This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/275/S/COMM - VÄLIAIKAINEN TOIMIHENKILÖ - HALLINTOAVUSTAJA – EUROOPAN PARLAMENTIN YHTEYSTOIMISTO (AST 4)

Paikka : Muu
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Yksikkö : 06-Direction Générale de la Communication
Ref. : PE/275/S/COMM - EPLO ASSISTANT (AST 4)
Opas hakijoille :

Yleistä

Hakijoita kehotetaan lukemaan huolellisesti tämän palvelukseenottoilmoituksen liitteenä oleva opas ennen hakemuksen jättämistä.

Kyseinen opas on erottamaton osa palvelukseenottoilmoitusta, ja sen tarkoituksena on selvittää menettelyjä koskevia sääntöjä ja osallistumisedellytyksiä.

 

SISÄLLYS

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

B. MENETTELY

C. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

LIITE:        OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN VALINTAMENETTELYIHIN OSALLISTUVILLE HAKIJOILLE

 

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

 1. Yleistä

Euroopan parlamentti on päättänyt aloittaa menettelyn väliaikaisen toimihenkilön toimen (AST 4) täyttämiseksi.

Tällä ilmoituksella haetaan hallintoavustajaa Euroopan parlamentin yhteystoimistoon Müncheniin, Saksaan.

Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Palvelukseen otettava hakija nimitetään palkkaluokan AST 4 ensimmäiseen palkkatasoon, jonka peruspalkka on 4 534,93 euroa kuukaudessa. Palkasta pidätetään unionille suoritettava vero ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaiset muut pidätykset. Siitä ei pidätetä kansallista veroa. Palkkatasoa, johon palvelukseen otettava hakija (otettavat hakijat) nimitetään, voidaan kuitenkin mukauttaa hakijan työkokemuksen perusteella. Peruspalkan lisäksi voidaan tietyin edellytyksin maksaa myös muita korvauksia.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakijat syrjimättä ketään sukupuolen, etniseen ryhmään kuulumisen, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

 

 1. Toimenkuva

Euroopan parlamentin viestinnän pääosaston (DG COMM) tehtävänä on kasvattaa Euroopan unionin mainetta korostamalla sen demokraattista legitiimiyttä, jota Euroopan parlamentti edustaa, sillä Euroopan parlamentin demokraattinen valta ja vaikutusmahdollisuudet pohjautuvat äänestäjien kaikissa jäsenvaltioissa antamaan valtuutukseen. Kaikilla EU:n tekemillä päätöksillä on huomattavia vaikutuksia kansalaisiin. Viestinnän pääosaston pääasiallinen tavoite on tarjota kansalaisille ja tiedotusvälineille kattavaa ja puolueetonta tietoa parlamentin toiminnasta ja antaa kansalaisille keinoja osallistua eurooppalaiseen demokraattiseen prosessiin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi viestinnän pääosastolla on käytössään useita keskeisiä kanavia, joilla se viestii siitä, mitä parlamentti tekee ja mitä se puolustaa. Näitä ovat muun muassa jäsenet, tiedotusvälineet, julkisten ja yksityisten mielipidevaikuttajien verkostot, kansalaiset ja somevaikuttajat.

Tämän lisäksi viestinnän pääosasto avustaa jäseniä näiden viestintätoimissa ja tarjoaa Euroopan parlamentin poliittiselle johdolle tukea ja asiantuntevaa neuvontaa viestinnän alalla.

Jäsenvaltioissa sijaitsevat Euroopan parlamentin yhteystoimistot ovat EU:n kansalaisille usein ensimmäinen kosketuspiste parlamenttiin. Ne panevat täytäntöön Euroopan parlamentin viestintästrategian eri puolilla Eurooppaa ja suunnittelevat ja järjestävät paikallista, alueellista ja kansallista toimintaa. Yhteystoimistot ovat keskeisessä asemassa tiedotettaessa Euroopan parlamentin tekemistä päätöksistä suurelle yleisölle ja mielipidevaikuttajille kaikkialla Euroopan unionissa.

Jäsenvaltioiden pääkaupungeissa sijaitsevien 27 yhteystoimiston lisäksi on viisi alueellista yhteystoimistoa, jotka sijaitsevat Münchenissä, Milanossa, Barcelonassa, Wrocławissa ja Marseillessa.

