This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/277/S/EPRS - TIJDELIJK FUNCTIONARIS - ADMINISTRATEUR (M/V) - CURATOR VAN VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE BIBLIOTHEKEN (THEMATISCH ANALIST) (AD 7)

Plaats : Brussel
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Dienst : 05-Direction Générale des services de recherche parlementaire
Kenmerk : PE/277/S/EPRS - ADMINISTRATOR LIBRARY (AD 7)
Handleiding voor sollicitanten :

Algemeenheden

Lees voordat u uw sollicitatie indient aandachtig de bijgevoegde handleiding voor sollicitanten.

De handleiding voor sollicitanten maakt deel uit van deze aankondiging en geeft inzicht in de procedureregels en de gang van zaken bij sollicitaties.

 

INHOUD

A.  AARD VAN DE FUNCTIE EN VOORWAARDEN VOOR TOELATING

B.  PROCEDURE

C.  INDIENING VAN SOLLICITATIES

BIJLAGE: HANDLEIDING VOOR SOLLICITANTEN VAN SELECTIEPROCEDURES VAN HET EUROPEES PARLEMENT

 

A.  AARD VAN DE FUNCTIE EN VOORWAARDEN VOOR TOELATING

 1. Algemeen

Het Europees Parlement heeft besloten een procedure te openen ter voorziening in de vacature voor een tijdelijk functionaris (AD 7).

Het gezochte profiel is dat van administrateur (m/v) - curator van voor het publiek toegankelijke bibliotheken (thematisch analist) te Brussel.

Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Aanstelling geschiedt in de rang AD 7, eerste salaristrap, tegen een basissalaris van 6 568,39 EUR per maand. Op dit salaris wordt gemeenschapsbelasting geheven en worden de andere in de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Unie (RAP) voorziene inhoudingen in mindering gebracht. Het salaris is vrijgesteld van nationale belastingen. De salaristrap voor de gekozen kandidaat kan evenwel worden aangepast naargelang van zijn/haar beroepservaring. Bovendien kan het basissalaris onder bepaalde voorwaarden worden vermeerderd met toelagen.

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van geslacht, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

 

 1. Functieomschrijving

Het directoraat-generaal Parlementaire onderzoeksdiensten (EPRS) voorziet de leden van het Europees Parlement, de parlementaire commissies en het Europees Parlement in zijn geheel van onafhankelijke, objectieve en betrouwbare analyses en onderzoek met betrekking tot een reeks beleidskwesties die verband houden met de Europese Unie.

Het directoraat Bibliotheek en Kennisdiensten van het EPRS biedt de leden en het personeel van het Europees Parlement een ruime keuze aan fysieke en digitale boeken, tijdschriften, kranten, nieuwsverslagen, databanken en andere informatiebronnen die relevant zijn voor alle aspecten van het werk van het Europees Parlement als instelling. Het directoraat wil zijn kennis delen met het grote publiek, beantwoordt vragen van burgers en breidt geleidelijk de voor een ieder toegankelijke collecties uit ten behoeve van leerkrachten, onderzoekers en allen die geïnteresseerd zijn in de Europese Unie, haar geschiedenis, geheugen en beleid.

Binnen dit directoraat bestaat de afdeling Burgerbibliotheek uit een team van ongeveer 12 collega's die in Brussel en Luxemburg hun standplaats hebben. De Burgerbibliotheek geeft leiding aan de oprichting van een grote meertalige openbare bibliotheek, de Burgerbibliotheek voor Europa in Brussel, beheert de bibliotheek van het Parlement in Luxemburg waarvan de historische collecties reeds voor het publiek toegankelijk zijn en creëert een leesruimte voor bezoekers in Straatsburg. De afdeling ontwikkelt ook partnerschappen met grote openbare onderzoeksbibliotheken in Europa en daarbuiten en werkt aan partnerschappen met andere grote openbare leesplatforms, zoals Europeana. Ten slotte zorgt de dienst voor de instandhouding, de verrijking en valorisering van de historische collectie van het Europees Parlement, waarvan een deel teruggaat tot het begin van de Europese integratie in de jaren vijftig.

De afdeling Burgerbibliotheek wenst over te gaan tot aanwerving van een administrateur (m/v) - curator van voor het publiek toegankelijke bibliotheken (thematisch analist) te Brussel.

