This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PROFESSJONIST TAL-LINGWAĠĠ ĊAR TAL-LINGWA INGLIŻA (AD 7) M/F

Post tax-xogħol : Brussell ; Lussemburgu
Pubblikazzjoni fuq sit web estern : 19/04/2021 17:30
Servizz : 09-Direction Générale de la traduction
Referenza : PE/255/S
Gwida għall-kandidati :

Informazzjoni ġenerali

AVVIŻ TA' REKLUTAĠĠ PE/255/S

 

 

Professjonist tal-lingwaġġ ċar tal-lingwa Ingliża (AD 7)

 

 (ta’ sess femminil jew maskil)

 

 

Qabel tapplika, jekk jogħġbok aqra sew il-gwida għall-kandidati annessa ma’ dan l-avviż ta’ reklutaġġ. Din il-gwida, li hija parti integrali mill-avviż ta’ reklutaġġ, tgħinek tifhem ir-regoli marbuta mal-proċeduri u l-kondizzjonijiet tal-parteċipazzjoni.

 

 

 

WERREJ

 

 

A. DESKRIZZJONI TAL-FUNZJONIJIET U REKWIŻITI TA’ ELEĠIBILITÀ

 

 

B. ŻVOLĠIMENT TAL-PROĊEDURA

 

 

C. TRESSIQ TAL-APPLIKAZZJONIJIET

 

ANNESS: GWIDA GĦALL-KANDIDATI FIL-PROĊEDURI TA' SELEZZJONI     ORGANIZZATI MILL-PARLAMENT EWROPEW

 

 

A. DESKRIZZJONI TAL-FUNZJONIJIET U REKWIŻITI TA' ELEĠIBILITÀ

 

1. Informazzjoni ġenerali

 

Il-Parlament Ewropew iddeċieda li, fuq il-bażi tal-Artikolu 29(2) tar-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, iniedi proċedura għal ħames pożizzjonijiet ta' uffiċjal (AD 7) fid-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni. Il-profil imfittex huwa dak ta' professjonist tal-lingwaġġ ċar tal-lingwa Ingliża.

 

Dawn l-impjiegi jirrikjedu kwalifiki speċjali, indikati fil-punt A.3(b) ta' dan l-avviż.

 

Ir-reklutaġġ se jsir fil-grad AD 7, l-ewwel skala, b'salarju bażiku ta' EUR 6,294.84 fix-xahar. Dan is-salarju huwa soġġett għat-taxxa Komunitarja u tnaqqis ieħor previst mir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Huwa eżenti mit-taxxa nazzjonali. L-iskala li fiha se jiġu rreklutati l-persuni li jintgħażlu madankollu tista' tiġi adattata skont l-esperjenza professjonali ta' dawn il-persuni. Barra minn hekk, is-salarju bażiku, f'ċerti kondizzjonijiet, jiżdied b'xi allowances.

 

Il-Parlament Ewropew japplika politika ta' opportunitajiet indaqs u jaċċetta l-applikazzjonijiet mingħajr ebda diskriminazzjoni, bħal pereżempju diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru, ir-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjonijiet politiċi jew oħrajn, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, id-diżabilità, l-età, l-orjentament sesswali, l-istat ċivili jew is-sitwazzjoni tal-familja.

Deskrizzjoni tal-funzjonijiet

2. Deskrizzjoni tal-funzjonijiet

 

Id-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni (DĠ TRAD) jipprovdi servizzi ta' traduzzjoni lill-Parlament Ewropew biex jikkomunika fil-formati kollha, kemm stampati kif ukoll elettroniċi, bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea.

Id-dmirijiet tad-DĠ TRAD huma dawn li ġejjin:

  • jiżgura d-disponibilità bil-lingwi uffiċjali kollha jew bil-lingwi ta' ħidma kollha tad-dokumenti kollha li huma relatati mar-rwol tal-Parlament bħala koleġiżlatur u bħala waħda miż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja, sabiex jiggarantixxi l-leġittimità u t-trasparenza tal-proċess leġiżlattiv u baġitarju tal-Unjoni;
  • jippermetti lill-Parlament jirrispetta l-impenji li timponilu l-politika tal-multilingwiżmu, li hi maħsuba biex tiggarantixxi t-trattament ugwali tal-lingwi u li permezz tagħha ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni jkunu jistgħu jikkomunikaw mal-istituzzjonijiet u jkollhom id-dokumenti maħruġa mit-tali istituzzjonijiet bil-lingwa proprja tagħhom;
  • jagħmel it-testi aktar sempliċi u faċli aktar biex jinqraw permezz ta' lingwaġġ ċar sabiex il-Parlament isir aktar aċċessibbli għaċ-ċittadini, inkluż permezz tal-użu ta' formati ġodda, li jikkorrispondu għal kif se jkun il-qari fil-futur;
  • jassigura li s-servizzi kollha jiġu pprovduti bl-akbar effiċjenza.

