This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KOORDINATURI TAS-SERVIZZI LOĠISTIĊI (AST 1)

Pubblikazzjoni fuq sit web estern : 19/04/2023 17:00
Servizz : 08-Direttorat Ġenerali għall-Infrastruttura u l-Loġistika
Referenza : PE/AST/287/2023/INLO AST 1
Gwida għall-kandidati :

Qabel tapplika, jekk jogħġbok aqra sew il-gwida għall-kandidati annessa ma’ dan l-avviż ta’ kompetizzjoni. Din il-gwida, li hija parti integrali mill-avviż ta’ kompetizzjoni, tgħinek tifhem ir-regoli marbuta mal-proċeduri u l-kondizzjonijiet tal-parteċipazzjoni.

WERREJ

 

A. DESKRIZZJONI TAL-FUNZJONIJIET U REKWIŻITI TA’ ELEĠIBILITÀ

B. ŻVOLĠIMENT TAL-KOMPETIZZJONI

C. TRESSIQ TAL-APPLIKAZZJONIJIET

ANNESSI:  GWIDA GĦALL-KANDIDATI FIL-KOMPETIZZJONIJIET ORGANIZZATI MILL-PARLAMENT EWROPE          

 

A. DESKRIZZJONI TAL-FUNZJONIJIET U REKWIŻITI TA’ ELEĠIBILITÀ

 1. Kummenti ġenerali

Il-Parlament Ewropew iddeċieda li, abbażi tal-Artikolu 29(1) tar-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, iniedi kompetizzjoni miftuħa (AST 1) għar-reklutaġġ ta’ uffiċjali fid-Direttorat Ġenerali għall-Infrastruttura u l-Loġistika (DĠ INLO).

Il-profil imfittex huwa dak ta’ koordinaturi tas-servizzi loġistiċi u l-għadd mixtieq ta’ kandidati li jirnexxu huwa ta’ 15.

L-impjiegi se jkunu bbażati prinċipalment fi Brussell, iżda wkoll fil-Lussemburgu u fi Strażburgu (il-postijiet tax-xogħol tal-Parlament Ewropew) skont il-ħtiġijiet tas-servizzi tal-Parlament. Dawn l-impjiegi jistgħu jirrikjedu missjonijiet bejn il-postijiet tax-xogħol tal-Parlament Ewropew. Il-koordinaturi assenjati għas-servizzi tat-trasport għall-persuni u għall-oġġetti jistgħu wkoll jintalbu jwettqu missjonijiet barra mill-postijiet tax-xogħol tal-Parlament Ewropew.

Ir-reklutaġġ se jsir fil-grad AST 1, l-ewwel skala, b’salarju bażiku ta’ EUR 3 271.87 fix-xahar. Dan is-salarju huwa soġġett għat-taxxa Komunitarja u tnaqqis ieħor previst mir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Huwa eżenti mit-taxxa nazzjonali. L-iskala li fiha se jiġu reklutati l-kandidati li jirnexxu madankollu tista’ tiġi adattata skont l-esperjenza professjonali tagħhom. Barra minn hekk, is-salarju bażiku, f’ċerti kondizzjonijiet, jiżdied b’xi allowances.

Il-Parlament Ewropew japplika politika ta’ opportunitajiet indaqs u jaċċetta l-applikazzjonijiet mingħajr ebda diskriminazzjoni, bħal pereżempju diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru, l-etniċità, il-kulur, l-oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjonijiet politiċi jew oħrajn, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, id-diżabilità, l-età, l-orjentament sesswali, l-istat ċivili jew is-sitwazzjoni tal-familja.

 1. Deskrizzjoni tal-funzjonijiet

Id-Direttorat Ġenerali għall-Infrastruttura u l-Loġistika (DĠ INLO) jikkontribwixxi għall-ġestjoni tajba tal-infrastruttura u tal-loġistika fil-postijiet tax-xogħol differenti tal-Parlament Ewropew.

