This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/AD/272/TRAD - TAALKUNDIG-INTERCULTUREEL PROFESSIONAL (AD 5)

Plaats : Luxemburg
Publication end on external website : 25/07/2022 17:00
Dienst : 09-Direction Générale de la traduction
Kenmerk : AD/272/TRAD: INTERCULTURAL & LANGUAGE PROFESSIONAL AD 5
Handleiding voor sollicitanten :
Talent Screener :

Algemeenheden

Gelieve de bijgevoegde handleiding voor sollicitanten aandachtig door te lezen alvorens te solliciteren. De handleiding voor kandidaten maakt deel uit van deze aankondiging en geeft inzicht in de procedureregels en de gang van zaken bij sollicitaties.

INHOUD

A. FUNCTIEOMSCHRIJVING, VOORWAARDEN VOOR TOELATING

B. VERLOOP VAN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK

C. INDIENING VAN SOLLICITATIES

BIJLAGEN:      HANDLEIDING VOOR KANDIDATEN VAN VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

                      TALENT SCREENER

 

A. FUNCTIEOMSCHRIJVING, VOORWAARDEN VOOR TOELATING

 1. Algemene opmerkingen

Het Europees Parlement heeft besloten een algemeen vergelijkend onderzoek - (AD 5) te houden op basis van artikel 29, lid 1, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met het oog op de aanwerving van ambtenaren bij het directoraat-generaal Vertaling (DG TRAD).

Het gezochte profiel is dat van taalkundig-intercultureel professional, voor de volgende talen:

 1. Bulgaars (12 geslaagde kandidaten)
 2. Frans (12 geslaagde kandidaten)
 3. Maltees (12 geslaagde kandidaten)
 4. Slowaaks (12 geslaagde kandidaten)
 5. Zweeds (12 geslaagde kandidaten)

Deze aankondiging heeft dus betrekking op vijf talen. U kunt zich slechts voor een van die talen inschrijven en moet in dit verband bij uw online-inschrijving een keuze maken. Zodra u uw onlinesollicitatieformulier heeft gevalideerd, kunt u deze keuze niet meer wijzigen.

De aangeworven persoon wordt ingeschaald in rang AD 5 (eerste salaristrap), met een maandelijks basissalaris van 5 130,98 EUR. Op dit salaris worden gemeenschapsbelasting en de andere inhoudingen als voorzien in het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, in mindering gebracht. Het salaris is vrijgesteld van nationale belastingen. De salaristrap voor de gekozen kandidaat kan evenwel worden aangepast naargelang van zijn/haar beroepservaring. Bovendien kan het basissalaris onder bepaalde voorwaarden worden vermeerderd met toelagen.

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

 1. Functieomschrijving

Het directoraat-generaal Vertaling (DG TRAD) verricht vertaaldiensten ten behoeve van het Europees Parlement om in elke vorm, zowel op papier als elektronisch, te communiceren in alle officiële talen van de Europese Unie.

DG TRAD heeft de volgende taken:

 • alle documenten die verband houden met de rol van het Parlement als medewetgever en als een van de twee takken van de begrotingsautoriteit, beschikbaar maken in alle officiële talen of werktalen, om te zorgen voor legitimiteit en transparantie van het wetgevings- en begrotingsproces van de Unie;
 • het Europees Parlement in staat stellen zijn verplichtingen na te komen uit hoofde van het meertaligheidsbeleid, dat erop gericht is een gelijkwaardige behandeling van talen te waarborgen, zodat alle burgers van de Unie in hun eigen taal met de instellingen kunnen communiceren en toegang hebben tot de documenten van de Unie;
 • teksten eenvoudiger en beter leesbaar maken dankzij heldere taal, zodat het Parlement voor de burgers makkelijker te benaderen en toegankelijker wordt, onder meer door het gebruik van nieuwe vormen die zijn afgestemd op lezen in de toekomst;
 • ervoor zorgen dat al deze diensten zo doeltreffend mogelijk worden verricht.

