This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PROGRAMMA VOOR POSITIEVE ACTIE 2024 

Publication end on external website : 18/03/2024 17:00
Dienst : 00-Europees Parlement
Kenmerk : POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024
Handleiding voor sollicitanten :
Bijlage 1: :

PROGRAMMA VOOR POSITIEVE ACTIE 2024 

Als u bij het invullen van het sollicitatieformulier op Apply4EP problemen met de toegankelijkheid ondervindt, neem dan meteen contact met ons op via Apply4EP of onze mailbox:

PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu.

Inleiding

Voor het tiende jaar op rij lanceert het Europees Parlement het programma voor positieve actie (Positive Action Programme – PAP) (editie 2024), een aanvullend traject dat tot doel heeft de aanwerving van personen met een beperking als arbeidscontractanten te faciliteren. Dit initiatief biedt kandidaten met een beperking de kans om te werken voor de enige rechtstreeks gekozen instelling van de EU, en stelt het Parlement in staat om in een gevarieerde talentenpool te voorzien door bekwame kandidaten aan te trekken.

Doel van de PAP-procedure is een reservelijst op te stellen van twintig geschikte kandidaten, die de directoraten-generaal (DG’s) van het secretariaat-generaal vervolgens kunnen aanwerven als arbeidscontractant (op grond van artikel 3 ter van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie) in de functiegroepen II, III of IV. Via dit programma werft het Parlement jaarlijks maximaal zes succesvolle kandidaten aan, die een contract van een jaar krijgen (met de mogelijkheid van verlenging). De overige geslaagde kandidaten worden gedurende 18 maanden op een reservelijst geplaatst. Zij kunnen buiten het kader van het PAP om door DG’s van het Parlement worden aangeworven.

Toelatingscriteria

Op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

a) Algemene voorwaarden

1)     een handicap hebben die een beperking van ten minste 20 % veroorzaakt volgens de Europese schaal voor de medische beoordeling van de aantasting van de fysieke en psychische integriteit;

2)     volwaardig onderdaan zijn van een van de EU-lidstaten;

3)     hebben voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht;

4)     in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor het vervullen van de beoogde taken vereist zijn;

5)     ten minste een van de 24 officiële EU-talen (taal 1) beheersen op C1-niveau (“grondige kennis”); ten minste nog één andere EU-taal (taal 2) beheersen op ten minste B2-niveau (“voldoende kennis”), volgens het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen.

De officiële talen van de Europese Unie zijn: Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Ests, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans en Zweeds.

U zal de proef met meerkeuzevragen afleggen in uw eerste taal. Als u op de reservelijst komt te staan en door een DG voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd, zullen de aanwervingsdiensten tijdens het gesprek uw kennis van de tweede taal testen.

Door te solliciteren voor dit programma verklaart u uitdrukkelijk dat u voldoet aan bovenstaand criterium a) 1). Als u onjuiste informatie over dit toelatingscriterium verstrekt, wordt uw sollicitatie onmiddellijk geannuleerd en wordt u van het programma uitgesloten.

b) Kwalificaties

Ook moet u:

voor de functiegroepen II (administratief en secretarieel personeel) en III (assistenten):

-        een diploma van hoger onderwijs; of

-        een diploma van middelbaar onderwijs dat recht geeft op toegang tot postsecundair onderwijs, gevolgd door passende beroepservaring van ten minste drie jaar;

-        of, wanneer het in het belang van de dienst is, een beroepsopleiding of beroepservaring van een gelijkwaardig niveau hebben.

Voor functiegroep IV (administrateurs) moet u:

-        een diploma van een afgeronde universitaire opleiding van ten minste drie jaar;

-        of, wanneer het in het belang van de dienst is, een beroepsopleiding van een gelijkwaardig niveau hebben.

Dit diploma kan zijn afgegeven in een EU-lidstaat of in een land buiten de EU maar moet erkend zijn door een officiële instantie van een EU-lidstaat, zoals het ministerie van Onderwijs van een EU-lidstaat.

Als u diploma’s heeft die in een land buiten de EU zijn afgegeven, moet u een EU‑gelijkwaardigheidsverklaring voor deze diploma’s verstrekken. Meer informatie over de erkenning van kwalificaties van buiten de EU is te vinden via de ENIC-NARIC-netwerken (https://www.enic-naric.net).

Het selectiepanel houdt rekening met de verschillen tussen de onderwijsstelsels. In de tabel bij de handleiding voor kandidaten worden voorbeelden gegeven van de diploma’s die als minimum vereist zijn.

c) Beroepservaring

Het programma staat alleen open voor personen die nog nooit voor een instelling, orgaan of instantie van de EU hebben gewerkt (in het kader van dit programma tellen EU-stages en interimcontracten niet mee als eerdere werkervaring bij een EU‑instelling).

Selectie- en aanwervingsprocedure

1) Selectieprocedure

Het Europees Parlement zal u uitnodigen voor een proef met meerkeuzevragen op de computer, die bestaat uit maximaal 30 vragen over de volgende onderwerpen: EU‑kennis, verbaal redeneren en situatiebeoordeling.

Als u tijdens de proef redelijke aanpassingen nodig heeft, kunt u een verzoek indienen aan de hand van het daarvoor bestemde formulier. Het aanvraagformulier moet vergezeld van een recent attest van uw nationale instantie of een recent medisch attest. Het moet uw persoonlijke diagnose bevatten en duidelijk uitleggen of bevestigen dat uw situatie of aandoening door uw nationale gezondheidszorgstelsel wordt erkend. Indien van toepassing moet het percentage van uw (lichamelijke of geestelijke) beperking worden vermeld. Het ingevulde formulier en alle bewijsstukken moeten vóór de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties per e-mail naar de Medische Dienst van het Europees Parlement worden gestuurd (zie voor meer informatie het gedeelte “Hoe moet u solliciteren” van de PAP-handleiding). Gelieve deze informatie niet naar de afdeling Talentselectie en Outreach te sturen.

Voor de onlineproeven werkt het Europees Parlement samen met een dienstverlener (TestWe). Let wel: TestWe is helaas niet digitaal toegankelijk. Als er zich bij de proef een probleem voordoet, kan het nodig zijn om telefonisch contact op te nemen met de hulplijn van de dienstverlener. Als u specifieke behoeften heeft (bv. als u een visuele of auditieve beperking of een spraak- en/of taalstoornis heeft), zullen er alternatieve regelingen worden getroffen nadat de medische dienst uw verzoek heeft goedgekeurd. De geslaagde kandidaten (die de vereiste minimumscore van 50 % hebben behaald en tot de top 20 van de kandidaten behoren) komen op de initiële reservelijst te staan. Indien meerdere kandidaten met hetzelfde aantal punten op de laatste plaats staan, worden ook zij allemaal in de lijst opgenomen. Het selectiepanel beoordeelt vervolgens deze kandidaten om na te gaan of zij voldoen aan bovengenoemde criteria b) en c).

Het selectiepanel beoordeelt het sollicitatiedossier van elke kandidaat in afnemende volgorde van de punten die voor de meerkeuzeproef zijn behaald. Het selectiepanel stopt het beoordelingsproces zodra het maximumaantal geschikte kandidaten is bereikt. Als meerdere kandidaten met hetzelfde aantal punten op de laatste plaats staan, zet het selectiepanel die allemaal op de lijst.

In deze fase moet u ook het erkenningsproces voor handicaps van het Parlement doorlopen. Om uw handicap te laten erkennen, moet u een arts (een specialist of uw huisarts) het formulier laten invullen dat door de Medische Dienst van het Parlement wordt verstrekt. Ter staving van uw aanvraag kunt u ook een nationale gehandicaptenkaart als bewijsstuk overleggen. U dient deze informatie op korte termijn bij de hand te hebben, zodat de Medische Dienst deze na de meerkeuzeproef kan verwerken. Let wel: dit is een andere procedure dan die voor de evaluatie van uw verzoek om redelijke aanpassingen zoals hierboven beschreven.

2) Aanwerving

Zodra de lijst van twintig geschikte kandidaten is opgesteld, worden hun cv’s aan alle personeelsdiensten van de DG’s toegestuurd. Van deze kandidaten zullen er maximaal zes worden aangeworven in het kader van het PAP. De overige kandidaten kunnen in aanmerking komen om buiten het kader van het PAP om door de DG’s te worden aangeworven als arbeidscontractant.

Als een DG uw profiel interessant vindt, kan het u uitnodigen voor een gesprek. 

NB: het feit dat u op de reservelijst staat of voor de selectieproef slaagt, geeft geen recht op aanwerving. Wanneer er posten beschikbaar komen, kunnen de aanwervingsdiensten de lijst gebruiken door kandidaten van wie profiel overeenkomt met de functievereisten uit te nodigen voor een gesprek. Met deze procedure wordt beoogd zowel binnen als buiten het kader van het PAP mogelijkheden te creëren.

Hoe kunt u solliciteren?

U kunt uiterlijk op 18 maart 2024 om 17.00 uur (Belgische/Luxemburgse tijd) solliciteren via het platform Apply4EP.

Lees aandachtig de bij deze aankondiging gevoegde handleiding voor kandidaten voordat u uw sollicitatieformulier invult.

1) Vul het sollicitatieformulier in en verstrek de volgende relevante bewijsstukken via het Apply4EP-platform:

-        uw cv;

-        diploma’s die uw opleidingsniveau staven;

-        bewijs van werkervaring (indien van toepassing);

Als u bij de proef redelijke aanpassingen nodig heeft, vergeet dan niet in Apply4EP het desbetreffende vakje aan te vinken.

2) U moet het formulier voor redelijke aanpassingen (waarvan een blanco versie bij de aankondiging is gevoegd onder “Bijlage I”) vóór de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties per e-mail naar de Medische Dienst sturen op:

PERS-CabmedbruDisability@europarl.europa.eu 

Gelieve ter staving van uw verzoek om redelijke aanpassingen vóór de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties de nodige medische documentatie bij te voegen (medische verklaringen, doktersattesten, bewijs van eerdere redelijke aanpassingen, zoals examenaanpassingen die u tijdens uw opleiding zijn toegekend, enz.).

Gelieve in de onderwerpregel van uw e-mail het volgende te zetten:

“DG PERS 2024 Positive Action Programme/RA Testing Justification Note”. 

NB: in een latere fase zullen voor aangeworven kandidaten redelijke aanpassingen op de werkplek worden getroffen.