Id-dmirijiet tad-DĠ INLO huma li jieħu ħsieb il-ġestjoni ta’ dawn li ġejjin:

 • il-bini kollu okkupat mill-Parlament Ewropew fi Brussell, fi Strażburgu u fil-Lussemburgu, kif ukoll l-uffiċċji ta’ kollegament fl-Istati Membri fil-livell tekniku u amministrattiv;
 • is-servizzi tat-tagħmir u l-prestazzjonijiet involuti fit-tħaddim tal-istess bini;
 • it-tagħmir (xiri, trasport, ġarr, messaġġi, forniment tal-ikel, ħwienet, eċċ.) kif ukoll l-organizzazzjoni materjali tal-laqgħat.

Il-koordinaturi tas-servizzi loġistiċi se jkollhom l-inkarigu li jassistu Kap tal-Unità jew Amministratur u li jissorveljaw u jikkoordinaw tim ta’ membri tal-persunal.

Taħt l-awtorità tal-uffiċjal responsabbli u fil-qafas tal-programmi u l-prijoritajiet definiti mill-korpi parlamentari u mill-ġerarkija tagħhom, il-koordinaturi tas-servizzi loġistiċi se jwettqu l-kompiti partikolari minn fost dawn li jidhru hawn taħt:

 • imexxu, jistimulaw, jimmotivaw u jikkoordinaw tim ta’ aġenti sabiex jottimizzaw l-użu tar-riżorsi umani, filwaqt li jiżguraw il-kwalità tas-servizz;
 • jiffissaw il-prijoritajiet, jantiċipaw ix-xogħol li jrid isir, jiżguraw livell xieraq ta’ kwalità tax-xogħol imwettaq;
 • jieħdu sehem fit-tfassil tal-istruzzjonijiet u l-linji gwida, iwassluhom għand it-tim u jimmonitorjaw il-konformità ma’ tali struzzjonijiet u linji gwida;
 • iżommu kuntatt u jikkomunikaw ma’ interlokuturi f’direttorati/unitajiet/servizzi oħra u ma’ interlokuturi esterni;
 • jiġġestixxu sitwazzjonijiet mhux previsti (eż. l-organizzazzjoni tat-tim f’każ ta’ assenzi tal-aħħar minuta);
 • jirrappreżentaw l-unità fil-laqgħat bejn is-servizzi jew fil-gruppi ta’ ħidma;
 • jissorveljaw is-segwitu amministrattiv relatat mal-vetturi (dokumenti, testijiet tal-affidabilità stradali);
 • jiġġestixxu, fejn xieraq, ix-xufiera tal-fornituri esterni tas-servizzi;
 • jiżguraw il-kontinwità tas-servizz billi jsuqu, meta jkun meħtieġ, il-vetturi tal-Parlament Ewropew intiżi għat-trasport tal-persuni u tal-oġġetti, kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra minnha;
 • jikkoordinaw tim li jinkludi sa 120 xufier(a), jorganizzaw ir-rotot u r-rotazzjonijiet tat-tim u jieħdu ħsieb id-dispaċċ tal-vjaġġi u r-rotazzjonijiet tax-xufiera (it-tfassil u l-ġestjoni tal-iskedi tax-xufiera);
 • jikkontrollaw is-sigħat tax-xogħol tax-xufiera;
 • jieħdu ħsieb il-koordinament, l-organizzazzjoni u d-dispaċċ tal-ġarr kif ukoll ir-rotazzjonijiet tat-timijiet interni u esterni (it-tfassil u l-ġestjoni tal-iskedi ta’ tim li jinklusi sa 50 persuna inkarigata mill-ġarr);
 • jorganizzaw id-distribuzzjoni tal-posta minn tim li jinkludi sa 50 uxxier(a);
 • isegwu d-deċiżjonijiet u l-fajls u jinformaw lill-applikanti dwar il-progress tal-fajls;
 • jagħtu pariri u jinformaw lill-ġerarkija, lill-Membri, lill-assistenti tagħhom, lill-persunal u lill-viżitaturi tal-Parlament fl-oqsma ta’ responsabilità tagħhom.