 

Belangrijkste taken:

In nauwe samenwerking met de directeur Collecties en het verantwoordelijk afdelingshoofd:

 • bijdragen tot de verwerving, de instandhouding en de ontsluiting van de collecties van de Burgerbibliotheek op de drie werklocaties, op alle voor bezoekers toegankelijke leesgelegenheden, en in alle talen van de collecties;
 • bijdragen aan het financiële proces voor aanbestedingen, de onderhandelingen met dienstverleners, de controle van geleverde diensten;
 • bijdragen aan de oprichting en verrijking van het online openbaar leesplatform;
 • organisatie, coördinatie en follow-up van tentoonstellingen online en ter plaatse;
 • organisatie, coördinatie en follow-up van het aanbod voor bezoekers ter plaatse in de verschillende openbare leesgelegenheden, in samenwerking met de bibliothecarissen;
 • organisatie, coördinatie en follow-up van het evenementenprogramma van de openbare leesgelegenheden;
 • promotie van alle collecties van de Burgerbibliotheek bij het grote publiek en bij onderzoekers: historische collectie, algemene collectie, collectie over Europese integratie, recente publicaties van het Europees Parlement;
 • promotie van de multimediacollecties van het Europees Parlement bij het publiek;
 • organisatie van cursussen, conferenties, interventies over het geheugen, de plaatsen en de collecties van het Parlement die toegankelijk zijn voor het publiek;
 • totstandbrenging van werken over het geheugen, de plaatsen en de collecties van het Parlement die toegankelijk zijn voor het publiek, totstandbrenging van werken en seminars over het geheugen van de instelling, in voorkomend geval in samenwerking met de historische dienst van het Europees Parlement;
 • opstellen van nota’s in antwoord op vragen van de leden over het geheugen, de plaatsen en de collecties van het Europees Parlement.

 

Voor deze taken zijn de volgende vaardigheden vereist:

 • uitstekende kennis van het Europees beleid, de geschiedenis van de Europese integratie, de Europese instellingen en met name het Europees Parlement;
 • vertrouwdheid met hedendaags onderzoek naar de geschiedenis en de herinneringen aan de Europese integratie;
 • algemene kennis op het gebied van financieel beheer en overheidsopdrachten;
 • vertrouwdheid met het beheer en de instandhouding van archief- en bibliotheekbronnen in een meertalige context;
 • aantoonbare ervaring met de organisatie van evenementen, conferenties en cursussen ter promotie van historisch en intellectueel erfgoed in een meertalige context;
 • ervaring met het online zetten van evenementen en digitale bronnen, in een meertalige context;
 • bewezen ervaring met projectbeheer;
 • aantoonbare bekwaamheid als trainer, spreker, schrijver en redacteur;
 • contacten onderhouden met de nationale en lokale autoriteiten op de drie werklocaties;
 • gemakkelijke interactie met de gebruikelijke gesprekspartners van de Burgerbibliotheek: academische onderzoekers, onderzoeksdirecteuren binnen instellingen en daarbuiten, directeuren van grote bibliotheken, en anderen.

De uitvoering van de oprichting van een Burgerbibliotheek in Brussel, het beheer van de bibliotheek van het Parlement in Luxemburg, het creëren van een leesruimte voor bezoekers in Straatsburg en de organisatie van evenementen en tentoonstellingen in deze openbare leesgelegenheden vereisen frequente contacten met de nationale en regionale autoriteiten van de drie gastlanden van het Europees Parlement (Frankrijk, Luxemburg en België). De doelgroepen van de tentoonstellingen, de opleidingen en de seminars ter plaatse zullen grotendeels bestaan uit publiek van alle leeftijden uit de nabije omgeving: Franstaligen in Brussel, Straatsburg en Luxemburg, Duitstaligen in Luxemburg en Straatsburg, en Nederlandstaligen in Brussel.

 

 1. Voorwaarden voor toelating

Op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties moeten kandidaten aan onderstaande voorwaarden voldoen:

(a) Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel 12, lid 2, van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Unie (RAP) moeten de kandidaten met name:

 • onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;
 • in het bezit zijn van hun rechten als staatsburger;
 • voldaan hebben aan de wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht;
 • in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde functie vereist zijn.

