This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/277/S/EPRS - AĠENT TEMPORANJU - AMMINISTRATUR / AMMINISTRATRIĊI KURATUR / KURATRIĊI TAL-LIBRERIJI MIFTUĦIN GĦALL-PUBBLIKU (ANALISTA TEMATIKU/A) (AD 7)

Post tax-xogħol : Brussell
Pubblikazzjoni fuq sit web estern : 02/09/2022 12:00
Servizz : 05-Direction Générale des services de recherche parlementaire
Ref. : PE/277/S/EPRS - ADMINISTRATOR LIBRARY (AD 7)
Gwida għall-kandidati :

Informazzjoni ġenerali

Qabel tapplika, jekk jogħġbok aqra sew il-gwida għall-kandidati annessa ma' dan l-avviż ta' reklutaġġ.

Din il-gwida, li hija parti integrali mill-avviż ta' reklutaġġ, tgħinek tifhem ir-regoli marbuta mal-proċeduri u l-kondizzjonijiet tal-parteċipazzjoni.

 

WERREJ

A.  FUNZJONIJIET U ELEĠIBILITÀ

B.  PROĊEDURA

C.  TRESSIQ TAL-APPLIKAZZJONIJIET

ANNESS: GWIDA GĦALL-KANDIDATI FIL-PROĊEDURI TA' SELEZZJONI ORGANIZZATI MILL-PARLAMENT EWROPEW

 

A.FUNZJONIJIET U ELEĠIBILITÀ

 1. Kummenti ġenerali

Il-Parlament Ewropew iddeċieda li jniedi proċedura għall-pożizzjoni ta' aġent temporanju (AD 7).

Il-profil mitlub huwa dak ta' amministratur / amministratriċi kuratur / kuratriċi tal-libreriji miftuħin għall-pubbliku (analista tematiku/a) fi Brussell.

Il-kuntratt se jiġi konkluż għal żmien indeterminat. Ir-reklutaġġ se jsir fil-grad AD 7, l-ewwel skala, b'salarju bażiku ta' EUR 6 568,39 fix-xahar. Dan is-salarju huwa soġġett għat-taxxa Komunitarja u tnaqqis ieħor previst mill-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta' Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea. Huwa eżenti mit-taxxa nazzjonali. L-iskala li fiha se tiġi reklutata l-persuna li tintgħażel madankollu tista' tiġi adattata skont l-esperjenza professjonali ta' din il-persuna. Barra minn hekk, is-salarju bażiku, f'ċerti kondizzjonijiet, jiżdied b'xi allowances.

Il-Parlament Ewropew japplika politika ta' opportunitajiet indaqs u jaċċetta l-applikazzjonijiet mingħajr ebda diskriminazzjoni, bħal pereżempju diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru, ir-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjonijiet politiċi jew oħrajn, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, id-diżabilità, l-età, l-orjentament sesswali, l-istat ċivili jew is-sitwazzjoni tal-familja.

 

 1. Deskrizzjoni tal-funzjonijiet

Id-Direttorat Ġenerali għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari (EPRS) jipprovdi lill-Membri tal-Parlament Ewropew, lill-kumitati parlamentari tiegħu u lill-Parlament Ewropew inġenerali, analiżijiet indipendenti, oġġettivi u affidabbli kif ukoll elementi ta' riċerka dwar suġġetti politiċi differenti marbuta mal-Unjoni Ewropea.

Id-Direttorat għal-Librerija u l-Istrumenti tal-Għarfien tal-EPRS jipprovdi lill-Membri u lill-persunal tal-Parlament Ewropew għażla kbira ta' kotba stampati u diġitali, rivisti, ġurnali, messaġġi uffiċjali, bażijiet ta' data u sorsi ta' informazzjoni oħra rilevanti għall-aspetti kollha tal-ħidma tal-Parlament Ewropew bħala istituzzjoni. Filwaqt li jimpenja ruħu li jaqsam il-bażi ta' għarfien tiegħu mal-pubbliku ġenerali, id-Direttorat iwieġeb il-mistoqsijiet taċ-ċittadini u jkabbar gradwalment il-kollezzjonijiet miftuħin għal kulħadd biex jgħin lill-għalliema, lir-riċerkaturi u lil dawk kollha li juru interess fl-Unjoni Ewropea, l-istorja tagħha, il-memorji tagħha u l-politiki tagħha.

