This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

MEDEDELING SAMENSTELLING VAN EEN DATABANK ARBEIDSCONTRACTANTEN (FUNCTIEGROEP III) OP HET GEBIED VAN GEBOUWEN M/F

Plaats : Brussel
Publication end on external website : 15/09/2020 23:59
Dienst : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Referentie : DG INLO COM 04/2020
Handleiding voor sollicitanten :

Algemeenheden

U wordt verzocht de handleiding voor sollicitanten aandachtig te lezen alvorens het sollicitatieformulier in te vullen.

Het secretariaat-generaal van het Europees Parlement publiceert deze mededeling met als doel een databank samen te stellen met kandidaten (arbeidscontractanten van functiegroep III) op het gebied van gebouwen binnen zijn directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek (DG INLO).

Het is de bedoeling een reserve aan te leggen van kandidaten voor aanwerving in Brussel.

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienstige, politieke of andere overtuigingen of standpunten, het behoren tot een nationale minderheid, financiële situatie, geboorte, invaliditeit, leeftijd, seksuele geaardheid, huwelijkse staat of gezinssituatie.

De sollicitanten die in deze databank worden opgenomen kunnen via het platform APPLY4EP hun cv invoeren en het sollicitatieformulier invullen. Allereerst dienen zij een account aan te maken. Hiertoe moeten zij aandachtig deze mededeling lezen, op de tab “Online solliciteren” klikken en de instructies volgen. Een account in APPLY4EP wordt een keer aangemaakt. De onder het account geregistreerde persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad en kunnen, als ze actualisering behoeven, steeds worden aangepast.

Functieomschrijving

DG INLO draagt bij aan het goede beheer van de infrastructuren (gebouwen en hun inrichting) en de logistiek (restauratie, post, verhuizingen, meubilair, vervoer, enz.) op en tussen de verschillende werklocaties van het Europees Parlement.

De vrouwen en mannen die bij het DG INLO werkzaam zijn, bieden directe ondersteuning aan de politieke activiteit van het Europees Parlement.

Het directoraat Geïntegreerd Faciliteitenbeheer zoekt technische medewerkers op het gebied van gebouwen voor twee afdelingen in Brussel, op de volgende gebieden:

Voor de afdeling Geïntegreerd Faciliteitenbeheer Brussel:

a) HVAC
b) Elektriciteit
c) Ruwbouw/Afbouw
d) Computerondersteund onderhoudsbeheer (CMMS)
e) Hygiëne, groene ruimten en sleutels
f) Kwaliteit van de dienstverlening en klanttevredenheid

Voor de afdeling Onderhoudswerkzaamheden Brussel:

g) Mechanische werkzaamheden, elektriciteit en loodgieterij
h) Afwerking
i) Tekenwerk
j) Signalisatie

Taken:

a) HVAC:

Samen met de collega die verantwoordelijk is voor het beheer van de sanitaire, HVAC- en GTC installaties:
1) Technische en administratieve follow-up met betrekking tot het beheer van deze apparatuur, in overeenstemming met de beheers- en onderhoudscontracten voor de technische installaties
2) Voorbereiding, opstelling, organisatie, analyse en follow-up van de technische, administratieve en financiële dossiers (bestek, verzoeken om inschrijving, prijsaanvragen met analyse van de offertes, technische verslagen)
3) Coördinatie, analyse en follow-up van de kwaliteitscontroles betreffende de werkzaamheden van de externe dienstverleners (onderhoudsbedrijven, studiebureaus), met inbegrip van interventieverzoeken
4) Coördinatie, samen met de andere technische diensten van het Parlement, van de interventies van de diverse externe dienstverleners

b) Elektriciteit:

