This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PROFESSJONIST TAL-LINGWI U L-INTERKULTURALITÀ TAL-LINGWA INGLIŻA - PE/261/2021 (AD5) M/F

Post tax-xogħol : Lussemburgu
Pubblikazzjoni fuq sit web estern : 10/06/2021 17:30
Servizz : 09-Direction Générale de la traduction
Referenza : PE/AD/261/2021
Gwida għall-kandidati :

Informazzjoni ġenerali

Qabel tapplika, jekk jogħġbok aqra sew il-gwida għall-kandidati annessa ma' dan l-avviż ta' kompetizzjoni. Din il-gwida, li hija parti integrali mill-avviż ta' kompetizzjoni, tgħinek tifhem ir-regoli marbuta mal-proċeduri u l-kondizzjonijiet tal-parteċipazzjoni.

 

WERREJ

 1. DESKRIZZJONI TAL-FUNZJONIJIET U REKWIŻITI TA' ELEĠIBILITÀ
 2. ŻVOLĠIMENT TAL-KOMPETIZZJONI
 3. TRESSIQ TAL-APPLIKAZZJONIJIET

ANNESS:         GWIDA GĦALL-KANDIDATI FIL-KOMPETIZZJONIJIET ORGANIZZATI MILL-PARLAMENT EWROPEW

 

A. DESKRIZZJONI TAL-FUNZJONIJIET U REKWIŻITI TA' ELEĠIBILITÀ

 1. Kummenti ġenerali

Il-Parlament Ewropew iddeċieda li, fuq il-bażi tal-Artikolu 29(1) tar-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, iniedi kompetizzjoni miftuħa (AD 5) fid-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni.

Il-profil imfittex huwa dak ta' professjonist tal-lingwi u l-interkulturalità tal-lingwa Ingliża. Il-lista ta' riżerva se jkun fiha 10 kandidati li jirnexxu.

Ir-reklutaġġ se jsir fil-grad AD 5, l-ewwel skala, b'salarju bażiku ta' EUR 4,917.29 fix-xahar. Dan is-salarju huwa soġġett għat-taxxa Komunitarja u tnaqqis ieħor previst mir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Huwa eżentat mit-taxxa nazzjonali. L-iskala li fiha se jiġu rreklutati l-persuni li jintgħażlu madankollu tista' tiġi adattata skont l-esperjenza professjonali ta' dawn il-persuni. Barra minn hekk, is-salarju bażiku, f'ċerti kondizzjonijiet, jiżdied b'xi allowances.

Il-Parlament Ewropew japplika politika ta' opportunitajiet indaqs u jaċċetta l-applikazzjonijiet mingħajr ebda diskriminazzjoni, bħal pereżempju diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru, ir-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjonijiet politiċi jew oħrajn, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, id-diżabilità, l-età, l-orjentament sesswali, l-istat ċivili jew is-sitwazzjoni tal-familja.

 

 1. Deskrizzjoni tal-funzjonijiet

 Id-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni (DĠ TRAD) jipprovdi servizzi ta' traduzzjoni lill-Parlament Ewropew biex jikkomunika fil-formati kollha, kemm stampati kif ukoll elettroniċi, bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea.

Id-dmirijiet tad-DĠ TRAD huma dawn li ġejjin:

 • jiżgura d-disponibilità bil-lingwi uffiċjali kollha jew bil-lingwi ta' ħidma kollha tal-ġabra sħiħa ta' dokumenti li huma relatati mar-rwol tal-Parlament bħala koleġiżlatur u bħala waħda miż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja, sabiex jiggarantixxi l-leġittimità u t-trasparenza tal-proċess leġiżlattiv u baġitarju tal-Unjoni;
 • jippermetti lill-Parlament jirrispetta l-impenji li timponilu l-politika tal-multilingwiżmu, li hi maħsuba biex tiggarantixxi t-trattament ugwali tal-lingwi u li permezz tagħha ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni jkunu jistgħu jikkomunikaw mal-istituzzjonijiet u jkollhom id-dokumenti maħruġa mit-tali istituzzjonijiet bil-lingwa proprja tagħhom;
 • jagħmel it-testi aktar sempliċi u faċli aktar biex jinqraw permezz ta' lingwaġġ ċar sabiex il-Parlament isir aktar aċċessibbli għaċ-ċittadini, inkluż permezz tal-użu ta' formati ġodda, li jikkorrispondu għal kif se jkun il-qari fil-futur;
 • jassigura li s-servizzi kollha jiġu pprovduti bl-akbar effiċjenza.

d-DĠ TRAD għandu l-missjoni li jibni pontijiet bejn il-lingwi u l-kulturi differenti u li jippromwovi l-multilingwiżmu sostenibbli, li huwa komponent essenzjali tal-ideal demokratiku Ewropew.

Ibbażati l-Lussemburgu, il-professjonisti tal-lingwi u l-interkulturalità jiffaċilitaw il-komunikazzjoni, bil-lingwa materna tagħhom, bejn il-Parlament Ewropew u l-pubbliku ġenerali. Jeħtiġilhom jużaw lingwaġġ ċar fl-aspetti kollha ta' xogħolhom, filwaqt li jqisu l-kuntest kulturali tal-pajjiż(i) ikkonċernat(i). Huma jittraduċu u jillokalizzaw il-kontenut maħsub biex jinqara, jinstema' u jintwera, jirrevedu x-xogħol tal-kollegi tagħhom u jgħinu lill-awturi ta' dokumenti mhux leġiżlattivi fl-abbozzar u fis-servizzi ta' verifika. Barra minn hekk, jadattaw il-kontenut għal-lingwa materna tagħhom. Huwa essenzjali li l-professjonisti tal-lingwi u l-interkulturalità jkunu jafu jaħdmu tajjeb fi grupp u jkollhom ħiliet interpersonali b'saħħithom għaliex huma jikkollaboraw mill-qrib ma' kollegi ta' unitajiet oħra tad-DĠ TRAD u, xi drabi, ikollhom kuntatt mas-servizzi li jressqu talbiet għax-xogħol.

Il-kompiti tal-professjonist tal-lingwi u l-interkulturalità huma dawn li ġejjin:

 • jiffaċilita l-komunikazzjoni maċ-ċittadini b'lingwaġġ ċar, bil-lingwa materna tiegħu;
 • jittraduċi, jadatta, jittranskrea u jirrevedi t-tipi kollha ta' kontenut bil-lingwa materna tiegħu;
 • jaħdem b'mill-anqas żewġ lingwi uffiċjali oħra tal-Unjoni fil-medjazzjoni lingwistika u interkulturali (pereżempju, sottotitolar, adattament lingwistiku ta' kontenut awdjoviżiv, ta' podcasts jew ta' siti web);
 • jgħin fl-abbozzar ta' dokumenti mhux leġiżlattivi;
 • jikkontribwixxi għall-azzjonijiet ta' taħriġ, għax-xogħol ta' terminoloġija u għall-iżvilupp ta' għodod tal-IT u tal-komunikazzjoni;
 • iżomm kuntatt regolari mas-servizzi li jressqu talbiet għax-xogħol;
 • jikkontribwixxi għall-proċess ta' assigurazzjoni u ta' kontroll tal-kwalità u jiżgura r-rispett ta' prattiki tajbin, b'mod li jassigura l-kwalità eċċellenti tal-kontenut prodott mid-DĠ TRAD.

Is-suġġetti kkonċernati, li ta' spiss ikunu kumplessi, ġeneralment jittrattaw kwistjonijiet politiċi, ġuridiċi, ekonomiċi, finanzjarji, xjentifiċi jew tekniċi u jkopru l-oqsma kollha ta' attività tal-Unjoni Ewropea.

It-twettiq ta' dawn il-kompiti jirrikjedi l-użu intensiv ta' għodod speċifiċi tal-IT u għodod relatati. Dan ix-xogħol jinvolvi wkoll il-medjazzjoni lingwistika u interkulturali permezz tat-traduzzjoni ta' kontenut awdjoviżiv u s-sottotitolar.

Il-funzjoni ta' professjonist tal-lingwi u l-interkulturalità titlob mill-kandidati sens qawwi ta' adattament, kif ukoll il-ħila li jittrattaw problemi differenti u li ta' spiss ikunu kumplessi, li jirreaġixxu malajr għall-bidliet fiċ-ċirkostanzi u li jikkomunikaw b'mod effiċjenti. Il-kandidati jeħtiġilhom ikunu kapaċi jaħdmu regolarment b'mod intensiv, kemm waħedhom kif ukoll f'tim, f'ambjent ta' xogħol multikulturali. Fl-aħħar, irid ikollhom l-interess li jkomplu t-taħriġ professjonali tagħhom matul il-karriera tagħhom.