Het is de taak van DG TRAD bruggen te bouwen tussen verschillende talen en culturen en duurzame meertaligheid te bevorderen, omdat deze een essentieel onderdeel is van het Europese democratische ideaal.

De standplaats van de taalkundig-intercultureel professionals is Luxemburg. In hun moedertaal bevorderen zij de communicatie tussen het Europees Parlement en het grote publiek. Zij moeten in alle aspecten van hun werk heldere taal gebruiken en rekening houden met de culturele context van het betrokken land of de betrokken landen. Zij vertalen en lokaliseren teksten om te lezen, te beluisteren en te bekijken, reviseren het werk van hun collega’s en bieden auteurs van niet-wetgevingsdocumenten redactionele ondersteuning. Daarnaast bewerken zij teksten in hun moedertaal. Een goede teamgeest en sterke sociale vaardigheden zijn van essentieel belang, omdat de taalkundig-intercultureel professionals nauw samenwerken met collega’s van andere afdelingen van DG TRAD en zo nodig contact hebben met de aanvragende diensten.

Taalkundig-intercultureel professionals hebben de volgende taken:

 • de communicatie met de burgers in heldere taal bevorderen, in hun moedertaal;
 • allerlei soorten teksten in hun moedertaal vertalen, bewerken, transcreëren en reviseren;
 • taalkundig-interculturele bemiddeling (bijvoorbeeld ondertiteling, taalkundige bewerking van audiovisueel materiaal, podcasts of websites) verzorgen uit ten minste twee andere officiële talen van de Unie;
 • ondersteuning bieden bij de redactie van niet-wetgevingsdocumenten;
 • een bijdrage leveren aan opleidingsactiviteiten, terminologische werkzaamheden en de ontwikkeling van IT- en communicatietools;
 • regelmatige contacten met de aanvragende diensten onderhouden;
 • bijdragen aan kwaliteitsborging en -controle en zorgen voor de naleving van goede praktijken om te waarborgen dat DG TRAD resultaten levert van uitstekende kwaliteit.

De onderwerpen zijn vaak complex en hebben doorgaans betrekking op politieke, juridische, economische, financiële, wetenschappelijke of technische aangelegenheden, die tot alle werkterreinen van de Europese Unie kunnen behoren.

De uitvoering van deze taken vereist intensief gebruik van specifieke IT-programma’s en bijbehorende tools. Het werk omvat ook taalkundig-interculturele bemiddeling in de vorm van vertaling van audiovisueel materiaal, en ondertiteling.

Voor de functie van taalkundig-intercultureel professional is een hoge mate van flexibiliteit vereist, alsook het vermogen om inzicht te krijgen in veelsoortige en veelal ingewikkelde problemen, om snel te reageren op veranderende omstandigheden en om doeltreffend te communiceren. De kandidaten moeten in staat zijn regelmatig met grote inzet te werken, zowel onafhankelijk als in teamverband, in een multicultureel werkmilieu. Tenslotte moeten zij bereid zijn tijdens hun gehele loopbaan bijscholingscursussen te volgen.

 1. Voorwaarden voor toelating

Op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties moet u aan onderstaande algemene en specifieke voorwaarden voldoen:

a) Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel 28 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie moet u met name:

–          onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;

–          in het bezit zijn van uw rechten als staatsburger;

–          hebben voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht;

–          in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor het vervullen van de beoogde taken vereist zijn.

b) Specifieke voorwaarden

i) Vereiste getuigschriften en diploma’s

U moet een opleiding gevolgd hebben van een niveau dat overeenkomt met een volledige universitaire studie waarvan de normale duur drie jaar of langer is en die is bekroond met een in een van de lidstaten van de Unie officieel erkend diploma.

Dit diploma kan zijn afgegeven in een EU-lidstaat of in een land buiten de EU maar moet erkend zijn door een officiële instantie van een EU-lidstaat, zoals het ministerie van onderwijs van een EU-lidstaat. De jury houdt rekening met de verschillen in onderwijsstructuur.

