This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/281/S/FINS - BEDRIJFSANALISTEN - SAP (AD6 / AD9)

Publication end on external website : 13/04/2023 17:00
Dienst : 11-Directoraat-generaal Financiën
Kenmerk : PE/281/S/FINS - BUSINESS ANALYSTS - SAP (AD6 / AD9)
Handleiding voor sollicitanten :
Verklaring :

Gelieve de bijgevoegde Handleiding voor sollicitanten aandachtig door te lezen alvorens te solliciteren.

Deze Handleiding, die deel uitmaakt van de aankondiging, geeft inzicht in de procedureregels en de gang van zaken bij sollicitaties.

 

INHOUDSOPGAVE

A. FUNCTIEOMSCHRIJVING, VOORWAARDEN VOOR TOELATING

B. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

C. INDIENING VAN SOLLICITATIES

BIJLAGEN:   

HANDLEIDING VOOR SOLLICITANTEN BIJ SELECTIEPROCEDURES VAN HET EUROPEES PARLEMENT

VERKLARING

 

A. FUNCTIEOMSCHRIJVING, VOORWAARDEN VOOR TOELATING

1. Algemeen

Het Europees Parlement organiseert op grond van artikel 29, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (het Statuut) een selectieprocedure voor de aanwerving van ambtenaren bij het directoraat-generaal Financiën (DG FINS).

DG FINS is op zoek naar hooggekwalificeerde en kundige professionals die het SAP S4HANA-platform van het Europees Parlement onder de verantwoordelijkheid van het directoraat-generaal kunnen helpen beheren en onderhouden. De selectieprocedure heeft hoofdzakelijk tot doel vacatures in de afdeling Kenniscentrum FMS in Luxemburg te vervullen.

Aanwerving vindt plaats in de rangen AD 6 en AD 9.

De selectieprocedure strekt ertoe een lijst van tien geslaagde kandidaten per rang op te stellen.

Voor rang AD 9, eerste salaristrap, bedraagt het maandelijks basissalaris 8 786,88 EUR.

Voor rang AD 6, eerste salaristrap, bedraagt het maandelijks basissalaris 6 066,59 EUR.

Op dit salaris worden Uniebelasting en de andere inhoudingen als bepaald in het Statuut in mindering gebracht. Het is vrijgesteld van nationale belastingen. De salaristrap voor de gekozen kandidaten kan evenwel worden aangepast naargelang van hun beroepservaring. Bovendien kan het basissalaris onder bepaalde voorwaarden worden vermeerderd met toelagen.

Deze aankondiging heeft betrekking op twee rangen (AD 6 en AD 9). Kandidaten kunnen slechts voor één rang solliciteren. Daarom moeten zij, zoals vermeld onder titel B, punt 1, van de aankondiging, bij onlinesollicitatie voor een rang kiezen en mogen zij na validering van hun onlinesollicitatie hun keuze niet veranderen.

Onder bepaalde voorwaarden echter kan de jury sollicitaties voor rang AD 9 overhevelen naar de selectieprocedure voor rang AD 6.  De voorwaarden voor overheveling staan vermeld onder titel B, punt 1, van de aankondiging.

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van gender, ras, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere opvattingen, het behoren tot een nationale minderheid, financiële situatie, geboorte, handicaps, leeftijd, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

 

2. Functieomschrijving

2.1. Afdeling Kenniscentrum FMS

Directoraat-generaal Financiën (DG FINS) heeft als kerntaak het Europees Parlement in staat te stellen de EU-begroting en de eigen begroting van het Parlement verantwoord te beheren.

Daartoe zorgt DG FINS voor:

 • goed financieel beheer van de aan de Europese Unie en het Europees Parlement ter beschikking gestelde begroting;
 • transparantie inzake het gebruik van die begroting;
 • ondersteuning van de politieke actoren die in het Parlement bij het financieel beheer meespelen.