Samen met de collega die verantwoordelijk is voor het beheer van de elektriciteitsinstallatie:
1) Technische en administratieve follow-up met betrekking tot het beheer van de installatie, in overeenstemming met de beheers- en onderhoudscontracten voor de technische installaties
2) Voorbereiding, opstelling, organisatie, analyse en follow-up van de technische, administratieve en financiële dossiers (bestek, verzoeken om inschrijving, prijsaanvragen met analyse van de offertes, technische verslagen)
3) Coördinatie, analyse en follow-up van de kwaliteitscontroles betreffende de werkzaamheden van de externe dienstverleners (onderhoudsbedrijven, studiebureaus), met inbegrip van interventieverzoeken
4) Coördinatie, samen met de andere technische diensten van het Parlement, van de interventies van de diverse externe dienstverleners

c) Ruwbouw/Afbouw:

Samen met de collega’s die hiervoor verantwoordelijk zijn:
1) Operationeel beheer van het contract voor de inspecties van ruwbouw en afbouw
2) Operationeel beheer van het contract voor de coördinatie van veiligheid en gezondheid en van audits
3) Operationeel beheer van het onderhoudscontract voor ruwbouw en afbouw
4) Voorbereiding, opstelling, organisatie, analyse en follow-up van de technische, administratieve en financiële dossiers (bestek, verzoeken om inschrijving, prijsaanvragen met analyse van de offertes, technische verslagen)
5) Coördinatie, analyse en follow-up van de kwaliteitscontroles betreffende de werkzaamheden van de externe dienstverleners (onderhoudsbedrijven, studiebureaus), met inbegrip van interventieverzoeken
6) Coördinatie, samen met de andere technische diensten van het Parlement, van de interventies van de diverse externe dienstverleners

d) Computerondersteund onderhoudsbeheer (CMMS):

1) Operationeel beheer van het CMMS-systeem, met inbegrip van de verslaglegging (o.a. over de KPI’s) en de planning van preventief onderhoud binnen het team “Operation and Technical Maintenance” van de afdeling Geïntegreerd Faciliteitenbeheer Brussel
2) Opstart, voorbereiding, organisatie en follow-up van projecten die zijn gericht op de verbetering van het CMMS, de geautomatiseerde verslaglegging met KPI’s/productiveitsindicatoren en indicatoren voor klanttevredenheid, en het beheer van de installaties

e) Hygiëne, groene ruimten en sleutels:

1) Operationeel beheer van de contracten op het gebied van schoonmaak, afvalinzameling en groene ruimten
2) Coördinatie van de controles op de kwaliteit van de dienstverlening en controles met betrekking tot interventies
3) Deelname aan de administratieve, budgettaire en financiële follow-up met betrekking tot deze contracten
4) Coördinatie met andere technische diensten van het EP

f) Kwaliteit van de dienstverlening en klanttevredenheid:

1) Controle van de realisatie en de kwaliteit van de dienstverlening van contractanten, met name op het gebied van ruwbouw en afbouw
2) Behandeling van aanvragen van gebruikers van de gebouwen, in nauwe samenwerking met contractanten
3) Controle en analyse van de klanttevredenheid
4) Coördinatie, samen met de andere technische diensten van het Parlement, van de interventies van de diverse externe dienstverleners

g) Mechanische werkzaamheden, elektriciteit en loodgieterij:

Binnen het team “Bijzondere technieken” op de afdeling:
1) Technische en administratieve follow-up van de werkzaamheden op het gebied van HVAC, elektriciteit en loodgieterij
2) Voorbereiding, opstelling, organisatie, analyse en follow-up van de technische, administratieve en financiële dossiers (bestek, verzoeken om inschrijving, prijsaanvragen met analyse van de offertes, technische verslagen)
3) Coördinatie, analyse en follow-up van de kwaliteitscontroles betreffende de werkzaamheden van de contractanten (dienstverleners die werkzaamheden uitvoeren, studiebureaus)
4) Coördinatie, samen met de andere technische diensten van het Parlement, van de interventies van de diverse externe dienstverleners

h) Afwerking:

