This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/279/S - TIJDELIJK FUNCTIONARIS - ADMINISTRATIEF KADERLID (AD 9)

Plaats : Brussel
Publication end on external website : 24/10/2022 12:00
Dienst : 01-Kabinet van de secretaris-generaal, directoraat Innovatie en Centrale Diensten
Kenmerk : PE/279/S - CADRE ADMINISTRATIF, DOMAINE BUDGÉTAIRE (AD 9)
Handleiding voor sollicitanten :

Gelieve de bijgevoegde handleiding voor sollicitanten aandachtig door te lezen alvorens te solliciteren.

De handleiding voor sollicitanten maakt deel uit van deze aankondiging en geeft inzicht in de procedureregels en de gang van zaken bij sollicitaties.

 

INHOUD

A. AARD VAN DE FUNCTIE EN VOORWAARDEN VOOR TOELATING

B. PROCEDURE

C. INDIENING VAN SOLLICITATIES

BIJLAGE: HANDLEIDING VOOR SOLLICITANTEN VAN SELECTIEPROCEDURES VAN HET EUROPEES PARLEMENT

 

A. AARD VAN DE FUNCTIE EN VOORWAARDEN VOOR TOELATING

 1. Algemeen

Het Europees Parlement heeft besloten een procedure te openen ter voorziening in de vacature voor een tijdelijk functionaris (AD 9).

Het gezochte profiel is dat van administratief kaderlid. De werklocatie zal in Brussel zijn.

Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Aanstelling geschiedt in rang AD 9, eerste salaristrap, tegen een basissalaris van 8 408,50 EUR per maand. Op dit salaris wordt gemeenschapsbelasting geheven en worden de andere in de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Unie (RAP) voorziene inhoudingen in mindering gebracht. Het salaris is vrijgesteld van nationale belastingen. De salaristrap voor de gekozen kandidaat kan evenwel worden aangepast naargelang van zijn/haar beroepservaring. Bovendien kan het basissalaris onder bepaalde voorwaarden worden vermeerderd met toelagen.

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van geslacht, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

 

 1. Functieomschrijving

De geselecteerde persoon zal verbonden zijn aan het secretariaat van het Bureau en de quaestoren, dat belast is met de voorbereiding en follow-up van de vergaderingen van deze twee bestuursorganen, met name door het opstellen van de ontwerpbesluiten, de technische nota’s, de notulen, de follow-upbrieven en de mededelingen aan de leden, alsmede de tijdens deze vergaderingen rondgedeelde dossiers en documenten. Het secretariaat is ook verantwoordelijk voor de organisatie van alle werkgroepen van het Bureau en de quaestoren. Het secretariaat is bovendien belast met het dagelijks beheer van de kwesties die onder de bevoegdheid van bovengenoemde organen vallen en met hun correspondentie. Het secretariaat zorgt ook voor de bijwerking van de verzameling interne regelingen, die de besluiten bevat die door het Bureau, de Conferentie van voorzitters en de quaestoren zijn vastgesteld.

De geselecteerde persoon heeft als taak bij te dragen aan de voorbereiding van de vergaderingen van het Bureau en de quaestoren, met inbegrip van die van de werkgroepen van het Bureau, met name door deel te nemen aan de opstelling van de voorzittersnota’s, alsmede van de technische nota’s en de notulen van deze vergaderingen. De geselecteerde persoon neemt deel aan het beheer van een werkgroep van het Bureau, in nauwe samenwerking met het bevoegde directoraat-generaal en het kabinet van de secretaris-generaal. De geselecteerde persoon heeft ook als taak steun te verlenen aan het afdelingshoofd voor kwesties in verband met de activiteiten en bevoegdheden van het Bureau en de quaestoren. De geselecteerde persoon heeft een grondige kennis van de politieke omgeving van het Europees Parlement en van de omgeving van de fracties. De geselecteerde persoon moet blijk geven van een degelijke kennis van de specifieke bevoegdheden van het Bureau en de quaestoren, alsmede van de betrekkingen tussen de verschillende bestuursorganen.