DG FINS ontwikkelt voor alle financiële belanghebbenden een vereenvoudigde werkomgeving zodat zij hun financiële taken gemakkelijker kunnen verwezenlijken. In dat verband is de afdeling Kenniscentrum FMS verantwoordelijk voor het invoeren en in stand houden van het centrale systeem voor financieel beheer (FMS) van het Europees Parlement.

Het FMS maakt sinds januari 2020 deel uit van de financiële applicaties van het Europees Parlement. Begrotingsuitvoering, financiële verslaglegging, contractbeheer, inventarisbeheer en kostenberekening zijn hiermee in één instrument geïntegreerd.

De overstap naar het FMS heeft het Europees Parlement ook in staat gesteld:

 • de belangrijkste financiële en begrotingsprocessen te stroomlijnen, te standaardiseren en te automatiseren;
 • de zichtbaarheid en de beschikbaarheid van informatie die van wezenlijk belang is voor de besluitvorming, te verbeteren voor het hoger en middenkader;
 • betere controle uit te oefenen over de beschikbare middelen (personeel, IT en financieel).

De reikwijdte van het FMS is onlangs uitgebreid tot nieuwe terreinen en andere processen, zoals de berekening van de bezoldiging, vergoedingen en pensioenen van de leden van het Europees Parlement en de aanmaak van nieuwe bestuurlijke financiële verslagen.

 

2.2. Taken

Geslaagde kandidaten kunnen worden aangeworven bij de afdeling Kenniscentrum FMS. De aangeworven bedrijfsanalisten werken in het Engels en worden geacht verschillende van de volgende taken uit te voeren voor de invoering en/of instandhouding van de door de afdeling beheerde SAP-systemen: 

 • procesoplossingen zoeken en uitvoeren in S4HANA Financiën en Aanbestedingen. Kennis van de tools S4HANA HCM en BW4HANA, die eveneens bij het Europees Parlement worden gebruikt, strekt tot voordeel;
 • bedrijfsvereisten in kaart brengen en vertalen in functionele oplossingen;
 • SAP-processen stroomlijnen en afstemmen op de bedrijfsvereisten;
 • integraties van SAP met oudere applicaties van gebruikers ontwerpen;
 • de nodige stappen ondernemen voor het onderhoud van SAP-applicaties (upgrades, verbeteringen, correcties enz.);
 • functietests uitvoeren; acceptatietests door eindgebruikers in goede banen leiden;
 • gebruikersondersteuning verlenen, met inbegrip van bijscholing;
 • meewerken aan de coördinatie van en het toezicht op de werkzaamheden van externe dienstverleners;
 • bijdragen aan de uitvoering van de nodige projecten ter voltooiing van de strategische plannen van het directoraat-generaal, met name een mogelijk toekomstig gebruik van cloudoplossingen, en nieuwe SAP-producten doeltreffend integreren.

 

2.3. Gezochte vaardigheden

Geslaagde kandidaten dienen bij het uitvoeren van de voormelde taken blijk te geven van de volgende vaardigheden en competenties:

 • het vermogen om duidelijk en nauwkeurig in het Engels te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk;
 • het vermogen om de kern van complexe problemen te doorgronden en creatieve en praktische oplossingen te bedenken;
 • het vermogen om collegiaal samen te werken in teams en daarbij de verwezenlijking van gezamenlijke doelen en de uitwisseling van kennis met collega’s te stimuleren;
 • het vermogen om efficiënt eindgebruikers op te leiden en kennis met hen te delen;
 • het vermogen om de belangrijkste taken voorrang te geven en de werklast efficiënt te organiseren;
 • het vermogen om efficiënt te werken onder druk, en de nodige flexibiliteit om zich aan te passen aan een veranderende werkomgeving; 
 • de drive om het voortouw te nemen en werk van hoge kwaliteit te leveren;
 • een duidelijke klantgerichtheid (intern en extern).