 

Id-DĠ TRAD għandu l-missjoni li jibni pontijiet bejn il-lingwi u l-kulturi differenti u li jippromwovi l-multilingwiżmu sostenibbli, li huwa komponent essenzjali tal-ideal demokratiku Ewropew.

 

Ibbażati l-Lussemburgu u Brussell, il-professjonisti tal-lingwaġġ ċar għandhom ir-responsabilità li jiffaċilitaw il-komunikazzjoni maċ-ċittadini, li jwettqu editjar, adattamenti, sommarji u reviżjonijiet ta' kull tip ta' kontenut fil-limiti ta' żmien stabbiliti u li jagħtu pariri lingwistiċi bil-fomm u bil-miktub, pereżempju bit-telefon jew waqt laqgħat.

 

 

Il-kompitu prinċipali tal-kandidati magħżula jkun li jeditjaw firxa wiesgħa ta' testi mhux leġiżlattivi abbozzati bl-Ingliż u li jirrevedu x-xogħol ta' professjonisti oħra tal-lingwaġġ ċar u tat-trainees. Huma jipprovdu għajnuna fl-abbozzar bl-Ingliż u servizzi tal-lingwaġġ ċar lil awturi tal-Parlament Ewropew kollu. Bħala parti mit-tim ta' assistenza telefonika għal-lingwa Ingliża tas-servizz tagħhom, huma jipprovdu wkoll pariri dwar mistoqsijiet li jikkonċernaw il-lingwa Ingliża. Barra minn hekk, ikollhom il-possibilità li jikkontribwixxu għall-organizzazzjoni u t-tmexxija ta' workshops għall-kollegi tal-Parlament dwar l-użu korrett tal-Ingliż u żbalji li għandhom jiġu evitati, kif ukoll li jadattaw il-kontenut u jipproduċu sommarji bl-Ingliż għal finijiet ta' awdjo u oħrajn.

 

Is-suġġetti indirizzati huma fost oħrajn ta' natura politika, ġuridika, ekonomika, finanzjarja, xjentifika u teknika, li jkopru s-setturi ta' attività kollha tal-Unjoni Ewropea. It-twettiq ta' dawn il-kompiti jirrikjedi l-użu intensiv ta' għodod speċifiċi tal-IT u għodod relatati. Dan ix-xogħol jinvolvi wkoll il-medjazzjoni lingwistika u interkulturali b'rabta mal-produzzjoni u s-sottotitolar tal-kontenut awdjoviżiv bl-Ingliż.

 

Il-funzjoni ta' professjonist tal-lingwaġġ ċar titlob mill-kandidati sens qawwi ta' adattament, kif ukoll il-ħila li jittrattaw problemi differenti u li ta' spiss ikunu kumplessi, li jirreaġixxu malajr għall-bidliet fiċ-ċirkostanzi u li jikkomunikaw b'mod effiċjenti. Il-kandidati jeħtiġilhom ikunu kapaċi jaħdmu regolarment b'mod intensiv, kemm waħedhom kif ukoll f'tim, f'ambjent ta' xogħol multikulturali. Fl-aħħar, irid ikollhom l-interess li jkomplu t-taħriġ professjonali tagħhom matul il-karriera tagħhom.

Rekwiżiti ta' eleġibilità

3. Rekwiżiti ta' eleġibilità

 

Sal-limitu ta' żmien stabbilit għat-tressiq tal-applikazzjonijiet, jeħtieġlek tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

 

(a)     Rekwiżiti ġenerali

 

Skont l-Artikolu 28 tar-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, inti jeħtieġlek:

 

–          tkun ċittadin ta' wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea,

–          tgawdi mid-drittijiet ċivili tiegħek;

–          tkun issodisfajt kull obbligu impost mil-liġijiet dwar is-servizz militari;

–          toffri l-garanziji ta' moralità mitluba għat-twettiq tal-funzjonijiet previsti.

 

(b)     Rekwiżiti speċifiċi

 

i) Kwalifiki, diplomi u għarfien meħtieġa

 

(a) livell ta' edukazzjoni li jikkorrispondi għal ċiklu sħiħ ta' studji universitarji ċċertifikati b'diploma, meta l-perjodu normali ta' dawn l-istudji universitarji jkun ta' erba' snin jew aktar, 

 

jew

 

(b) livell ta' edukazzjoni li jikkorrispondi għal ċiklu sħiħ ta' studji universitarji ċċertifikati b'diploma flimkien ma' esperjenza professjonali xierqa ta' mill-anqas sena meta l-perjodu normali tal-istudji universitarji jkun għall-anqas ta' tliet snin.

 

Din l-esperjenza professjonali mhux se titqies waqt il-fażi ta' evalwazzjoni tal-kwalifiki meħtieġa taħt il-punt B.2.

 

Tista' tirreferi b'mod speċjali għall-Anness I tal-gwida għall-kandidati fil-proċeduri ta' selezzjoni organizzati mill-Parlament Ewropew.

 

 

(ii)     Għarfien lingwistiku

 

Irid ikollok ħakma tajba ta' mill-anqas tliet lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. F'dan l-avviż ta' reklutaġġ, nirreferu għal-lingwi b'dan il-mod:

 

  • lingwa 1(lingwa prinċipali): ħakma perfetta tal-Ingliż;
  • lingwa 2(l-ewwel lingwa barranija): għarfien tajjeb ħafna ta' waħda mit-23 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea; trid tkun differenti mil-lingwa 1 u mil-lingwa 3;
  • lingwa 3 (it-tieni lingwa barranija): għarfien tajjeb ħafna ta' waħda mit-23 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea; trid tkun differenti mil-lingwa 1 u mil-lingwa 2.

 

(iii)   Esperjenza professjonali meħtieġa

 

Jeħtieġlek tkun ksibt, wara l-kwalifiki meħtieġa fil-punt A.3.(b)(i), esperjenza professjonali ta' tul minimu ta' 5 snin, fit-traduzzjoni tat-testi u tal-kontenut awdjoviżiv u/jew is-sottotitolar, l-adattament tat-testi, l-editjar, ir-reviżjoni u/jew il-posteditjar.

 

Għal din il-proċedura ta' selezzjoni, l-għażla tal-lingwa 1 u r-rekwiżit tal-għarfien tat-tielet lingwa ġew definiti skont l-interess tas-servizz. Fil-fatt, il-pożizzjoni ta' professjonist tal-lingwaġġ ċar tal-lingwa Ingliża teżiġi kwalifiki speċjali minħabba n-natura tal-funzjonijiet, kif imsemmija fil-punt A.2 ta' dan l-avviż ta' reklutaġġ.

 

B'konsegwenza ta' dan, bil-għan li jwettqu l-funzjonijiet tagħhom u jiżguraw il-funzjonament tajjeb tas-servizz tad-DĠ TRAD, il-persuni rreklutati jeħtiġilhom ikunu kapaċi jaħdmu u jikkomunikaw b'effiċjenza bi tliet lingwi.

 

Eleġibilità għall-proċedura ta’ selezzjoni

B. ŻVOLĠIMENT TAL-PROĊEDURA

 

 

1. Eleġibilità għall-proċedura ta' selezzjoni

 

Il-proċedura hija organizzata abbażi ta' kwalifiki u testijiet.

 

Jekk

  • tissodisfa r-rekwiżiti ġenerali ta' eleġibilità,
  • ippreżentajt il-fajl tiegħek skont il-modalitajiet u qabel l-iskadenza stabbiliti,

 

l-applikazzjoni tiegħek tintbagħat mill-Awtorità tal-Ħatra lill-kumitat ta' selezzjoni, li jeżamina l-fajl tiegħek.

 

Jekk tissodisfa r-rekwiżiti speċifiċi ta' eleġibilità, il-kumitat ta' selezzjoni jqisek eleġibbli għall-proċedura ta' selezzjoni.

 

Il-kumitat jibbaża l-għażla tiegħu esklużivament fuq l-informazzjoni mogħtija fil-formola tal-applikazzjoni li tkun appoġġjata mid-dokumenti ġustifikattivi rilevanti mehmuża mal-formola tal-applikazzjoni (għal aktar dettalji, ara l-gwida għall-kandidati).

Evalwazzjoni tal-kwalifiki

2. Evalwazzjoni tal-kwalifiki

 

Abbażi ta' tabella ta' evalwazzjoni li tkun ġiet stabbilita minn qabel, il-kumitat ta' selezzjoni jivvaluta l-kwalifiki tal-kandidati eleġibbli għall-proċedura ta' selezzjoni u jistabbilixxi lista tal-aħjar 50 kandidat, li jiġu mistiedna għat-testijiet bil-miktub.

 

Waqt l-evalwazzjoni tal-kwalifiki tal-kandidati, il-kumitat ta' selezzjoni jqis, b'mod partikolari, dawn l-elementi li ġejjin, li jridu jkunu appoġġjati mid-dokumenti ġustifikattivi rilevanti mehmuża mal-formola tal-applikazzjoni:

 

- il-kwalifiki u d-diplomi addizzjonali b'rabta mal-funzjonijiet;

- l-għarfien ta' lingwi uffiċjali oħra tal-Unjoni Ewropea;

- l-esperjenza professjonali fil-qasam tal-abbozzar ta' testi maħsuba għall-pubblikazzjoni;

- l-esperjenza professjonali fil-qasam tal-editjar tat-testi jew fl-abbozzar ta' sommarji;

- l-esperjenza professjonali f'qasam lingwistiku (pereżempju t-traduzzjoni, l-interpretazzjoni, is-sottotitolar, eċċ.);

- l-esperjenza professjonali fil-qasam tal-komunikazzjoni f'lingwaġġ ċar;

- l-esperjenza professjonali f'ambjent multikulturali u multilingwi.

 

 

Punteġġ: minn 0 sa 20 punt.

Testijiet

3. Testijiet

 

Testijiet bil-miktub

 

(a)     Test ta' editjar bl-Ingliż: editjar ta' test dwar l-attivitajiet leġiżlattivi tal-Parlament Ewropew. L-objettiv ta' dan it-test huwa li jevalwa l-ħiliet ta' editjar tiegħek biex twettaq id-dmirijiet involuti, b'mod partikolari l-ħakma perfetta tiegħek tal-konvenzjonijiet stilistiċi tal-lingwa Ingliża u l-attenzjoni għad-dettall.

 

Tul massimu tat-test: 60 minuta.

Punteġġ: minn 0 sa 40 punt - Minimu meħtieġ: 20/40

 

(b)     Test tal-abbozzar bl-Ingliż: abbozzar bl-Ingliż ta' sommarju maħsub għaċ-ċittadini, ta' stqarrija għall-istampa jew minn silta ta' studju fil-lingwa 2. L-objettiv ta' dan it-test huwa li jevalwa l-għarfien tiegħek tal-lingwa 2, u l-kapaċità tiegħek li tidentifika l-punti prinċipali ta' test u li tiktibhom fil-qosor f'lingwaġġ ċar.

 

Tul massimu tat-test: 30 minuta.

Punteġġ: minn 0 sa 40 punt - Minimu meħtieġ: 20/40

 

 

(c)     Test tal-abbozzar bl-Ingliż: abbozzar bl-Ingliż ta' sommarju maħsub għaċ-ċittadini, ta' stqarrija għall-istampa jew silta ta' studju fil-lingwa 3. L-objettiv ta' dan it-test huwa li jevalwa l-għarfien tiegħek tal-lingwa 3, u l-kapaċità tiegħek li tidentifika l-punti prinċipali ta' test u li tiktibhom fil-qosor f'lingwaġġ ċar.

 

Tul massimu tat-test: 30 minuta.

Punteġġ: minn 0 sa 40 punt - Minimu meħtieġ: 20/40

 

 

(d)     Test tar-riformulazzjoni bl-Ingliż: riformulazzjoni ta' test kumpless bl-Ingliż b'lingwaġġ ċar għaċ-ċittadini. L-objettiv ta' dan it-test huwa li jevalwa l-kapaċità tiegħek li tfassal test li jinftiehem u aċċessibbli għaċ-ċittadini.

 

 

Tul massimu tat-test: 60 minuta.

Punteġġ: minn 0 sa 40 punt - Minimu meħtieġ: 20/40

 

Dawn it-testijiet fuq il-kompjuter jistgħu jsiru mill-bogħod.

 

L-20 kandidat li jkunu kisbu l-ogħla għadd ta' punti fit-testijiet bil-miktub jiġu mistiedna għat-testijiet orali, bil-kondizzjoni li jkunu kisbu l-marka minima meħtieġa għal kull test.

 

Testijiet orali

 

(a)     Intervista mal-kumitat ta' selezzjoni bil-lingwi 1 u 2, li permezz tagħha tkun tista' tiġi vvalutata l-kapaċità tal-kandidati li jwettqu l-funzjonijiet deskritti fil-punt "Deskrizzjoni tal-funzjonijiet" fi ħdan istituzzjoni Ewropea, b'kunsiderazzjoni tal-elementi kollha mniżżlin fil-fajl tal-applikazzjoni.