Aantoonbare beroepservaring op het gebied van begroting, met inbegrip van de jaarlijkse procedure inzake de begroting van de Europese Unie, is vereist. Uitstekende redactionele vaardigheden in het Engels en een zeer goede kennis van de procedures betreffende de organisatie en werking van de bestuursorganen van het Europees Parlement en van het besluitvormingsproces van het Parlement zijn onontbeerlijk. De geselecteerde persoon moet beschikken over uitstekende vaardigheden op het gebied van communicatie en intermenselijke betrekkingen, gestaafd door relevante ervaring, en moet blijk kunnen geven van diplomatie en discretie. Kunnen omgaan met deadlines en agenda’s is een vereiste.

Belangrijkste taken:

 • bijdragen aan de voorbereiding van de vergaderingen van het Bureau en de quaestoren, met inbegrip van die van de werkgroepen van het Bureau, met name door deel te nemen aan de opstelling van de voorzittersblaadjes, alsmede van de briefings, de technische nota’s, de follow-upbrieven en de notulen van deze vergaderingen;
 • deelnemen aan het beheer van een werkgroep van het Bureau, in nauwe samenwerking met het bevoegde directoraat-generaal;
 • zorgen voor de follow-up van de dossiers op het gebied van begroting, met inbegrip van de jaarlijkse procedure inzake de begroting van het Europees Parlement;
 • opstellen van diverse correspondentie en andere documenten in verband met de werkzaamheden van de afdeling;
 • onderhouden van betrekkingen met de betrokken en/of overeenkomstige diensten op institutioneel niveau;
 • aansturen en coördineren van specifieke projecten.

De opstelling van briefings, technische nota’s, notulen en follow-upbrieven voor de leden van het Bureau en/of de bevoegde diensten van het Europees Parlement gebeurt in het merendeel van de gevallen in het Engels, zodat een zeer goede kennis van het Engels en zeer goede redactionele vaardigheden in het Engels vereist zijn. In een kleine minderheid van de gevallen wordt dit werk verricht in het Frans, zodat kennis van het Frans tot aanbeveling strekt.

Voor deze taken zijn de volgende vaardigheden vereist:

– analytisch vermogen en inzicht;

– kunnen organiseren en plannen;

– aanpassingsvermogen;

– communicatievermogen;

– vertrouwelijkheid/discretie.

Frequente verplaatsingen naar Straatsburg en flexibele werktijden zijn te verwachten.

 

 1. Voorwaarden voor toelating

Op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties moeten kandidaten aan onderstaande voorwaarden voldoen:

a) Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel 12, lid 2, van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Unie (RAP) moeten de kandidaten met name:

–          onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;

–          in het bezit zijn van hun rechten als staatsburger;

–          voldaan hebben aan de wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht;

–         in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde functie vereist zijn.

 

b) Specifieke voorwaarden 

i) Vereiste getuigschriften en diploma’s

Kandidaten moeten beschikken over:

 • een opleidingsniveau dat overeenkomt met een volledige universitaire studie van ten minste vier jaar, die is afgesloten met een diploma dat in een van de lidstaten van de Europese Unie wordt erkend,

of

 • een opleidingsniveau dat overeenkomt met een universitaire studie van ten minste drie jaar, die is afgesloten met een diploma dat in een van de lidstaten van de Europese Unie wordt erkend, gevolgd door relevante beroepservaring van ten minste één jaar.

Het diploma kan zijn afgegeven in een EU-lidstaat of in een land buiten de EU maar moet erkend zijn door een officiële instantie van een EU-lidstaat, zoals het ministerie van onderwijs van een EU-lidstaat.

Het selectiecomité houdt in dit verband rekening met de verschillen tussen de onderwijsstelsels. In de handleiding voor sollicitanten is een tabel opgenomen met een indicatief overzicht van de minimaal vereiste diploma’s.

