This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

MEDEDELING SAMENSTELLING VAN EEN DATABANK ARBEIDSCONTRACTANTEN (FUNCTIEGROEP IV) OP HET GEBIED VAN INNOVATIE EN VERANDERINGSMANAGEMENT M/F

Plaats : Brussel ; Luxemburg ; Straatsburg
Publication end on external website : 15/09/2020 23:59
Dienst : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Referentie : DG INLO COM/01/2020
Handleiding voor sollicitanten :

Algemeenheden

Het secretariaat-generaal van het Europees Parlement is van plan een databank samen te stellen met kandidaten (arbeidscontractanten van functiegroep IV) op het gebied van innovatie en veranderingsmanagement binnen zijn directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek (DG INLO).

Het is de bedoeling een reserve aan te leggen van kandidaten voor aanwerving in Brussel, Luxemburg en Straatsburg.

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienstige, politieke of andere overtuigingen of standpunten, het behoren tot een nationale minderheid, financiële situatie, geboorte, invaliditeit, leeftijd, seksuele geaardheid, huwelijkse staat of gezinssituatie.

De sollicitanten die in deze databank worden opgenomen kunnen via het platform APPLY4EP hun cv invoeren en het sollicitatieformulier invullen. Allereerst dienen zij een account aan te maken. Hiertoe dienen zij aandachtig deze mededeling te lezen, door ofwel op de tab “Mijn account”, ofwel op de tab “Solliciteren online” te klikken en de instructies te volgen.
Een account in APPLY4EP wordt een keer aangemaakt. De onder het account geregistreerde persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad en kunnen, als ze actualisering behoeven, steeds worden aangepast.

Functieomschrijving

DG INLO draagt bij aan het goede beheer van de infrastructuren (gebouwen en hun inrichting) en de logistiek (restauratie, post, verhuizingen, meubilair, vervoer, enz.) op en tussen de verschillende werklocaties van het Europees Parlement.

De vrouwen en mannen die bij het DG INLO werkzaam zijn bieden directe ondersteuning aan de politieke activiteit van het Europees Parlement.

De geselecteerde persoon wordt in het kader van een roulatieprogramma van 12 tot 18 maanden voor periodes van 6 maanden toegewezen aan verschillende diensten van DG INLO. Dit roulatieprogramma biedt de geselecteerde personen de mogelijkheid verantwoordelijke taken uit te voeren op verschillende operationele en administratieve gebieden binnen het directoraat-generaal en zodoende actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de organisatie van het DG.

Dit programma voorziet in interne en externe cursussen die zijn aangepast aan de opleiding en de professionele ontwikkeling van de persoon. De inhoud van de cursussen kan worden besproken met een mentor die het professionele traject van de persoon van nabij volgt door feedback te geven met betrekking tot de te uit te voeren opdrachten.

Degene die belast is met innovatie en veranderingsmanagement wordt gevraagd:

 - interne studies te verrichten betreffende de goede werking van het systeem van beheer en controle van de entiteit,
 - een multidisciplinaire expertise te ontwikkelen ten aanzien van de werkzaamheden van het DG,
 - specifieke dossiers te bestuderen, te beheren en te sturen, teneinde de besluitvorming van de hiërarchie te vergemakkelijken,
 - voorstellen te doen voor de optimalisering van processen en de toewijzing van middelen op de gebieden waar het DG bevoegd voor is,
-  aanbevelingen te doen op administratief gebied (voorstellen inzake doelstellingen, middelen, methoden en een follow-up),
-  samen te werken met de andere operationele diensten van het secretariaat-generaal in de context van het strategisch uitvoeringskader en andere projecten,
-  de door de hiërarchie vastgestelde doelstellingen en actieprogramma’s op het gebied van personele en budgettaire middelen te bedenken, uit te werken, toe te passen en op
     te volgen,
    - deel te nemen aan de ontwikkeling van het innovatienetwerk, met een proactieve en multidisciplinaire benadering,
- de impact van het deskundigenonderzoek te evalueren.

Voorwaarden voor toelating

a. Algemene voorwaarden

 staatsburger zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie,
 hebben voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het land inzake militaire dienstplicht,
 in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor het vervullen van de taken vereist zijn.

b. Specifieke voorwaarden

i. Vereiste getuigschriften, diploma’s en kennis

een opleiding van een niveau dat overeenkomt met een volledige universitaire studie van ten minste drie jaar, bekroond met een diploma.

Uitsluitend door de autoriteiten van de lidstaten van de EU (zoals ministeries van onderwijs) afgegeven of als gelijkwaardig erkende getuigschriften worden aanvaard. Voordat overgegaan wordt tot een eventuele aanwerving dienen de in de databank ingeschreven kandidaten de documenten te overleggen die de in het sollicitatieformulier opgenomen inlichtingen staven (diploma’s, getuigschriften en andere bewijsstukken).

ii. Talenkennis

Kandidaten moeten over een grondige kennis (ten minste niveau C1) van één van de officiële talen van de Europese Unie beschikken (taal 1): Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch of Zweeds,

en

een zeer goede kennis hebben (ten minste niveau B2) van het Engels of het Frans (taal 2).