Fi ħdan dan id-Direttorat, l-Unità tal-Libreriji għaċ-Ċittadini hija tim ta' madwar 12-il kollega bbażati fi Brussell u fil-Lussemburgu. L-Unità tal-Libreriji għaċ-Ċittadini hija inkarigata mill-ħolqien ta' librerija pubblika multilingwi kbira, il-Librerija taċ-Ċittadini għall-Ewropa fi Brussell, tiġġestixxi l-librerija tal-Parlament fil-Lussemburgu fejn il-kollezzjonijiet storiċi diġà huma miftuħin għall-pubbliku, u bħalissa qed toħloq spazju ta' qari għall-viżitaturi fi Strażburgu. L-Unità tiżviluppa wkoll sħubijiet ma' libreriji pubbliċi tar-riċerka kbar, fl-Ewropa u barra l-Ewropa, u tiżviluppa sħubijiet ma' pjattaformi kbar oħra ta' qari pubbliku, bħal pereżempju Europeana. Fl-aħħar nett, is-servizz jikkonserva, jarrikkixxi u jivvalorizza l-kollezzjoni storika tal-Parlament Ewropew, li partijiet minnha jmorru lura għall-bidu tal-kostruzzjoni Ewropea fis-snin ħamsin.

L-Unità tal-Libreriji għaċ-Ċittadini tixtieq timpjega kuratur / kuratriċi tal-libreriji miftuħin għall-pubbliku (analista tematiku/a) fi Brussell.

 

Il-persuna reklutata tkun inkarigata minn dawn il-kompiti prinċipali:

F'kollaborazzjoni mill-qrib mad-direttur tal-kollezzjonijiet u l-kap tal-unità responsabbli:

 • tikkontribwixxi għall-attivitajiet ta' akkwist, ta' konservazzjoni u ta' valorizzazzjoni tal-kollezzjonijiet tal-Libreriji għaċ-Ċittadini fit-tliet postijiet tax-xogħol u fis-siti kollha ta' qari aċċessibbli għall-viżitaturi, u fil-lingwi kollha tal-kollezzjonijiet;
 • tikkontribwixxi għall-proċess finanzjarju għas-sejħiet għall-offerti, in-negozjati mal-fornituri ta' servizzi, il-kontroll tas-servizzi mogħtija;
 • tikkontribwixxi għall-ħolqien u għall-arrikkiment tal-pjattaforma ta' qari pubbliku online;
 • torganizza u tikkoordina l-wirjiet online u in situ u tiggarantixxi l-attivitajiet ta' segwitu;
 • torganizza u tikkoordina l-offerta għall-viżitaturi in situ fid-diversi siti ta' qari pubbliku, b'kollaborazzjoni mal-librara, u tiggarantixxi l-attivitajiet ta' segwitu;
 • torganizza u tikkoordina l-programm ta' eventi tas-siti ta' qari pubbliku, u tiggarantixxi l-attivitajiet ta' segwitu;
 • tippromwovi fost il-pubbliku ġenerali u r-riċerkaturi l-kollezzjonijiet kollha tal-Libreriji għaċ-Ċittadini: kollezzjoni storika, kollezzjoni ġenerali, kollezzjoni dwar l-integrazzjoni Ewropea, pubblikazzjonijiet reċenti tal-Parlament Ewropew;
 • tippromwovi fost il-pubbliku l-kollezzjonijiet multimedjali tal-Parlament Ewropew;
 • torganizza korsijiet, konferenzi, interventi dwar il-memorji, il-postijiet u l-kollezzjonijiet tal-Parlament miftuħin għall-pubbliku;
 • tipproduċi xogħlijiet dwar il-memorji, il-postijiet u l-kollezzjonijiet tal-Parlament miftuħin għall-pubbliku, tipproduċi xogħlijiet u torganizza seminars dwar il-memorji tal-Istituzzjoni, jekk ikun meħtieġ b'kollaborazzjoni mas-servizz storiku tal-Parlament Ewropew;
 • tfassal briefings bi tweġiba għal mistoqsijiet tal-Membri dwar il-memorji, il-postijiet u l-kollezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.