 

(b) Specifieke voorwaarden

(i) Vereiste getuigschriften en diploma’s

Kandidaten moeten beschikken over:

 • een opleidingsniveau dat overeenkomt met een volledige universitaire studie die in een van de lidstaten van de Europese Unie wordt erkend,

of

 • een opleidingsniveau dat overeenkomt met een volledige universitaire studie van ten minste drie jaar, die is afgesloten met een diploma dat in een van de lidstaten van de Europese Unie wordt erkend, gevolgd door relevante beroepservaring van ten minste één jaar.

Dit diploma kan zijn afgegeven in een EU-lidstaat of in een land buiten de EU maar moet erkend zijn door een officiële instantie van een EU-lidstaat, zoals het ministerie van onderwijs van een EU-lidstaat.

Het selectiecomité houdt in dit verband rekening met de verschillen tussen de onderwijsstelsels. In de handleiding voor sollicitanten is een tabel opgenomen met een indicatief overzicht van de minimaal vereiste diploma’s.

De naast het tweede streepje vermelde beroepservaring wordt niet meegeteld bij de bepaling van de vereiste beroepservaring onder punt A.3. b) ii).

(ii) Vereiste beroepservaring

Naast de vereiste kwalificaties onder A.3.b) i), moet u beschikken over ten minste zes jaar beroepservaring op een terrein dat relevant is voor de onder A.2. vermelde taken, waarvan ten minste twee jaar in een internationale omgeving.

(iii) Talenkennis

Kandidaten moeten over een grondige kennis (ten minste niveau C1) van één van de officiële talen van de Europese Unie beschikken (taal 1): Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch of Zweeds,

en

een grondige kennis (ten minste niveau C1) van het Frans (taal 2). Taal 2 moet verschillen van taal 1. Indien taal 1 het Frans is, moeten kandidaten over een voldoende kennis (ten minste niveau B2) van één van de 23 andere officiële talen van de Europese Unie beschikken:

Kennis van het Duits en/of het Nederlands strekt tot aanbeveling.

De genoemde kennisniveaus gelden voor alle in het sollicitatieformulier vermelde taalvaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren). Het gaat om de vaardigheden die zijn opgenomen in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (https://europa.eu/europass/nl/common-european-framework-reference-language-skills).

De voor deze selectieprocedure aangewezen tweede taal is gekozen op grond van het belang van de dienst. Gezien de aard van de taken zijn de gevraagde kwalificaties noodzakelijk. Om de in punt A.2. van deze aankondiging van aanwerving vermelde taken te kunnen vervullen en de goede werking van de dienst te garanderen, moet de aangeworven tijdelijke functionaris in staat zijn efficiënt in het Frans te werken en te communiceren.

De gekozen kandidaat moet in die taal in staat zijn efficiënt te communiceren met interne en externe gesprekspartners. In de drie gastlanden van het Europees Parlement (Frankrijk, België en Luxemburg) is het Frans namelijk de belangrijkste taal voor de communicatie met de nationale en regionale autoriteiten en andere gesprekspartners, en is het ook een van de meest gebruikte talen voor de interne communicatie van het Europees Parlement.

Met het oog op gelijke behandeling en in overeenstemming met artikel 12, punt 2, e) van de RAP, moeten kandidaten, ook diegene die het Frans als eerste officiële taal heeft, ten minste voldoende kennis hebben van één van de andere officiële talen van de Europese Unie beschikken.

 

B. PROCEDURE

De selectie vindt plaats aan de hand van bewijsstukken en een examen.

 1. Toelating tot de selectieprocedure

Indien u

 • voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden, en
 • uw dossier volgens de voorschriften en binnen de gestelde termijn heeft ingediend,

zal het selectiecomité uw dossier toetsen aan de specifieke toelatingsvoorwaarden.

Indien u aan de specifieke toelatingsvoorwaarden voldoet, zal het selectiecomité u tot de selectieprocedure toelaten.

Het comité baseert zich daarbij uitsluitend op de in het sollicitatieformulier vermelde gegevens die door bewijsstukken worden gestaafd.

 

 1. Beoordeling van de kwalificaties

Het selectiecomité beoordeelt aan de hand van vooraf vastgestelde criteria de kwalificaties van de sollicitanten die tot de selectieprocedure zijn toegelaten, en stelt vervolgens een lijst op met de beste 12 kandidaten, die worden uitgenodigd voor het examen. Het selectiecomité selecteert alle kandidaten die met hetzelfde aantal punten op de laatste plaats staan.