Is-servizzi li x’aktarx jirreklutaw koordinaturi tal-loġistika huma prinċipalment inkarigati minn dawn li ġejjin:

 • it-trasport tal-persuni, prinċipalment il-Membri u l-persunal tal-Parlament;
 • il-politika tal-mobilità u r-relazzjonijiet mal-awtoritajiet federali, reġjonali u muniċipali b’rabta magħha;
 • il-ġarr differenti (Membri, gruppi politiċi u persunal tal-istituzzjoni) fit-tliet postijiet tax-xogħol ewlenin u l-konsenja ta’ proprjetà mobbli;
 • it-trasport ta’ materjal għas-sessjoni plenarja fi Strażburgu u waqt il-laqgħat tal-gruppi politiċi barra mit-tliet postijiet tax-xogħol ewlenin;
 • id-distribuzzjoni u l-ġestjoni tal-ispazji tax-xogħol;
 • id-distribuzzjoni tal-posta fit-tliet postijiet tax-xogħol ewlenin;
 • l-għoti ta’ assistenza lis-servizzi tas-sessjonijiet plenarji (DĠ PRES) u lill-galleriji (DĠ LINC) matul is-sessjonijiet.

Il-koordinaturi tal-loġistika jeħtiġilhom ikunu kapaċi jittrattaw firxa wiesgħa ta’ sitwazzjonijiet differenti, jirreaġixxu malajr u b’mod kalm għall-bidliet taċ-ċirkostanzi u jikkomunikaw b’effiċjenza. Huma jridu jkunu kapaċi jaħdmu regolarment b’mod intensiv, kemm waħedhom kif ukoll f’tim, f’ambjent multikulturali.

Għandhom jiġu previsti missjonijiet frekwenti fit-tliet postijiet tax-xogħol ewlenin tal-Parlament Ewropew, kif ukoll għadd kbir ta’ kuntatti interni u esterni.

 1. Rekwiżiti ta’ eleġibilità

Sad-data tal-iskadenza għat-tressiq tal-applikazzjonijiet, tkun trid tissodisfa r-rekwiżiti ġenerali u speċifiċi li ġejjin:

(a)     Rekwiżiti ġenerali

Skont l-Artikolu 28 tar-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, trid:

–          tkun ċittadin(a) ta’ wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea;

–          tgawdi mid-drittijiet ċivili tiegħek;

–          tkun issodisfajt kull obbligu impost mil-liġijiet applikabbli fil-qasam tal-obbligu militari;

–          toffri l-garanziji ta’ moralità mitluba għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet previsti.

(b)     Rekwiżiti speċifiċi

(i)      Kwalifiki u diplomi meħtieġa

Irid ikollok:

 • livell ta’ edukazzjoni postsekondarja ċċertifikat b’diploma;

jew

 • livell ta’ edukazzjoni sekondarja ċċertifikat b’diploma li tagħti aċċess għall-edukazzjoni postsekondarja flimkien ma’ esperjenza professjonali ta’ mill-inqas tliet snin b’rabta diretta man-natura tal-funzjonijiet (taqsima A.2).

Id-diplomi, sew jekk maħruġa fi Stat Membru jew f’pajjiż mhux tal-UE, iridu jkunu rikonoxxuti minn korp uffiċjali ta’ Stat Membru tal-Unjoni, bħall-Ministeru għall-Edukazzjoni ta’ Stat Membru.

Il-kandidati li jkollhom diplomi maħruġa f’pajjiż mhux tal-UE jeħtiġilhom jehmżu mal-applikazzjoni tagħhom ekwivalenza tal-UE għad-diplomi tagħhom. Għal aktar informazzjoni dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki mhux tal-UE fin-networks ENIC-NARIC, ara https://www.enic-naric.net/. F’dan ir-rigward, il-bord ta’ selezzjoni jqis id-differenzi fis-sistemi edukattivi. Eżempji ta’ kwalifiki minimi meħtieġa jinsabu fit-tabella li tidher fil-Gwida għall-Kandidati.

(ii)     Esperjenza professjonali meħtieġa

Mhi meħtieġa ebda esperjenza professjonali. Madankollu, kwalunkwe esperjenza professjonali li tkun ksibt fil-qasam kopert minn din il-kompetizzjoni (ara l-lista ta’ kompiti fil-punt "Deskrizzjoni tal-funzjonijiet", taqsima A.2) tkun ta’ vantaġġ.

(iii)    Għarfien lingwistiku

Il-kandidati jrid ikollhom għarfien komplut (mill-inqas ta’ livell C1) ta’ waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (lingwa 1): il-Bulgaru, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ingliż, l-Irlandiż, l-Ispanjol, l-Iżvediż, il-Kroat, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, l-Olandiż, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, it-Taljan jew l-Ungeriż,

u

għarfien sodisfaċenti (mill-inqas ta’ livell B2) tal-Ingliż jew il-Franċiż (lingwa 2). Il-lingwa 2 tiegħek trid tkun differenti mil-lingwa 1.

Kun af li l-livelli minimi indikati hawn fuq japplikaw għal kull qasam ta’ kapaċità lingwistika (taħdit, kitba, qari, smigħ) imsemmi fil-formola tal-applikazzjoni. Dawn il-kapaċitajiet jikkorrispondu għal dawk speċifikati fil-Qafas Komuni Ewropew ta’ Referenza għal-Lingwi (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Il-koordinaturi tal-loġistika jridu jkunu kapaċi jifhmu u jwettqu l-kompiti msemmija hawn fuq, jittrattaw il-fajls u jikkomunikaw b’effiċjenza mal-interlokuturi interni u esterni kif ukoll mal-ġerarkija u mal-kollegi fl-ambjent tax-xogħol deskritt hawn fuq. Il-biċċa l-kbira ta’ dawn il-kompiti jitwettqu biż-żewġ lingwi (l-Ingliż u l-Franċiż) magħżula għall-finijiet ta’ din il-proċedura ta’ selezzjoni skont l-interess tas-servizz, li jesiġi kwalifiki meħtieġa min-natura tal-funzjonijiet deskritti. Għalhekk, sabiex iwettqu l-kompiti u jikkontribwixxu għall-funzjonament tajjeb tas-servizz, il-koordinaturi tal-loġistika jridu jkunu kapaċi jaħdmu u jikkomunikaw b’effiċjenza f’mill-inqas waħda minn dawn iż-żewġ lingwi.

 

B. ŻVOLĠIMENT TAL-KOMPETIZZJONI

Il-kompetizzjoni hija organizzata fuq il-bażi ta’ kwalifiki u testijiet.

 1. Ammissjoni għall-proċedura ta’ selezzjoni

Jekk tkun ippreżentajt il-fajl tal-applikazzjoni tiegħek:

- skont il-proċeduri stabbiliti fil-punt C, u

- fil-limitu ta’ żmien imsemmi fil-punt C,

il-bord ta’ selezzjoni jeżamina l-fajl tiegħek fid-dawl tar-rekwiżiti speċifiċi ta’ eleġibilità.

Jekk tissodisfa r-rekwiżiti speċifiċi ta’ eleġibilità, il-bord ta’ selezzjoni jaċċettak għall-proċedura ta’ selezzjoni.

Huwa jibbaża esklużivament fuq l-informazzjoni mogħtija fil-formola tal-applikazzjoni li tkun appoġġjata minn dokumenti ġustifikattivi.