Samen met de collega’s die voor de follow-up van de afwerking instaan:
1) Technische en administratieve follow-up van de werkzaamheden op het gebied van de afwerking (binnenmuren, wand- en vloerafwerking, specifieke inrichtingsprojecten, schrijnwerk op maat, verlaagde plafonds, verhoogde vloeren enz.)
2) Voorbereiding, opstelling, organisatie, analyse en follow-up van de technische, administratieve en financiële dossiers (bestek, verzoeken om inschrijving, prijsaanvragen met analyse van de offertes, technische verslagen)
3) Coördinatie, analyse en follow-up van de kwaliteitscontroles betreffende de werkzaamheden van de contractanten (dienstverleners die werkzaamheden uitvoeren, studiebureaus)
4) Coördinatie, samen met de andere technische diensten van het Parlement, van de interventies van de diverse externe dienstverleners

i) Tekenwerk:

1) Aanpassing van de Autocad-plannen van de gebouwen na uitvoering van werkzaamheden (architecturaal of met speciale technieken), controle van de door externe contractanten uitgevoerde aanpassingen Evaluaties ter plaatse
2) Controle en archivering (op papier en digitaal) van de dossiers “as-built” (plannen, technische fiches) die door de contractanten zijn ingediend
3) Tekenwerk voor architecturale projecten of projecten met speciale technieken
4) Ondersteuning van de diverse diensten van het Parlement voor het opzoeken van documenten in papieren of elektronische vorm (plannen, technische gegevens enz.)

j) Signalisatie:

Samen met de collega die voor de signalisatie instaat:
1) Ontwikkeling van signalisatieoplossingen en -concepten aan de hand van passende softwarepakketten (Autocad, Photoshop, Illustrator enz.)
2) Coördinatie en technische en administratieve follow-up van signalisatieprojecten
3) Voorbereiding en opstelling van de technische specificaties voor bepaalde oproepen tot het indienen van voorstellen of voor aanbestedingen, analyse van de offertes en de technische voorstellen van contractanten
4) Follow-up van signalisatie-interventies ter plaatse en van de planning, kwaliteitscontrole van de dienstverlening en coördinatie met andere betrokken diensten

Voorwaarden voor toelating

a. Algemene voorwaarden

 Staatsburger zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie
 Hebben voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het land inzake militaire dienstplicht
 In zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor het vervullen van de taken vereist zijn

b. Specifieke voorwaarden

i. Vereiste getuigschriften, diploma’s en kennis

- Een diploma van postsecundair onderwijs, of
- een diploma van het niveau van het hoger middelbaar onderwijs dat toegang geeft tot hoger onderwijs en een passende beroepservaring van ten minste drie jaar, of
- wanneer dit in het belang van de dienst is, een beroepsopleiding of een gelijkwaardige beroepservaring

Uitsluitend door de autoriteiten van de lidstaten van de EU (zoals ministeries van onderwijs) afgegeven of als gelijkwaardig erkende getuigschriften worden aanvaard. Voordat overgegaan wordt tot een eventuele aanwerving dienen de in de databank ingeschreven kandidaten de documenten te overleggen die de in het sollicitatieformulier opgenomen inlichtingen staven (diploma’s, getuigschriften en andere bewijsstukken).

ii. Talenkennis

Kandidaten moeten over een grondige kennis (ten minste niveau C1 ) van één van de officiële talen van de Europese Unie beschikken (taal 1): Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch of Zweeds,

en

een zeer goede kennis hebben (ten minste niveau B2 (1)) van het Engels of het Frans (taal 2).

Taal 2 moet verschillen van taal 1.