 

Dawn il-funzjonijiet jeħtieġu l-kompetenzi li ġejjin:

 • għarfien eċċellenti tal-politiki pubbliċi Ewropej, tal-istorja tal-integrazzjoni Ewropea, tal-istituzzjonijiet Ewropej u, b'mod partikolari, tal-Parlament Ewropew;
 • familjarità mar-riċerka kontemporanja dwar l-istorja u l-memorji tal-integrazzjoni Ewropea;
 • għarfien ġenerali tal-ġestjoni finanzjarja u tal-qasam tal-swieq pubbliċi;
 • familjarità mal-ġestjoni u l-konservazzjoni tas-sorsi ta' arkivji u ta' librerija f'kuntest multilingwi;
 • esperjenza rikonoxxuta fl-organizzazzjoni ta' eventi, konferenzi u korsijiet li jivvalorizzaw patrimonju storiku u intellettwali, f'kuntest multilingwi;
 • esperjenza fit-tqegħid online ta' eventi u sorsi diġitali, f'kuntest multilingwi;
 • esperjenza murija fil-ġestjoni ta' proġetti;
 • kapaċità rikonoxxuta ta' ħarrieġ, kelliem f'konferenzi, kittieb u editur;
 • interazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali u lokali fit-tliet postijiet tax-xogħol;
 • interazzjoni informali mal-interlokuturi naturali tal-Libreriji għaċ-Ċittadini: ir-riċerkaturi universitarji, id-diretturi tar-riċerka fl-istituzzjonijiet u lil hinn minnhom, id-diretturi tal-libreriji l-kbar, u oħrajn.

Il-ħolqien ta' Librerija taċ-Ċittadini għall-Ewropa fi Brussell, il-ġestjoni tal-librerija tal-Parlament fil-Lussemburgu, il-ħolqien ta' spazju tal-qari għall-viżitaturi fi Strażburgu u l-organizzazzjoni ta' eventi u wirjiet f'dawn is-siti ta' qari pubbliku jeħtieġu kuntatti frekwenti mal-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali tat-tliet Stati li jospitaw il-Parlament Ewropew (Franza, il-Lussemburgu u l-Belġju). Il-pubbliku li għalih isiru l-wirjiet, it-taħriġ u s-seminars in situ jkun fil-biċċa l-kbira tiegħu pubbliku lokali ta' kull età: persuni li jitkellmu bil-Franċiż fi Brussell, fi Strażburgu u fil-Lussemburgu, persuni li jitkellmu bil-Ġermaniż fil-Lussemburgu u fi Strażburgu, u persuni li jitkellmu bl-Olandiż fi Brussell.

 

 1. Rekwiżiti ta' eleġibilità

Sal-limitu ta' żmien stabbilit għat-tressiq tal-applikazzjonijiet, il-kandidati għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a) Rekwiżiti ġenerali

Skont l-Artikolu 12.2 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta' Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea, jeħtieġlek:

 • tkun ċittadin(a) ta' wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea;
 • tgawdi mid-drittijiet ċivili tiegħek;
 • tkun issodisfajt kull obbligu impost mil-liġijiet dwar is-servizz militari;
 • toffri l-garanziji ta' moralità mitluba għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet previsti.

