This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/275/S/COMM - TIJDELIJK FUNCTIONARIS - MEDEWERKER (M/V) LIAISONBUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT (AST 4)

Plaats : Andere
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Dienst : 06-Direction Générale de la Communication
Referentie : PE/275/S/COMM - EPLO ASSISTANT (AST 4)
Handleiding voor sollicitanten :

Algemeenheden

Lees voordat u uw sollicitatie indient aandachtig de bijgevoegde handleiding voor sollicitanten.

De handleiding voor sollicitanten maakt deel uit van deze aankondiging en geeft inzicht in de procedureregels en de gang van zaken bij sollicitaties.

 

 INHOUD

A. AARD VAN DE FUNCTIE EN VOORWAARDEN VOOR TOELATING

B. PROCEDURE

C. INDIENING VAN SOLLICITATIES

BIJLAGE: HANDLEIDING VOOR SOLLICITANTEN VAN SELECTIEPROCEDURES VAN HET EUROPEES PARLEMENT

 

A. AARD VAN DE FUNCTIE EN VOORWAARDEN VOOR TOELATING

 1. Algemeen

Het Europees Parlement heeft besloten een procedure te openen ter voorziening in de vacature voor een tijdelijk functionaris (AST 4).

Het gezochte profiel is dat van medewerker (m/v) van het liaisonbureau van het Europees Parlement te München (Duitsland).

Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Aanstelling geschiedt in de rang AST 4, eerste salaristrap, tegen een basissalaris van 4 534,93 EUR per maand. Op dit salaris wordt gemeenschapsbelasting geheven en worden de andere in de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Unie (RAP) voorziene inhoudingen in mindering gebracht. Het salaris is vrijgesteld van nationale belastingen. De salaristrap voor de gekozen kandidaat kan evenwel worden aangepast naargelang van zijn/haar beroepservaring. Bovendien kan het basissalaris onder bepaalde voorwaarden worden vermeerderd met toelagen.

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van geslacht, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

 

 1. Functieomschrijving

DG Communicatie (DG COMM) van het Europees Parlement heeft tot taak “de reputatie van de Europese Unie op te bouwen waarbij de nadruk gelegd wordt op de door het Europees Parlement belichaamde democratische legitimiteit”, aangezien de democratische macht en invloed van het Europees Parlement gebaseerd zijn op het mandaat van zijn kiezers in alle lidstaten. Alle door de EU genomen besluiten hebben grote gevolgen voor de burgers. Het voornaamste doel van DG COMM is burgers en media volledige en onpartijdige informatie te verstrekken over de activiteiten van het Parlement en burgers in staat te stellen deel te nemen aan het Europese democratische proces. Om deze doelstellingen te bereiken beschikt DG COMM over verschillende belangrijke kanalen om te communiceren over wat het Parlement doet en waar het voor staat, zoals de leden van het Europees Parlement, de media, publieke en particuliere multiplicatornetwerken, burgers en influencers. 

Daarnaast staat DG COMM de leden van het Europees Parlement bij in hun communicatieactiviteiten en biedt het de politieke autoriteiten van het Europees Parlement deskundige ondersteuning en advies op het gebied van communicatie.

De liaisonbureaus van het Europees Parlement, die in de lidstaten zijn gevestigd, zijn voor de Europese burgers vaak het eerste contactpunt met de instelling. Zij geven op gedecentraliseerd niveau uitvoering aan de communicatiestrategie van het Europees Parlement door lokale, regionale en nationale activiteiten te plannen en te organiseren. De liaisonbureaus spelen een sleutelrol bij het onder de aandacht brengen van de besluiten van het Europees Parlement bij het grote publiek en de opiniemakers in de gehele Europese Unie.

Naast de 27 liaisonbureaus in de hoofdsteden van de lidstaten zijn er 5 regionale bureaus: München, Milaan, Barcelona, Wrocław en Marseille.