 

Tul massimu tat-test: 45 minuta.

Punteġġ: minn 0 sa 40 punt - Minimu meħtieġ: 20/40

 

(b)     Test ta' diskussjoni fi grupp jew logħba ta' simulazzjoni tar-rwoli bl-Ingliż sabiex il-kumitat ta' selezzjoni jkun jista' jivvaluta l-kapaċità ta' adattament u ta' diplomazija kif ukoll l-imġiba tiegħek fi grupp jew meta tkun tinsab f'sitwazzjoni partikolari.

 

It-tul tat-test ta' diskussjoni fi grupp se jiġi stabbilit mill-kumitat ta' selezzjoni skont il-kompożizzjoni definittiva tal-gruppi.

It-tul massimu tat-test tal-logħba ta' simulazzjoni tar-rwoli huwa 25 minuta.

Punteġġ: minn 0 sa 20 punt - Minimu meħtieġ: 10/20

 

Dawn it-testijiet jistgħu jiġu organizzati mill-bogħod.

 

Se tirċievi fi żmien xieraq l-istruzzjonijiet dwar it-testijiet (bil-miktub u orali). It-testijiet huma skedati li jsiru f'data u f'ħin preċiżi. Jekk ma tirrispondix għall-istedina, jekk ma tkunx tista' tiġi kkuntattjat permezz tal-email jew jekk ma tippreżentax ruħek għal test, tiġi skwalifikat. Jekk jogħġbok segwi kelma b'kelma l-istruzzjonijiet mogħtija. Jekk ma ssegwix l-istruzzjonijiet jew jekk l-imġiba tiegħek ma tkunx konformi mal-istruzzjonijiet, tiġi skwalifikat minnufih.

Lista ta' riżerva

4. Inklużjoni fil-lista ta' riżerva

 

Abbażi tar-riżultati miksuba, il-kumitat ta' selezzjoni jagħżel l-10 kandidati li hu jqis l-aktar adatti sabiex jeżerċitaw il-funzjonijiet indikati fil-punt "Deskrizzjoni tal-funzjonijiet" ta' dan l-avviż ta' reklutaġġ u jdaħħalhom fil-lista ta' riżerva. Il-lista ta' riżerva se tinkludi, f'ordni alfabetiku, l-ismijiet tal-10 kandidati li jkunu kisbu l-ogħla għadd ta' punti fil-proċedura kollha (l-evalwazzjoni tal-kwalifiki u t-testijiet) u li jkunu laħqu l-livell minimu meħtieġ f'kull wieħed minn dawn it-testijiet.

 

Il-lista ta' riżerva tiskadi fil-31 ta' Diċembru 2024. Il-lista' ta' riżerva tista' tiġi estiża b'deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ħatra. F'dan il-każ, il-kandidati mniżżlin fil-lista ta' riżerva jiġu informati fi żmien debitu.

 

Il-kandidati jiġu informati individwalment bir-riżultati tagħhom u l-lista ta' riżerva tiġi ppubblikata fuq l-intranet tal-Parlament Ewropew.

 

Jekk inti tirċievi offerta ta' impjieg, tkun mitlub tippreżenta l-kopji oriġinali tad-dokumenti kollha meħtieġa, b'mod partikolari d-diplomi u ċ-ċertifikati tal-impjieg tiegħek, sabiex tkun tista' ssir verifika.

 

Il-fatt li ismek jitniżżel fil-lista ta' riżerva ma jikkostitwix dritt jew garanzija ta' reklutaġġ.

Tressiq tal-applikazzjonijiet

C. TRESSIQ TAL-APPLIKAZZJONIJIET

 

L-applikazzjoni trid issir permezz tal-pjattaforma Apply4EP.

 

Jekk jogħġbok aqra sew il-gwida għall-kandidati fil-proċeduri ta' selezzjoni organizzati mill-Parlament Ewropew qabel timla l-applikazzjoni tiegħek u pprovdi d-dokumenti ġustifikattivi rilevanti.

 

Data ta' skadenza għat-tressiq tal-applikazzjonijiet

 

Id-data li fiha jagħlqu l-applikazzjonijiet hija

 

d-19 ta’ April 2021 fil-17.30, ħin tal-Brussell.

 

Tintbagħatlek konferma ta' riċevuta awtomatikament malli tivvalida l-applikazzjoni tiegħek.

 

Inti mitlub MA ĊĊEMPILX rigward il-kalendarju tal-proċedura.