Taal 2 moet verschillen van taal 1.

De voor de samenstelling van de databank aangegeven tweede talen (Engels en Frans) zijn gekozen op grond van het belang van de dienst van het directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek. De personen moeten in staat zijn de te vervullen taken te begrijpen, de relevante dossiers te beheren en efficiënt te communiceren met externe gesprekspartners, hun meerderen en hun collega’s.
Het Frans is de meest gebruikte taal in de contacten binnen en tussen de afdelingen van het directoraat-generaal. Het Frans is eveneens de gebruikelijke voertaal met externe gesprekspartners. Het Engels is de meest gebruikte taal in de contacten met de andere directoraten van het directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek, de andere directoraten-generaal, en de politieke en administratieve autoriteiten van de instelling, met name voor de opstelling van documenten.
Bovendien worden de instructies en toepasselijke regels in het Engels en het Frans opgesteld en moeten deze beschikbaar zijn en openbaar bekend worden gemaakt in deze twee talen.
Om deze reden moeten de aangeworven personen, om hun taken te kunnen vervullen en ervoor te zorgen dat de betreffende diensten goed functioneren, in staat zijn om, binnen een redelijke termijn, doeltreffend te kunnen werken en communiceren in ten minste één van deze twee talen.
Met het oog op gelijke behandeling moet elke kandidaat, zelfs als één van deze twee talen zijn eerste officiële taal is, ook voldoende kennis hebben van een tweede taal, die de andere van deze twee talen moet zijn.

Databank

Indien u
– voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden,
– het sollicitatieformulier via het platform APPLY4EP volledig heeft ingevuld en op juiste wijze de codes heeft aangegeven (zie hieronder “Indiening van sollicitaties”) volgens de voorschriften en binnen de gestelde termijn,

wordt uw naam opgenomen in de databank.

De inschrijving is uitsluitend gebaseerd op de in het sollicitatieformulier vermelde gegevens en de door u daarbij gevoegde documenten. Deze inlichtingen en documenten worden naderhand, bij een eventuele aanwerving, geverifieerd.

Indiening van sollicitaties

De sollicitanten dienen het sollicitatieformulier in te vullen via het onlineplatform APPLY4EP. Alleen via dit platform kunt u een sollicitatie indienen.
U wordt verzocht de handleiding voor sollicitanten aandachtig te lezen alvorens het sollicitatieformulier in te vullen.

Na uw account te hebben aangemaakt dient u uw uitgebreide cv te uploaden.

Hiervoor dient u gebruik te maken van het formaat Europass dat u via onderstaande link kunt vinden:

https://europa.eu/europass/nl/create-europass-cv

Vervolgens dient u het sollicitatieformulier te ondertekenen.
In de vakken:

Beroepservaring dient u alle opgedane beroepservaring aan te geven, met inbegrip van stageperiodes. Voor iedere internationale beroepservaring, dat wil zeggen buiten het land van herkomst of bij een internationale organisatie, dient u de code “INText” te vermelden, gevolgd door een gedetailleerde omschrijving van de taken die u er hebt uitgevoerd.

Voorbeeld: INText Internship United Nations, New York, NY, USA (zie de handleiding voor meer informatie)

Diploma’s de kwalificatie in het Latijn en het eindcijfer op uw diploma vermelden. De kwalificaties zijn beperkt tot:
- Summa cum laude
- Magna cum laude
- Cum laude
- Cum fructu
Indien de kwalificatie in een andere taal is gesteld, dient u deze conform de classificering hierboven om te zetten.

Voorbeelden: “cum fructu - 12/20”; “cum laude - 79/100” (zie de handleiding voor meer informatie)

Deze inlichtingen moeten met bewijsstukken worden gestaafd.

Uiterste datum voor de indiening van de sollicitaties: 15 september 2020.

Opname in de databank is geen garantie voor aanwerving. Indien zich de mogelijkheid tot het sluiten van een contract voordoet, raadplegen de aanwervende diensten de databank en roepen zij de kandidaten op wier profiel het best beantwoordt aan de vereisten van de betrekking in kwestie. Indien wordt vastgesteld dat de verstrekte informatie onjuist is, wordt de sollicitant uitgesloten en zijn naam uit de databank verwijderd.

Het Europees Parlement voert een zorgvuldig beleid van gelijke kansen in zijn selectieprocedures teneinde de gelijke behandeling van alle kandidaten te waarborgen.

De arbeidsvoorwaarden van de Europese instellingen worden bepaald door de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP). De volledige arbeidsregeling is te vinden op het volgende internetadres:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (titel IV, bladzijde 185 “Arbeidscontractanten”)

Het maandelijkse basissalaris op 1 juli 2019 bedraagt minimaal 3 531,26 en maximaal 6 547,83 EUR (functiegroep IV), waarbij rekening gehouden met de opleiding en de specifieke beroepservaring van de kandidaat.

Deze databank blijft geldig tot 31 december 2021.