This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/274/S/CSG - СРОЧНО НАЕТ СЛУЖИТЕЛ - АДМИНИСТРАТОР – СЪВЕТНИК НА РЪКОВОДСТВОТО (AD 11)

Място : Брюксел
Край на публикуването на външен уебсайт : 02/09/2022 12:00
Отдел : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : PE/274/S/CSG - MANAGEMENT ADMINISTRATOR (AD 11)
Ръководство на вниманието на кандидатите :

Общи положения

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите, приложено към настоящото обявление за наемане на работа.

Ръководството, което e неразделна част от обявлението за наемане на работа, ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

А.               ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

Б.                ПРОЦЕДУРА

В.               ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ:       РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОДБОР, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

 1. Общи положения

Европейският парламент взе решение да започне процедура по заемане на длъжността „срочно нает служител“ (AD 11).

Търсеният профил е на администратор – съветник на ръководството в Брюксел.

Договорът се сключва за неопределено време. Назначението ще се извърши на степен AD 11, първа стъпка, с основна месечна заплата от 10 764,11 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно правилата, предвидени в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъде назначен одобреният кандидат, може обаче да бъде съобразена с неговия професионален опит. Освен това, към основната заплата могат да се прибавят, при определени условия, надбавки.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на пол, етнос, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

 

 1. Естество на служебните задължения

Избраният кандидат ще бъде подчинен на директора на кабинета на генералния секретар. Служителят ще подпомага директора и ще му дава стратегически съвети във всички области на отговорност, включително във връзка с централните служби. Той/тя ще участва пряко в ежедневните дейности и в работата по стратегически проекти. Освен това, избраният кандидат ще отговаря за разработването и изпълнението на цели, планове за действие и работни програми, ще участва в множество вътрешни и външни срещи и ще изготвя протоколи, докладни записки и становища.

За целта се изискват отлични познания за Европейския парламент и доказан опит в кабинет на политическо или висше управленско ниво в европейска институция и в областта на междуинституционалното сътрудничество. Наличието на много добри познания за функционирането на европейските политически групи и партии би било предимство. Лицето трябва да притежава добри умения за писмено изразяване и анализ на документи, както и много добри умения за координация и комуникация. Служителят трябва да бъде гъвкав и да може да се справя с различен обем на работа.

Той/тя ще отговаря също така за връзките с белгийските национални и регионални органи на административно и политическо ниво в различните области на дейност на Парламента. Тази отговорност ще включва взаимодействие с различни органи, включително на най-високо равнище, като комуникацията ще се осъществява основно на френски и нидерландски език.

Може да се очакват чести командировки на различни работни места, както и гъвкаво работно време.

Основните задачи ще бъдат, както следва:

-    консултиране на ръководството в областите на компетентност на отдела, проследяване на всички дейности на отдела, предаване на информацията във възходящ и низходящ ред по йерархичната верига, улесняване на връзките между службите;

-    управление на отношенията с белгийските органи;

-    изготвяне на проучвания и становища на високо равнище, предназначени за политическите и административните органи на институцията;

-    работа по конкретни досиета (многоизмерни проучвателни дейности от техническо, административно, правно, финансово, бюджетно и друго естество);

-    реализиране на средносрочни и дългосрочни проекти в рамките а институционалните политики;

-    управление на изготвянето на годишната работна програма на централните служби;

-    управление на чувствителни досиета;

-    съдействие за изготвянето и изпълнението на бюджета на отдела (управление на бюджета, обществени поръчки и др.);

-    придружаване/представляване на ръководството на различни вътрешни и външни срещи, организиране на административни заседания и участие в тях.

 

За изпълнението на тези служебни задължения са необходими следните умения:

– умения за прогнозиране;

– способност за реагиране;

– стриктност;

– комуникационни умения;

– поверителност/дискретност;

– дипломатичност.

