This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/274/S/CSG - AJUTINE TEENISTUJA - JUHTKONNA TUGIAMETNIK (M/N) (AD 11)

Koht : Brüssel
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Teenistus : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : PE/274/S/CSG - MANAGEMENT ADMINISTRATOR (AD 11)
Juhend kandidaatidele :

Üldteave

Enne kandideerimist lugege tähelepanelikult läbi töölevõtmise teadaande lisas esitatud juhend kandidaatidele.

Juhend on töölevõtmise teadaande lahutamatu osa ning aitab mõista valikumenetluse reegleid ja kandideerimiskorda.

 

SISUKORD

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISTINGIMUSED

B. MENETLUS

C. KANDIDEERIMISAVALDUSTE ESITAMINE

LISA:         JUHEND EUROOPA PARLAMENDI KORRALDATAVATES VALIKUMENETLUSTES OSALEVATELE KANDIDAATIDELE

 

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISTINGIMUSED

 1. Üldised märkused

Euroopa Parlament on otsustanud alustada menetlust ajutise teenistuja ametikoha (AD 11) täitmiseks.

Täidetav koht on juhtkonna tugiametniku ametikoht Brüsselis.

Leping sõlmitakse tähtajatult. Väljavalitud isik võetakse tööle palgaastme AD 11 esimesele järgule, mille puhul on põhipalk 10 764,11 eurot kuus. Sellelt töötasult peetakse kinni ühenduse maks ja muud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt ette nähtud maksud. Töötasu on vabastatud riiklikest maksudest. Väljavalitud kandidaadid võidakse võtta tööle ka muule palgajärgule olenevalt nende töökogemusest. Põhipalgale võivad teatavatel tingimustel lisanduda ka hüvitised.

Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ning võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, etnilise kuuluvuse, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel.

 

 1. Ametikoha kirjeldus

Väljavalitud isik asub tööle peasekretäri kantselei direktori juures. Ta abistab direktorit ja annab talle strateegilist nõu kõigis vastutusvaldkondades, eriti seoses keskteenistustega. Ta osaleb otseselt igapäevaste teemade käsitlemisel ja strateegilistes projektides. Lisaks vastutab ta eesmärkide, tegevuskavade ja tööprogrammide koostamise ja täitmise eest, osaleb arvukatel sise- ja väliskoosolekutel ning koostab protokolle, teadaandeid ja arvamusi.

See eeldab suurepäraseid teadmisi Euroopa Parlamendist ja tõendatud kogemust Euroopa institutsiooni poliitilise või kõrgema juhtkonna tasandi kabinetis ning institutsioonidevahelise koostöö alal. Eeliseks on väga head teadmised Euroopa tasandi fraktsioonide ja erakondade toimimisest. Väljavalitud isikul peavad olema heal tasemel toimetus- ja analüüsioskus ning väga hea koordineerimis- ja suhtlemisoskus. Ta peab olema paindlik ja suutma tulla toime muutuva töökoormusega.

Ta vastutab ka suhete eest Belgia riiklike ja piirkondlike ametiasutustega haldus- ja poliitilisel tasandil Euroopa Parlamendi erinevates tegevusvaldkondades. See vastutusala hõlmab koostööd, sealhulgas kõrgeimal tasandil, peamiselt prantsuse ja hollandi keeles.

Arvestada tuleb sagedaste lähetustega eri töökohtadesse ja paindliku tööajaga.

Peamised tööülesanded on järgmised:

–    nõustada juhtkonda üksuse vastutusvaldkondades, jälgida kogu üksuse tegevust, edastada teavet alt üles ja ülalt alla, hõlbustada teenistusesiseseid suhteid;

–    hallata suhteid Belgia ametiasutustega;

–    koostada kõrgetasemelisi uuringuid ja arvamusi institutsiooni poliitilistele ja haldusasutustele;

–    vastutada konkreetsete teemade eest (nt mitmemõõtmelised tehnilised, haldus-, õigus-, finants- ja eelarveuuringud);

–    viia institutsiooni poliitika raames ellu keskmise pikkusega ja pikaajalisi projekte;

–    juhtida keskteenistuste iga-aastase tööprogrammi koostamist;

–    tegeleda tundlike teemadega;

–    aidata koostada üksuse eelarvet ja seda täita (eelarve haldamine, avalikud hanked jne);

–    saata või esindada juhtkonda mitmesugustel sise- ja väliskoosolekutel, juhtida halduskoosolekuid või neil osaleda.

 

Nende ülesannete täitmine nõuab:

– planeerimisoskust,

– reageerimisvõimet,

– täpsust,

– suhtlemisoskust,

– konfidentsiaalsust/diskreetsust,

– diplomaatilist lähenemisviisi.

 

 1. Kandideerimistingimused

Kandidaat peab kandideerimisavalduse esitamise tähtajaks vastama järgmistele tingimustele. 

a) Üldtingimused

Vastavalt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõikele 2 peab kandidaat

–          olema ühe Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik,

–          omama kõiki kodanikuõigusi,

–          olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused

–          ning tal peavad olema tööülesannete täitmiseks vajalikud isikuomadused. 

 

b) Eritingimused 

i) Nõutav kvalifikatsioon

Kandidaadil peab olema:

 • haridustase, mis vastab vähemalt nelja-aastase nominaalõppeajaga lõpetatud ülikooliõpingutele, mida tõendab ühes liikmesriigis ametlikult tunnustatud diplom,

või

 • haridustase, mis hõlmab vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga ülikooliõpinguid, mida tõendab ühes liikmesriigis ametlikult tunnustatud diplom, ning pärast diplomi saamist vähemalt üheaastane asjakohane töökogemus.

Liikmesriigis või kolmandas riigis välja antud diplomeid peab tunnustama liidu liikmesriigi ametiasutus, näiteks liidu liikmesriigi haridusministeerium.

Valikukomisjon võtab seejuures arvesse liikmesriikide haridussüsteemide erinevusi. Nõutavat miinimumharidustaset kinnitavate diplomite näited on esitatud kandidaatidele koostatud juhendis toodud tabelis.

Teises taandes nõutud töökogemust ei võeta arvesse A osa punkti 3 alapunkti b alapunktis ii nõutud töökogemuse hindamisel. 

ii) Nõutav töökogemus

Lisaks A osa punkti 3 alapunkti b alapunktis i nõutavale kvalifikatsioonile peab kandidaadil olema vähemalt viisteist aastat erialast töökogemust A osa punktis 2 loetletud tööülesannetega seotud valdkonnas, sealhulgas vähemalt seitse aastat rahvusvahelises keskkonnas.

iii) Keeleoskus

Kandidaat peab valdama kõrgtasemel (vähemalt C1-tase) ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt (1. keel): bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keel,

ja

kõrgtasemel (vähemalt C1-tase) prantsuse keelt (2. keel). 2. keel peab olema 1. keelest erinev. Kui prantsuse keel on 1. keel, on nõutav Euroopa Liidu ülejäänud 23 ametliku keele seast ühe keele rahuldav oskus (vähemalt B2-tase).

Hollandi keele oskus on eelis.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool nõutud minimaalne tase kehtib kõigi kandideerimisavalduses märgitud keeleliste osaoskuste kohta (rääkimine, kirjutamine, kuuldu mõistmine ja loetu mõistmine). Need osaoskused vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendile (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Käesoleva valikumenetluse puhul valiti 2. keel (prantsuse keel) lähtuvalt teenistusüksuse huvidest, mis eeldavad selle keele oskust tööülesannete laadi tõttu. Uus töötaja peab olema võimeline saama aru täidetavatest ülesannetest, töötama dokumentidega ja suutma tõhusalt suhelda parlamendisiseste ja -väliste koostööpartneritega selles keeles.

Eeliseks on hollandi keele oskus, kuna hollandi keel on üks Belgia ametiasutuste peamisi halduskeeli (riigi ja piirkonna tasandil). 

Võrdse kohtlemise kaalutlustel ja järgides Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõike 2 punkti e, peab iga kandidaat, isegi kui tema esimene ametlik keel on prantsuse keel, oskama piisavalt teist keelt, mis ei ole prantsuse keel.

 

B. MENETLUS

Menetlus põhineb kvalifikatsioonil ja katsetel.

 1. Valikumenetluses osalema lubamine

Kui kandidaat

 • vastab kandideerimise üldtingimustele ja
 • on esitanud ettenähtud tähtajaks nõuetekohase kandideerimisavalduse,

vaatab valikukomisjon tema kandideerimisavalduse läbi ja otsustab, kas kandidaat vastab eritingimustele.

Kui kandidaat vastab ka eritingimustele, lubab valikukomisjon ta valikumenetluses osalema.

Valikukomisjon tugineb seejuures üksnes kandideerimisavalduses esitatud andmetele, mille kohta on esitatud tõendavad dokumendid.

 

 1. Kvalifikatsiooni hindamine

Valikukomisjon hindab eelnevalt kindlaks määratud hindamistabeli põhjal valikumenetluses osalema lubatud kandidaatide kvalifikatsiooni ja koostab nimekirja, milles on toodud 12 parimat kandidaati, kes kutsutakse kirjalikule katsele. Valikukomisjon kutsub katsele kõik kandidaadid, kes jagavad viimast edasipääsukohta.

Kandidaatide kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomisjon arvesse eelkõige järgmisi aspekte, mida tuleb kandideerimisavalduses tõendada:

 • töökogemus Euroopa institutsiooni poliitilise või kõrgema juhtkonna tasandi kantseleis;
 • töökogemus institutsioonidevahelise koostöö alal;
 • Euroopa ja/või rahvusvahelises keskkonnas saadud kogemused.

Punktiskaala: 0–20 punkti.

 

 1. Katsed

Kirjalik katse

a) Kirjalik katse prantsuse keeles, mis eeldab teksti koostamist ette antud dokumentide põhjal ning mille eesmärk on hinnata kandidaadi suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid ning oskust koostada tekste ja teha kokkuvõtteid.

Katse maksimaalne kestus: 3 tundi.

Punktiskaala: 0–40 punkti (nõutav minimaalne punktiarv: 20).

Katse korraldatakse kaugosaluse teel arvutis.

Kuus parimat kandidaati, kes said kirjalikul katsel kõige rohkem punkte, kutsutakse suulisele katsele, tingimusel et nad said nõutava minimaalse arvu punkte.

Suuline katse

b) Vestlus valikukomisjoni liikmetega prantsuse keeles, et hinnata kandideerimisavalduses esitatud kõiki tegureid arvesse võttes kandidaadi suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid. Valikukomisjon testib ka keelt, mida kandidaat on nimetanud 1. keelena / 2. keelena (kui kandidaadi 1. keel on prantsuse keel), ja võib otsustada testida kandidaadi hollandi keele oskust, kui see on kandideerimisavalduses märgitud.

Katse maksimaalne kestus: 45 minutit.

Punktiskaala: 0–40 punkti (nõutav minimaalne punktiarv: 20).

See katse võidakse korraldada kaugosaluse teel.

Kirjalike ja suuliste katsete juhised saadetakse kandidaatidele aegsasti enne katsete toimumist. Katsed toimuvad kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal. Katsele kutsutud kandidaat, kes kutsele või meilidele ei vasta või ei võta katsest osa, arvatakse valikumenetlusest välja. Saadud juhiseid tuleb täpselt järgida. Kui kandidaat juhiseid ei järgi või ei käitu nende kohaselt, arvatakse ta kohe valikumenetlusest välja.

 

 1. Sobivate kandidaatide nimekiri

Sobivate kandidaatide nimekirja kantakse paremusjärjestuses nende kolme kandidaadi nimed, kes kogusid menetluses (kvalifikatsiooni hindamine ja katsed) kõige rohkem punkte, tingimusel et nad said igal katsel nõutava minimaalse arvu punkte. Nimekirja kantakse kõik kandidaadid, kes jagavad viimast nimekirjapääsukohta.

Kandidaate teavitatakse tulemustest individuaalselt ja kirjalikult.

Sobivate kandidaatide nimekiri avaldatakse Euroopa Parlamendi intranetis.

Sobivate kandidaatide nimekiri kehtib 31. detsembrini 2026. Seda tähtaega võib ametisse nimetava asutuse või ametiisiku otsusega pikendada. Sellisel juhul antakse sellest nimekirja kantud kandidaatidele aegsasti teada.

Kui kandidaadile tehakse tööpakkumine, tuleb tal kontrollimiseks esitada kõigi nõutavate dokumentide, sealhulgas diplomite ja töötõendite originaalid.

Sobivate kandidaatide nimekirja kandmine ei anna ei õigust ega tagatist töökoha saamiseks.

 

C. KANDIDEERIMISAVALDUSTE ESITAMINE

Kandideerimiseks on vajalik konto platvormil Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/et_ET. Võite luua endale ainult ÜHE konto. Klõpsake lehekülje allosas oleval nupul „Kandideeri veebis“.

Lugege ENNE kandideerimisavalduse täitmist tähelepanelikult läbi juhend kandidaatidele. 

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg

Kandidaadid peavad registreeruma veebikeskkonnas platvormil Apply4EP hiljemalt

2. septembril 2022 kell 12.00 (Brüsseli aja järgi).

 

Kandidaatidel palutakse valikumenetlusega seoses MITTE HELISTADA.

Pärast kandideerimisavalduse kinnitamist saate automaatselt vastuvõtuteatise.