 

 1. Rekwiżiti ta' eleġibilità

Sal-limitu ta' żmien stabbilit għat-tressiq tal-applikazzjonijiet, jeħtieġlek tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(a)     Rekwiżiti ġenerali

 Skont l-Artikolu 28 tar-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, inti jeħtieġlek:

–          tkun ċittadin ta' wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea,

–          tgawdi mid-drittijiet ċivili tiegħek;

–          tkun issodisfajt kull obbligu impost mil-liġijiet dwar is-servizz militari;

–          toffri l-garanziji ta' moralità mitluba għat-twettiq tal-funzjonijiet previsti.

 

 (b)     Rekwiżiti speċifiċi

(i)      Kwalifiki u diplomi meħtieġa

Livell ta' edukazzjoni li jikkorrispondi għal ċiklu sħiħ ta' studji universitarji ċċertifikati b'diploma, meta l-perjodu normali ta' dawn l-istudji universitarji jkun ta' mill-anqas tliet snin. 

Tista' tirreferi b'mod speċjali għall-Anness I tal-gwida għall-kandidati fil-kompetizzjonijiet organizzati mill-Parlament Ewropew.

 

(ii)     Għarfien lingwistiku

Irid ikollok ħakma tajba ta' mill-anqas tliet lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. F'dan l-avviż ta' kompetizzjoni, nirreferu għal-lingwi b'dan il-mod:

 • lingwa 1: lingwa prinċipali, għarfien perfett tal-lingwa Ingliża, fil-livell ta' lingwa materna;
 • lingwa 2: għarfien tajjeb ħafna ta' waħda mill-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea; il-lingwa 2 trid tkun differenti mil-lingwa 1;
 • lingwa 3: għarfien tajjeb ħafna ta' waħda mill-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea; il-lingwa 3 trid tkun differenti mil-lingwi 1 u 2.

Għal din il-kompetizzjoni, l-għażla tal-lingwi ġew definiti skont l-interess tas-servizz. Fil-fatt, il-pożizzjoni ta' professjonist tal-lingwi u l-interkulturalità tal-lingwa Ingliża teżiġi kwalifiki speċjali minħabba n-natura tal-funzjonijiet, kif imsemmija fil-punt A.2 ta' dan l-avviż ta' kompetizzjoni.

B'konsegwenza ta' dan, bil-għan li jwettqu l-funzjonijiet tagħhom u jiżguraw il-funzjonament tajjeb tas-servizz tad-DĠ TRAD, il-persuni rreklutati jeħtiġilhom ikunu kapaċi jaħdmu u jikkomunikaw b'effiċjenza bi tliet lingwi, fosthom l-Ingliż bħala lingwa prinċipali.

 

(iii)   Esperjenza professjonali meħtieġa

 Mhi meħtieġa ebda esperjenza professjonali. Madankollu, kwalunkwe esperjenza professjonali miksuba fil-qasam ta' din il-kompetizzjoni tkun ta' vantaġġ.

 

 B. ŻVOLĠIMENT TAL-KOMPETIZZJONI

 Il-kompetizzjoni fiha żewġ fażijiet:

 1. fażi ta' preselezzjoni:

       c) mistoqsijiet b'għażla multipla

       b) evalwazzjoni tal-kapaċitajiet

 1. fażi ta' testijiet.

 

 1. Fażi ta' preselezzjoni:

 

(a) Mistoqsijiet b'għażla multipla (MCQ)

 Se tirċievi stedina biex tagħmel test ta' preselezzjoni bil-lingwa 1 (l-Ingliż).

Dan it-test ta' preselezzjoni MCQ se jkun fih massimu ta' 40 mistoqsija maħsuba biex jevalwaw il-ħila tiegħek li tidentifika l-valuri tal-Unjoni Ewropea u r-rwol tal-Parlament Ewropew. Il-kandidati se jirċievu eżempji tat-tipi ta' mistoqsijiet MCQ fi żmien xieraq qabel id-data tat-test.

It-test se jdum massimu ta' 80 minuta u se jkun organizzat online fuq il-kompjuter.

 

(b) Evalwazzjoni tal-kapaċitajiet

Jeħtieġlek timla l-evalwazzjoni tal-kapaċitajiet li tinsab annessa mal-gwida għall-kandidati (Anness III) u ddaħħalha fil-formola tal-applikazzjoni elettronika tiegħek.

Jekk inti:

- tissodisfa r-rekwiżiti ġenerali u speċifiċi ta' eleġibilità (punt A.3),

- tkun ippreżentajt il-fajl tiegħek skont il-modalitajiet u qabel l-iskadenza stabbiliti (punt C),

- tiġi fost l-ewwel kandidati fit-test ta' mistoqsijiet b'għażla multipla (MCQ) (għal dan l-iskop, il-bord ta' selezzjoni jqis il-150 kandidat li jkunu kisbu l-ogħla għadd ta' punti f'dan it-test; jekk ikun il-każ, il-bord ta' selezzjoni jżomm il-kandidati kollha ex aequo mingħajr limitu fl-għadd ta' kandidati),

il-bord ta' selezzjoni jevalwa t-tweġibiet tiegħek fl-evalwazzjoni tal-kapaċitajiet u jidentifika l-aħjar 50 kandidat eleġibbli għat-testijiet bil-miktub. Il-bord ta' selezzjoni jista' jiddeċiedi li jassenja ponderazzjoni għall-kriterji differenti ta' evalwazzjoni u jimmulitiplika l-punti mogħtija għal kull kriterju b'dan il-fattur ta' ponderazzjoni. Il-punti jingħaddu sabiex jiġu identifikati l-kandidati li l-profil tagħhom jikkorrispondi l-aħjar għall-funzjonijiet li jridu jitwettqu.

Il-bord ta' selezzjoni jibbaża l-evalwazzjoni tiegħu esklużivament fuq it-tweġibiet mogħtija fl-evalwazzjoni tal-kapaċitajiet biex jidentifika l-aħjar 50 kandidat eleġibbli għat-testijiet bil-miktub.  

 

2          Testijiet

Testijiet ta' traduzzjoni u ta' adattament

(a)     Traduzzjoni ta' test relatat mal-attivitajiet leġiżlattivi tal-Parlament Ewropew mil-lingwa 2 għal-lingwa 1.

Tul massimu tat-test: 90 minuta, għal test ta' mhux aktar minn 450 kelma

Punteġġ: minn 0 sa 40 punt - minimu meħtieġ: 20/40

It-testijiet (b) u (c) tal-kandidati li ma jkunux kisbu l-għadd minimu ta' punti f'dan it-test ma jiġux ikkoreġuti.

 

(b)     Traduzzjoni ta' diskors jew komunikazzjoni għaċ-ċittadini mil-lingwa 3 għal-lingwa 1.

Tul massimu tat-test: 90 minuta, għal test ta' mhux aktar minn 450 kelma

Punteġġ: minn 0 sa 40 punt - minimu meħtieġ: 20/40

It-test (c) tal-kandidati li ma jkunux kisbu l-għadd minimu ta' punti f'dan it-test ma jiġux ikkoreġuti.

 

(c)     Adattament ta' test f'lingwaġġ ċar: minn dokument kumpless bil-lingwa 2, tikteb test ġdid, bil-lingwa 1, li jkun jirrifletti l-kontenut oriġinali fi stil u reġistru adattati sabiex l-ideat essenzjali tiegħu jkunu ċari għaċ-ċittadini.

Tul massimu tat-test: 60 minuta.

Punteġġ: minn 0 sa 40 punt - minimu meħtieġ: 20/40

 

Dawn it-testijiet se jiġu organizzati online fuq il-kompjuter.

L-20 kandidat li jkunu kisbu l-ogħla għadd ta' punti fit-testijiet bil-miktub jiġu mistiedna għat-testijiet orali, bil-kondizzjoni li jkunu kisbu l-għadd minimu ta' punti meħtieġa għal kull test.

 

Testijiet orali

(d)     Intervista mal-bord ta' selezzjoni bil-lingwi 1 u 2, li permezz tagħha l-bord ikun jista' jivvaluta l-kapaċità tiegħek li twettaq il-kompiti deskritti fil-punt "Deskrizzjoni tal-funzjonijiet" fi ħdan istituzzjoni Ewropea, b'kunsiderazzjoni tal-elementi kollha mniżżlin fil-fajl tal-applikazzjoni. Il-bord ta' selezzjoni jista' jiddeċiedi li jeżamina l-għarfien tiegħek ta' lingwi uffiċjali oħra ddikjarati fl-applikazzjoni tiegħek. 

Tul massimu tat-test: 45 minuta.

Punteġġ: minn 0 sa 40 punt - minimu meħtieġ: 20/40

 

(e)     Test ta' diskussjoni fi grupp jew logħba ta' simulazzjoni tar-rwoli bil-lingwa 1, sabiex il-bord ta' selezzjoni jkun jista' jivvaluta l-kapaċità ta' adattament, il-kapaċità ta' negozjar u ta' teħid ta' deċiżjonijiet, kif ukoll l-imġiba tiegħek fi grupp.

It-tul tat-test ta' diskussjoni fi grupp jiġi stabbilit mill-bord ta' selezzjoni skont il-kompożizzjoni definittiva tal-gruppi.

It-tul massimu tat-test tal-logħba ta' simulazzjoni tar-rwoli huwa 25 minuta.

Punteġġ: minn 0 sa 20 punt - minimu meħtieġ: 10/20

 

Dawn it-testijiet jistgħu jiġu organizzati mill-bogħod.

Se tirċievi fi żmien xieraq l-istruzzjonijiet dwar it-testijiet bil-miktub u orali. It-testijiet huma skedati li jsiru f'data u f'ħin preċiżi. Jekk ma tirrispondix għall-istedina, jekk ma tkunx tista' tiġi kkuntattjat permezz tal-email jew jekk ma tippreżentax ruħek għal test, tiġi skwalifikat. Jekk jogħġbok segwi kelma b'kelma l-istruzzjonijiet mogħtija. Jekk ma ssegwix l-istruzzjonijiet jew jekk l-imġiba tiegħek ma tkunx konformi mal-istruzzjonijiet, tiġi skwalifikat minnufih.

 

 1. Inklużjoni fil-lista ta' riżerva

Wara li jivverifika d-dokumenti ġustifikattivi tal-kandidati, il-bord ta' selezzjoni jistabbilixxi lista ta' riżerva tal-10 kandidati eleġibbli li globalment ikunu kisbu l-ogħla għadd ta' punti fit-testijiet bil-miktub u orali. Fil-lista ta' riżerva l-ismijiet tal-kandidati jidhru f'ordni alfabetiku.

Il-lista ta' riżerva tiskadi fil-31 ta' Diċembru 2025 u  tista' tiġi estiża b'deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ħatra.

Il-kandidati jiġu informati individwalment bir-riżultati tagħhom u l-lista ta' riżerva tiġi ppubblikata fuq is-sit web uffiċjali tal-Parlament Ewropew.

Jekk inti tirċievi offerta ta' impjieg, tkun mitlub tippreżenta l-kopji oriġinali tad-dokumenti kollha meħtieġa, b'mod partikolari d-diplomi u ċ-ċertifikati tal-impjieg tiegħek, sabiex tkun tista' ssir verifika.

Il-fatt li ismek jitniżżel fil-lista ta' riżerva ma jikkostitwix dritt jew garanzija ta' reklutaġġ.

 

C. TRESSIQ TAL-APPLIKAZZJONIJIET

L-applikazzjoni trid issir permezz tal-pjattaforma Apply4EP. https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/mt_MT

Jekk jogħġbok aqra sew il-gwida għall-kandidati fil-kompetizzjoni organizzati mill-Parlament Ewropew qabel timla l-formola tal-applikazzjoni tiegħek u pprovdi d-dokumenti ġustifikattivi rilevanti.

 Data ta' skadenza għat-tressiq tal-applikazzjonijiet

 Id-data li fiha jagħlqu l-applikazzjonijiet hija:

l-10 ta' Ġunju 2021 fil-17.30, ħin tal-Lussemburgu.

 Tintbagħatlek konferma ta' riċevuta awtomatikament malli tivvalida l-applikazzjoni tiegħek.

Jekk jogħġbok IĊĊEMPILX rigward il-kalendarju tal-proċedura.