 

 1. Условия за допускане

Към крайния срок за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на следните условия:

а)      Общи условия

В съответствие с член 12, параграф 2 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз е необходимо кандидатът:

–          да бъде гражданин на една от държавите — членки на Европейския съюз,

–          да се ползва от своите граждански права,

–          да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба,

–          да притежава необходимите нравствени качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

 

б)      Специални условия 

i) Необходими документи, удостоверяващи образователно-квалификационна степен, и дипломи

Кандидатите трябва да имат:

 • образователна степен, съответстваща на завършен пълен курс на университетско образование с продължителност най-малко четири години, удостоверена с диплома, официално призната в една от държавите членки;

или

 • университетско образование с продължителност най-малко три години, удостоверено с диплома, официално призната в една от държавите членки, последвано от подходящ професионален опит от най-малко една година.

Дипломите, издадени от държава членка или от трета държава, трябва да бъдат признати от официален орган на държава — членка на ЕС, например министерството на образованието на държава — членка на ЕС.

В тази връзка комисията за подбор ще вземе предвид наличието на различни образователни системи. Примери за минималните изисквани дипломи са включени в таблицата, представена в ръководството на вниманието на кандидатите.

Професионалният опит, изискван съгласно второто тире, няма да се взема предвид при оценката за необходимия професионален опит по дял A, точка 3, буква б), подточка ii). 

ii) Необходим професионален опит

Освен квалификациите, изисквани по дял A, точка 3, буква б), подточка i), трябва да имате най-малко петнадесет години професионален опит в област, свързана с естеството на задълженията, посочени в дял A, точка 2, включително поне седем години в международна среда.

iii) Езикови познания

Кандидатите трябва да имат задълбочени познания (най-малко ниво C1) по един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски

и

задълбочени познания (най-малко ниво C1) по френски език (език 2). Език 2 трябва да бъде различен от език 1. Ако френският език е език 1, се изисква задоволително владеене (най-малко ниво B2) на един от 23-те официални езика на Европейския съюз.

Владеенето на нидерландски език е предимство.

Моля, имайте предвид, че посочените по-горе минимални нива се прилагат за всяка област на езикови умения (устно изразяване, писмено изразяване, слушане с разбиране и четене с разбиране), посочени във формуляра за кандидатстване. Това са уменията, определени в Общата европейска референтна рамка за езиците (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Кандидатите се уведомяват, че език 2 (френски) е избран за целите на настоящата процедура за подбор, в съответствие с интереса на службата, като се изисква наличието на определени квалификации поради естеството на служебните задължения. Новоназначеният служител трябва да може да разбира поставените му задачи, да работи по досиетата и да общува ефикасно с вътрешните и външните партньори на този език.

Владеенето на нидерландски език е предимство, тъй като това е един от основните административни езици на белгийските органи (на национално и регионално ниво).

Освен това, с оглед на равното третиране и съгласно член 12, точка 2, буква д) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, всички кандидати трябва да владеят задоволително втори език. За кандидатите с френски като първи официален език се изисква да владеят втори език, който да бъде различен от френския език.

 

Б. ПРОЦЕДУРА

Процедурата се провежда по документи и чрез изпити.

 1. Допускане до процедурата за подбор

Ако

 • отговаряте на общите условия за допускане и
 • сте подали своето досие за кандидатстване според изискваните условия и ред и в изисквания срок,

комисията за подбор ще разгледа досието Ви с оглед на специфичните условия за допускане.

Ако отговаряте на специфичните условия за допускане, комисията за подбор ще Ви допусне до процедурата за подбор.

За тази цел комисията се основава изключително на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения, подкрепени с удостоверителни документи.

 

 1. Оценка на квалификацията

Въз основа на предварително установена скала за оценяване комисията за подбор извършва оценка на квалификацията на кандидатите, допуснати до процедурата за подбор, и изготвя списък на 12-те най-добри кандидати, които получават покана да се явят на писмения изпит. В случай на равен резултат конкурсната комисия ще одобри за последното място всички кандидати с такъв резултат.