Zie in dit verband bijlage I bij de handleiding voor kandidaten van vergelijkende onderzoeken van het Europees Parlement.

ii) Talenkennis

U moet ten minste drie officiële talen van de Europese Unie beheersen. In deze aankondiging wordt als volgt naar talen verwezen:

 • taal 1: hoofdtaal, die moet worden gekozen uit de vijf talen van dit vergelijkend onderzoek (Bulgaars, Frans, Maltees, Slowaaks en Zweeds), perfecte kennis op moedertaalniveau;
 • taal 2: Engels of Frans, grondige kennis (ten minste niveau C1). Indien uw taal 1 het Frans is, moet uw taal 2 het Engels zijn;
 • taal 3: een van de 24 officiële talen van de Europese Unie, grondige kennis (ten minste niveau C1). taal 3 moet verschillen van taal 1 en taal 2.

De voor dit vergelijkend onderzoek aangewezen talen zijn gekozen op grond van het belang van de dienst. Voor de functie van taalkundig-intercultureel professional zijn bijzondere kwalificaties vereist vanwege de taken als bedoeld in titel A, punt 2, van deze aankondiging.

Om hun taken te kunnen vervullen en de goede werking van de dienst van DG TRAD te garanderen, moeten de aangeworven personen derhalve in staat zijn om doeltreffend te werken en te communiceren in drie talen.

Frans en Engels worden het vaakst gebruikt voor de interne communicatie binnen DG TRAD en voor de communicatie met de andere directoraten-generaal en de politieke organen van het Europees Parlement. Om hun taken te kunnen vervullen en de goede werking van de dienst te garanderen, moeten de aangeworven personen derhalve in staat zijn om doeltreffend te werken en te communiceren in ten minste een van deze twee talen.

Engels en Frans zijn bovendien de meest frequente brontalen van de te vertalen documenten: ongeveer 80 % van de documenten wordt oorspronkelijk vanuit het Engels vertaald, 10 % vanuit het Frans. De andere talen samen vertegenwoordigen 10 % van de documenten.

iii)     Vereiste beroepservaring

Er wordt geen beroepservaring verlangd. Alle beroepservaring op het gebied waarop dit vergelijkend onderzoek betrekking heeft (zie de lijst met de taken van taalkundig-intercultureel professionals in het punt “Functieomschrijving”), kan evenwel een pluspunt zijn, op voorwaarde dat deze ervaring uitsluitend is verworven in uw taal 1.

 

B. VERLOOP VAN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK

Het vergelijkend onderzoek omvat twee fasen:

1. Voorselectie:

a. een reeks meerkeuzevragen,

b. Talent Screener.

2. Examen

 1. Voorselectie

a) Een reeks meerkeuzevragen

U zult worden uitgenodigd voor een voorselectietest (meerkeuzevragen) indien u uw sollicitatiedossier heeft ingediend:

- volgens de voorschriften vermeld in titel C, en

- binnen de termijn vermeld in titel C.

Deze test wordt afgenomen in taal 2 (Engels of Frans). Indien uw taal 1 het Frans is, legt u de test af in het Engels.

De voorselectietest bestaat uit ten hoogste veertig meerkeuzevragen en is erop gericht de capaciteit te beoordelen van de kandidaten om informatie met betrekking tot de waarden van de Europese Unie en de rol van het Europees Parlement te identificeren. U zult geruime tijd voor de datum van de test voorbeelden van dergelijke meerkeuzevragen ontvangen.

De test duurt ten hoogste tachtig minuten en wordt online georganiseerd, op de computer.

b) Talent Screener

U moet de Talent Screener invullen die bij de aankondiging is gevoegd en deze Talent Screener uploaden naar uw onlinesollicitatieformulier. De Talent Screener moet in uw sollicitatieformulier zijn opgenomen ten laatste op de uiterste datum en het uiterste tijdstip die zijn vastgesteld voor de indiening van sollicitaties (zie titel C).