 

Yhteystoimistojen tehtävänä on

– lisätä tietoa Euroopan parlamentista ja sen toimivallasta tarjoamalla parlamentin jäsenille keskustelufoorumeja parlamentissa käsiteltävinä olevista poliittisista ja lainsäädäntökysymyksistä, jotta voidaan toimia yhdessä kansallisten ja alueellisten parlamenttien, lainsäädännän sidosryhmien, kansalaisyhteiskunnan, tiedotusvälineiden ja muiden mielipidevaikuttajien kanssa

– olla tiedottajien kautta aktiivisesti yhteydessä kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin tiedotusvälineisiin ja tarjota tietoa, jonka tarkoituksena pitää parlamenttia mahdollisimman paljon esillä niissä

– tehdä tunnetuksi unionin arvoista ja eurooppalaisen parlamentaarisen demokratian toiminnasta käytävää keskustelua erityisesti nuorten parissa ja edistää sitä

– toimia jäsenvaltioiden kansalaisten yhteyspisteenä parlamenttiin ja vastata Euroopan parlamenttia, sen jäseniä, toimivaltaa ja valtuuksia, päätöksiä, toimintapolitiikkoja ja arvoja koskeviin tiedusteluihin

– kehittää mielipidevaikuttajien, kuten tiedotusvälineiden, sosiaalisen median, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, sidosryhmien ja muiden EU-asioista ja parlamentin roolista kiinnostuneiden, verkostoja.

Toimi sijaitsee Berliinissä toimivan Euroopan parlamentin Saksan-yhteystoimiston alaisuuteen kuuluvassa Münchenin alueellisessa yhteystoimistossa. Pääasiallisiin tehtäviin kuuluu

    osallistua yksikön tiedotusvälineitä varten järjestämien tiedotustoimien toteutukseen (lehdistötilaisuudet, lehdistötiedotteet, kommentteja sisältävät lehdistökatsaukset jne.)

–    osallistua yksikön suurta yleisöä varten järjestämien tiedotustoimien toteutukseen (julkiset tapahtumat, messut, näyttelyt jne.)

–    osallistua yhteydenpitoon yleisön, sisäisten ja ulkopuolisten vierailijoiden, tiedotusvälineiden, ulkoisten palveluntarjoajien, kansallisten elinten ja kansalaisyhteiskunnan yhteyshenkilöiden verkostojen kanssa ja helpottaa sitä

–    huolehtia yksikön läsnäolosta sosiaalisessa mediassa

–    huolehtia pääosaston viestintätoimien julkaisemisesta, päivittämisestä ja jakelusta internetissä

–    huolehtia yksikön talousarviohallinnosta (yhteydenpito tavarantoimittajiin ja palveluntarjoajiin, tarjouskilpailujen valmistelu, menositoumuksia koskevien pyyntöjen valmistelu, ennakkomaksuista ja laskujen maksamisesta huolehtiminen jne.)

–    huolehtia asiakirjapalveluista (asiakirjahallinto, asiakaspalvelu jne.) ja viestintämateriaalista (varastot, inventaarit jne.)

–    osallistua hallinnollisten ja/tai varainhoitoa koskevien asioiden käsittelyyn ja/tai projektinhallintaan ja/tai henkilöstöhallintoon jne.

 

Toimenkuvaan kuuluu säännöllinen yhteydenpito saksan kielellä suureen yleisöön, eri sidosryhmiin, toimeksisaajiin ja Berliinin yhteystoimistoon. Yhteydenpito Münchenin alueellisen yhteystoimiston ja yhteystoimistojen osaston Brysselissä sijaitsevien yksiköiden, pääosaston muiden yksiköiden sekä muiden yhteystoimistojen välillä tapahtuu etupäässä englanniksi.

Englannin kielen taito on etu, sillä yhteydenpito Münchenin alueellisen yhteystoimiston ja yhteystoimistojen osaston Brysselissä sijaitsevien yksiköiden, pääosaston muiden yksiköiden sekä muiden (Saksan ulkopuolella sijaitsevien) yhteystoimistojen välillä tapahtuu etupäässä englanniksi.

 

Nämä tehtävät edellyttävät

–    suunnittelu- ja organisointikykyä

–    kykyä käsitellä tietoa

–    monipuolisia valmiuksia

–    ihmissuhdetaitoja

–    joustavuutta.

 

 1. Edellytykset valintamenettelyyn osallistumiselle

Hakijan on hakemusten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä täytettävä seuraavat edellytykset:

a) Yleiset edellytykset

Unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti

–          hakijan on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen

–          hakijalla on oltava täydet kansalaisoikeudet

–          hakijan on oltava täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa

–          hakijan on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

 

b) Erityisedellytykset

i) Vaadittavat tutkinnot ja todistukset

Hakijalla on oltava

 • jossakin unionin jäsenvaltiossa virallisesti tunnustettu keskiasteen jälkeisen koulutuksen suorittamisesta annettu tutkintotodistus

tai

 • ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksen suorittamisesta annettu tutkintotodistus, joka antaa oikeuden keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus toimenkuvaan suoraan liittyvistä tehtävistä

tai

 • vastaavan tasoinen neljän vuoden ammatillinen koulutus tai työkokemus.