Bij de beoordeling van de kwalificaties van de kandidaten houdt het selectiecomité in het bijzonder rekening met de volgende elementen, die moeten worden gestaafd in het sollicitatieformulier:

 • aanvullende kwalificaties en diploma's in verband met de geschiedenis van de Europese integratie;
 • werkervaring op bibliothecair gebied, met inbegrip van het bijdragen aan catalogi;
 • ervaring in het onderhouden van contacten in de wereld van grote bibliotheken en de wereld van academische onderzoekers;
 • ervaring binnen en/of met politieke instanties;
 • ervaring met de organisatie van tentoonstellingen, colloquia en seminars;
 • vertrouwdheid met de media en de wereld van de communicatie;
 • digitale vaardigheden.

Puntentoekenning: 0 tot 20 punten.

 

 1. Examen

Schriftelijke proef

(a) Stelopdracht in het Frans op basis van een dossier, ter beoordeling van uw geschiktheid om de onder A.2. omschreven taken te vervullen, en ter beoordeling van uw vaardigheid in het schrijven en samenvatten.

Maximumduur van de proef: 3 uur.

Puntentoekenning: 0 tot 40 punten (vereiste minimumscore: 20 punten).

Deze proef wordt op afstand gehouden, op de computer.

Mondelinge proef

(b) Gesprek met het selectiecomité in het Frans om, rekening houdend met alle gegevens in het sollicitatiedossier, te beoordelen of u geschikt bent om de onder A.2. omschreven taken uit te voeren. Het selectiecomité toetst ook de taal die u als taal 1 hebt opgegeven / uw taal 2 (indien taal 1 het Frans is), en kan besluiten om uw kennis van het Nederlands en/of het Duits te toetsen indien kennis daarvan in het sollicitatieformulier is opgegeven.

Maximumduur van de proef: 45 minuten.

Puntentoekenning: 0 tot 40 punten (vereiste minimumscore: 20 punten).

Deze proef kan op afstand worden georganiseerd.

U ontvangt te zijner tijd de instructies voor de schriftelijke en mondelinge proeven. De proeven worden gepland op een specifieke datum en tijd. Als u niet reageert op een oproep, niet bereikbaar bent via e-mail of niet deelneemt aan een proef, wordt u uitgesloten. U moet de gegeven instructies precies volgen. Als u de instructies niet naleeft of uw gedragingen strijdig zijn met de instructies, wordt u onmiddellijk uitgesloten.

 

 1. Plaatsing op de lijst van geschikte kandidaten

Op de lijst van geschikte kandidaten worden in volgorde van verdienste de namen van de drie kandidaten geplaatst die voor de volledige procedure (kwalificatiebeoordeling en proeven) de meeste punten alsook de voor elke proef vereiste minimumscore hebben behaald. Alle kandidaten die met hetzelfde aantal punten op de laatste plaats staan, worden op de lijst geplaatst.

U zult persoonlijk door middel van een schriftelijke mededeling van uw resultaten op de hoogte worden gebracht.

De lijst van geschikte kandidaten wordt gepubliceerd op de intranetsite van het Europees Parlement.

De lijst van geschikte kandidaten blijft geldig tot 31 december 2026. Het tot aanstelling bevoegde gezag kan besluiten de geldigheid van de lijst te verlengen. In dat geval worden de kandidaten op de lijst daarvan tijdig in kennis gesteld.

Indien u een baan aangeboden krijgt, moet u de originelen van alle vereiste documenten, met name diploma’s en werkgeversverklaringen, ter verificatie overleggen.

Plaatsing op een lijst van geschikte kandidaten betekent geenszins een recht of garantie op aanwerving.

 

C. INDIENING VAN SOLLICITATIES

Om een sollicitatie te kunnen indienen, moet u beschikken over een account op het platform Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/nl_NL U mag slechts ÉÉN account bezitten. Nadat uw account is aangemaakt, klikt u op de tab “Online solliciteren”, onderaan de pagina.

Gelieve de handleiding voor sollicitanten aandachtig door te lezen ALVORENS het sollicitatieformulier in te vullen.

Uiterste termijn voor de indiening van sollicitaties

De kandidaten moeten hun sollicitatie online indienen op het platform Apply4EP uiterlijk

 

2 september 2022, 12 uur (’s middags), Belgische tijd.

 

U wordt verzocht GEEN TELEFONISCH CONTACT OP TE NEMEN met betrekking tot dit vergelijkend onderzoek.

Zodra u uw sollicitatieformulier heeft gevalideerd, ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging.