This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ASSISTENT, FUNCTIONARIS OP HET GEBIED VAN INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE-APPLICATIES (AST9) M/F

Plaats : Luxemburg
Publication end on external website : 17/09/2020 23:59
Dienst : 11-Direction Générale des finances
Referentie : EP/231/S
Handleiding voor sollicitanten :

Algemeenheden

Gelieve de bijgevoegde Handleiding voor sollicitanten aandachtig door te lezen alvorens te solliciteren.

De handleiding maakt integrerend deel uit van de aankondiging van aanwerving, geeft u inzicht in de regels die van toepassing zijn op de selectieprocedures van het Europees Parlement, en legt uit hoe te solliciteren.

INHOUD

A. AARD VAN DE FUNCTIE, VOORWAARDEN VOOR TOELATING

B. PROCEDURE

C. SOLLICITATIES

BIJLAGE: HANDLEIDING VOOR SOLLICITANTEN BIJ SELECTIEPROCEDURES VAN HET EUROPEES PARLEMENT

A. AARD VAN DE FUNCTIE, VOORWAARDEN VOOR TOELATING

1. Algemene opmerkingen

Het Europees Parlement heeft besloten een procedure te openen ter voorziening in de vacature voor een tijdelijke post van assistent (AST 9) bij het directoraat Begroting en Financiële Diensten van het directoraat-generaal Financiën.

Het contract wordt voor onbepaalde duur gesloten. De aanwerving geschiedt in rang AST 9 met een maandelijks basissalaris van 8 002,30 EUR. Op dit salaris worden Uniebelasting en de andere in de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP)[1] voorziene inhoudingen in mindering gebracht. Het is vrijgesteld van nationale belastingen. De salaristrap voor de gekozen kandidaat kan worden aangepast al naargelang zijn beroepservaring. Bovendien kan het basissalaris onder bepaalde voorwaarden worden vermeerderd met toelagen.

De aanstelling van tijdelijke functionarissen is erop gericht de instelling de medewerking te verzekeren van personen die uit een oogpunt van vakbekwaamheid, prestatievermogen en integriteit aan de hoogste eisen voldoen en die uit de onderdanen van de lidstaten van de Unie zijn aangeworven met inachtneming van de breedst mogelijke geografische basis.

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere opvattingen, het behoren tot een nationale minderheid, financiële situatie, geboorte, handicaps, leeftijd, seksuele gerichtheid, huwelijkse staat of gezinssituatie.

In deze aankondiging geldt elke verwijzing naar een persoon van het mannelijk geslacht eveneens als verwijzing naar een persoon van het vrouwelijk geslacht, en omgekeerd.

 

[1] Zie Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG, Euratom) nr. 723/2004 van de Raad van 22 maart 2004 (PB 2004, L 124, blz. 1) en laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU, Euratom) nr. 1023/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 15).

Functie-inhoud

2. Functiebeschrijving

Onder de rechtstreekse leiding van de projectmanager van het systeem voor financieel beheer (FMS) zult u ondersteunende taken verrichten op een of meer gebieden waarvoor de entiteit verantwoordelijk is. Het FMS-project omvat vooral (a) budgettaire, algemene en kostenberekeningsprocessen, en (b) beheerprocedures voor activa, voorraden en contracten en daarmee verband houdende verslaglegging. Veel van deze processen zijn gebaseerd op de voorschriften die zijn vastgelegd in het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie en de uitvoeringsvoorschriften ervan.

Het FMS is ook interactief verbonden met een groot aantal intern ontwikkelde applicaties van het Europees Parlement die op andere technologieën gebaseerd zijn. De meeste van deze applicaties worden gebruikt om betalingen voor te bereiden aan leden van het Europees Parlement, personeel van het Parlement en externe leveranciers.

Gevestigd in Luxemburg[1], bent u gehouden regelmatig te reizen tussen de drie gebruikelijke werklocaties van het Parlement (Brussel, Luxemburg en Straatsburg), en andere locaties.

U zult nauw samenwerken met andere leden van het Kenniscentrum FMS, en in voorkomend geval, met eindgebruikers.

U zult het Kenniscentrum FMS tijdige en relevante ondersteuning en informatie bieden ten aanzien van verschillende technische aangelegenheden die onder uw verantwoordelijkheid vallen, met inbegrip van de SAP fondsenbeheermodule.

Uw voornaamste taken zijn:

 • voorbereiding, organisatie en uitvoering van de verschillende taken in verband met het evaluatieve en correctieve onderhoud van het FMS (d.w.z. configuratie, ontwikkeling, testen, migratie, enz.);
 • analyse van de bedrijfsmatige vereisten van het Europees Parlement op het gebied van begrotingsbeheer en -uitvoering, alsook andere integratiegebieden van het FMS;
 • het bieden van oplossingen in de SAP fondsenbeheermodule om te voldoen aan bedrijfsmatige vereisten en voorbereiding van de verwante functionele specificaties die nodig zijn voor verdere specifieke ontwikkelingen;
 • begeleiding en ondersteuning van eindgebruikers, waaronder levering van bijdragen aan de voorbereiding van specifieke opleidingen.

Deze taken vereisen de volgende bekwaamheden:

–       analytische vaardigheden,
–       organisatorische en planningsvaardigheden,
–       geschiktheid in teamverband te werken,
–       schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden,
–       probleemoplossende vaardigheden,
–       een klantgerichte benadering.

 

[1] Overplaatsing naar een van de andere werklocaties van het Europees Parlement behoort tot de mogelijkheden.

Toelatingsvoorwaarden

3. Voorwaarden voor toelating

Op de sluitingsdatum voor sollicitaties dient de sollicitant aan de volgende vereisten te voldoen:

a) Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel 12, lid 2, van de RAP moet u:

–          een onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie,

–          in het bezit zijn van burgerrechten,

–          hebben voldaan aan uw wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht,

–          in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de functie

vereist zijn.

b) Specifieke voorwaarden

i) Vereiste kwalificaties en vaardigheden

U dient te beschikken over:

 • een opleidingsniveau dat overeenkomt met post-secondair onderwijs, afgesloten met een diploma,

of

 • een diploma secundair onderwijs dat recht geeft op toegang tot postsecundair onderwijs, gevolgd door passende beroepservaring van ten minste drie jaar. Deze drie jaar ervaring wordt niet in aanmerking genomen bij de beoordeling van de beroepservaring die hieronder vereist wordt.

Het selectiecomité houdt daarbij rekening met de verschillen tussen de onderwijsstelsels van de lidstaten van de Europese Unie. In de tabel bij de Handleiding voor sollicitanten bij selectieprocedures van het Europees Parlement wordt een indicatief overzicht gegeven van de diploma’s die als minimum vereist zijn.

Certificering op het gebied van SAP strekt tot voordeel.

ii) Vereiste beroepservaring

Na het behalen van de hierboven vermelde kwalificaties dient u ten minste 13 jaar passende beroepservaring te hebben opgedaan, waarvan 10 jaar werkervaring met de SAP fondsenbeheermodule.

iii)     Talenkennis

U moet over een grondige kennis (ten minste niveau C1[1]) van één van de officiële talen van de Europese Unie beschikken (taal 1): Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Ests, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans of Zweeds,

en

een zeer goede kennis hebben (ten minste niveau B2) van het Engels of het Frans (taal 2).

Taal 2 moet verschillen van taal 1.

De kandidaten wordt meegedeeld dat de voor deze selectieprocedure aangewezen examentalen, d.w.z. Engels en Frans, zijn gekozen op grond van het belang van de dienst. De uit te voeren taken in het kader van de post functionaris op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT)-applicaties vereisen specifieke bekwaamheden: analytische, organisatorische, mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en vaardigheden op het gebied van ontwikkeling van ICT-programma’s.

Kennis van het Engels of Frans is essentieel om de tot de functieomschrijving behorende taken te kunnen uitvoeren. Hij dient werkrelaties op te bouwen met voornamelijk Engels of Frans sprekende belanghebbenden teneinde de doelstellingen te verwezenlijken en projecten uit te voeren van het Europees Parlement.

Het tijdelijke personeelslid dient voornamelijk in het Engels gestelde ICT-programma’s te gebruiken en te ontwikkelen, de taal die in het Europees Parlement en in het algemeen gebruikt wordt voor communicatie en ontwikkeling op het gebied van informatietechnologie. Engels is ook de belangrijkste werktaal binnen het Kenniscentrum van het systeem voor financieel beheer, en meer in het algemeen, binnen de directoraten van het directoraat-generaal Financiën.

Het Frans wordt op grote schaal gebruikt in schriftelijke en mondelinge communicatie met de politieke en administratieve autoriteiten en andere directoraten-generaal van het Parlement. Bovendien verlangt de functie, gebaseerd in Luxemburg, interactie met lokale externe ICT-dienstverleners en belanghebbenden, die voornamelijk het Frans als communicatietaal gebruiken.

Om deze reden moet de aangeworven persoon, om zijn taken te begrijpen, te vervullen en bij te dragen aan het goed functioneren van de afdeling, in staat zijn doeltreffend te communiceren met het management, collega’s en externe gesprekspartners, in ten minste een van de twee talen.

Met het oog op gelijke behandeling moet elke kandidaat, zelfs als één van deze twee talen zijn eerste officiële taal is, ook voldoende kennis hebben van een tweede taal, die de andere van deze twee talen moet zijn.

 

[1] Zie het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-nl.pdf

Toelating tot de selectieprocedure

 B. PROCEDURE

1. Toelating tot de selectieprocedure

De procedure berust op kwalificaties en examens.

Indien u

 • voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden,
 • uw sollicitatie heeft ingediend in overeenstemming met de gespecificeerde regelingen en uiterlijk op de sluitingsdatum,

zal het selectiecomité uw sollicitatie beoordelen aan de hand van de specifieke toelatingsvoorwaarden.

Indien u voldoet aan de specifieke toelatingsvoorwaarden wordt u door het selectiecomité toegelaten tot de selectieprocedure.

Het selectiecomité zal zijn besluit uitsluitend baseren op de informatie die in het sollicitatieformulier is verstrekt en die gestaafd wordt door de bijgevoegde bewijsstukken. (Zie voor meer informatie de Handleiding voor sollicitanten bij selectieprocedures van het Europees Parlement.)

Beoordeling van de kwalificaties

2. Beoordeling van de kwalificaties

Op basis van een van tevoren vastgesteld beoordelingsschema gaat het selectiecomité over tot een beoordeling van de kwalificaties van de toegelaten kandidaten en stelt een lijst op van de 12 beste kandidaten die worden uitgenodigd voor het schriftelijke examen.

Bij de beoordeling van de kwalificaties van de kandidaten zal het selectiecomité met name rekening houden met de volgende aspecten (gestaafd door bij het sollicitatiedossier gevoegde bewijsstukken):

 • aanvullende kwalificaties en diploma’s relevant voor de taken;
 • ervaring met bedrijfsanalysetechnieken;
 • ervaring met SAP-implementatie in fondsenbeheer in de overheidssector;
 • beroepservaring in een multiculturele en multinationale omgeving.

 Score: 0 tot 20 punten.

Toetsen

3. Examens

Schriftelijk examen

a) Stelopdracht in taal 2 (Engels of Frans), op basis van een reeks documenten, om te beoordelen of u geschikt bent om de onder punt A.2 beschreven taken uit te voeren, bedrijfsvereisten te begrijpen en oplossingen aan te bieden en ondersteuning te verlenen aan eindgebruikers.

Tijdsduur: 3 uur

Beoordeling: 0 tot 40 punten (vereiste minimumscore: 20 punten)

De zes kandidaten die het hoogst aantal punten hebben behaald worden uitgenodigd voor de mondelinge examens, op voorwaarde dat zij de vereiste minimumscore hebben behaald.

Mondelinge examens

b) Een gesprek met het selectiecomité in taal 2 (Engels of Frans) ter beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant voor het uitvoeren van de onder punt A.2 beschreven taken, waarbij alle in het sollicitatiedossier opgenomen informatie in aanmerking wordt genomen. Het selectiecomité kan besluiten om uw talenkennis te testen, zoals die is vermeld in het sollicitatieformulier.

Tijdsduur: 45 minuten

Score: 0 tot 40 punten (vereiste minimumscore: 20 punten)

c) Groepsdiscussie in taal 2 (Engels of Frans) om uw aanpassingsvermogen, uw onderhandelingsbekwaamheid en uw geschiktheid om te werken in teamverband, te beoordelen.

Het selectiecomité zal de duur van dit examen bepalen aan de hand van de uiteindelijke samenstelling van de groep.

Score: 0 tot 20 punten (vereiste minimumscore: 10 punten)

Lijst van geschikte kandidaten

4. Lijst van geschikte kandidaten

De lijst van geschikte kandidaten vermeldt in volgorde van totaalscore de namen van de drie kandidaten die het hoogste puntental voor de volledige procedure (beoordeling van kwalificaties en examens) hebben behaald en voor alle examens de vereiste minimumscore hebben behaald.

De kandidaten worden persoonlijk van hun resultaten in kennis gesteld.

De lijst van geschikte kandidaten wordt opgehangen op de mededelingenborden in de gebouwen van het Europees Parlement.

Geschikte kandidaten aan wie een post wordt aangeboden kunnen worden verzocht om ter verificatie de originelen, of gewaarmerkte kopieën, van alle of enkele vereiste documenten te overleggen.

De lijst van geschikte kandidaten blijft geldig tot 31 december 2023; de geldigheidsduur kan worden verlengd. In dat geval worden de kandidaten op de lijst daarvan tijdig in kennis gesteld.

Indiening van kandidaturen

C. SOLLICITATIES

U wordt aangeraden de Handleiding voor sollicitanten bij selectieprocedures van het Europees Parlement zorgvuldig door te lezen alvorens het sollicitatieformulier in te vullen.

U dient te solliciteren via het onlineplatform APPLY4EP.

De indieningstermijn eindigt op 17 september 2020 om 23.59 uur (Belgische tijd).

De sollicitanten worden verzocht NIET TE TELEFONEREN over het tijdschema.