Tutkintotodistuksen on oltava unionin jäsenvaltion viranomaisen (esimerkiksi opetushallituksen) tunnustama riippumatta siitä, onko se annettu jäsenvaltiossa vai EU:n ulkopuolisessa maassa.

Valintalautakunta ottaa huomioon eri maiden koulutusjärjestelmien rakenteelliset erot. Esimerkkejä vaadittavista vähimmäistutkinnoista löytyy hakijoille tarkoitettuun oppaaseen sisältyvästä taulukosta.

Toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa vaadittavaa työkokemusta ei oteta huomioon arvioitaessa A osan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdassa vaadittavaa työkokemusta.

ii) Vaadittava työkokemus

A osan 3 kohdan b alakohdan i alakohdassa vaaditun pätevyyden lisäksi hakijalla on oltava A osan 2 kohdassa esitettyyn toimenkuvaan liittyvistä tehtävistä vähintään neljän vuoden työkokemus, josta vähintään kaksi vuotta kansainvälisessä ympäristössä.

iii) Kielitaito

Hakijalla on oltava yhden Euroopan unionin virallisen kielen perusteellinen taito (vähintään C1‑taso) (kieli 1): bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro

ja

saksan kielen perusteellinen taito (vähintään C1-taso) (kieli 2). Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1. Jos kieli 1 on saksa, vaatimuksena on yhden muun Euroopan unionin 23 virallisen kielen tyydyttävä taito (vähintään B2-taso).

Englannin kielen taito on etu.

Edellä mainittuja vähimmäisvaatimuksia sovelletaan kaikkiin hakulomakkeessa mainittuihin kielitaidon osa-alueisiin (puhuminen, kirjoittaminen, kuullun ja luetun ymmärtäminen). Osa‑alueet on mainittu kieliä koskevassa yhteisessä eurooppalaisessa viitekehyksessä (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Tämän valintamenettelyn kieli 2 (saksa) on valittu toimielimen edun mukaisesti. Hakijoilta edellytetään vaadittavaa kielitaitoa A osan 2 kohdassa esitetystä toimenkuvasta johtuvista syistä. Palvelukseen otettavan henkilön on pystyttävä ymmärtämään työtehtävänsä, käsittelemään asiakokonaisuuksia ja viestimään tehokkaasti sisäisten ja ulkopuolisten tahojen kanssa tällä kielellä. Koska toimenkuvaan kuuluu säännöllistä yhteydenpitoa suureen yleisöön Saksassa, eri sidosryhmiin ja sopimuspuoliin, perusteellinen saksan kielen taito on tarpeen.

Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti hakijan, jonka ensimmäinen kieli on saksa, on silti osattava vähintään tyydyttävästi toista virallista kieltä, jonka on oltava joku muu kuin saksa.

 

B. MENETTELY

Menettely perustuu tutkintotodistuksiin ja kokeisiin.

 1. Valintamenettelyyn hyväksyminen

Jos

 • täytät valintamenettelyyn osallistumisen yleiset edellytykset ja
 • olet jättänyt asianmukaisen hakemuksen määräaikaan mennessä,

valintalautakunta käsittelee hakemuksesi ottaen huomioon valintamenettelyyn osallistumisen erityisedellytykset.

Jos täytät valintamenettelyyn osallistumisen erityisedellytykset, valintalautakunta hyväksyy hakemuksesi valintamenettelyyn.

Valintalautakunta perustaa päätöksensä ainoastaan hakulomakkeessa annettuihin tietoihin, jotka on osoitettava oikeiksi asiakirjatodistein.

 

 1. Pätevyyden arviointi

Valintalautakunta arvioi valintamenettelyyn hyväksyttyjen hakijoiden pätevyyttä ennalta laadittua arviointitaulukkoa käyttäen ja laatii luettelon 12 parhaasta hakijasta, jotka kutsutaan kokeisiin. Valintalautakunta hyväksyy viimeiselle sijalle kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat.

