This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

REDACTEUR VOOR HELDERE TEKSTEN IN DE ENGELSE TAAL (AD 7) M/F

Plaats : Brussel ; Luxemburg
Einde publicatie op externe website : 19/04/2021 17:30
Dienst : 09-Directoraat-generaal Vertaling
Referentie : PE/255/S
Handleiding voor sollicitanten :

Algemeenheden

AANKONDIGING VAN AANWERVING PE/255/S

Redacteur voor heldere teksten in de Engelse taal (AD 7)

 (m/v)

 

Gelieve de bijgevoegde handleiding voor sollicitanten aandachtig door te lezen alvorens te solliciteren. De handleiding voor sollicitanten maakt deel uit van deze aankondiging en geeft inzicht in de procedureregels en de gang van zaken bij sollicitaties.

 

INHOUD

 

A. FUNCTIEOMSCHRIJVING, VOORWAARDEN VOOR TOELATING

B. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

C. INDIENING VAN SOLLICITATIES

 

BIJLAGE: HANDLEIDING VOOR SOLLICITANTEN BIJ SELECTIEPROCEDURES VAN HET EUROPEES PARLEMENT

 

A. FUNCTIEOMSCHRIJVING, VOORWAARDEN VOOR TOELATING

1. Algemeen

Het Europees Parlement heeft besloten de procedure ter voorziening in vijf vacatures voor ambtenaar (AD 7) bij het directoraat-generaal Vertaling te openen op basis van artikel 29, lid 2, van het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie. Het gezochte profiel is dat van redacteur voor heldere teksten in de Engelse taal.

Voor deze ambten zijn bijzondere kwalificaties vereist, zoals vermeld in titel A, punt 3, onder b), van deze aankondiging.

De aangeworven persoon wordt ingeschaald in rang AD 7 (eerste salaristrap), met een maandelijks basissalaris van 6 294,84 EUR. Op dit salaris worden gemeenschapsbelasting en de andere inhoudingen als voorzien in het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, in mindering gebracht. Het salaris is vrijgesteld van nationale belastingen. De salaristrap waarin de gekozen kandidaten worden aangeworven, kan worden aangepast naargelang hun beroepservaring. Bovendien kan het basissalaris onder bepaalde voorwaarden worden vermeerderd met toelagen.

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

Functie-inhoud

2. Functieomschrijving

Het directoraat-generaal Vertaling (DG TRAD) verricht vertaaldiensten ten behoeve van het Europees Parlement om in elke vorm, zowel op papier als elektronisch, te communiceren in alle officiële talen van de Europese Unie.

DG TRAD heeft de volgende taken:

  • alle documenten die verband houden met de rol van het Parlement als medewetgever en als een van de twee takken van de begrotingsautoriteit, beschikbaar maken in alle officiële talen of werktalen, om te zorgen voor legitimiteit en transparantie van het wetgevings- en begrotingsproces van de Unie;
  • het Europees Parlement in staat stellen zijn verplichtingen na te komen uit hoofde van het meertaligheidsbeleid, dat erop gericht is een gelijkwaardige behandeling van talen te waarborgen, zodat alle burgers van de Unie in hun eigen taal met de instellingen kunnen communiceren en toegang hebben tot de documenten van de Unie;
  • teksten eenvoudiger en beter leesbaar maken dankzij heldere taal, zodat het Parlement voor de burgers makkelijker te benaderen en toegankelijker wordt, onder meer door het gebruik van nieuwe vormen die zijn afgestemd op lezen in de toekomst;
  • ervoor zorgen dat al deze diensten zo doeltreffend mogelijk worden verricht.

Het is de taak van DG TRAD bruggen te bouwen tussen verschillende talen en culturen en duurzame meertaligheid te bevorderen, omdat deze een essentieel onderdeel is van het Europese democratische ideaal.

Luxemburg en Brussel zijn de standplaatsen van de redacteurs voor heldere teksten. Het is hun taak de communicatie met de burgers te bevorderen, tekstredactie te verzorgen, teksten van elke soort te bewerken, samen te vatten en te reviseren binnen de vastgestelde termijnen, en mondeling en schriftelijk taaladvies te verstrekken, bijvoorbeeld telefonisch of op vergaderingen.

Aangeworven kandidaten zullen voornamelijk de redactie van een breed scala aan niet-wetgevende teksten in het Engels verzorgen en het werk van collega-redacteurs en stagiairs reviseren. Aan auteurs uit het gehele Europees Parlement bieden zij redactionele ondersteuning in het Engels en leveren zij diensten op het gebied van heldere taal. Zij maken ook deel uit van het team voor telefonisch advies over taalkwesties in het Engels. Bovendien kunnen zij meewerken aan de voorbereiding en presentatie van workshops voor collega’s van het Parlement over behoorlijk taalgebruik en te vermijden fouten in het Engels. Voorts kunnen zij teksten bewerken en Engelse samenvattingen maken met het oog op radio-uitzendingen enz.

De onderwerpen hebben betrekking op onder meer politieke, juridische, economische, financiële, wetenschappelijke of technische aangelegenheden, die tot alle werkterreinen van de Europese Unie kunnen behoren. De uitvoering van deze taken vereist intensief gebruik van specifieke IT-programma’s en bijbehorende tools. Het werk omvat ook taalkundig-interculturele bemiddeling in de vorm van de productie en ondertiteling van audiovisueel materiaal in het Engels.

Voor de functie van redacteur voor heldere teksten is een hoge mate van flexibiliteit vereist, alsook het vermogen om inzicht te krijgen in veelsoortige en veelal ingewikkelde problemen, om snel te reageren op veranderende omstandigheden en om doeltreffend te communiceren. De kandidaten moeten in staat zijn regelmatig met grote inzet te werken, zowel onafhankelijk als in teamverband, in een multicultureel werkmilieu. Tenslotte moeten zij bereid zijn tijdens hun gehele loopbaan bijscholingscursussen te volgen.

Toelatingsvoorwaarden

3. Voorwaarden voor toelating

Op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

a) Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel 28 van het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie moet u met name:

–          onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;

–          in het bezit zijn van uw rechten als staatsburger;

–          hebben voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht;

–          in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde functie vereist zijn.

b) Specifieke voorwaarden

i) Vereiste getuigschriften, diploma’s en kennis

a) een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding vier jaar of meer bedraagt,

of

b) een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, en relevante beroepservaring van ten minste één jaar, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding ten minste drie jaar bedraagt.

Deze beroepservaring wordt niet in aanmerking genomen bij de in titel B, punt 2, bedoelde beoordeling van de kwalificaties.

Zie in dit verband bijlage I bij de handleiding voor sollicitanten bij selectieprocedures van het Europees Parlement.

ii) Talenkennis

U moet ten minste drie officiële talen van de Europese Unie beheersen. In deze aankondiging wordt als volgt naar talen verwezen:

  • taal1 (hoofdtaal): perfecte beheersing van het Engels;
  • taal 2 (eerste vreemde taal): grondige kennis van een van de 23 andere officiële talen van de Europese Unie; deze taal moet verschillen van taal 1 en taal3;
  • taal 3 (tweede vreemde taal): grondige kennis van een van de 23 andere officiële talen van de Europese Unie; deze taal moet verschillen van taal 1 en taal 2.

iii)     Vereiste beroepservaring

U moet na het behalen van de vereiste kwalificaties overeenkomstig titel A, punt 3, onder b), i), ten minste vijf jaar beroepservaring hebben opgedaan op het gebied van vertaling van teksten en audiovisueel materiaal en/of ondertiteling, tekstbewerking, tekstredactie, revisie of nabewerking.

De keuze van taal 1 en het vereiste van kennis van een derde taal in het kader van deze selectieprocedure vloeien voort uit het belang van de dienst. Voor de functie van redacteur voor heldere teksten in de Engelse taal zijn bijzondere kwalificaties vereist vanwege de taken als bedoeld in titel A, punt 2, van deze aankondiging.