 

De rol van de liaisonbureaus bestaat uit:

- het vergroten van de bekendheid met het Europees Parlement en zijn bevoegdheden door de leden van het Europees Parlement platforms te bieden voor debatten over beleids- en wetgevingsvraagstukken die in het Parlement worden besproken, teneinde contacten te leggen met nationale en regionale parlementen, belanghebbenden bij de wetgeving, het maatschappelijk middenveld, de media en andere multiplicatoren;

- het via de persvoorlichters voeren van een proactief beleid ten aanzien van de nationale, regionale en lokale media en informatie verstrekken om de zichtbaarheid van de instelling zo groot mogelijk te maken;

- bewustmaking en bevordering van het debat over de waarden van de Unie en de werking van de Europese parlementaire democratie, met name onder jongeren;

- het optreden als contactpunt met het Parlement voor de burgers van de lidstaten en verzoeken beantwoorden om informatie over het Europees Parlement, zijn leden, zijn bevoegdheden en taken, zijn besluiten, zijn beleid en zijn waarden;

- het ontwikkelen van netwerken van multiplicatoren zoals de media, de sociale media, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, belanghebbenden en anderen die geïnteresseerd zijn in Europese aangelegenheden en de rol van het Europees Parlement.

Deze post, die wordt uitgeoefend in het regionale bureau van München en onder toezicht staat van het liaisonbureau van het Europees Parlement in Duitsland in Berlijn, omvat in hoofdzaak de volgende taken:

-     bijdragen aan de uitvoering van door de entiteit georganiseerde voorlichtingsacties voor de media (persconferenties, persberichten, becommentarieerde persoverzichten, enz.)

-     bijdragen en deelnemen aan de uitvoering van door de entiteit georganiseerde communicatieacties voor het grote publiek (openbare evenementen, beurzen, tentoonstellingen, enz.)

-     bijdragen aan en vergemakkelijken van contacten met het publiek, interne en externe bezoekers, media, externe dienstverleners, nationale instanties en netwerken van correspondenten uit het maatschappelijk middenveld;

-     het beheren en onderhouden van de aanwezigheid van de entiteit op sociale netwerken;

-     ervoor zorgen dat de communicatieactiviteiten van het directoraat-generaal op het internet worden aangevuld, bijgewerkt en verspreid;

-     zorgdragen voor het budgettaire beheer op het niveau van de entiteit (contacten met leveranciers, voorbereiding van aanbestedingen, voorbereiding van verzoeken om vastlegging van uitgaven, beheer van een voorschotrekening, betaling van facturen, enz.);

-     zorgdragen voor de documentatiedienst (documentatiebeheer, klantendienst, enz.) en beheren van communicatiemateriaal (voorraad, inventaris, enz.);

-     bijdragen aan de behandeling van dossiers op het gebied van administratie en/of financiën, en/of projectbeheer en/of personeelsbeheer, enz.

 

Deze functie omvat regelmatige contacten in het Duits met het grote publiek, belanghebbenden, contractanten en het bureau in Berlijn. Daarnaast verloopt de communicatie tussen het regionale bureau in München en de centrale diensten van het directoraat Liaisonbureaus, andere diensten van het directoraat-generaal, alsmede met de afzonderlijke liaisonbureaus hoofdzakelijk in het Engels.

Kennis van het Engels strekt tot aanbeveling gezien het feit dat de communicatie tussen het regionale bureau in München en de centrale diensten van het directoraat Liaisonbureaus, andere diensten van het directoraat-generaal, alsmede met de afzonderlijke liaisonbureaus (buiten Duitsland gelegen) hoofdzakelijk in het Engels verloopt.

 

Voor deze taken zijn de volgende vaardigheden vereist:

-     organisatievermogen en kunnen plannen;

-     vermogen om informatie te verwerken;

-     veelzijdigheid;

-     sociale vaardigheden;

-     flexibiliteit.

 

3. Voorwaarden voor toelating

Op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties moeten kandidaten aan onderstaande voorwaarden voldoen:

a) Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel 12, lid 2, van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Unie (RAP) moeten de kandidaten met name:

–          onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;

–          in het bezit zijn van hun rechten als staatsburger;

–          voldaan hebben aan de wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht;

–          in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde functie vereist zijn.

 

b) Specifieke voorwaarden

i) Vereiste getuigschriften en diploma’s

Kandidaten moeten beschikken over:

 • een opleiding op hbo- of universitair niveau, die is afgesloten met een diploma dat officieel in een van de lidstaten van de Unie wordt erkend; Dit diploma kan zijn afgegeven in een EU-lidstaat of in een land buiten de EU maar moet erkend zijn door een officiële instantie van een EU-lidstaat, zoals het ministerie van onderwijs van een EU-lidstaat;

of

 • een diploma secundair onderwijs dat toegang geeft tot postsecundair onderwijs, en ten minste drie jaar beroepservaring die rechtstreeks verband houdt met de aard van de functies;

of

 • een beroepsopleiding of gelijkwaardige beroepservaring van vier jaar.