De voor de samenstelling van de databank aangegeven tweede talen (Engels en Frans) zijn gekozen op grond van het belang van de dienst van het directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek. De personen moeten in staat zijn de te vervullen taken te begrijpen, de relevante dossiers te beheren en efficiënt te communiceren met externe gesprekspartners, hun meerderen en hun collega’s.
Het Frans is de meest gebruikte taal in de contacten binnen en tussen de afdelingen van het directoraat-generaal. Het Frans is eveneens de gebruikelijke voertaal met externe gesprekspartners. Het Engels is de meest gebruikte taal in de contacten met de andere directoraten van het directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek, de andere directoraten-generaal, en de politieke en administratieve autoriteiten van de instelling, met name voor de opstelling van documenten.
Bovendien worden de instructies en toepasselijke regels in het Engels en het Frans opgesteld en moeten deze beschikbaar zijn en openbaar bekend worden gemaakt in deze twee talen.
Om deze reden moeten de aangeworven personen, om hun taken te kunnen vervullen en ervoor te zorgen dat de betreffende diensten goed functioneren, in staat zijn om, binnen een redelijke termijn, doeltreffend te kunnen werken en communiceren in ten minste één van deze twee talen.
Met het oog op gelijke behandeling moet elke kandidaat, zelfs als één van deze twee talen zijn eerste officiële taal is, ook voldoende kennis hebben van een tweede taal, die de andere van deze twee talen moet zijn.

Databank

Indien u
– voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden,
– het sollicitatieformulier via het platform APPLY4EP volledig heeft ingevuld en op juiste wijze de codes heeft aangegeven (zie hieronder “Indiening van sollicitaties”) volgens de voorschriften en binnen de gestelde termijn,

wordt uw naam opgenomen in de databank.

De inschrijving is uitsluitend gebaseerd op de in het sollicitatieformulier vermelde gegevens en de door u daarbij gevoegde documenten. Deze inlichtingen en documenten worden naderhand, bij een eventuele aanwerving, geverifieerd.

Indiening van sollicitaties

De sollicitanten dienen het sollicitatieformulier in te vullen via het onlineplatform APPLY4EP. Alleen via dit platform kunt u een sollicitatie indienen.

Na uw account te hebben aangemaakt dient u uw uitgebreide cv te uploaden.

Hiervoor dient u gebruik te maken van het formaat Europass dat u via onderstaande link kunt vinden:

https://europa.eu/europass/nl

Vervolgens dient u het sollicitatieformulier te ondertekenen.
In de vakken:

Beroepservaring en/of diploma’s : U moet de speciale codes invullen die zijn opgenomen in de bijgevoegde handleiding, gevolgd door een gedetailleerde omschrijving van de uitgevoerde taken/het diploma. U kunt meerdere codes invullen.

Bijvoorbeeld (zie ook de voorbeelden in de bijgevoegde handleiding):
TArch – Hoofdarchitect, verantwoordelijk voor ...
TElec – Diploma van ingenieur, met specialisatie in elektriciteit
TElec + THvac – Technisch medewerker, verantwoordelijk voor ...

Deze gegevens moeten met bewijsstukken worden gestaafd.

Uiterste datum voor de indiening van de sollicitaties: 15 september 2020. Sollicitaties die na deze datum aankomen, worden niet meer in aanmerking genomen.

Opname in de databank is geen garantie voor aanwerving. Indien zich de mogelijkheid tot het sluiten van een contract voordoet, raadplegen de aanwervende diensten de databank en roepen zij de kandidaten op wier profiel het best beantwoordt aan de vereisten van de betrekking in kwestie. Indien wordt vastgesteld dat de verstrekte informatie onjuist is, wordt de sollicitant uitgesloten en zijn naam uit de databank verwijderd.

Het Europees Parlement voert een zorgvuldig beleid van gelijke kansen in zijn selectieprocedures teneinde de gelijke behandeling van alle kandidaten te waarborgen.

De arbeidsvoorwaarden van de Europese instellingen worden bepaald door de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP). De volledige arbeidsregeling is te vinden op het volgende internetadres:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (titel IV, bladzijde 185 “Arbeidscontractanten”)

Het maandelijkse basissalaris op 1 juli 2019 bedraagt minimaal 2 758,47 en maximaal 4 520,54 EUR (functiegroep III), waarbij rekening gehouden met de opleiding en de specifieke beroepservaring van de kandidaat.

(1) Zie het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen - https://europa.eu/europass/nl/common-european-framework-reference