При оценяването на квалификацията на кандидатите комисията за подбор отчита по-специално следните елементи, за които трябва да се приложат удостоверителни документи към формуляра за кандидатстване:

 • професионален опит в кабинет на политическо или висше управленско ниво в европейска институция;
 • професионален опит в областта на междуинституционалното сътрудничество;
 • опит, придобит в европейска и/или международна среда;

Оценяване: от 0 до 20 точки.

 

 1. Изпити

Писмен изпит

а)      Изготвяне на текст на френски език въз основа на досие, чиято цел е да се оцени Вашата способност да изпълнявате описаните в част А, точка 2 служебни задължения, както и Вашите умения за писмено изразяване и резюмиране на текст.

Максимална продължителност на изпита: 3 часа.

Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки).

Този изпит ще бъде организиран дистанционно, на компютър.

6-имата най-добри кандидати, които са получили най-висок брой точки на писмения изпит, ще бъдат поканени на устните изпити, при условие че са получили изисквания минимален брой точки.

Устен изпит

б)      Събеседване с комисията за подбор на френски език, което ще позволи да се оцени способността Ви да изпълнявате функциите, описани в дял А, точка 2, като се вземат предвид всички елементи от досието за кандидатстване. Комисията за подбор ще провери също така езиковите Ви познания по езика, който сте посочили като език 1/език 2 (ако Вашият първи език е френски), и може да реши да провери езиковите Ви познания по нидерландски език, ако във формуляра за кандидатстване сте посочили, че владеете този език.

Максимална продължителност на изпита: 45 минути.

Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки).

Този изпит може да бъде организиран дистанционно.

Ще получите своевременно инструкции за писмените и устните изпити. Провеждането на изпитите е предвидено за определена дата и час. Ако не отговорите на поканата, ако с Вас не може да бъде установена връзка по електронна поща или ако не се явите на даден изпит, ще бъдете дисквалифициран/а. Трябва да следвате инструкциите стриктно. Всяко неспазване на инструкциите или всяко поведение, което не съответства на инструкциите, води до незабавното Ви дисквалифициране.

 

 1. Включване в списъка на успешно преминалите процедурата за подбор

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати ще съдържа, по реда на постигнатите резултати, имената на тримата кандидати, които са получили най-голям брой точки в хода на цялата процедура (оценка на квалификациите и резултати от изпитите) и са достигнали определения минимален праг на всеки един от изпитите. Списъкът ще включва всички кандидати с еднакъв резултат, класирани на последно място.

За резултатите си ще бъдете лично уведомени с писмено съобщение.

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати ще бъде публикуван на интранет страницата на Европейския парламент.

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати ще бъде валиден до 31 декември 2026 г. Валидността му може да бъде удължена с решение на органа по назначаване. В този случай лицата, успешно преминали процедурата за подбор, ще бъдат уведомени своевременно.

Ако Ви бъде предложена работа, трябва да представите, с цел удостоверяване на автентичността, оригиналите на всички изисквани документи, а именно Вашите дипломи и удостоверения за работа.

Фактът, че дадено име фигурира в списък на успешно преминалите процедура за подбор кандидати, не представлява нито право, нито гаранция за наемане на работа.

 

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

За да кандидатствате, трябва да имате потребителски профил на платформата Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/bg_BG. Можете да създадете САМО ЕДИН потребителски профил. За целта трябва да отворите раздел „Кандидатстване онлайн“, който се намира в края на страницата.

Кандидатите трябва да прочетат внимателно ръководството, предназначено за кандидатите, ПРЕДИ да попълнят своя формуляр за кандидатстване.

Краен срок за подаване на кандидатурите 

Кандидатите трябва да подадат своята кандидатура онлайн на платформата Apply4EP най-късно до:

2 септември 2022 г., 12 ч. (обед), брюкселско време

 

Кандидатите се умоляват ДА НЕ СЕ ОБАЖДАТ ПО ТЕЛЕФОНА във връзка с настоящата процедура за подбор.

Веднага след валидирането на Вашия формуляр за кандидатстване ще Ви бъде изпратено автоматично потвърждение за получаване.