Om hun taken te kunnen vervullen en de goede werking van de dienst van DG TRAD te garanderen, moeten de aangeworven personen derhalve in staat zijn om doeltreffend te werken en te communiceren in drie talen.

Toelating tot de selectieprocedure

B. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

1. Toelating tot de selectieprocedure

De selectie vindt plaats aan de hand van bewijsstukken en een examen.

Indien u

  • aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoet
  • en uw dossier volgens de voorschriften en binnen de gestelde termijn heeft ingediend,

wordt uw sollicitatiedossier door het tot aanstelling bevoegde gezag voorgelegd aan het selectiecomité, dat uw dossier zal onderzoeken.

Indien u aan de specifieke toelatingsvoorwaarden voldoet, zal het selectiecomité u tot de selectieprocedure toelaten.

Het selectiecomité baseert zich daarbij uitsluitend op de in het sollicitatieformulier vermelde gegevens die door bij het sollicitatieformulier gevoegde relevante bewijsstukken worden gestaafd (zie voor nadere informatie de handleiding voor sollicitanten).

Beoordeling van de kwalificaties

2. Beoordeling van de kwalificaties

Het selectiecomité beoordeelt aan de hand van vooraf vastgestelde criteria de kwalificaties van de sollicitanten die tot de selectieprocedure zijn toegelaten, en stelt vervolgens een lijst op met de beste 50 kandidaten, die worden uitgenodigd voor de schriftelijke proeven.

Bij de beoordeling van de kwalificaties van de kandidaten houdt het selectiecomité in het bijzonder rekening met de volgende elementen, die door bij het sollicitatieformulier gevoegde relevante bewijsstukken moeten worden gestaafd:

- aanvullende kwalificaties en diploma’s die verband houden met het takenpakket;

- kennis van andere officiële talen van de Europese Unie;

- beroepservaring op het gebied van redactie van teksten die bestemd zijn voor publicatie;

- beroepservaring op het gebied van tekstredactie of opstelling van samenvattingen;

- beroepservaring op taalkundig gebied (bijvoorbeeld vertaling, vertolking, ondertiteling enz.);

- beroepservaring op het gebied van communicatie in heldere taal;

- beroepservaring in een multiculturele of meertalige omgeving.

Puntenwaardering: 0 tot 20 punten.

Toetsen

3. Examen

Schriftelijke proeven

a) Redactieproef in het Engels: redactie van een tekst over wetgevende werkzaamheden van het Europees Parlement. Deze proef is bedoeld om uw competentie op het gebied van tekstredactie te beoordelen en na te gaan of deze volstaat om de taken te kunnen uitoefenen, met name wat perfecte beheersing van de Engelse stijlconventies en oog voor detail betreft.

Maximumduur van de proef: 60 minuten

Puntenwaardering: 0 tot 40 punten - vereiste minimumscore: 20/40

 

b) Redactieproef in het Engels: redactie van een samenvatting voor de burgers in het Engels, op basis van een persbericht of fragment uit een onderzoeksverslag in taal 2. Deze proef is bedoeld om uw kennis van taal 2 te beoordelen, evenals uw vermogen om de hoofdzaken van een tekst te onderscheiden en deze samen te vatten in heldere taal.

Maximumduur van de proef: 30 minuten

Puntenwaardering: 0 tot 40 punten - vereiste minimumscore: 20/40

 

c) Redactieproef in het Engels: redactie van een samenvatting voor de burgers in het Engels, op basis van een persbericht of fragment uit een onderzoeksverslag in taal 3. Deze proef is bedoeld om uw kennis van taal 3 te beoordelen, evenals uw vermogen om de hoofdzaken van een tekst te onderscheiden en deze samen te vatten in heldere taal.

Maximumduur van de proef: 30 minuten

Puntenwaardering: 0 tot 40 punten - vereiste minimumscore: 20/40

 

d) Herschrijfproef in het Engels: een ingewikkelde Engelse tekst herschrijven voor de burgers in heldere taal. Deze proef is bedoeld om uw vermogen te beoordelen om een tekst begrijpelijk en toegankelijk te maken voor de burgers.

Maximumduur van de proef: 60 minuten

Puntenwaardering: 0 tot 40 punten - vereiste minimumscore: 20/40

 

Deze computertests kunnen op afstand worden georganiseerd.

De 20 kandidaten met het hoogste aantal punten voor de schriftelijke proeven worden uitgenodigd voor de mondelinge proeven, op voorwaarde dat zij voor elke proef ten minste de vereiste minimumscore hebben behaald.

Mondelinge proeven

 

a) Onderhoud met het selectiecomité in taal 1 en taal 2 om, rekening houdend met de gegevens in het sollicitatiedossier, te beoordelen of u geschikt bent om bij een Europese instelling de in het punt “Functieomschrijving” beschreven taken uit te voeren.

Maximumduur van de proef: 45 minuten.

Puntenwaardering: 0 tot 40 punten - vereiste minimumscore: 20/40

 

b) Groepsdiscussie of rollenspel in het Engels om uw aanpassingsvermogen, uw zin voor diplomatie en uw gedrag in een groep of ten aanzien van een bepaalde situatie te beoordelen.

De duur van de groepsdiscussie wordt door het selectiecomité vastgesteld naargelang van de definitieve samenstelling van de groepen.

Het rollenspel duurt ten hoogste 25 minuten.

Puntenwaardering: 0 tot 20 punten - vereiste minimumscore: 10/20

 

Deze proeven kunnen op afstand worden georganiseerd.

U ontvangt te zijner tijd de instructies voor de schriftelijke en mondelinge proeven. De proeven worden gepland op een specifieke datum en tijd. Als u niet reageert op een oproep, niet bereikbaar bent via e-mail of niet deelneemt aan een proef, wordt u uitgesloten. U moet de gegeven instructies precies volgen. Als u de instructies niet naleeft of uw gedragingen strijdig zijn met de instructies, wordt u onmiddellijk uitgesloten.

Lijst van geschikte kandidaten

4. Plaatsing op de lijst van geschikte kandidaten

 

Op basis van de behaalde resultaten wijst het selectiecomité de 10 kandidaten aan die het meest geschikt worden geacht om de taken uit te voeren die in deze aankondiging zijn beschreven in het punt “Functieomschrijving”, en plaatst het hen op de lijst van geschikte kandidaten. Deze lijst bevat, in alfabetische volgorde, de namen van de 10 kandidaten die het hoogste puntenaantal voor de volledige procedure (beoordeling van kwalificaties en examen) hebben behaald, op voorwaarde dat zij voor elke proef ten minste de vereiste minimumscore hebben behaald.

De lijst van geschikte kandidaten blijft geldig tot en met 31 december 2024. Het tot aanstelling bevoegde gezag kan besluiten de lijst te verlengen. In dat geval worden de kandidaten op de lijst daarvan tijdig in kennis gesteld.

De kandidaten worden persoonlijk van hun resultaten in kennis gesteld. De lijst van geschikte kandidaten wordt tevens gepubliceerd op de intranetsite van het Europees Parlement.

Indien u een baan wordt aangeboden, moet u de originelen van alle vereiste documenten, met name diploma’s en werkgeversverklaringen, ter verificatie overleggen.

Plaatsing op een lijst van geschikte kandidaten betekent geenszins een recht of garantie op aanwerving.

Indiening van kandidaturen

C. INDIENING VAN SOLLICITATIES

U moet solliciteren via het platform Apply4EP.

U wordt verzocht de handleiding voor sollicitanten bij selectieprocedures van het Europees Parlement aandachtig te lezen alvorens het sollicitatieformulier in te vullen en de relevante bewijsstukken over te leggen.

Uiterste termijn voor de indiening van sollicitaties

Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties:

19 april 2021 om 17.30 u. , Brusselse tijd.

Zodra u uw sollicitatieformulier heeft gevalideerd, ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging.

U wordt verzocht GEEN TELEFONISCH CONTACT OP TE NEMEN over de planning van de werkzaamheden.