Het diploma kan zijn afgegeven in een EU-lidstaat of in een land buiten de EU maar moet erkend zijn door een officiële instantie van een EU-lidstaat, zoals het ministerie van onderwijs van een EU-lidstaat.

Het selectiecomité houdt in dit verband rekening met de verschillen tussen de onderwijsstelsels. In de handleiding voor sollicitanten is een tabel opgenomen met een indicatief overzicht van de minimaal vereiste diploma’s.

De naast het tweede en derde streepje vermelde beroepservaring wordt niet meegeteld bij de bepaling van de vereiste beroepservaring onder punt A.3. b) ii).        

ii) Vereiste beroepservaring

Naast de vereiste kwalificaties onder A.3.b) i), moet u beschikken over ten minste vier jaar beroepservaring op een terrein dat relevant is voor de onder  A.2. vermelde taken, waarvan ten minste twee jaar in een internationale omgeving.

iii) Talenkennis

Kandidaten moeten over een grondige kennis (ten minste niveau C1) van één van de officiële talen van de Europese Unie beschikken (taal 1): Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch of Zweeds,

en

een grondige kennis (ten minste niveau C1) van het Duits (taal 2). taal 2 moet verschillen van taal 1; Indien taal 1 het Duits is, moeten kandidaten over voldoende kennis (ten minste niveau B2) van één van de 23 andere officiële talen van de Europese Unie beschikken:

Kennis van het Engels strekt tot aanbeveling.

De genoemde kennisniveaus gelden voor alle in het sollicitatieformulier vermelde taalvaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren). Het gaat om de vaardigheden die zijn opgenomen in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

De voor deze selectieprocedure aangewezen tweede taal (Duits) is gekozen op grond van het belang van de dienst. Gezien de aard van de onder punt A.2. genoemde taken zijn de gevraagde kwalificaties noodzakelijk. De gekozen kandidaat moet in die taal in staat zijn de te vervullen taken te begrijpen, de relevante dossiers te beheren en efficiënt te communiceren met interne en externe gesprekspartners. Gezien de aard van deze functie, waarbij regelmatig contacten worden onderhouden met het grote publiek in Duitsland, diverse belanghebbenden en contractanten, is een grondige kennis van het Duits vereist.

Met het oog op gelijke behandeling en in overeenstemming met artikel 12, punt 2, e) van de RAP, moeten kandidaten, ook diegene die het Duits als eerste officiële taal heeft, ten minste voldoende kennis hebben van een tweede taal, die verschilt van het Duits.

 

B. PROCEDURE

De selectie vindt plaats aan de hand van bewijsstukken en een examen.

 1. Toelating tot de selectieprocedure

Indien u

 • voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden, en
 • uw dossier volgens de voorschriften en binnen de gestelde termijn heeft ingediend,

zal het selectiecomité uw dossier toetsen aan de specifieke toelatingsvoorwaarden.

Indien u aan de specifieke toelatingsvoorwaarden voldoet, zal het selectiecomité u tot de selectieprocedure toelaten.

Het comité baseert zich daarbij uitsluitend op de in het sollicitatieformulier vermelde gegevens die door bewijsstukken worden gestaafd.

 

 1. Beoordeling van de kwalificaties

Het selectiecomité beoordeelt aan de hand van vooraf vastgestelde criteria de kwalificaties van de sollicitanten die tot de selectieprocedure zijn toegelaten, en stelt vervolgens een lijst op met de beste 12 kandidaten, die worden uitgenodigd voor het examen. Het selectiecomité selecteert alle kandidaten die met hetzelfde aantal punten op de laatste plaats staan.

Bij de beoordeling van de kwalificaties van de kandidaten houdt het selectiecomité in het bijzonder rekening met de volgende elementen, die moeten worden gestaafd in het sollicitatieformulier:

 • beroepservaring op het gebied van betrekkingen met de media (organisatie van persconferenties, schrijven van mededelingen, enz.);
 • beroepservaring op het gebied van organisatie van communicatie-evenementen voor het publiek (beurzen, tentoonstellingen, conferenties, enz.);
 • beroepservaring op het gebied van het beheer van contacten met het publiek en de organisatie van bezoeken (individueel en in groepsverband);
 • beroepservaring op het gebied van digitale communicatie (internet, sociale media);
 • beroepservaring op het gebied van het beheer van administratieve dossiers;
 • beroepservaring op het gebied van het beheer van financiële dossiers.