 1. Valutazzjoni tal-kwalifiki

Il-bord ta’ selezzjoni, abbażi ta’ tabella tal-valutazzjoni li jkun stabbilixxa minn qabel, jipproċedi għall-valutazzjoni tal-kwalifiki tal-kandidati ammessi għall-proċedura ta’ selezzjoni u jistabbilixxi lista tal-aħjar 60 kandidat(a), li jiġu mistiedna għat-testijiet. Il-bord ta’ selezzjoni jistieden il-kandidati kollha li jkunu ġew ex aequo fl-aħħar post.

Huwa u jivvaluta l-kwalifiki tal-kandidati, il-bord ta’ selezzjoni jqis, b’mod partikolari, l-aspetti li ġejjin (li jridu jiġu appoġġjati minn dokumenti ġustifikattivi fil-formola tal-applikazzjoni):

 • esperjenza professjonali f’funzjoni ta’ servizz għall-klijenti rilevanti għall-funzjonijiet li jridu jitwettqu;
 • esperjenza professjonali fis-superviżjoni ta’ tim;
 • esperjenza professjonali fl-abbozzar ta’ dokumenti jew istruzzjonijiet rilevanti għall-funzjonijiet li jridu jitwettqu;
 • esperjenza professjonali miksuba ma’ organizzazzjonijiet Ewropej jew internazzjonali jew f’ambjent multikulturali jew internazzjonali;
 • ċertifikat/diploma fil-qasam tal-ewwel għajnuna maħruġ(a) minn awtorità kompetenti approvata jew esperjenza professjonali fil-qasam tas-sikurezza personali (evakwazzjoni tal-bini, l-ewwel għajnuna, sikurezza kontra n-nirien, eċċ.).

Punteġġ: minn 0 sa 20 punt.

 1. Testijiet

Test bil-miktub

 a) Test tal-kitba bil-lingwa 2, abbażi ta’ sensiela ta’ dokumenti, bil-għan li tiġi vvalutata l-kapaċità tiegħek li twettaq il-kompiti deskritti fil-punt A.2 “Deskrizzjoni tal-funzjonijiet”.

Tul ta’ ħin massimu tat-test: 3 sigħat

Punteġġ: minn 0 sa 40 punt (minimu mitlub: 20 punt)

Dan it-test se jiġi organizzat mill-bogħod fuq il-kompjuter.

L-aħjar 30 kandidat(a) li jkunu kisbu l-ogħla għadd ta’ punti fit-test bil-miktub jiġu mistiedna għat-testijiet orali, bil-kondizzjoni li jkunu kisbu l-għadd minimu ta’ punti meħtieġa. Jekk ikun il-każ, il-bord ta’ selezzjoni jistieden il-kandidati kollha li jkunu ġew ex aequo fl-aħħar post.

Testijiet orali

b) Intervista mal-bord ta’ selezzjoni bl-Ingliż jew bil-Franċiż (lingwa 2), li permezz tagħha l-bord ikun jista’ jivvaluta l-ħila tiegħek biex twettaq il-kompiti deskritti fil-punt A.2 “Deskrizzjoni tal-funzjonijiet”, b’kunsiderazzjoni tal-elementi kollha mniżżlin fil-fajl tal-applikazzjoni. Il-bord ta’ selezzjoni jittestja wkoll il-lingwa 1 iddikjarata fil-formola tal-applikazzjoni.

Tul ta’ ħin massimu tat-test: 45 minuta.

Punteġġ: minn 0 sa 40 punt (minimu mitlub: 20 punt).

c) Test ta’ diskussjoni fi grupp jew logħba ta’ simulazzjoni tar-rwoli bl-Ingliż jew bil-Franċiż (lingwa 2), sabiex il-bord ta’ selezzjoni jkun jista’ jivvaluta l-ħila ta’ adattament, il-ħila ta’ negozjar, il-kreattività u l-kapaċità ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tiegħek, kif ukoll l-imġiba tiegħek fi grupp jew f’sitwazzjoni partikolari, b’rabta mal-kompiti deskritti fil-punt A.2 “Deskrizzjoni tal-funzjonijiet”.

It-tul tat-test ta’ diskussjoni fi grupp jiġi stabbilit mill-bord skont il-kompożizzjoni definittiva tal-gruppi.

