This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/274/S/CSG - DOČASNÝ ZAMĚSTNANEC - ADMINISTRÁTOR/ADMINISTRÁTORKA – VEDOUCÍ SPRÁVNÍ PRACOVNÍK (AD 11)

Místo : Brusel
Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 02/09/2022 12:00
Útvar : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : PE/274/S/CSG - MANAGEMENT ADMINISTRATOR (AD 11)
Pokyny pro uchazeče :

Obecné informace

Před podáním přihlášky je nutné si pozorně přečíst pokyny pro uchazeče, které jsou připojeny k tomuto oznámení o výběrovém řízení.  

Tyto pokyny jsou nedílnou součástí oznámení o výběrovém řízení a pomohou vám porozumět pravidlům upravujícím postupy a způsoby přihlašování.

 

OBSAH

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY ÚČASTI

B. PRŮBĚH ŘÍZENÍ

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

PŘÍLOHA:      POKYNY PRO UCHAZEČE VE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH, KTERÁ ORGANIZUJE EVROPSKÝ PARLAMENT

 

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Obecné poznámky

Evropský parlament rozhodl o zahájení výběrového řízení na obsazení dočasného pracovního místa (AD 11).

Hledaným profilem je administrátor/administrátorka, vedoucí správní pracovník v Bruselu.

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Vybraný uchazeč bude zařazen do platové třídy AD 11 prvního platového stupně, se základním platem 10 764,11 EUR měsíčně. Ze základního platu se odvádí daň Společenství a další odvody podle podmínek pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. Nepodléhá zdanění v členských státech. Platový stupeň, do něhož bude úspěšný uchazeč zařazen, bude možno upravit podle délky jeho praxe. Kromě toho se základní plat za určitých podmínek navyšuje o příspěvky.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace např. na základě pohlaví, etnicity, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

 

 1. Pracovní náplň

Vybraný uchazeč bude spolupracovat s vedoucí kanceláře generálního tajemníka. Bude jí poskytovat podporu a strategické poradenství ve všech oblastech působnosti a zejména v souvislosti s ústředními útvary. Bude přímo zapojen do každodenních úkolů a strategických projektů. Dále bude odpovědný za přípravu a provádění cílů, akčních plánů a pracovních programů, bude se účastnit různých interních a externích schůzí a vypracovávat zápisy z jednání, sdělení a stanoviska.

Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byl důkladně obeznámen s chodem Evropského parlamentu a měl potvrzenou praxi v kanceláři na politické úrovni nebo ve vyšším vedení některého evropského orgánu a zkušenosti v oblasti interinstitucionální spolupráce. Velmi dobrá znalost fungování evropských politických stran a skupin je výhodou. Vybraný uchazeč musí mít dobrou schopnost koncipovat a analyzovat texty a mít kompetence v oblasti koordinace a komunikace. Musí být flexibilní a schopný zvládat kolísavý objem práce.

K jeho úkolům budou také patřit vztahy s belgickými vnitrostátními a regionálními orgány na správní a politické úrovni v různých oblastech činnosti Parlamentu. Jejich součástí je spolupráce, a to i na nejvyšší úrovni, především ve francouzštině a nizozemštině.

Vybraný uchazeč bude vykonávat časté pracovní cesty mezi jednotlivými pracovními místy a bude mít nepravidelnou pracovní dobu.

Jeho úkolem bude především:

-    poskytovat nadřízeným poradenství v oblasti působnosti útvaru, sledovat veškerou činnost příslušného útvaru, předávat informace směrem k nadřízeným i podřízeným, usnadňovat vztahy mezi jednotlivými odděleními;

-    udržovat vztahy s belgickými orgány;

-    vypracovávat studie a stanoviska na vysoké úrovni určené politickým a správním orgánům Parlamentu;

-    zabývat se konkrétními úkoly (komplexní technické, administrativní, právní, finanční, rozpočtové a jiné činnosti);

-    vést středně a dlouhodobé projekty v souvislosti s politikou orgánu;

-    řídit přípravu ročního pracovního programu pro ústřední útvary;

-    zabývat se citlivými záležitostmi;

-    pomáhat s přípravou a plněním rozpočtu útvaru (rozpočtové řízení, veřejné zakázky apod.);

-    doprovázet vyšší vedení na různé interní i externí schůze / zastupovat jej, řídit schůze správních orgánů nebo se jich účastnit.

 

Výkon těchto úkolů vyžaduje následující schopnosti:

– schopnost předvídat,

– schopnost pohotově reagovat,

– pečlivost

– komunikační schopnosti,

– důvěrnost/diskrétnost,

– smysl pro diplomacii.

 

 1. Podmínky účasti

Ke dni uplynutí lhůty stanovené pro podání přihlášek musejí uchazeči splňovat tyto podmínky: 

a) Všeobecné podmínky

V souladu s čl. 12 odst. 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie musíte:

–          být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie,

–          požívat svých občanských práv,

–          mít splněny veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby,

–          předložit záruky bezúhonnosti vyžadované pro výkon výše uvedených pracovních činností. 

 

b) Zvláštní podmínky 

i) Kvalifikační předpoklady

Uchazeči musí mít:

 • úroveň vzdělání odpovídající ukončenému nejméně čtyřletému vysokoškolskému studiu, osvědčenou diplomem oficiálně uznávaným v jednom z členských států,

nebo

 • úroveň vzdělání odpovídající nejméně tříletému vysokoškolskému studiu, osvědčenou diplomem oficiálně uznávaným v jednom z členských států, a odpovídající nejméně roční odbornou praxi.

Diplomy, ať už byly vydány v některém z členských států, nebo v zemi mimo EU, musí být uznány oficiálním orgánem (jako je ministerstvo školství) některého z členských států Unie.

Výběrová komise v této souvislosti zohlední různé struktury vzdělávání. Příklady minimálních požadovaných diplomů jsou uvedeny v tabulce v pokynech pro uchazeče.

Odborná praxe požadovaná ve druhé odrážce nebude brána v potaz při hodnocení odborné praxe vyžadované podle části A bodu 3 písm. b) bodu ii).           

ii) Požadovaná odborná praxe

Kromě kvalifikace požadované podle části A bodu 3 písm. b) bodu i) musíte mít alespoň patnáctiletou odbornou praxi v oblasti související s náplní práce uvedenou v části A bodu 2, z toho nejméně sedm let v mezinárodním prostředí.

iii) Jazykové znalosti

Uchazeči musejí mít důkladnou znalost (úroveň alespoň C1) jednoho z úředních jazyků Evropské unie (jazyk 1): angličtiny, bulharštiny, češtiny, dánštiny, estonštiny, finštiny, francouzštiny, chorvatštiny, irštiny, italštiny, litevštiny, lotyštiny, maďarštiny, maltštiny, němčiny, nizozemštiny, polštiny, portugalštiny, rumunštiny, řečtiny, slovenštiny, slovinštiny, španělštiny nebo švédštiny

a

důkladnou znalost (úroveň alespoň C1) francouzštiny (jazyk 2). Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1. V případě, že je francouzština jazykem 1, požaduje se uspokojivá znalost (úroveň alespoň B2) jednoho z 23 úředních jazyků Evropské unie.

Znalost nizozemštiny je výhodou.

Upozorňujeme na to, že minimální úroveň požadovaných znalostí se vztahuje na všechny oblasti jazykových dovedností (mluvený projev, písemný projev, porozumění psanému textu, porozumění mluvenému projevu) uvedené v přihlášce. Tyto dovednosti odpovídají dovednostem uvedeným ve společném evropském referenčním rámci pro jazyky (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Uchazeči jsou informováni o tom, že jazyk 2 (francouzština) vybraný pro účely tohoto výběrového řízení byl stanoven v souladu se služebním zájmem, který vyžaduje uvedenou kvalifikaci s ohledem na náplň práce. Vybraný uchazeč musí být schopen v tomto jazyce porozumět svěřeným úkolům, zpracovávat dokumentaci a účinně komunikovat s interními i externími partnery.

Znalost nizozemštiny je výhodou, protože nizozemština je jedním z hlavních administrativních jazyků belgických orgánů (na celostátní a regionální úrovni).

Všichni uchazeči, včetně těch, jejichž prvním úředním jazykem je francouzština, musí mít kromě francouzštiny – v zájmu rovného zacházení se všemi uchazeči a dodržení čl. 12 odst. 2 písm. e) pracovního řádu ostatních zaměstnanců – uspokojivou znalost druhého jazyka.

 

B. PRŮBĚH ŘÍZENÍ

Výběrové řízení probíhá na základě kvalifikačních předpokladů a zkoušek.

 1. Přijetí uchazeče k výběrovému řízení

Pokud

 • splňujete všeobecné podmínky účasti a
 • předložil(a) jste přihlášku v požadované podobě a lhůtě,

výběrová komise prostuduje vaši dokumentaci s ohledem na zvláštní podmínky účasti ve výběrovém řízení.

Pokud zvláštní podmínky splňujete, budete výběrovou komisí přijat(a) do výběrového řízení.

Výběrová komise se rozhoduje výlučně na základě informací obsažených v přihlášce a doložených odpovídajícími doklady.