Indien u voor de test met meerkeuzevragen tot de beste kandidaten behoort (hiertoe neemt de jury voor elke van de vijf talen waarop deze aankondiging betrekking heeft, de 150 kandidaten met de hoogste scores voor deze test in aanmerking; voor de laatste plaats neemt de jury eventueel ook ex aequo geplaatste kandidaten in aanmerking, zonder beperking van het aantal), dan beoordeelt de jury uw antwoorden op de vragen in de Talent Screener. Zij laat voor elke taal van het vergelijkend onderzoek de beste zestig kandidaten toe tot de schriftelijke proeven. De jury kan een weging toepassen op de verschillende beoordelingscriteria. De voor elk criterium behaalde scores worden bij elkaar opgeteld. Zo wordt vastgesteld welke personen het beste profiel hebben om de taken uit te voeren.

De jury laat voor elke taal van het vergelijkend onderzoek de beste zestig kandidaten tot de schriftelijke proeven toe en baseert haar beoordeling daartoe uitsluitend op de antwoorden op de vragen in de Talent Screener. Na afloop van deze beoordeling controleert de jury of de kandidaten voldoen aan de algemene en specifieke toelatingsvoorwaarden (titel A, punt 3) en of de antwoorden van de kandidaten worden gestaafd door de bewijsstukken die zijn opgenomen in hun sollicitatiedossier.

Indien het aantal kandidaten dat is ingeschreven voor een taal lager is dan of gelijk is aan het maximumaantal kandidaten dat voor de schriftelijke proeven wordt uitgenodigd, kan de jury beslissen om de voorselectie voor deze taal over te slaan en alle kandidaten die voldoen aan de algemene en specifieke toelatingsvoorwaarden (titel A, punt 3) meteen uit te nodigen voor de schriftelijke proeven.

2. Examen

Vertaalproef en redactieproef in heldere taal

a) Vertaling van een tekst die verband houdt met de wetgevende werkzaamheden van het Europees Parlement, van taal 2 naar taal 1.

Maximumduur van de proef: 90 minuten, voor een brontekst van ongeveer 450 à 500 woorden

Puntenwaardering: 0 tot 40 punten - vereiste minimumscore: 20/40

Voor kandidaten die voor deze proef niet de vereiste minimumscore behalen, worden de proeven onder b) en c) niet gecorrigeerd.

b) Vertaling van een toespraak of mededeling voor de burgers, van taal 3 naar taal 1.

Maximumduur van de proef: 90 minuten, voor een brontekst van ongeveer 450 à 500 woorden

Puntenwaardering: 0 tot 40 punten - vereiste minimumscore: 20/40

Voor kandidaten die voor deze proef niet de vereiste minimumscore behalen, wordt de proef onder c) niet gecorrigeerd.

c) Redactieproef: redactie in heldere taal, in taal 1, van een tekst die bestemd is voor de burger, op basis van een ingewikkelde tekst in taal 2. Deze proef is bedoeld om uw kennis van taal 2 te beoordelen en uw vermogen om de kerngedachten van een tekst te onderscheiden en deze op heldere wijze uit te drukken in uw taal 1.

Maximumduur van de proef: 60 minuten

Puntenwaardering: 0 tot 40 punten - vereiste minimumscore: 20/40

Deze proeven worden online gehouden, op de computer.

Voor elke taal van het vergelijkend onderzoek worden de vierentwintig kandidaten met het hoogste aantal punten voor de schriftelijke proeven uitgenodigd voor de mondelinge proeven, op voorwaarde dat zij voor elke proef de vereiste minimumscore hebben behaald. Indien meerdere kandidaten voor eenzelfde taal met hetzelfde aantal punten op de laatste plaats staan, laat de jury deze allemaal toe tot de mondelinge proeven voor deze taal.

