This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

MEDEDELING SAMENSTELLING VAN EEN DATABANK ARBEIDSCONTRACTANTEN (FUNCTIEGROEP I) OP HET GEBIED VAN GEBOUWEN M/F

Plaats : Brussel
Publication end on external website : 15/09/2020 23:59
Dienst : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Referentie : DG INLO COM 02/2020
Handleiding voor sollicitanten :

Algemeenheden

U wordt verzocht de handleiding voor sollicitanten aandachtig te lezen alvorens het sollicitatieformulier in te vullen.

 

Het secretariaat-generaal van het Europees Parlement publiceert deze mededeling met als doel een databank samen te stellen met kandidaten (arbeidscontractanten van functiegroep I) op het gebied van gebouwen binnen zijn directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek (DG INLO).

Het is de bedoeling een reserve aan te leggen van kandidaten voor aanwerving in Brussel.

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienstige, politieke of andere overtuigingen of standpunten, het behoren tot een nationale minderheid, financiële situatie, geboorte, invaliditeit, leeftijd, seksuele geaardheid, huwelijkse staat of gezinssituatie.

De sollicitanten die in deze databank worden opgenomen kunnen via het platform APPLY4EP hun cv invoeren en het sollicitatieformulier invullen. Allereerst dienen zij een account aan te maken. Hiertoe moeten zij aandachtig deze mededeling lezen, op de tab “Online solliciteren” klikken en de instructies volgen. Een account in APPLY4EP wordt een keer aangemaakt. De onder het account geregistreerde persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad en kunnen, als ze actualisering behoeven, steeds worden aangepast.

Functieomschrijving

DG INLO draagt bij aan het goede beheer van de infrastructuren (gebouwen en hun inrichting) en de logistiek (restauratie, post, verhuizingen, meubilair, vervoer, enz.) op en tussen de verschillende werklocaties van het Europees Parlement.

De vrouwen en mannen die bij het DG INLO werkzaam zijn, bieden directe ondersteuning aan de politieke activiteit van het Europees Parlement.

Het directoraat Geïntegreerd Faciliteitenbeheer zoekt een groenmedewerker voor de afdeling Geïntegreerd Faciliteitenbeheer Brussel.

Taken:

Verrichting van tuindiensten en algemeen toezicht op orde en netheid in een park van 41 are in Brussel. De geselecteerde persoon zal ook andere taken verrichten: hij of zij zal mee instaan voor de plantenbakken (1 000 bakken en potten) en zal mee toezien op de door externe contractanten verrichte diensten in de andere groene ruimtes van het Parlement in Brussel (17 000 m2 aan tuinen, groendaken en terrassen met planten).

Voorwaarden voor toelating

a. Algemene voorwaarden

- Staatsburger zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie
- Hebben voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het land inzake militaire dienstplicht
- In zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor het vervullen van de taken vereist zijn

b. Specifieke voorwaarden

i. Voor een aanwerving als arbeidscontractant in functiegroep I is vereist dat minstens de verplichte schoolopleiding is afgerond.

Uitsluitend door de autoriteiten van de lidstaten van de EU (zoals ministeries van onderwijs) afgegeven of als gelijkwaardig erkende getuigschriften worden aanvaard. Voordat overgegaan wordt tot een eventuele aanwerving dienen de in de databank ingeschreven kandidaten de documenten te overleggen die de in het sollicitatieformulier opgenomen inlichtingen staven (diploma’s, getuigschriften en andere bewijsstukken).

ii. Talenkennis

Kandidaten moeten over een grondige kennis (ten minste niveau C1 ) van één van de officiële talen van de Europese Unie beschikken (taal 1): Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch of Zweeds,

en

een zeer goede kennis hebben (ten minste niveau B2 (1)) van het Engels of het Frans (taal 2).

Taal 2 moet verschillen van taal 1.

De voor de samenstelling van de databank aangegeven tweede talen (Engels en Frans) zijn gekozen op grond van het belang van de dienst van het directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek. De personen moeten in staat zijn de te vervullen taken te begrijpen, de relevante dossiers te beheren en efficiënt te communiceren met externe gesprekspartners, hun meerderen en hun collega’s.
Het Frans is de meest gebruikte taal in de contacten binnen en tussen de afdelingen van het directoraat-generaal. Het Frans is eveneens de gebruikelijke voertaal met externe gesprekspartners. Het Engels is de meest gebruikte taal in de contacten met de andere directoraten van het directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek, de andere directoraten-generaal, en de politieke en administratieve autoriteiten van de instelling, met name voor de opstelling van documenten.
Bovendien worden de instructies en toepasselijke regels in het Engels en het Frans opgesteld en moeten deze beschikbaar zijn en openbaar bekend worden gemaakt in deze twee talen.
Om deze reden moeten de aangeworven personen, om hun taken te kunnen vervullen en ervoor te zorgen dat de betreffende diensten goed functioneren, in staat zijn om, binnen een redelijke termijn, doeltreffend te kunnen werken en communiceren in ten minste één van deze twee talen.
Met het oog op gelijke behandeling moet elke kandidaat, zelfs als één van deze twee talen zijn eerste officiële taal is, ook voldoende kennis hebben van een tweede taal, die de andere van deze twee talen moet zijn.

Databank

Indien u
– voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden,
– het sollicitatieformulier via het platform APPLY4EP volledig heeft ingevuld en op juiste wijze de codes heeft aangegeven (zie hieronder “Indiening van sollicitaties”) volgens de voorschriften en binnen de gestelde termijn,

wordt uw naam opgenomen in de databank.

De inschrijving is uitsluitend gebaseerd op de in het sollicitatieformulier vermelde gegevens en de door u daarbij gevoegde documenten. Deze inlichtingen en documenten worden naderhand, bij een eventuele aanwerving, geverifieerd.

Indiening van sollicitaties

De sollicitanten dienen het sollicitatieformulier in te vullen via het onlineplatform APPLY4EP. Alleen via dit platform kunt u een sollicitatie indienen.

Na uw account te hebben aangemaakt dient u uw uitgebreide cv te uploaden.

Hiervoor dient u gebruik te maken van het formaat Europass dat u via onderstaande link kunt vinden:

https://europa.eu/europass/nl

Vervolgens dient u het sollicitatieformulier te ondertekenen.

Uiterste datum voor de indiening van de sollicitaties: 15 september 2020. Sollicitaties die na deze datum aankomen, worden niet meer in aanmerking genomen.

Opname in de databank is geen garantie voor aanwerving. Indien zich de mogelijkheid tot het sluiten van een contract voordoet, raadplegen de aanwervende diensten de databank en roepen zij de kandidaten op wier profiel het best beantwoordt aan de vereisten van de betrekking in kwestie. Indien wordt vastgesteld dat de verstrekte informatie onjuist is, wordt de sollicitant uitgesloten en zijn naam uit de databank verwijderd.

Het Europees Parlement voert een zorgvuldig beleid van gelijke kansen in zijn selectieprocedures teneinde de gelijke behandeling van alle kandidaten te waarborgen.

De arbeidsvoorwaarden van de Europese instellingen worden bepaald door de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP). De volledige arbeidsregeling is te vinden op het volgende internetadres:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (titel IV, bladzijde 185 “Arbeidscontractanten”)

Het maandelijkse basissalaris op 1 juli 2019 bedraagt 2 074,40 EUR (functiegroep I).

(1) Zie het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen - https://europa.eu/europass/nl/common-european-framework-reference