Puntentoekenning: 0 tot 20 punten.

 

 1. Examen

Schriftelijke proef

a) Stelopdracht in het Duits op basis van een dossier, ter beoordeling van uw geschiktheid om de onder A.2. omschreven taken te vervullen, en ter beoordeling van uw vaardigheid in het schrijven.

Duur van de toets: maximaal 3 uur.

Puntentoekenning: 0 tot 40 punten (vereiste minimumscore: 20 punten).

Deze proef wordt op afstand gehouden, op de computer.

Mondelinge proeven

b) Gesprek met het selectiecomité in het Duits om, rekening houdend met alle gegevens in het sollicitatiedossier, te beoordelen of u geschikt bent om de onder A.2. omschreven taken uit te voeren. Het selectiecomité toetst ook de taal die u als taal 1 hebt opgegeven / uw taal 2 (indien taal 1 het Duits is), en kan besluiten om uw kennis van het Engels te toetsen indien kennis daarvan in het sollicitatieformulier is opgegeven.

Maximumduur van de proef: 45 minuten.

Puntentoekenning: 0 tot 40 punten (vereiste minimumscore: 20 punten).

c) Groepsdiscussie of rollenspel in het Duits om uw aanpassingsvermogen, onderhandelingsbekwaamheid, creativiteit, besluitvaardigheid en gedrag in een groep of in een bepaalde situatie te beoordelen.

De duur van de groepsdiscussie wordt door het selectiecomité vastgesteld naargelang van de definitieve samenstelling van de groepen.

Het rollenspel duurt ten hoogste 20 minuten.

Puntentoekenning: 0 tot 20 punten (vereiste minimumscore: 10 punten).

 

Deze proeven kunnen op afstand worden georganiseerd.

U ontvangt te zijner tijd de instructies voor de schriftelijke en mondelinge proeven. De proeven worden gepland op een specifieke datum en tijd. Als u niet reageert op een oproep, niet bereikbaar bent via e-mail of niet deelneemt aan een proef, wordt u uitgesloten. U moet de gegeven instructies precies volgen. Als u de instructies niet naleeft of uw gedragingen strijdig zijn met de instructies, wordt u onmiddellijk uitgesloten.

 

 1. Plaatsing op de lijst van geschikte kandidaten

Op de lijst van geschikte kandidaten worden in volgorde van verdienste de namen van de drie kandidaten geplaatst die voor de volledige procedure (kwalificatiebeoordeling en proeven) de meeste punten alsook de voor elke proef vereiste minimumscore hebben behaald. Alle kandidaten die met hetzelfde aantal punten op de laatste plaats staan, worden op de lijst geplaatst.

De personen die op de lijst van geschikte kandidaten zijn geplaatst, kunnen worden aangeworven bij de liaisonbureaus van het Europees Parlement in: Berlijn, Wenen en München.

U zult persoonlijk door middel van een schriftelijke mededeling van uw resultaten op de hoogte worden gebracht.

De lijst van geschikte kandidaten wordt gepubliceerd op de intranetsite van het Europees Parlement.

De lijst van geschikte kandidaten blijft geldig tot 31 december 2026. Het tot aanstelling bevoegde gezag kan besluiten de geldigheid van de lijst te verlengen. In dat geval worden de kandidaten op de lijst daarvan tijdig in kennis gesteld.

Indien u een baan aangeboden krijgt, moet u de originelen van alle vereiste documenten, met name diploma’s en werkgeversverklaringen, ter verificatie overleggen.

Plaatsing op een lijst van geschikte kandidaten betekent geenszins een recht of garantie op aanwerving.

 

C. INDIENING VAN SOLLICITATIES

Om een sollicitatie te kunnen indienen, moet u beschikken over een account op het platform Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/nl_NL U mag slechts ÉÉN account bezitten. Nadat uw account is aangemaakt, klikt u op de tab “Online solliciteren”, onderaan de pagina.

Gelieve de handleiding voor sollicitanten aandachtig door te lezen ALVORENS het sollicitatieformulier in te vullen.

Uiterste termijn voor de indiening van sollicitaties

De kandidaten moeten hun sollicitatie online indienen op het platform Apply4EP uiterlijk

2 september 2022, 12 uur (’s middags), Belgische tijd.

 

U wordt verzocht GEEN TELEFONISCH CONTACT OP TE NEMEN met betrekking tot dit vergelijkend onderzoek.

Zodra u uw sollicitatieformulier heeft gevalideerd, ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging.