This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/232/S - ADMINISTRATEUR, AUDIOVISUEEL INGENIEUR (AD 7)

Plaats : Brussel
Publication end on external website : 10/09/2021 12:00
Dienst : 00-Parlement Européen
Referentie : PE/232/S - AUDIOVISUAL ENGINEER
Handleiding voor sollicitanten :

Algemeenheden

Lees voordat u uw sollicitatie indient aandachtig de bijgevoegde handleiding voor sollicitanten.

De handleiding voor sollicitanten maakt deel uit van deze aankondiging en geeft inzicht in de procedureregels en de gang van zaken bij sollicitaties.

 

INHOUD

A. FUNCTIEOMSCHRIJVING, VOORWAARDEN VOOR TOELATING (VEREIST PROFIEL)

B. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

C. INDIENING VAN SOLLICITATIES

BIJLAGE: HANDLEIDING VOOR SOLLICITANTEN BIJ SELECTIEPROCEDURES VAN HET EUROPEES PARLEMENT

 

A. FUNCTIEOMSCHRIJVING, VOORWAARDEN VOOR TOELATING (VEREIST PROFIEL)

1. Algemene opmerkingen

Het Europees Parlement heeft besloten de procedure ter voorziening in zes vacatures voor ambtenaar (AD 7) bij het directoraat-generaal Logistiek en Vertolking voor Conferenties en het directoraat-generaal Communicatie te openen op basis van artikel 29, lid 2, van het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie. Gezocht profiel: audiovisueel ingenieur met als specialisatie de integratie van uitzend- en multimediasystemen.

Voor deze ambten zijn bijzondere kwalificaties vereist, zoals vermeld in titel A, punt 3, onder b), van deze aankondiging.

De aangeworven persoon wordt ingeschaald in rang AD 7 (eerste salaristrap), met een maandelijks basissalaris van 6 294,84 EUR. Op dit salaris worden gemeenschapsbelasting en de andere inhoudingen als voorzien in de regeling voor ambtenaren van de Europese Unie, in mindering gebracht. Het salaris is vrijgesteld van nationale belastingen. De salaristrap voor de gekozen kandidaten kan evenwel worden aangepast naargelang van hun beroepservaring. Bovendien kan het basissalaris onder bepaalde voorwaarden worden vermeerderd met toelagen.

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

Functie-inhoud

2. Functieomschrijving

De aangeworven kandidaten werken in Brussel, onder het gezag van het afdelingshoofd. In het kader van de programma’s en prioriteiten die door de parlementaire organen en hun hiërarchie zijn vastgesteld, hebben zij met name de volgende taken:

- beheren van het ontwerp, de ontwikkeling en de implementering van professionele audiovisuele systemen en conferentiesystemen in het kader van projecten van het technische departement, de afdeling en het directoraat;
- bijdragen tot de functionele/operationele technische uitrol en de implementering van audiovisuele infrastructuur en conferentie-infrastructuur met simultaanvertolking;
- deelnemen aan het gebruik en het onderhoud van installaties voor productie en verspreiding van radio en/of televisie-uitzendingen en multimedia, en voor conferenties;
- de gebruikers van deze installaties begeleiden en hun hiërarchie advies verstrekken op het vlak van strategische richtsnoeren inzake technologieën en technische infrastructuur.

Betroffen zijn alle technologieën die verband houden met het produceren en verspreiden van media-inhoud (tv, radio, bedrijfsfilms, verslaggeving vanuit vergaderzalen, webstreaming, webpublicatie, conferentiesystemen met simultaanvertolking). Hiertoe is een diepgaande kennis vereist van elektronica, informatica, analoge en digitale signaalbewerking, en nieuwe digitale technologieën.

Daarnaast vereist de vervulling van deze taken analytisch vermogen, het vermogen om complexe problemen op te lossen, schrijfvaardigheid, coördinatiecapaciteit (intern en extern personeel), vaardigheid op het gebied van administratief beheer (dossiers, aanbestedingen, contracten), communicatie- en leervaardigheid, evenals een goede praktische kennis van kantoorsoftware, software voor computerondersteund projectbeheer en apparatuur voor signaalmeting. De gekozen kandidaten moeten eveneens in het Engels of het Frans kunnen communiceren met verschillende technische en administratieve gesprekspartners, met als doel technische of administratieve problemen op te lossen en binnen werkgroepen tot consensus te komen.

Voor deze functie moeten veelvuldig dienstreizen naar de andere werklocaties van het Europees Parlement worden gemaakt en moeten talrijke contacten met personen binnen en buiten de instelling worden onderhouden.

Toelatingsvoorwaarden

3. Voorwaarden voor toelating

Op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

a) Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel 28 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie moeten de kandidaten met name:

– onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;
– in het bezit zijn van hun rechten als staatsburger;
– voldaan hebben aan de wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht;
– in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde functie vereist zijn.

b) Specifieke voorwaarden

i) Vereiste getuigschriften en diploma’s

U moet beschikken over een diploma van een volledige universitaire opleiding van ten minste vier jaar op het gebied van audiovisuele media- en multimediale technologieën, elektronica, informatica, audiovisuele, media- en multimediale productie en productie voor conferenties

of

over een opleidingsniveau dat overeenkomt met een volledige universitaire opleiding van ten minste drie jaar op het gebied van audiovisuele en media- en multimediale technologieën, elektronica, informatica, audiovisuele, media- en multimediale productie en productie voor conferenties, gevolgd door relevante beroepservaring van ten minste één jaar.

ii) Vereiste beroepservaring

U moet, na de verwerving van de vereiste kwalificaties zoals vermeld onder A 3 b) i), beroepservaring hebben opgedaan van minimaal zes jaar op de onderstaande vlakken:

  • de integratie van uitzend-, conferentie- en IT-systemen voor audiovisuele toepassingen, in het bijzonder met betrekking tot de volgende technologieën: camera’s, audio- en videomengpanelen, schakelpanelen, videoservers, SDI- en IP-routingsystemen, netwerkprotocollen (TCP/IP en UDP-IP), codeer- en decodeerapparatuur, productie- en transmissieplatforms voor aankoop, bewerking (montage), hercodering, verspreiding (satelliet, webstreaming, webpublicatie) en archivering;
  • audiovisuele, uitzend-, multimedia- en IT-technologie en IP-architectuur in een omgeving voor mediaproductie (theorie en toepassing), en signaalverwerking (analoog en digitaal);
  • audiovisuele technologie voor de productie en verspreiding van audiovisuele en multimediale programma’s, in het kader van een televisiezender en/of een bedrijf;
  • de sturing en coördinatie van professionele audiovisuele projecten;
  • teamleiding.

iii) Talenkennis

Kandidaten moeten over een grondige kennis beschikken (ten minste niveau C1) van één van de officiële talen van de Europese Unie (taal 1): Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch of Zweeds,

en

een zeer goede kennis (minimaal niveau B2) van het Engels of het Frans (taal 2).

Taal 2 moet verschillen van taal 1.

 

De voor deze selectieprocedure aangegeven tweede talen (Engels en Frans) zijn gekozen op grond van het belang van de dienst. Gezien de in titel A, punt 3 b), van deze aankondiging genoemde competenties zijn voor de functie van audiovisueel ingenieur immers welbepaalde taalkundige kwalificaties vereist. Gezien de verantwoordelijkheden en taken van de gekozen kandidaat is het noodzakelijk dat de kandidaat ofwel het Frans, ofwel het Engels beheerst. De kandidaat moet bovendien vlot kunnen communiceren in het kader van zijn/haar werkrelaties met diverse interne en externe actoren, die zich voornamelijk in het Engels of in het Frans uitdrukken.

Het Engels en het Frans zijn de meest gebruikte talen in de contacten binnen de twee aanwervende directoraten-generaal en in de contacten met de andere directoraten-generaal en de politieke en administratieve autoriteiten van de instelling, met name voor de opstelling van documenten. Het Engels en het Frans zijn eveneens de gebruikelijke voertalen met externe gesprekspartners (dienstverleners, overheden en autoriteiten). Om deze reden moeten de aangeworven personen, om hun taken te kunnen vervullen en ervoor te zorgen dat de betreffende diensten goed functioneren, in staat zijn om, binnen een redelijke termijn, doeltreffend te kunnen werken en communiceren in ten minste één van deze twee talen.

Met het oog op gelijke behandeling moet elke kandidaat, zelfs als één van deze twee talen zijn/haar eerste officiële taal is, ook voldoende kennis hebben van een tweede taal, die de andere van deze twee talen moet zijn.

Toelating tot de selectieprocedure

B. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De selectie vindt plaats aan de hand van bewijsstukken en een examen.

1. Toelating tot de selectieprocedure

Indien u

– aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoet
– en uw dossier volgens de voorschriften en binnen de gestelde termijn heeft ingediend,

zal het selectiecomité uw dossier toetsen aan de specifieke toelatingsvoorwaarden (punt A 3 b)).

Indien u aan de specifieke toelatingsvoorwaarden voldoet, zal het selectiecomité u tot de selectieprocedure toelaten.

Het comité baseert zich daarbij uitsluitend op de in het sollicitatieformulier vermelde gegevens die door bewijsstukken worden gestaafd.

Beoordeling van de kwalificaties

2. Beoordeling van de kwalificaties

Het selectiecomité beoordeelt aan de hand van vooraf vastgestelde criteria de kwalificaties van de sollicitanten die tot de selectieprocedure zijn toegelaten, en stelt vervolgens een lijst op met de beste 30 kandidaten, die worden uitgenodigd voor het examen.

Bij de beoordeling van de kwalificaties van de kandidaten houdt het selectiecomité in het bijzonder rekening met de volgende elementen, die moeten worden gestaafd in het sollicitatieformulier:

1. kennis en ervaring

- op het vlak van het ontwerp en de implementering van vaste (infrastructuur) of tijdelijke (in het kader van evenementen) systemen voor de productie en verspreiding van audiovisuele, multimedia- en webstreaminginhoud, die beantwoorden aan de marktstandaarden en de normen van normalisatie-instellingen (zoals de Europese Radio-unie, de SMPTE en de ITU);
- op het vlak van audiovisuele en multimediatechnologie en IP-architectuur in een omgeving voor audiovisuele productie (theorie en toepassing), en op het vlak van signaalverwerking (analoog en digitaal);
- op het vlak van de exploitatie en het onderhoud van vaste en mobiele professionele audiovisuele infrastructuur;
- op het vlak van het ontwerp en de implementering van vaste en mobiele conferentie- en vertolkingsystemen (voor zowel fysieke aanwezigheid als deelname op afstand);
- op het vlak van IT-certificering (Cisco en/of Arista), of gelijkwaardige kennis op het vlak van de implementering en configuratie van netwerken voor multimediatoepassing.

2. Vaardigheden en competenties

- op het vlak van de sturing en coördinatie van professionele audiovisuele projecten;
- op het vlak van de omkadering en coördinatie van een team, algemeen management (consensusgerichtheid, conflictbeheer, werkorganisatie), schriftelijke en mondelinge communicatie en groepswerk (vergaderingen, werkgroepen ...);
- op het vlak van administratief dossierbeheer en het administratieve beheer van apparatuur en software;
- op het vlak van het zich eigen maken van nieuwe technologieën (via zelfstudie of bijscholing).

Puntenwaardering: 0 tot 20 punten.

Toetsen

3. Examen

Schriftelijke proef

a) Schrijfopdracht in taal 2 (Engels of Frans), op basis van een dossier, om te beoordelen of u geschikt bent om de onder punt A 2 beschreven taken uit te voeren, en om uw redactionele vaardigheden te testen.

Duur van de toets: 3 uur.
Puntenwaardering: 0 tot 40 punten (vereiste minimumscore: 20 punten).
Deze proef wordt online gehouden, op de computer.


Mondelinge proeven

b) Onderhoud met het selectiecomité in taal 2 (Engels of Frans), ter beoordeling, rekening houdend met alle gegevens in het sollicitatiedossier, van uw geschiktheid om de onder A 2 omschreven taken te vervullen. Het selectiecomité kan besluiten om uw kennis van de in het sollicitatieformulier opgegeven talen te testen.

Maximumduur van de proef: 45 minuten.
Puntenwaardering: 0 tot 40 punten (vereiste minimumscore: 20 punten).

c) Groepsdiscussie of rollenspel in taal 2 (Engels of Frans) om uw aanpassingsvermogen, uw onderhandelingsbekwaamheid, uw besluitvaardigheid en uw gedrag in een groep of in een bepaalde situatie te beoordelen.

De duur van de groepsproef wordt door het selectiecomité vastgesteld naargelang van de definitieve samenstelling van de groepen.
Het rollenspel duurt ten hoogste 25 minuten.

Puntenwaardering: 0 tot 20 punten (vereiste minimumscore: 10 punten)

Deze proeven kunnen op afstand worden georganiseerd.

U ontvangt te zijner tijd de instructies voor de schriftelijke proef en de mondelinge proeven. De proeven worden gepland op een specifieke datum en tijd. Als u niet reageert op een oproep, niet bereikbaar bent via e-mail of niet deelneemt aan een proef, wordt u uitgesloten. U moet de gegeven instructies precies volgen. Als u de instructies niet naleeft of uw gedragingen strijdig zijn met de instructies, wordt u onmiddellijk uitgesloten.

Lijst van geschikte kandidaten

4. Plaatsing op de lijst van geschikte kandidaten

Op de lijst van geschikte kandidaten worden de namen van de twaalf kandidaten geplaatst die voor de volledige procedure (kwalificatiebeoordeling en toetsen a), b) en c)) de meeste punten alsook de voor elke toets vereiste minimumscore hebben behaald.

U zult persoonlijk door middel van een schriftelijke mededeling van uw resultaten op de hoogte worden gebracht.

De lijst van geschikte kandidaten wordt gepubliceerd op de intranetsite van het Europees Parlement.

De lijst van geschikte kandidaten blijft geldig tot en met 31 december 2024. Het tot aanstelling bevoegde gezag kan besluiten de lijst te verlengen. In dat geval worden de kandidaten op de lijst daarvan tijdig in kennis gesteld.

Indien u een baan aangeboden krijgt, moet u voor certificeringsdoeleinden de originelen van alle vereiste documenten overleggen, met name van uw diploma’s en werkgeversverklaringen.

Plaatsing op een lijst van geschikte kandidaten betekent geenszins een recht of garantie op aanwerving.

Indiening van kandidaturen

C. INDIENING VAN SOLLICITATIES

Om een kandidatuur te kunnen indienen, moet u over een account op het platform Apply4EP beschikken https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/nl_NL. U mag slechts één account bezitten. Nadat uw account is aangemaakt, klikt u op de tab “Online solliciteren”, onderaan de pagina.

U wordt verzocht de handleiding voor sollicitanten bij selectieprocedures van het Europees Parlement aandachtig te lezen alvorens het sollicitatieformulier in te vullen en de relevante bewijsstukken over te leggen.


Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties

Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties:

10 september 2021, 12 uur (’s middags), Belgische tijd.

Zodra u uw sollicitatieformulier heeft gevalideerd, ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging.

U wordt verzocht GEEN TELEFONISCH CONTACT OP TE NEMEN over de planning van de werkzaamheden.