 

3. Voorwaarden voor toelating

Op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties moeten kandidaten aan onderstaande algemene en specifieke voorwaarden voldoen:

a)     Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel 28 van het Statuut moeten kandidaten:

 • onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;
 • hun rechten als staatsburger bezitten;
 • voldaan hebben aan de wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht;
 • in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor het vervullen van de beoogde taken vereist zijn.

 

b)     Specifieke voorwaarden

i)      Vereiste kwalificaties

Voor rang AD 6:

beschikken over een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding van ten minste drie jaar, afgesloten met een officieel erkend diploma in een van de lidstaten van de Europese Unie.

Voor rang AD 9:

beschikken over een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding van ten minste vier jaar, afgesloten met een officieel erkend diploma in een van de lidstaten van de Europese Unie,

of

een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding van ten minste drie jaar, afgesloten met een officieel erkend diploma in een van de lidstaten van de Europese Unie, gevolgd door een passende beroepservaring van ten minste een jaar op het gebied van de selectieprocedure.

Diploma’s moeten, ongeacht het feit of ze in een lidstaat dan wel in een land buiten de EU zijn afgegeven, erkend zijn door een officiële instantie van een EU-lidstaat, zoals het ministerie van Onderwijs.

Kandidaten die in het bezit zijn van diploma’s die in een land buiten de EU zijn afgegeven, moeten als onderdeel van hun sollicitatie een EU-gelijkwaardigheid voor deze diploma’s verstrekken. Meer informatie over de erkenning van kwalificaties van buiten de EU is terug te vinden via de ENIC-NARIC-netwerken (https://www.enic-naric.net).

De jury houdt rekening met de verschillen tussen de onderwijsstelsels.

Zie voor meer informatie bijlage I bij de Handleiding voor sollicitanten bij selectieprocedures van het Europees Parlement.

ii)     Vereiste beroepservaring

Na het behalen van de kwalificaties die toegang verlenen tot de selectieprocedure (zie punt i hierboven), moeten de kandidaten beroepservaring en technische kennis inzake SAP hebben opgedaan.

 • Voor rang AD 6: ten minste twee jaar beroepservaring in verband met de voormelde taken (zie 2.2.) in SAP-modules voor financiën of inkoop.
 • Voor rang AD 9: ten minste tien jaar beroepservaring in verband met de voormelde taken (zie 2.2.) in SAP-modules voor financiën of inkoop. Kandidaten moeten ook ten minste drie jaar ervaring hebben met het S4HANA-platform in modules voor financiën of inkoop (deze drie jaar kunnen deel uitmaken van de hierboven vermelde minimaal vereiste tien jaar).

iii)     Talenkennis

Kandidaten moeten beschikken over een grondige kennis (ten minste niveau C1) van een van de officiële talen van de Europese Unie (taal 1): Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch of Zweeds,

en

voldoende kennis (ten minste niveau B2) van het Engels (taal 2). Taal 2 moet verschillen van taal 1.  Indien taal 1 van de kandidaat het Engels is, moet taal 2 een andere officiële taal van de Europese Unie (ten minste niveau B2) zijn.

De hierboven genoemde vereiste minimumniveaus gelden voor alle taalvaardigheden die op het sollicitatieformulier vermeld staan (spreken, schrijven, lezen en luisteren). Deze vaardigheden komen overeen met de vaardigheden die gepreciseerd zijn in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

De voor deze selectieprocedure aangewezen talen zijn gekozen op grond van het belang van de dienst. Voor de functie van SAP-bedrijfsanalist zijn bijzondere kwalificaties vereist vanwege de taken als bedoeld in titel A, punt 2, van deze aankondiging.

Haast alle werkzaamheden van de afdeling Kenniscentrum FMS verlopen in het Engels. Ook de communicatie met de andere directoraten-generaal en de politieke organen van het Europees Parlement en met de externe leveranciers van SAP-systemen gebeurt in het Engels. Bovendien is Engels de taal die wordt gebruikt voor vergaderingen en voor de aanmaak van functionele en technische documenten. Om hun taken te kunnen vervullen en de goede werking van de dienst te garanderen, moeten de aangeworven personen derhalve in staat zijn om doeltreffend te werken en te communiceren in het Engels.

 

B. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De procedure berust op een examen.

1. Toelating

De jury zal de sollicitaties beoordelen aan de hand van de specifieke toelatingsvoorwaarden (zie titel A, punt 3). Indien u voldoet aan de specifieke toelatingsvoorwaarden, wordt u door de jury toegelaten tot de voorselectieprocedure. De jury baseert zich daarbij uitsluitend op de in het sollicitatieformulier vermelde gegevens die door bewijsstukken worden gestaafd.

NB: Bij onlinesollicitatie moeten kandidaten vermelden voor welke rang zij solliciteren (AD 6 of AD 9). Alle kandidaten moeten onder het betrokken gedeelte van hun sollicitatie ook een volledig ingevulde verklaring uploaden. Indien kandidaten die voor rang AD 9 solliciteren geen verklaring indienen of als de verklaring niet volledig ingevuld is, wordt hun sollicitatie als ongeldig beschouwd.

Voor sollicitaties voor rang AD 9: Bij het controleren of aan de toelatingsvoorwaarden is voldaan, kan de jury een sollicitatie overhevelen naar de selectieprocedure voor rang AD 6 indien:

– uit de verstrekte gegevens in de sollicitatie duidelijk blijkt dat de kandidaat niet aan de toelatingsvoorwaarden voor rang AD 9 voldoet maar wel aan die voor rang AD 6;

en

– de kandidaat in de verklaring heeft ingestemd met overheveling naar rang AD 6. Als deze verklaring ontbreekt of niet volledig is ingevuld, kunnen kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden voor rang AD 9 voldoen, niet naar rang AD 6 worden overgeheveld en bijgevolg mogen zij niet aan de selectieprocedure deelnemen.

 

2. Examen

a) Meerkeuzevoorselectietest

Indien de jury u tot de selectieprocedure toelaat, zult u worden verzocht een voorselectietest op de computer af te leggen in de vorm van een reeks meerkeuzevragen, op voorwaarde dat u uw sollicitatiedossier hebt ingediend:

– volgens de voorschriften vermeld in titel C, en

– binnen de termijn vermeld in titel C.

Deze test wordt afgenomen in het Engels.

De voorselectietest bestaat uit ten hoogste 30 meerkeuzevragen en is erop gericht de capaciteit van de kandidaten te beoordelen om informatie met betrekking tot de functieomschrijving (zie titel A, punt 2) te identificeren. De vereiste minimumscore is 50 %.

De test duurt ten hoogste 45 minuten en wordt online georganiseerd, op de computer.

b) Schriftelijke proef

De schriftelijke proef wordt in het Engels georganiseerd en heeft tot doel de geschiktheid van de kandidaten te beoordelen met betrekking tot de in de functieomschrijving vermelde taken (zie titel A, punt 2).

De jury zal niet alleen de antwoorden op de schriftelijke proef vanuit technisch oogpunt beoordelen maar ook de redactionele vaardigheden van de kandidaten evalueren, met bijzondere aandacht voor hun vermogen om gestructureerd, logisch en helder te communiceren.

De schriftelijke proef zal onmiddellijk na de meerkeuzevoorselectietest plaatsvinden. Als u in de meerkeuzevoorselectietest niet de vereiste minimumscore behaalt, zal uw schriftelijke proef niet worden beoordeeld.

De schriftelijke proef duurt ten hoogste 120 minuten.

Score: 0 tot 60 punten (vereiste minimumscore: 30 punten).

Deze proef wordt online afgenomen, op de computer.

De 20 kandidaten, voor elke rang van de selectieprocedure, die voor de schriftelijke proef het hoogste aantal punten behalen, worden uitgenodigd voor de mondelinge proef, op voorwaarde dat zij de vereiste minimumscore voor de schriftelijke proef hebben behaald. Indien voor dezelfde rang meerdere kandidaten met hetzelfde aantal punten op de laatste plaats staan, laat de jury deze allemaal toe tot de mondelinge proef.

c) Mondelinge proef

Onderhoud met de jury in het Engels om te beoordelen of de kandidaten geschikt zijn om de taken uit te voeren, en beschikken over de vaardigheden en competenties als vermeld onder titel A, punt 2 (Functieomschrijving), rekening houdend met alle informatie in hun sollicitatiedossier. De jury zal taal 1 toetsen van alle kandidaten die Engels als taal 2 hebben opgegeven, en zal ook de andere taal toetsen van kandidaten die Engels als taal 1 hebben opgegeven.

Maximumduur van de proef: 45 minuten.

Score: 0 tot 40 punten (vereiste minimumscore: 20 punten).

De mondelinge proef kan op afstand worden georganiseerd.

U zult tijdig instructies ontvangen met betrekking tot de schriftelijke en mondelinge proeven. De proeven vinden plaats op een specifieke datum en op een specifiek tijdstip. Als u niet reageert op een uitnodiging, niet bereikbaar bent per e-mail of niet opdaagt voor een proef, kunt u worden uitgesloten. U moet de instructies precies volgen. Als u de instructies niet naleeft of uw gedragingen strijdig zijn met de instructies, wordt u onmiddellijk uitgesloten.

 

3. Lijst van geschikte kandidaten

De jury stelt voor elke rang van de selectieprocedure een lijst van tien geschikte kandidaten op met de namen van de in aanmerking komende kandidaten die na afloop van de proeven de hoogste totaalscores hebben behaald. Deze totaalscores zijn de optelsom van de punten die de kandidaten hebben behaald voor de schriftelijke en de mondelinge proef; voorwaarde is wel dat zij voor zowel de schriftelijke als de mondelinge proef de vereiste minimumscore hebben behaald. De lijst bevat voor elke rang de namen van de geslaagde kandidaten in alfabetische volgorde. Indien voor dezelfde rang meerdere kandidaten met hetzelfde aantal punten op de laatste plaats staan, kunnen al deze kandidaten op de lijst worden geplaatst.

De lijst blijft geldig tot en met 31 december 2026. De geldigheid ervan kan bij besluit van het tot aanstelling bevoegde gezag worden verlengd. In dat geval worden de kandidaten op de lijst daarvan tijdig in kennis gesteld.

De kandidaten worden persoonlijk van hun resultaten in kennis gesteld. De lijst wordt eveneens gepubliceerd op de officiële website van het Europees Parlement.

Indien u een baan aangeboden krijgt, moet u de originelen van alle vereiste documenten, met name diploma’s en werkgeversverklaringen, ter verificatie overleggen.

Plaatsing op een lijst van geschikte kandidaten houdt geenszins een recht of garantie op aanwerving in.

 

C. INDIENING VAN SOLLICITATIES

Hoe solliciteren:

U moet solliciteren via het platform Apply4EP:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/nl_NL

Lees de Handleiding voor sollicitanten bij vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures van het Europees Parlement zorgvuldig door alvorens het sollicitatieformulier in te vullen en de relevante bewijsstukken in te dienen.

Uiterste termijn voor de indiening van sollicitaties

De indieningstermijn eindigt op

13 april 2023 om 17.00 uur, Luxemburgse tijd

Zodra uw sollicitatieformulier gevalideerd is, ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging.

U wordt verzocht GEEN TELEFONISCH CONTACT OP TE NEMEN met de diensten van het Europees Parlement met betrekking tot deze selectieprocedure.