 

(b) Rekwiżiti speċifiċi

(i) Kwalifiki u diplomi meħtieġa

Il-kandidati jeħtiġilhom ikollhom:

 • livell ta' tagħlim li jikkorrispondi għal ċiklu sħiħ ta' studji universitarji rikonoxxut uffiċjalment f'wieħed mill-Istati Membri,

jew

 • livell ta' tagħlim ta' mill-inqas tliet snin ta' studji universitarji ċċertifikati b'diploma rikonoxxuta uffiċjalment f'wieħed mill-Istati Membri, segwit minn esperjenza professjonali rilevanti ta' mill-inqas sena.

Id-diplomi, li jkunu ngħataw fi Stat Membru jew f'pajjiż barra mill-UE, iridu jkunu rikonoxxuti minn entità uffiċjali ta' Stat Membru tal-Unjoni, bħall-ministeru tal-edukazzjoni ta' Stat Membru tal-Unjoni.

Il-kumitat ta' selezzjoni se jqis, f'dan ir-rigward, id-differenzi fis-sistemi edukattivi. Eżempji tad-diplomi minimi meħtieġa jinsabu fit-tabella fil-gwida għall-kandidati.

L-esperjenza professjonali mitluba fit-tieni inċiż mhux se titqies għall-evalwazzjoni tal-esperjenza professjonali meħtieġa fil-punt A.3.(b) (ii).

(ii) Esperjenza professjonali meħtieġa

Minbarra l-kwalifiki meħtieġa fil-punt fil-punt A.3.(b) (i), il-kandidati jeħtiġilhom ikollhom mill-inqas sitt snin esperjenza professjonali f'qasam marbut man-natura tal-funzjonijiet imsemmija fil-punt A.2, li minnhom mill-inqas sentejn f'ambjent internazzjonali.

(iii) Għarfien lingwistiku

Il-kandidati jeħtiġilhom ikollhom għarfien komplut (livell minimu C1) ta' waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (lingwa 1): il-Bulgaru, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ingliż, l-Irlandiż, l-Ispanjol, l-Iżvediż, il-Kroat, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, l-Olandiż, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, it-Taljan u l-Ungeriż,

u

għarfien komplut (livell minimu C1) tal-lingwa Franċiża (lingwa 2). Il-lingwa 2 trid tkun differenti mil-lingwa 1. F'każ li l-Franċiż ikun il-lingwa 1, għarfien sodisfaċenti (livell minimu B2) ta' waħda mit-23 lingwa uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea huwa meħtieġ.

L-għarfien tal-Ġermaniż u/jew tal-Olandiż jirrappreżenta vantaġġ.

Ta' min ifakkar li l-livelli minimi indikati hawn fuq japplikaw għal kull qasam ta' ħila lingwistika (taħdit, kitba, komprensjoni orali, komprensjoni tal-kitba) imsemmija fil-formola tal-applikazzjoni. Dawn il-kapaċitajiet huma dawk inklużi fil-Qafas Komuni Ewropew ta' Referenza għal-Lingwi (https://europa.eu/europass/mt/common-european-framework-reference-language-skills).

Il-kandidati huma informati li l-lingwa 2 magħżula għall-finijiet ta' din il-proċedura ta' selezzjoni ġiet definita skont l-interess tas-servizz, li jeżiġi l-kwalifiki meħtieġa skont in-natura tal-funzjonijiet. Sabiex tkun tista' twettaq il-funzjonijiet tagħha, imsemmija fil-punt A.2 ta' dan l-avviż ta' reklutaġġ, u sabiex tiggarantixxi l-funzjonament tajjeb tas-servizz, il-persuna reklutata bħala aġent temporanju jeħtiġilha tkun kapaċi taħdem u tikkomunika b'mod effikaċi bil-Franċiż.

Il-persuna reklutata jeħtiġilha tkun kapaċi tikkomunika b'mod effikaċi mal-interlokuturi interni u esterni b'din il-lingwa. Fil-fatt, il-Franċiż huwa l-lingwa prinċipali ta' komunikazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, u interlokuturi oħra tat-tliet pajjiżi li jospitaw il-Parlament Ewropew (Franza, il-Belġju u l-Lussemburgu), kif ukoll waħda mil-lingwi użata l-aktar fil-komunikazzjoni interna fil-Parlament Ewropew.

Barra minn hekk, fl-interess ta' trattament indaqs u fir-rispett tal-Artikolu 12, punt 2(e), tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta' Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea, il-kandidati kollha, anki jekk ikollhom il-Franċiż bħala l-ewwel lingwa uffiċjali, huma mistennija jkollhom għarfien tal-inqas sodisfaċenti ta' lingwa oħra minn fost il-lingwi uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea.

 

B. PROĊEDURA

Il-proċedura hija organizzata abbażi ta' kwalifiki u testijiet.

 1. Eleġibilità għall-proċedura ta' selezzjoni

Jekk

 • tissodisfa r-rekwiżiti kollha ta' eleġibilità, u
 • ippreżentajt il-fajl tiegħek skont il-modalitajiet u qabel l-iskadenza stabbiliti,

il-kumitat ta' selezzjoni jeżamina l-fajl tiegħek fir-rigward tar-rekwiżiti speċifiċi ta' eleġibilità.

Jekk tissodisfa r-rekwiżiti speċifiċi ta' eleġibilità, il-kumitat ta' selezzjoni jqisek eleġibbli għall-proċedura ta' selezzjoni.

Il-kumitat jibbaża esklużivament fuq l-informazzjoni mogħtija fil-formola tal-applikazzjoni li tkun appoġġata minn dokumenti ġustifikattivi.

 

 1. Evalwazzjoni tal-kwalifiki

Abbażi ta' tabella ta' evalwazzjoni li tkun ġiet stabbilita minn qabel, il-kumitat ta' selezzjoni jevalwa l-kwalifiki tal-kandidati eleġibbli għall-proċedura ta' selezzjoni u jistabbilixxi lista tal-aħjar 12-il kandidat, li jiġu mistiedna għat-testijiet. Il-kumitat ta' selezzjoni jqis il-kandidati kollha ex aequo għall-aħħar post disponibbli.

Huwa u jevalwa l-kwalifiki tal-kandidati, il-kumitat ta' selezzjoni se jqis, b'mod partikolari, dawn l-elementi li ġejjin li għandhom ikunu ġġustifikati fil-formola tal-applikazzjoni: 

 • kwalifiki u diplomi komplementari b'rabta mal-istorja tal-integrazzjoni Ewropea;
 • esperjenza ta' xogħol fil-qasam tal-libreriji, inkluż f'termini ta' kontribut għall-katalgi;
 • esperjenza ta' kuntatt mal-ambjent tal-libreriji l-kbar u tar-riċerkaturi universitarji;
 • esperjenza miksuba fi ħdan u/jew ma' entitajiet politiċi;
 • esperjenza fl-organizzazzjoni ta' wirjiet, simpożji u seminars;
 • familjarità mal-media u s-settur tal-komunikazzjoni;
 • għarfien diġitali.

Marka: minn 0 sa 20 punt.

 

 1. Testijiet

Test bil-miktub

(a) Test tal-kitba bil-Franċiż, abbażi ta' fajl, maħsub biex jevalwa l-kapaċità tiegħek li twettaq il-funzjonijiet deskritti fit-Taqsima A.2, kif ukoll il-kapaċità tiegħek ta' kitba u ta' sinteżi.

Tul massimu tat-test: 3 sigħat.

Marka: minn 0 sa 40 punt (minimu meħtieġ: 20 punt).

Dan it-test se jiġi organizzat mill-bogħod fuq il-kompjuter.