Hakijoiden pätevyyttä arvioidessaan valintalautakunta ottaa erityisesti huomioon seuraavat, hakemukseen liitetyin asiakirjatodistein oikeaksi osoitettavat seikat:

 • työkokemus mediasuhteiden alalla (lehdistötilaisuuksien järjestäminen, tiedotteiden laatiminen jne.)
 • työkokemus yleisölle suunnattujen viestintätapahtumien järjestämisestä (messut, näyttelyt, konferenssit jne.)
 • työkokemus suhdetoiminnan alalta ja vierailujen järjestämisestä (yksittäisille henkilöille ja ryhmille)
 • työkokemus sähköisestä viestinnästä (internet, sosiaalinen media)
 • työkokemus hallinnollisten asioiden hoitamisesta
 • työkokemus varainhoidosta.

Pisteytys: 0–20 pistettä.

 

 1. Kokeet

Kirjallinen koe

a) Tekstin laatiminen saksaksi asiakirjakokonaisuuden pohjalta. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä sekä heidän kykyään laatia tekstejä.

Kokeen kesto: enintään 3 tuntia.

Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä: 20 pistettä).

Koe järjestetään verkossa tietokonetta käyttäen.

Suulliset kokeet

b) Valintalautakunta haastattelee hakijoita saksaksi. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä ottaen huomioon kaikki hakemuksesta esiin tulevat seikat. Valintalautakunta testaa myös hakijan kieleksi 1 ilmoittaman kielen taitoa tai kielen 2 taitoa, jos kieli 1 on saksa, ja voi päättää testata hakijan hakulomakkeessa mainitsemaa englannin kielen taitoa.

Kokeen enimmäiskesto: 45 minuuttia.

Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä: 20 pistettä).

c) Ryhmäkeskustelu- tai roolipelikoe saksaksi. Valintalautakunta arvioi kokeen avulla hakijoiden sopeutumiskykyä, neuvottelutaitoja, luovuutta, päätöksentekokykyä ja käyttäytymistä ryhmässä tai tietyssä tilanteessa.

Valintalautakunta määrittää ryhmäkeskustelukokeen keston ryhmien lopullisen kokoonpanon perusteella.

Roolipelikokeen enimmäiskesto on 20 minuuttia.

Pisteytys: 0–20 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 10 pistettä)

 

Nämä kokeet voidaan järjestää etäyhteyden avulla.

Sinulle annetaan hyvissä ajoin ohjeet kirjallisia ja suullisia kokeita varten. Kokeet järjestetään määrättynä ajankohtana. Jos et vastaa kutsuun, et ole tavoitettavissa sähköpostitse tai et osallistu kokeeseen, sinut hylätään. Sinun on noudatettava annettuja ohjeita kirjaimellisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai toimiminen niiden vastaisesti johtaa välittömään hylkäämiseen.

 

 1. Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjaaminen

Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjataan paremmuusjärjestyksessä niiden kolmen hakijan nimet, jotka ovat saaneet eniten pisteitä koko menettelystä (pätevyyden arviointi ja kokeet), edellyttäen että he ovat saaneet jokaisesta kokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän. Luetteloon kirjataan viimeiselle sijalle kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat.

Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjatut hakijat voidaan ottaa palvelukseen Euroopan parlamentin Berliinin, Wienin tai Münchenin yhteystoimistoihin.

Tulokset ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti ja kirjallisesti.

Soveltuvien hakijoiden luettelo julkaistaan Euroopan parlamentin intranetsivustolla.

Soveltuvien hakijoiden luettelo on voimassa 31. joulukuuta 2026 asti. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa nimittävän viranomaisen päätöksellä. Tässä tapauksessa luetteloon kirjatuille ilmoitetaan aikanaan asiasta.

Hakijoiden, joille tarjotaan työpaikkaa, on todentamista varten esitettävä alkuperäisinä kaikki vaaditut asiakirjat, muun muassa tutkinto- ja työtodistukset.

Soveltuvien hakijoiden luetteloon pääsy ei tarkoita sitä, että hakijalla olisi oikeus tulla otetuksi palvelukseen, eikä anna siitä mitään takeita.

 

C. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

Hakemus on jätettävä Apply4EP-alustaa käyttäen: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/fi_FI. Voit luoda vain YHDEN tilin. Napsauta tätä varten sivun lopussa olevaa kohtaa ”Hae verkossa”.

Lue huolellisesti hakijoille tarkoitettu opas ENNEN hakulomakkeen täyttämistä.

Hakemusten jättämisen määräaika

Hakemus on jätettävä verkossa Apply4EP-alustaa käyttäen viimeistään

2. syyskuuta 2022 klo 12.00 Brysselin aikaa.

 

ETHÄN PYYDÄ PUHELIMITSE tietoja valintamenettelystä.

Hakulomakkeen validoinnin jälkeen sinulle lähetetään automaattisesti vastaanottotodistus.