 1. Posouzení kvalifikace

Výběrová komise na základě předem sestavené hodnotící tabulky posoudí kvalifikaci uchazečů přijatých do výběrového řízení a vypracuje seznam dvanácti nejlepších uchazečů, kteří budou pozváni k písemné zkoušce. Výběrová komise pozve k písemné zkoušce všechny uchazeče na posledním postupovém místě, kteří získali stejný počet bodů.

Při posuzování kvalifikace uchazečů zohlední výběrová komise především tyto aspekty (doložené odpovídajícími doklady přiloženými k přihlášce):

 • odborná praxe v kanceláři na politické úrovni nebo ve vyšším vedení některého evropského orgánu;
 • odborná praxe v oblasti interinstitucionální spolupráce;
 • praxe získaná v evropském nebo mezinárodním prostředí.

Hodnocení: 0 až 20 bodů.

 

 1. Zkoušky

Písemná zkouška

a) Písemná práce ve francouzštině na základě dokumentu, jejímž cílem je posoudit schopnost uchazečů plnit povinnosti popsané v části A bodu 2 a také jejich schopnost písemně se vyjadřovat a shrnout hlavní myšlenky.

Maximální délka zkoušky: 3 hodiny.

Hodnocení: 0 až 40 bodů (požadované minimum: 20 bodů).

Tato zkouška bude organizována distančně na počítači.

Šest nejlepších uchazečů, kteří v písemné zkoušce získají nejvyšší počet bodů, bude pozváno k ústní zkoušce, pokud získali alespoň minimální požadovaný počet bodů.

Ústní zkouška

b) Pohovor s výběrovou komisí ve francouzštině, který s ohledem na informace uvedené v přihlášce komisi umožní posoudit vaši schopnost vykonávat úkoly popsané v části A bodu 2. Výběrová komise přezkouší také vaši znalost jazyků, které jste uvedl(a) v přihlášce jako jazyk 1 / jazyk 2 (pokud je vaším jazykem 1 francouzština) a může rozhodnout, že posoudí vaši znalost nizozemštiny, pokud jste ji uvedl(a) v přihlášce.

Maximální délka zkoušky: 45 minut.

Hodnocení: 0 až 40 bodů (požadované minimum: 20 bodů).

Tato zkouška se může konat distančně.

Pokyny k písemným a ústním zkouškám vám budou zaslány s dostatečným předstihem. Zkoušky se konají ve stanovený den a hodinu. Pokud nebudete na pozvánku reagovat, nebude vás možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo se nedostavíte ke zkoušce, budete z výběrového řízení vyřazen/a. Je třeba důsledně dodržovat zaslané pokyny. Nedodržení pokynů nebo postup v rozporu s pokyny povede k okamžitému vyřazení uchazeče.

 

 1. Zařazení na seznam vhodných uchazečů

Na seznam vhodných uchazečů budou zapsána sestupně jména tří uchazečů, kteří ve výběrovém řízení (posouzení kvalifikačních předpokladů a hodnocení zkoušek) získali nejvyšší počet bodů a v každé zkoušce alespoň minimální požadovaný počet bodů. Na seznam budou zapsáni všichni uchazeči na posledním postupovém místě, kteří získali stejný počet bodů.

O svých výsledcích budou jednotliví uchazeči informováni písemně.

Seznam vhodných uchazečů bude zveřejněn na intranetových stránkách Evropského parlamentu.

Platnost seznamu vhodných uchazečů skončí dne 31. prosince 2026. Může být prodloužena rozhodnutím orgánu oprávněného ke jmenování. V tom případě budou úspěšní uchazeči zapsaní na seznamu včas informováni.

Bude-li vám nabídnuto pracovní místo, musíte pro účely ověření předložit originály všech požadovaných dokladů, zejména diplomů a pracovních potvrzení.

Skutečnost, že je uchazeč uveden na seznamu vhodných uchazečů, nepředstavuje nárok ani záruku přijetí do zaměstnání.

 

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

K podání přihlášky musíte mít účet na platformě Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/cs_CS. Tento účet můžete mít jen JEDEN. K vytvoření účtu klikněte na „Přihlásit se online“ na konci stránky.

Uchazeči si musí PŘED vyplněním přihlášky pozorně přečíst pokyny pro uchazeče.

Lhůta pro podání přihlášek

Uchazeči musí přihlášku podat on-line na platformě Apply4EP nejpozději

dne 2. září 2022 ve 12 hodin (poledne) bruselského času.

 

Žádáme uchazeče, aby ohledně tohoto výběrového řízení NETELEFONOVALI.

Poté, co přihlášku potvrdíte, vám bude automaticky zasláno potvrzení o přijetí.