This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KÖZLEMÉNY ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA SZERZŐDÉSES ALKALMAZOTTAK (IV. BESOROLÁSI CSOPORT) AZ INNOVÁCIÓ ÉS A VÁLTOZÁSMENEDZSMENT TERÜLETÉN M/F

Hely : Brüsszel ; Luxemburg ; Strasbourg
Publication end on external website : 15/09/2020 23:59
Szervezeti egység : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM/01/2020
Útmutató a pályázóknak :

Általános követelmények

A Parlament Főtitkársága létre kíván hozni az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóságán (DG INLO) belül egy, az innováció és a változásmenedzsment területére vonatkozó pályázói adatbázist (szerződéses alkalmazottak, IV. besorolási csoport).

Az adatbázis célja pályázói lista összeállítása brüsszeli, luxembourgi és strasbourgi álláshelyek betöltése céljából.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok befogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más meggyőződésen, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon alapuló – megkülönböztetést.

Az adatbázisban szerepelni kívánó személyek az APPLY4EP platformon keresztül nyújthatják be önéletrajzukat és tölthetik ki a jelentkezési lapot, első lépésként létrehozva felhasználói fiókjukat. Ehhez figyelmesen el kell olvasniuk ezt a közleményt, akár a „Saját fiók”, akár az „Online jelentkezés” fülre kattintva, majd követniük kell az utasításokat.
A felhasználói fiókot az APPLY4EP platformon csak egyszer kell létrehozni. A fiókban regisztrált személyes adatokat az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet teljes körű tiszteletben tartásával kezelik, és azok aktualizálásuk érdekében később is módosíthatók.

A munkakör leírása

A DG INLO hozzájárul az infrastruktúrák (épületek és azok felszerelései) és a logisztika (étkeztetés, postaszolgálat, költöztetés, bútorok, közlekedés stb.) megfelelő irányításához az Európai Parlamenten belül és annak különböző munkahelyei között.

A DG INLO-nál dolgozó férfiak és nők közvetlenül támogatják az Európai Parlament politikai tevékenységeit.

A kiválasztott személyek egy 12–18 hónapos rotációs program keretében a DG INLO különböző szervezeti egységeihez kerülnek egy-egy 6 hónapos időszakra. A rotációs program lehetővé teszi a kiválasztott személyek számára, hogy a főigazgatóság különböző operatív és adminisztratív munkaköreiben lássanak el feladatokat és így aktív módon járuljanak hozzá annak szervezeti fejlesztéséhez.

A program az egyes személyek végzettségéhez és szakmai fejlődéséhez igazított, belső és külső képzéseket irányoz elő. A résztvevők a képzés tartalmát megvitathatják mentorukkal, aki szorosan nyomon követi szakmai útjukat és visszajelzéssel szolgál a teljesítendő küldetések tekintetében.

Az innováció és változásmenedzsment területével foglalkozó személy az alábbi feladatokat látja el:

 - belső tanulmányok készítése a szervezeti egység igazgatására és ellenőrzésére szolgáló rendszer megfelelő működéséről
 - multidiszciplináris szakértelem létrehozása a főigazgatóságok tevékenységi területein
 - egyedi akták tanulmányozása, kezelése és irányítása, ezáltal elősegítve a vezetői döntéshozatalt
 - a főigazgatóságok működési hatáskörébe tartozó folyamatok és az erőforrások elosztásának optimalizálására vonatkozó javaslatok előterjesztése
 - adminisztratív szintű fejlesztésekre irányuló javaslatok előterjesztése (célkitűzésekre, eszközökre, módszerekre és nyomon követésre vonatkozó javaslatok)
 - a Főtitkárság egyéb operatív szervezeti egységeivel való együttműködés a stratégiai végrehajtási keret és más projektek összefüggésében
 - a vezetőség által az emberi és költségvetési erőforrások terén rögzített célkitűzések és cselekvési programok kialakítása, kidolgozása, megvalósítása és nyomon követése
 - az innovációs hálózat kialakításában való részvétel proaktív és multidiszciplináris megközelítést alkalmazva
 - a változás hatásainak értékelése

Pályázati feltételek

a. Általános feltételek

 A pályázó az Európai Unió egyik tagállamának állampolgára.
 A katonai szolgálat tekintetében eleget tett országa törvényi kötelezettségeinek.
 Rendelkezik a munkakör ellátásához szükséges erkölcsi garanciákkal.

b. Egyedi feltételek

i. Végzettség, diplomák és szükséges ismeretek

Legalább három évig tartó, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő, oklevéllel igazolt végzettség.

Csak az EU tagállamai hatóságai (például az oktatási minisztérium) által kiadott, vagy az általuk egyenértékűnek elismert oklevelek fogadhatók el. Emellett az adatbázisban szereplő pályázókat esetleges felvételük előtt felkérik azon okmányok rendelkezésre bocsátására, amelyek alátámasztják a jelentkezési lapon megadott információkat (diplomák, tanúsítványok és egyéb igazoló iratok).


ii. Nyelvismeret

A jelentkező rendelkezik az Európai Unió egyik hivatalos nyelvének rendkívül alapos (legalább C1-es szintű) ismeretével (1. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén,

és

az angol vagy francia nyelv igen magas (legalább B2-es) szintű ismeretével (2. nyelv).