Mondelinge proeven

d) Onderhoud met de jury in taal 1 en taal 2 om, rekening houdend met de gegevens in het sollicitatiedossier, te beoordelen of u geschikt bent om bij een Europese instelling de in het punt “Functieomschrijving” beschreven taken uit te voeren. De jury kan besluiten om uw kennis van de andere in uw sollicitatieformulier opgegeven officiële talen te testen.

Maximumduur van de proef: 45 minuten

Puntenwaardering: 0 tot 40 punten - vereiste minimumscore: 20/40

Voor kandidaten die voor proef d) niet de vereiste minimumscore behalen, wordt de proef onder e) niet beoordeeld.

e) Groepsdiscussie of rollenspel in taal 2 om uw aanpassingsvermogen, uw onderhandelingsbekwaamheid, uw besluitvaardigheid en uw gedrag in een groep te beoordelen.

De duur van de groepsdiscussie wordt door de jury vastgesteld naargelang van de definitieve samenstelling van de groepen.

Het rollenspel duurt ten hoogste 25 minuten.

Puntenwaardering: 0 tot 20 punten - vereiste minimumscore: 10/20

Deze proeven kunnen op afstand worden georganiseerd.

U ontvangt te zijner tijd de instructies voor de schriftelijke en mondelinge proeven. De proeven worden gepland op een specifieke datum en tijd. Als u niet reageert op een oproep, niet bereikbaar bent via e-mail of niet deelneemt aan een proef, kunt u worden uitgesloten. U moet de gegeven instructies precies volgen. Als u de instructies niet naleeft of uw gedragingen strijdig zijn met de instructies, wordt u onmiddellijk uitgesloten.

 1. Plaatsing op de lijst van geschikte kandidaten

De jury stelt voor elke taal van het vergelijkend onderzoek een lijst op met de in aanmerking komende kandidaten die na afloop van de proeven de hoogste totaalscores hebben behaald. Meer details hierover vindt u in titel A, onder punt 1, “Algemeen”. Deze totaalscores zijn de optelsom van de punten die de kandidaten hebben behaald voor alle schriftelijke en mondelinge proeven; voorwaarde is evenwel dat zij voor elke proef de vereiste minimumscore hebben behaald. Indien meerdere kandidaten voor eenzelfde taal met hetzelfde aantal punten op de laatste plaats staan, kunnen al deze kandidaten op de lijst worden geplaatst. De lijst bevat de namen van de geslaagde kandidaten in alfabetische volgorde.

De lijst blijft geldig tot en met 31 december 2025. Het tot aanstelling bevoegde gezag kan besluiten de lijst te verlengen. In dat geval worden de kandidaten op de lijst daarvan tijdig in kennis gesteld.

De kandidaten worden persoonlijk van hun resultaten in kennis gesteld. De lijst wordt eveneens gepubliceerd op de officiële website van het Europees Parlement.

Indien u een baan aangeboden krijgt, moet u de originelen van alle vereiste documenten, met name diploma’s en werkgeversverklaringen, ter verificatie overleggen.

Plaatsing op een lijst van geschikte kandidaten houdt geenszins een recht of garantie op aanwerving in.

 

C. INDIENING VAN SOLLICITATIES

Indienen van aanvragen:

U moet solliciteren via het platform Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/nl_NL

U moet de handleiding voor kandidaten van vergelijkende onderzoeken van het Europees Parlement aandachtig lezen alvorens het sollicitatieformulier in te vullen en de relevante bewijsstukken over te leggen.

Uiterste termijn voor de indiening van sollicitaties

Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties:

 

25 juli 2022 om 17.00 uur, Luxemburgse tijd

 

Zodra u uw sollicitatieformulier heeft gevalideerd, ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging.

U wordt verzocht GEEN TELEFONISCH CONTACT OP TE NEMEN met de diensten van het Europees Parlement met betrekking tot dit vergelijkend onderzoek.