De naast het tweede streepje vermelde beroepservaring wordt niet meegeteld bij de bepaling van de vereiste beroepservaring onder punt A.3.b) ii). 

ii) Vereiste beroepservaring

Naast de vereiste kwalificaties onder A.3.b) i), moet u beschikken over ten minste tien jaar beroepservaring op een terrein dat relevant is voor de onder A.2. vermelde taken, waarvan ten minste zes jaar in een internationale omgeving.

iii) Talenkennis

Kandidaten moeten over een grondige kennis (ten minste niveau C1) van één van de officiële talen van de Europese Unie beschikken (taal 1): Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch of Zweeds,

en

over een voldoende kennis (ten minste niveau B2) van één van de officiële talen van de Europese Unie (taal 2): Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch of Zweeds.

Taal 1 of taal 2 moet Engels zijn.

Kennis van het Frans strekt tot aanbeveling.

De genoemde kennisniveaus gelden voor alle in het sollicitatieformulier vermelde taalvaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren). Het gaat om de vaardigheden die zijn opgenomen in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

De kandidaten wordt erop gewezen dat Engels een essentiële rol speelt in deze selectieprocedure en dat deze taal vereist is voor het dienstbelang, op grond waarvan de nodige kwalificaties vereist zijn vanwege de aard van de taken.

 

De gekozen kandidaat moet in die taal in staat zijn de te vervullen taken te begrijpen, de dossiers op hoog niveau te beheren en efficiënt te communiceren met interne en externe gesprekspartners. Van alle in 2021 door het secretariaat van het Bureau en de quaestoren opgestelde brieven, was 94 % immers opgesteld in het Engels. De overige 6 % waren zo goed als allemaal opgesteld in het Frans. Op ongeveer 300 opgestelde brieven was er één opgesteld in een andere officiële taal.

 

B. PROCEDURE

De selectie vindt plaats aan de hand van bewijsstukken en een examen.

 1. Toelating tot de selectieprocedure

Indien u

 • voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden, en
 • uw dossier volgens de voorschriften en binnen de gestelde termijn heeft ingediend,

zal het selectiecomité uw dossier toetsen aan de specifieke toelatingsvoorwaarden.

Indien u aan de specifieke toelatingsvoorwaarden voldoet, zal het selectiecomité u tot de selectieprocedure toelaten.

Het comité baseert zich daarbij uitsluitend op de in het sollicitatieformulier vermelde gegevens die door bewijsstukken worden gestaafd.

 

 1. Beoordeling van de kwalificaties

Het selectiecomité beoordeelt aan de hand van vooraf vastgestelde criteria de kwalificaties van de sollicitanten die tot de selectieprocedure zijn toegelaten, en stelt vervolgens een lijst op met de twaalf beste kandidaten, die worden uitgenodigd voor de schriftelijke proef. Het selectiecomité selecteert alle kandidaten die met hetzelfde aantal punten op de laatste plaats staan.

Bij de beoordeling van de kwalificaties van de kandidaten houdt het selectiecomité in het bijzonder rekening met de volgende elementen, die moeten worden gestaafd in het sollicitatieformulier:

 • ervaring binnen en/of met politieke instanties;
 • beroepservaring op het gebied van begroting;
 • beroepservaring met de opstelling van briefings, technische nota’s, notulen en follow-upbrieven;
 • beroepservaring met de voorbereiding van vergaderingen op hoog niveau;
 • ervaring in een Europese en/of internationale omgeving.

Puntentoekenning: 0 tot 20 punten.

 

 1. Examen

Schriftelijke proef

Proef in twee delen:

a) Stelopdracht in het Engels (taal 1 of taal 2) op basis van een dossier, ter beoordeling van uw geschiktheid om de onder punt A.2. omschreven taken te vervullen, en ter beoordeling van uw vaardigheid in het schrijven en samenvatten;

b) Schriftelijke proef in de door u opgegeven andere officiële taal van de Unie dan het Engels (taal 1 of taal 2). Deze proef dient ter beoordeling van uw kennis van de procedures betreffende de organisatie en werking van de bestuursorganen van het Europees Parlement en van het besluitvormingsproces van het Parlement.

Maximumduur van de proef: 2 uur voor deel a) en 30 minuten voor deel b).

Puntentoekenning: 0 tot 40 punten (vereiste minimumscore: 20 punten).

Deze proef wordt op afstand gehouden, op de computer.

De zes kandidaten die het hoogste aantal punten voor de schriftelijke proef en ten minste de vereiste minimumscore hebben behaald, worden uitgenodigd voor de mondelinge proef.

Mondelinge proef

c) Gesprek met het selectiecomité in het Engels om, rekening houdend met alle gegevens in het sollicitatiedossier, te beoordelen of u geschikt bent om de onder punt A.2. omschreven taken uit te voeren. Het selectiecomité zal ook uw kennis van het Frans testen, als u deze taal in het sollicitatieformulier hebt opgegeven.

Maximumduur van de proef: 45 minuten.

Puntentoekenning: 0 tot 40 punten (vereiste minimumscore: 20 punten).

Deze proef kan op afstand worden georganiseerd.

U ontvangt te zijner tijd de instructies voor de schriftelijke en mondelinge proeven. De proeven worden georganiseerd op een specifieke datum en tijd. Als u niet reageert op een oproep, niet bereikbaar bent via e-mail of niet deelneemt aan een proef, wordt u uitgesloten. U moet de gegeven instructies precies volgen. Als u de instructies niet naleeft of uw gedragingen strijdig zijn met de instructies, wordt u onmiddellijk uitgesloten.

 

 1. Plaatsing op de lijst van geschikte kandidaten

Op de lijst van geschikte kandidaten worden in volgorde van verdienste de namen van de drie kandidaten geplaatst die voor de volledige procedure (kwalificatiebeoordeling en proeven) de meeste punten alsook de voor elke proef vereiste minimumscore hebben behaald. Alle kandidaten die met hetzelfde aantal punten op de laatste plaats staan, worden op de lijst geplaatst.

U zult persoonlijk door middel van een schriftelijke mededeling van uw resultaten op de hoogte worden gebracht.

De lijst van geschikte kandidaten wordt gepubliceerd op de intranetsite van het Europees Parlement.

De lijst van geschikte kandidaten blijft geldig tot 31 december 2026. Het tot aanstelling bevoegde gezag kan besluiten de geldigheid van de lijst te verlengen. In dat geval worden de kandidaten op deze lijst daarvan tijdig in kennis gesteld.

Indien u een baan aangeboden krijgt, moet u de originelen van alle vereiste documenten, met name diploma’s en werkgeversverklaringen, ter verificatie overleggen.

Plaatsing op een lijst van geschikte kandidaten betekent geenszins een recht of garantie op aanwerving.

 

C. INDIENING VAN SOLLICITATIES

Om een sollicitatie te kunnen indienen, moet u over een account op het platform Apply4EP beschikken: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/nl_NL U mag slechts ÉÉN account bezitten. Nadat uw account is aangemaakt, klikt u op de tab “Online solliciteren”, onderaan de pagina.

Gelieve de handleiding voor sollicitanten aandachtig door te lezen ALVORENS het sollicitatieformulier in te vullen.

 

Uiterste termijn voor de indiening van sollicitaties

De kandidaten moeten hun sollicitatie online indienen op het platform Apply4EP uiterlijk

24 oktober 2022 om 12.00 uur (‘s middags), Brusselse tijd.

 

U wordt verzocht GEEN TELEFONISCH CONTACT OP TE NEMEN met betrekking tot deze selectieprocedure.

Zodra u uw sollicitatieformulier heeft gevalideerd, ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging.