньори. Английският език е най-често използван при общуването с другите дирекции към Генералната дирекция за инфраструктури и логистика, другите генерални дирекции и политическите и административните органи на институцията, в т.ч. при изготвянето на документи.

Освен това инструкциите и приложимите правила са на английски и френски език и трябва да могат да бъдат на разположение и оповестявани на тези два езика.

Следователно, за да изпълняват своите служебни задължения и да осигуряват добрата работа на службите, наетите лица трябва да бъдат в състояние, в рамките на разумен срок, да работят и общуват ефикасно най-малкото на един от тези два езика.

Освен това, с оглед на равното третиране, всеки кандидат, дори да посочи един от тези два езика като първи официален език, трябва да има достатъчни познания по втория от тези два езика.

База данни

Ако

 • отговаряте на общите условия за допускане и
 • сте попълнили формуляра за кандидатстване чрез платформата APPLY4EP, като сте посочили правилно кодовете (вж по-долу „Подаване на кандидатури“) съгласно изисквания начин и в указаните срокове,

името Ви ще бъде включено в базата данни.

За тази цел вписването се основава изключително на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения и на документите, които Вие сте включили. Посочените сведения ще бъдат проверени по-късно при евентуално назначавне.

Подаване на кандидатурите

Заинтересованите лица трябва да попълнят формуляра за кандидатстване чрез онлайн платформата APPLY4EP. Тази платформа е единственият начин за подаване на кандидатури.

Моля прочетете внимателно Упътването за кандидата, който ще Ви помогне, за да попълните формуляра за кандидатстване.

След като създадете своя профил, трябва да качите подробна автобиография.

Трябва да използвате формуляра Europass, който можете да откриете чрез следния линк:

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae

След това трябва да попълните формуляра за кандидатстване.

В полето:

 • професионален опит трябва да посочите целия придобит професионален опит, включително периодите на стаж. За всеки професионален опит, придобит на международно равнище, а именно извън държавата Ви на произход или в рамките на международна организация, посочете код INText в началото на графата „съдържание на длъжността“, следвано от подробно описание на изпълняваните задачи

Пример: INText Internship United Nations, Ню Йорк, NY, САЩ (моля прочетете упътването за повече информация)

 • Дипломи моля посочете оценката и общия успех от Вашата диплома. Оценките се свеждат до:

- Summa cum laude

- Magna cum laude

- Cum laude

- Cum fructu

Ако отбелязването е на друг език, трябва да го трансформирате, за да бъде в съответствие с горната класификация.

 Примери: « cum fructu - 12/20 » ; « cum laude - 79/100 » (моля прочетете Упътването за допълнителна информация)

Посочените сведения трябва да бъдат подкрепени с удостоверителни документи

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 15 септември 2020 г.

 Вписването в базата данни не представлява гаранция за наемане на работа. При възможност за предлагане на договор службите по назначаване ще преглеждат базата данни и ще поканят кандидатите, чийто профил отговаря в най-голяма степен на изискванията на съответната длъжност Ако бъде установено, че предоставените сведения са неточни, кандидатурата на съответното лице ще бъде изключена и името му ще бъде премахнато от базата данни.

 В своите процедури за подбор Европейският парламент прилага стриктно политика на равните възможности, за да гарантира равно третиране на всички кандидати.

Условията на работа в европейските институции са предвидени в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. За да направите справка с Условията на работа в тяхната цялост, ползвайте следния адрес:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (дял IV, стр. 209 „Договорно наети служители“)

Основното месечно възнаграждение към 1 юли 2019 г. се определя между 3.531,26 и 6.547,83 евро (функционална група ІV), в зависимост от образованието и специфичния професионален опит на кандидата.

Базата данни ще бъде валидна до 31 декември 2021 г.