A 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy 2. nyelv (angol és francia) a szóban forgó adatbázis létrehozása céljából történő meghatározása az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatósága szolgálati érdeke alapján történt. A pályázóknak képeseknek kell lenniük arra, hogy megértsék az elvégzendő feladatokat, kezeljék az aktákat és hatékony kommunikációt folytassanak a külső érdekelt felekkel, valamint a vezetőséggel és a kollégákkal.
A főigazgatóság osztályain és osztályai között a francia a leggyakrabban használt nyelv. Emellett a külső tárgyalópartnerekkel folytatott kommunikáció is rendszerint franciául történik. A Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság többi igazgatóságával, a többi főigazgatósággal és az intézmény politikai és adminisztratív szerveivel folytatott kommunikáció leggyakrabban angolul zajlik, különösen a dokumentumok kidolgozása esetében.
Továbbá angol és francia nyelven készülnek az alkalmazandó utasítások és szabályok, és azokat a nyilvánosság számára is e két nyelven kell hozzáférhetővé tenni.
Következésképpen a felvett alkalmazottaknak feladataik ellátása és a szolgáltatások megfelelő működése érdekében képeseknek kell lenniük arra, hogy belátható időn belül legalább e két nyelv egyikén hatékonyan végezzék munkájukat és kommunikáljanak.
Az egyenlő bánásmód jegyében ugyanakkor minden pályázótól – még abban az esetben is, ha első hivatalos nyelvként e két nyelv valamelyikét jelölte meg – megköveteljük egy második nyelv kielégítő szintű ismeretét, amelynek e két nyelv közül a meg nem jelölt másik nyelvnek kell lennie.

Adatbázis

Amennyiben
– az Ön esetében teljesülnek a munkakör betöltésére vonatkozó általános feltételek,
– kitöltötte a jelentkezési lapot az APPLY4EP platformon és helyesen adta meg a kódokat (lásd alább „A pályázatok benyújtása”) az előírt módon és határidőn belül,

az Ön neve bekerül az adatbázisba.

A nyilvántartásba vétel kizárólag a jelentkezési lapon feltüntetett információk és a csatolt okiratok alapján történik. Ezeket az információkat és dokumentumokat utólag, a pályázó esetleges felvétele esetén ellenőrzik.

A pályázatok benyújtása

Az adatbázisban szerepelni kívánó személyeknek az APPLY4EP platformon keresztül, online kell kitölteniük jelentkezési lapot. Pályázat benyújtása csak ezen a platformon keresztül lehetséges.
Kérjük, hogy a jelentkezési lap kitöltéséhez figyelmesen olvassa el a pályázók számára készített útmutatót.

Felhasználói fiókjának létrehozását követően fel kell töltenie részletes önéletrajzát.

Ehhez az Europass formátumot kell használnia, amelyet az alábbi linken talál:

https://europass.cedefop.europa.eu/hu/documents/curriculum-vitae

Ezután ki kell töltenie a jelentkezési lapot.
Az alábbi mezőket kell kitölteni:

Szakmai tapasztalat meg kell adnia valamennyi szakmai tapasztalatát, beleértve a szakmai gyakorlatokat is. Nemzetközi szinten, azaz a származási országon kívül vagy nemzetközi szervezetnél szerzett szakmai tapasztalat esetén minden esetben adja meg az „INText” kódot a „munkakörhöz kapcsolódó feladatok” rubrikában, részletesen ismertetve az ellátott feladatokat.

Példa: INText Internship United Nations, New York, NY, USA (további információkat a pályázók számára készített útmutatóban talál)

. Diplomák kérjük, adja meg diplomája minősítését és végső osztályzatát. A minősítés az alábbiakra korlátozódik:
- Summa cum laude
- Magna cum laude
- Cum laude
- Cum fructu
Ha a minősítés más nyelven íródott, hozzá kell igazítania a fenti osztályozáshoz.

Példák: „cum fructu - 12/20”; „cum laude - 79/100” (további információkért lásd az útmutatót)

Ezeket az információkat igazoló iratokkal kell alátámasztani.

A jelentkezések benyújtási határideje: 2020. Szeptember 15.

Az adatbázisba való bekerülés nem jelent biztosítékot munkaviszony létesítésére. Szerződéskötés lehetőségének felmerülése esetén a felvétellel foglalkozó szervezeti egységek betekintenek az adatbázisba és behívják azokat a pályázókat, akiknek a profilja a legjobban megfelel a betöltendő álláshely követelményeinek. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a megadott adatok pontatlanok, a pályázatot kizárják az eljárásból és a pályázó nevét törlik az adatbázisból.

Az Európai Parlament kiválasztási eljárásai során szigorúan az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, hogy egyenlő elbánást biztosítson valamennyi pályázó számára.

Az uniós intézményeknél való munkavégzés feltételeit az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek („alkalmazási feltételek”) határozzák meg. Az alkalmazási feltételek egészének megismeréséhez kérjük, látogasson el az alábbi címre:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (IV. cím, 209. o., „Szerződéses alkalmazottak”)

2019. július 1-jén a havi alapilletmény összege 3.531,26 és 6.547,83 euró közé esik (IV. besorolási csoport), a jelölt képesítései és egyedi szakmai tapasztalatai függvényében.

Ez az adatbázis 2021. december 31-ig érvényes.