It-tul massimu tat-test tal-logħba ta’ simulazzjoni tar-rwoli huwa ta’ 20 minuta.

Punteġġ: minn 0 sa 20 punt (minimu mitlub: 10 punti).

Dawn it-testijiet jistgħu jiġu organizzati mill-bogħod.

Tirċievi fi żmien xieraq l-istruzzjonijiet dwar it-testijiet bil-miktub u orali. It-testijiet huma skedati f’data u ħin preċiżi. Jekk ma tirrispondix għall-istedina, ma tkunx tista’ tiġi kkuntattjat(a) b’email jew ma tersaqx għal xi wieħed mit-testijiet, tiġi skwalifikat(a). Jeħtieġlek issegwi l-istruzzjonijiet bl-akbar reqqa. Kwalunkwe ksur tal-istruzzjonijiet jew kwalunkwe mġiba li ma tkunx konformi mal-istruzzjonijiet jiskwalifikawk minnufih.

 1. Lista ta’ kandidati idonei

Il-bord ta’ selezzjoni jistabbilixxi lista ta’ kandidati idonei bl-ismijiet tal-kandidati eleġibbli li globalment ikunu kisbu l-ogħla għadd ta’ punti fi tmiem il-proċedura, kif indikat fil-punt A.1 “Kummenti ġenerali”. Dawn il-marki globali jiġbru fihom l-għadd ta’ punti miksuba għall-proċedura kollha (il-valutazzjoni tal-kwalifiki u t-testijiet (a), (b) u (c)), bil-kondizzjoni li l-kandidati jkunu kisbu l-għadd minimu ta’ punti meħtieġa f’kull wieħed minn dawn it-testijiet. Il-lista tista’ tinkludi l-kandidati kollha li jkunu ġew ex aequo fl-aħħar post. L-ismijiet tal-kandidati li jirnexxu jidhru fil-lista f’ordni alfabetiku.

Il-validità tal-lista ta’ kandidati idonei tiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2026. Il-validità tagħha tista’ tiġi estiża b’deċiżjoni tal-awtorità tal-ħatra. Jekk tiġi estiża, il-kandidati li isimhom ikun ġie mniżżel fil-lista jiġu informati fi żmien debitu.

Il-kandidati li jirnexxu jiġu infurmati individwalment bir-riżultati tagħhom u l-lista ta’ kandidati idonei tiġi ppubblikata fuq is-sit web uffiċjali tal-Parlament Ewropew.

Jekk tirċievi offerta ta’ impjieg, tintalab tippreżenta d-dokumenti oriġinali kollha meħtieġa, inklużi d-diplomi u ċ-ċertifikati tal-impjieg tiegħek, għal finijiet ta’ verifika.

Il-fatt li ismek jitniżżel fil-lista ta’ kandidati idonei ma jikkostitwix dritt jew garanzija ta’ reklutaġġ.

 

C. TRESSIQ TAL-APPLIKAZZJONIJIET

Kif tapplika:

L-applikazzjoni tiegħek trid issir permezz tal-pjattaforma Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/mt_MT

Jeħtieġlek taqra bir-reqqa l-Gwida għall-kandidati fil-kompetizzjonijiet organizzati mill-Parlament Ewropew qabel timla l-formola tal-applikazzjoni u tipprovdi d-dokumenti ġustifikattivi rilevanti.

Data tal-iskadenza għat-tressiq tal-applikazzjonijiet

Id-data li fiha jagħlqu l-applikazzjonijiet hija

d-19 ta’ April 2023 fil-17.00, ħin ta’ Brussell

Malli tivvalida l-formola tal-applikazzjoni tiegħek, tintbagħatlek konferma awtomatikament.

Il-kandidati huma mitluba MA JAGĦMLUX KUNTATT BIT-TELEFON mas-servizzi tal-Parlament Ewropew biex jistaqsu dwar din il-kompetizzjoni.