Test orali

(b) Intervista mal-kumitat ta' selezzjoni bil-Franċiż, li permezz tagħha tkun tista' tiġi vvalutata l-kapaċità tiegħek li twettaq il-funzjonijiet deskritti fil-punt A.2, b'kunsiderazzjoni tal-elementi kollha mniżżlin fil-fajl tal-applikazzjoni. Il-kumitat ta' selezzjoni se jittestja wkoll il-lingwa li tkun iddikjarajt bħala l-lingwa 1 / bħala l-lingwa 2 jekk il-lingwa 1 tiegħek tkun il-Franċiż, u jista' jiddeċiedi li jittestja l-għarfien tiegħek tal-Olandiż u/jew tal-Ġermaniż, jekk tkun iddikjarajthom fil-formola tal-applikazzjoni.

Tul massimu tat-test: 45 minuta.

Marka: minn 0 sa 40 punt (minimu meħtieġ: 20 punt).

Dan it-test jista' jiġi organizzat mill-bogħod.

Se tirċievi fi żmien xieraq l-istruzzjonijiet dwar it-testijiet bil-miktub u orali. It-testijiet huma skedati f'data u f'ħin preċiżi. Jekk ma tirrispondix għall-istedina, jekk ma tkunx tista' tiġi kkuntattjat(a) permezz tal-email jew jekk ma tippreżentax ruħek għal test, tiġi skwalifikat(a). Jekk jogħġbok segwi kelma b'kelma l-istruzzjonijiet mogħtija. Jekk ma ssegwix l-istruzzjonijiet jew jekk l-imġiba tiegħek ma tkunx konformi mal-istruzzjonijiet, tiġi skwalifikat(a) minnufih.

 

 1. Inklużjoni fil-lista tal-kandidati idonei

Il-lista tal-kandidati idonei tinkludi, skont l-ordni ta' mertu, l-ismijiet tat-tliet kandidati li jkunu kisbu l-ogħla għadd ta' punti fil-proċedura kollha (l-evalwazzjoni tal-kwalifiki u t-testijiet) u li jkunu laħqu l-livell minimu meħtieġ f'kull wieħed minn dawn it-testijiet. Il-lista tinkludi l-kandidati kollha ex aequo għall-aħħar post disponibbli.

Inti ssir taf personalment bir-riżultati tiegħek permezz ta' komunikazzjoni bil-miktub.

Il-lista tal-kandidati idonei tiġi ppubblikata fuq l-intranet tal-Parlament Ewropew.

Il-lista tal-kandidati idonei tibqa' valida sal-31 ta' Diċembru 2026. Din tista' tiġi estiża b'deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ħatra. F'dan il-każ, il-kandidati mniżżlin fil-lista tal-kandidati idonei jiġu informati fi żmien xieraq.

Jekk tirċievi offerta ta' impjieg, inti tkun mitlub(a) tippreżenta l-kopji oriġinali tad-dokumenti kollha meħtieġa, b'mod partikolari d-diplomi u ċ-ċertifikati tal-impjieg tiegħek, sabiex tkun tista' ssir verifika.

Il-fatt li ismek jitniżżel fil-lista tal-kandidati idonei ma jikkostitwix dritt jew garanzija ta' reklutaġġ.

 

C. TRESSIQ TAL-APPLIKAZZJONIJIET

 Biex tapplika, irid ikollok kont fuq il-pjattaforma Apply4EP : https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/mt_MT. Jista' jkollok kont WIEĦED BISS. Biex tagħmel dan, ikklikkja fuq it-tab "Applika Online" li tinsab fi tmiem il-paġna.

Il-kandidati jeħtiġilhom jaqraw bir-reqqa l-gwida għall-kandidati QABEL ma jimlew l-applikazzjoni tagħhom.

Skadenza għat-tressiq tal-applikazzjonijiet

 Il-kandidati jeħtiġilhom japplikaw online fuq il-pjattaforma Apply4EP sa mhux aktar tard minn:

 

it-2 ta' Settembru 2022, f'12.00 (nofsinhar), ħin ta' Brussell

 

Il-kandidati huma mitluba MA JĊEMPLUX biex jiksbu informazzjoni dwar din il-proċedura ta' selezzjoni.

Tintbagħatlek konferma ta' riċevuta awtomatikament malli tivvalida l-formola tal-applikazzjoni tiegħek.